НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново

Р а з д е л I
Общи положения
 
Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за упражняване на правата на собственост на Община Велико Търново в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите и за сключване на договори за съвместна дейност.
 
Чл.2. Великотърновски общински съвет упражнява правата на собственост на Община Велико Търново в търговски дружества с общинско участие в капитала, граждански дружества по Закона за задълженията и договорите и по договори за съвместна дейност пряко или чрез Кмета на Община Велико Търново, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и тази наредба.
 
Чл.3. С тази наредба се определят:
1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества с едноличен собственик на капитала – Община Велико Търново;
2. участието на търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества, в които Община Велико Търново притежава повече от 50 на сто от капитала, в други търговски дружества и в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите;
3. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетентността на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на Oбщината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;
4. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото на дружествата по чл.1;
5. участие на Община Велико Търново в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите;
6. сключването от Община Велико Търново и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала на договори за съвместна дейност;
7. създаването и поддържането на публичен регистър за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за гражданските дружества и договорите за съвместна дейност, в които Община Велико Търново участва.  
 
 
 
 
Р а з д е л II
Образуване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества
с общинско участие в капитала
 
Чл.4. (1) Търговските дружества се образуват, преобразуват и прекратяват по решение на Великотърновски общински съвет по реда и при условията на Търговския закон, Закона за общинската собственост, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Закона за лечебните заведения.
(2) Участието на Община Велико Търново в търговски дружества може да е с парична или с непарична вноска.
(3) Имоти и вещи – частна общинска собственост, могат да се внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества въз основа на решение на Великотърновски общински съвет по реда, предвиден в Търговския закон и Закона за общинската собственост.
(4) Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества.
 
Чл.5. (1) Търговските дружества могат да бъдат:
1. еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала;
2. еднолични акционерни дружества (ЕАД), в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала;
3. дружества с ограничена отговорност (ООД) и акционерни дружества (АД), в които Община Велико Търново притежава част от дяловете или част от акциите;
4. дружества, в които едноличните общински търговски дружества притежават целия или част от капитала.
 (2) Община Велико Търново може да участва и в други търговски дружества, определени в Търговския закон, при условие, че не е неограничено отговорен съдружник.
 
Чл.6. (1) Търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала или тези, в които Община Велико Търново по друг начин упражнява доминиращо влияние, както и техните дъщерни дружества, представляват публични предприятия по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за публичните предприятия.
(2) Политиката за участието на Община Велико Търново в дружествата по ал.1 се разработва и приема от Великотърновски общински съвет и се оповестява на интернет страницата на общината.
(3) Счетоводството, одита и публичното оповестяване на информацията за дейността на общинските публични предприятия се извършват по реда и при условията на Глава шеста и седма от Закона за публичните предприятия. Разпоредбите на  Глава седма от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия се прилагат съответно.
 
Чл.7. (1) Основната правна форма на търговските дружества с общинско участие в капитала по чл.6, ал.1 е „акционерно дружество“.  
(2) Правната форма „дружество с ограничена отговорност“ е допустима за „микро“, „малки“ и „средни“ предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.
(3) Промяна в правната форма на дружествата по ал.2 се извършва, в случай че за период от три последователни финансови години дадено търговско дружество с общинско участие в капитала отговаря на критериите за „голямо“ предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, в срок от една година.
 
Чл.8. (1) Великотърновски общински съвет взема решение за образуване и преобразуване на дружество с общинско участие, както и за участие в дружество, чийто капитал не е изцяло собственост на Община Велико Търново, въз основа на предложение от Кмета на Община Велико Търново или по своя инициатива. 
(2) Предложение могат да отправят и заинтересовани лица до Кмета на Община Велико Търново и до Великотърновски общински съвет.
(3) Предложението трябва да съдържа:
1. обосновка за необходимостта от образуване на дружеството;
2. проект на учредителен акт на дружеството;
3. размера на капитала и начина на формирането му, включително – разпределение на броя на акциите или дяловете и номиналната им стойност.
(4) С решението за образуване на търговско дружество, Великотърновски общински съвет решава всички въпроси от компетентността на учредителя по смисъла на Търговския закон, съобразно Закона за публичните предприятия и в зависимост от избраната правна форма.
 
Чл.9. (1) В дружествата с ограничена отговорност, в които Община Велико Търново е съдружник, Великотърновски общински съвет взема решение за:
1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приемане годишния отчет и баланса, разпределяне печалбата и вземане решение за нейното изплащане;
4. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
5. избора на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
9. допълнителни парични вноски.
(2) В акционерните дружества, в които Община Велико Търново е акционер, Великотърновски общински съвет взема решение за:
1. изменение и допълване на устава на дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала;
3. преобразуване и прекратяване дружеството;
4. избиране и освобождаване членовете на съвета на директорите, съответно – на надзорния съвет;
5. определяне възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначаване и освобождаване на регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобряване годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
8. издаване на облигации;
9. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;
11. други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.
 
 
Р а з д е л ІІІ
Органи на управление и контрол на търговските дружества с общинско участие в капитала
 
Чл.10. Органи на управление и контрол на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност са:
1. общо събрание;
2. управител;
3. контрольор/и.
 
Чл.11. (1) Органи на управление и контрол на общинските еднолични акционерни дружества са:
1. общо събрание;
2. съветът на директорите (при едностепенна система) или надзорният и управителният съвет (при двустепенна система).
(2) За едноличните акционерни дружества с едностепенна система на управление, съветът на директорите е в състав от трима до пет души, които се избират от Великотърновски общински съвет.
(3) При двустепенна система за управление членовете на надзорния и управителния съвет се избират и броят им се определя по реда на чл.241 и чл. 242 от Търговския закон.
 (4) Общинските еднолични акционерни дружества, които са лечебни заведения, имат едностепенна система на управление. Съветът на директорите на държавните лечебни заведения за болнична помощ се състои от трима души.
 
Чл.12. (1) Великотърновски общински съвет може да назначи контрольор (контрольори) в едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, ако това е предвидено в Дружествения договор.
 
Чл.13. В едноличните общински търговски дружества Великотърновски общински съвет, упражнява правата на едноличния собственик на капитала в качеството на общо събрание.
 
Чл.14. Великотърновски общински съвет определя представителите на Община Велико Търново в органите на управление на търговските дружества с общинско участие в капитала, при условията и по реда на Търговския закон и съгласно дружествените договори или уставите на тези дружества.   
 
Р а з д е л ІV
Правомощия на органите на търговски дружества с общинско участие
 
Чл.15. (1) Великотърновски общински съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в едноличните дружества с ограничена отговорност, има правомощия да:
1. образува, преобразува и прекратява дружеството и избира представителите на общината в управителните му органи;
2. изменя и допълва учредителния акт или устав на дружеството;
3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
5. взема решение за извършване на непарична вноска в капитала на търговски дружества;   
6. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества; 
8. взема решения за придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови договори за дълготрайни материални активи (само движими вещи) на стойност над 10 000 лева; 
9. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, когато обща балансова стойност надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година;
10. взема решения за извършването на допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от Търговския закон;
11. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица; за поемане на менителнични задължения; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг, за суми над 5 000 лева;
12. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството и особени залози по реда на Закона за особените залози;
13. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
14. взема решение за назначаване на контрольор и определя възнаграждението му;
15. избира и освобождава одитори – дипломирани експерт-счетоводители;
16. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределение на печалбата и/или за изплащане на дивиденти, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;
17. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
18. при необходимост назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството и/или удължава срока на ликвидацията;
19. дава съгласие за предоставяне на помощи, дарения и спонсорство;
20. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закон и от учредителния акт.
(2) Великотърновски общински съвет може да упълномощи Кмета на Община Велико Търново:
1. да приема годишния отчет и баланса на търговското дружество, заверен от експерт-счетоводител, съгласно Закона за счетоводството;
2. да взема решения за участие на дружество с ограничена отговорност в граждански дружества;
3. да дава съгласие за учредяване на ипотека и залог за дълготрайни активи на дружеството в размер до 5 на сто от стойността на дълготрайните активи на Дружеството по баланса му към 31 декември на предходната година;
4.  да дава съгласие за разходи за закупуване на ДМА от 1 000 лева без ДДС до 10 000 лева без ДДС в 14-дневен срок от направеното искане;
5. /отм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./
 
Чл.16. (1) /изм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ Управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност организират и ръководят дейността им, съобразно Търговския закон и Закона за публичните предприятия, учредителния акт на дружеството и решенията на Великотърновски общински съвет.
 (2) Управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност задължително застраховат имуществото на съответното дружество.
 
Чл.17. Управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност вземат решения по всички въпроси на управление на дружеството, с изключение на посочените в чл.15.
 
Чл.18. (1) Управителите задължително информират Кмета на Община Велико Търново за решенията си относно:
1. сключване на договори за предоставяне на кредити на дружеството;
2. осъществяване на инвестиционни проекти;
3. сключване на договори за наем.
(2) Информацията по ал.1 се предоставя писмено за одобрение от Кмета на Община Велико Търново.
 
Чл.19. Община Велико Търново има право:
1. да участва в разпределението на печалбата на дружеството;
2. да бъде осведомявана за хода на работите в дружеството;
3. да има свободен достъп до документацията на дружеството;
4. на ликвидационен дял.
 
Чл.20. (1) Великотърновски общински съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в едноличните акционерни дружества, има правомощия да:
1. учредява, преобразува и прекратява дружеството и избира представителите на общината в управителните му органи;
2. изменя и допълва устава на дружеството;
3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
5. взема решение за извършване на непарична вноска в капитала на търговски дружества при условията и по реда, регламентирани със Закона за общинската собственост; 
6. решава издаването на облигации;
7. взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти – собственост на дружеството, и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях;
8. взема решения за придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови договори за дълготрайни материални активи, представляващи движими вещи, на стойност над 10 000 лева; 
9. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, когато обща балансова стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година;
10. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица; за поемане на менителнични задължения; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения за суми над 10 000 (десет хиляди) лева;
11. избира и освобождава одитори – дипломирани експерт-счетоводители;
12. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределение на печалбата и/или за изплащане на дивиденти, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;
13. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет и определя възнаграждението им;
14. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
15. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закон и от устава.
(2) Великотърновски общински съвет може да упълномощи Кмета на Община Велико Търново:
1. да приема годишния отчет и баланса, заверен от експерт-счетоводител, съгласно Закона за счетоводството;
2. да взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
3. да взема решения за участие на дружеството в граждански дружества;
4. да дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството в размер до 5 на сто от стойността на дълготрайните активи на дружеството по баланса му към 31 декември на предходната година.
(3) За извършените по ал.2 действия Кметът на Община Велико Търново уведомява Великотърновски общински съвет.
 
Чл.21. (1) Съветът на директорите в едноличните акционерни дружества с едностепенна система на управление:
1. представлява дружеството;
2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове – изпълнителен член;
3. одобрява щатното разписание на дружеството;
4. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Великотърновски общински съвет или на Кмета на Община Велико Търново.
5. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, когато балансовата им стойност е под 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година.
(2) Надзорният съвет в едноличните акционерни дружества с двустепенна система на управление:
1. избира членове на управителния съвет, определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;
2. представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет;
3. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Великотърновски общински съвет или на Кмета на Община Велико Търново.
(3) Управителният съвет в едноличните акционерни дружества с двустепенна система на управление:  
1. управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет;
2. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Великотърновски общински съвет или на Кмета на Община Велико Търново.
3. предприема действия в защита интересите на Община Велико Търново в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала в търговското дружество;
4. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи , когато  балансовата им стойност е под 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година.
 
Чл.22. (1) Представляващите едноличните акционерни дружества задължително застраховат имуществото на търговското дружество.
(2) Представляващите едноличните акционерни дружества задължително информират Кмета на Община Велико Търново за решенията си относно:
1. сключване на договори за предоставяне на кредити на дружеството;
2. осъществяване на инвестиционни проекти;
3. сключване на договори за наем.
(3) Информацията по ал.2 се предоставя писмено за одобрение от Кмета на Община Велико Търново.
 
Р а з д е л V
Особени правила при сключване на някои видове договори
 
Чл.23. (1) В капитала на търговски дружества могат да се внасят като непарична вноска движими вещи и недвижими имоти – частна общинска собственост, или вещни права върху тях, след решение на Великотърновски общински съвет.
(2) Оценката на имотите и вещите по ал.1 се извършва по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон.
(3) В случаите на § 10, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, оценката на имотите и вещите се извършва от лицензиран оценител по Закона за независимите оценители, определен с решение на Великотърновски общински съвет.
 
Чл.24 Сключването на договори за разпореждане или за отдаване под наем на дълготрайни активи на общински еднолични търговски дружества се извършва след провеждане на търг или конкурс при условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Велико Търново.
  
Чл.25 (1) Обектите за разпореждане или за отдаване под наем, възлизащи на повече от 5 процента от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31-ви декември на предходната година, се одобряват с решение от Великотърновски общински съвет.
 (2) Обектите за разпореждане или за отдаване под наем, възлизащи на по-малко от 5 процента от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31-ви декември на предходната година, се одобряват от Кмета на Община Велико Търново в писмена форма.
(3) Сключените договори по реда на ал.1 и ал.2 се предоставят за сведение на Кмета на Община Велико Търново в 7-дневен срок.
(4) Срокът на договорите за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години. 
 
Чл.26 (1) Договорите по този раздел се сключват от представляващия съответното търговско дружество.
(2) Дружествата са длъжни да внасят в общинския бюджет 50 процента от получените наеми от отдадените под наем имоти и вещи в срок до 15-то число на следващия месец, с изключение на тези от тях, които осъществяват приоритетно дейности, свързани с отдаване под наем.
(3) Паричните постъпления от отдаването под наем на имоти и вещи на търговските дружества, представляващи лечебни заведения, остават в заведението и могат да се ползват само за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност.
  
Р а з д е л VI
Задължения на представителите на Община Велико Търново в търговските дружества, в които Община Велико Търново е акционер или съдружник
 
Чл.27. Великотърновски общински съвет за всяко общо събрание определя конкретен представител в търговските дружества, в които Община Велико Търново е съдружник или акционер.
(2) Определените по ал.1 лица защитават интересите на Община Велико Търново при осъществяване на дейността на дружествата.
 
Чл.28. (1) Представителите на Община Велико Търново внасят информация във Великотърновски общински съвет относно приключили заседания на управителните органи, както и по други въпроси, свързани с дейността на съответното дружество.
(2) В общите събрания на търговските дружества представителите на Община Велико Търново извършват само действия, възложени им изрично с решение на Великотърновски общински съвет.
 
 
 
Р а з д е л VII
Изисквания към органите на управление и контрол на общинските публични предприятия
Чл.29. /отм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./  
Чл.30. /отм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ 
Чл.31. /отм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ 
 
Чл.32. /изм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ (1) Органите на управление и контрол следва да отговарят на изискванията, предвидени в Глава Пета от Закона за публичните предприятия, като се съобразят реда и условията, регламентирани в Глава Пета, Раздел I, II и III от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
 
(2) Органите на управление и контрол на лечебните заведения следва да отговарят и на специалните изисквания за съответната длъжност, съгласно Закона за лечебните заведения..
 
Р а з д е л VІІІ
Възлагане на управлението на общинските еднолични търговски дружества
 
Чл.33. (1) Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага с договори за управление, сключени между Кмета на Община Велико Търново и съответния управител.
(2) /изм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага след решение на Великотърновски общински съвет и провеждане на конкурс, при условия и по ред, съгласно Раздел ІХ от настоящата Наредба.
 (3) /изм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ В случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението и контрола на общинско еднолично търговско дружество с член на негов едноличен или колективен орган на управление и контрол се прилага чл. 70, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
Чл.34./отм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ 
Чл.35. (1) /изм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ Договорите за управление и контрол се сключват за срок от три до пет години.
 (2) /отм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./
 
Чл.36. (1)/изм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ Договорите за управление и контрол се уреждат, съгласно чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
 (2) /отм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ 
Чл.37. /отм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./
 
Чл.38. (1)/изм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ Изготвянето, одобрението, изменението и съдържанието на бизнес програмата на публичните предприятия се извършва при съответно прилагане на чл. чл. 57, 58, 59 и 60 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
 (2) /изм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ Контролът по изпълнението на бизнес програмата се извършва от Великотърновския общински съвет и кмета на общината, подпомагани от общинската администрация.
(3) /изм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./  Разработването и представянето на бизнес програмата се извършва и предлага в срок до 3 (три) месеца от сключване на договора за управление и контрол.
 
Чл.39. (1) /изм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ Договорите с управителите, членовете на съветите на директорите (съответно – на надзорните и управителните съвети) и контрольорите се прекратяват преди изтичане на срока им при условията по чл. 24 от Закона за публичните предприятия.
 (2)/отм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./
(3) /изм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ В случаите на прекратяване на договора по чл. 24, ал. 1, т. 4, т. 6, т. 7 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия определената гаранция остава в полза на Община Велико Търново.
(4) /отм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./  
Чл.40. (1) При прекратяване на еднолично общинско търговско дружество, освен в случаите на несъстоятелност, Великотърновски общински съвет назначава ликвидатори, а Кметът на Община Велико Търново сключва договор с тях. 
(2) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;
4. са общински съветници, кметове, заместник-кметове или секретари на общини;
5. не отговарят на изисквания, предвидени в друг нормативен акт.
(3) Забраните по ал.2, т.2 и т.3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
(4) В договора с ликвидаторите се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. срокът за приключване на работата;
5. други условия.
 
Чл.41. (1) /изм. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ Кметът на Община Велико Търново с договор за възлагане определя възнаграждението на изпълнителните и контролни органи на търговски дружества с общинско участие. Възнаграждението се определя при съответно прилагане на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и въз основа на Показатели и критерии за определяне на бална оценка в общинските публични предприятия, съгласно приложение №…
(2) Показателите и критериите за определяне на балната оценка в общинските публични предприятия се изготвят и приемат от Великотърновския общински съвет.
(3) /доб. с Решение № 766 от 25.11.2021 г./ Органите на управление и контрол нямат право на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.
 
Чл.42. Дивидентът за Община Велико Търново се изчислява от печалбата след данъчно облагане в съответствие с Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, учредителните актове на търговските дружества и размера на общинското участие.
 
Чл.43. (1) Едноличните търговски дружества, в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала, отчисляват дивидент за Община Велико Търново след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет.
(2) С решение на Великотърновски общински съвет ежегодно се определя за всяко еднолично търговско дружество поотделно процента на дивидента.
(3) Общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, когато отчитат непокрита загуба от минали години, приспадат от печалбата по ал.1 една трета част от загубата, намалена с натрупаните резерви и неразпределената печалба от минали години. Дивидентът се определя от остатъка, ако има такъв.
(4) Общинските еднолични акционерни дружества отчисляват дивидента по ал.1, след приспадане на:
1. отчисления за фонд “Резервен” – не повече от 10 на сто от печалбата по годишния счетоводен отчет;
2. една трета част от непокритата загуба от минали години, намалена с натрупаните резерви и неразпределената печалба от минали години. Дивидентът се определя от остатъка, ако има такъв.
 
Чл.44. Търговските дружества, в чийто капитал има общинско участие, отчисляват дивидент за съдружниците (акционерите) от печалбата след данъчно облагане, установена в годишния счетоводен отчет, по решение на общото събрание на дружеството в съответствие с Търговския закон и Закона за счетоводството.
 
Чл.45 Дължимият на Община Велико Търново дивидент се внася по сметка, съгласно Единната бюджетна класификация, за съответната година до 30 юни на следващата година.  
 
Чл.46. (1) Загубата на търговските дружества се покрива, както следва:
1. от неразпределената печалба от минали години;
2. от резервите на дружеството;
3. за сметка на допълнителния капитал;
4. чрез намаляване на основния капитал на дружеството.
(2) Загубата по реда на ал.1, т.1, т.2 и т.3 се покрива с решение на управителя или съвета на директорите.
(3) Загубата по реда на ал.1, т.4 може да се покрива:
1. с решение на общото събрание на съдружниците или акционерите на търговските дружества с общинско участие;
2. с решение на Великотърновски общински съвет за едноличните общински търговски дружества.
 
Раздел IX. /добавен с Решение № 766 от 25.11.2021 г./
Правила за формиране на комисия/и за провеждане на конкурсни процедури, включващи номиниране и подбор на кандидати за органи на управление и контрол на публични предприятия
 
Чл. 47. (1) Управлението и контрола на общинските еднолични търговски дружества се възлага с договор за управление или контрол, след решение на Великотърновски общински съвет и провеждане на конкурсна процедура, по реда и при условията на Раздел VIII от настоящата Наредба и при спазване изискванията на Глава Пета от Закона за публичните предприятие и Глава Осма от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
       (2) Конкурсната процедура се открива с решение на Великотърновски общински съвет, с което определя стратегическите цели и предизвикателства за публичното предприятие, критериите за подбор и методиката за оценка на кандидатите, назначава комисия за номиниране и провеждане на конкурсни процедури и определя състава й.
Чл. 48. (1) Комисията за номиниране и провеждане на конкурсни процедури се състои от седем члена, включително председател и секретар. Трима основни и един резервен член се избират от състава на Великотърновски общински съвет с решение на общинския съвет. Трима основни и един резервен член се определят от състава на общинската администрация със заповед на кмета на Общината.  Със същата заповед на кмета се определя и технически сътрудник, който административно осигурява дейността на комисията. Един основен и един резервен член са независими експерти, избирани в зависимост от икономическия сектор, в който е публичното предприятие.
(2) Председателят се избира от състава на представителите в комисията, от квотата на Общински съвет.
(3) Секретарят се избира от състава на представителите в комисията, от квотата на общинската администрация.
(4) Независим експерт може да бъде лице, което не е обвързано с каквито и да е материални или нематериални интереси или взаимоотношения с публичното предприятие, за което се номинират членове на органите за управление и контрол, с членове на неговото действащо ръководство, със съдружник или акционер, както и с Великотърновския общински съвет.
(5) Комисията провежда своите заседания в пълен състав. Участието на членовете в работата на комисията е лично. В случай на невъзможност на член на комисията да участва в нейната работа, той следва да уведоми за това обстоятелство в срок от два работни дни преди датата на заседанието. Отсъстващият се замества от резервен член от съответната квота. Когато и резервният член не може да участва в заседанието, то се отлага до попълване на състава на комисията.
(6) Решенията на комисията се вземат с  мнозинство повече от половината от всички членовете на комисията.
(7) За заседанията на комисията се води протокол за взетите решения, подписван от всички членове.
(8) Членовете на комисията могат да участват в нейните заседания и дистанционно чрез приложения за видеоконферентни разговори, когато тяхното физическо присъствие е невъзможно по обективни причини. Участвалият с дистанционна връзка член на комисията подписва протокола след заседанието.
(9) За заседанията, в които членове на комисията са участвали чрез дистанционна връзка, до всеки един от дистанционните участници се изпраща протокол по електронен път (е-поща). Участвалите чрез дистанционна връзка членове на комисията потвърждават писмено съгласието си с изготвения протокол и приложенията към него. В случай, че дистанционен участник не оспори решенията отразени в протокола в срок до 3 (три) работни дни от датата на изпращането на протокола, се счита, че ги е потвърдил и е съгласен с тях.
(10) Всеки член на комисията извършва оценка на допустимостта на кандидатите и ги оценява в писмената и устната част самостоятелно на база   методика за  оценяване на концепциите и резултатите от проведените интервюта с кандидатите, участници в конкурс за избор на органи за управление и контрол на публичното предприятие (Приложение № 1). Всички документи, подадени от кандидатите във връзка с извършване на оценката се предоставят по електронна поща на всички членове на комисията.  
(11) Членовете на комисията нямат право да ползват и разпространяват информацията, получена във връзка с процедурата по оценяване и подбор извън целите на процедурата по номиниране, оценка и подбор.
Чл. 49.  (1) Пълномощията на член на комисията, освен в случай на смърт или поставяне под запрещение, се прекратява предсрочно и в следните случаи:
1. при предсрочно прекратяване на мандата на член на Великотърновски общински съвет;
2. при прекратяване на служебното/трудово правоотношение със Община Велико Търново – за представителите на администрацията в комисията;
3. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 месеца;
4. при влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
5. по негово искане или по решение на Великотърновски общински съвет;
6. при тежко нарушение или системно неизпълнение на задълженията, свързани с работата на комисията – по решение на Великотърновски общински съвет.
(2) Комисията заседава в сградата на Община Велико Търново, като административното обслужване на комисията се осигурява от администрацията на Община Велико Търново.
Чл. 50. (1) В срок до 7 дни от влизане в сила на  решението по чл. 47, ал. 2, комисията за номиниране и провеждане на конкурсни процедури възлага публикуване на официалната интернет страница на Община Велико Търново и интернет страницата на Великотърновски общински съвет публична покана (Приложение № 2), в която се съдържа информация за:
1. позицията, за която е поканата;
2. публичното предприятие, за което се отнася позицията;
3. изискванията към кандидатите за необходимите компетенции, професионален опит и други;
4. методиката за оценка и класиране/подбор на кандидатите;
5. изискуемите документи и срокове за тяхното представяне;
6. дата, час и място на провеждане етапите на конкурса;
7. начина за комуникация с комисията;
(2) Публичната покана се публикува поне в един регионален и национален ежедневник, в частта на позицията, за която е поканата, публичното предприятие, за което се отнася позицията, както и интернет адреса, на който е публикувано пълното съдържание на поканата.
(3) Комисията за номиниране и провеждане на конкурсни процедури, чрез администрацията на Община Велико Търново, подготвя информация за текущото състояние на публичното предприятие, която предоставя на кандидатите. Информацията  включва: мисия, визия и общи стратегически цели, актуален учредителен акт, притежавани лицензи и сертификати, последния годишен финансов отчет, последния тримесечен междинен финансов отчет, доклада на регистрирания одитор, годишния управленски доклад за дейността, численост и структура на персонала, организационна  структура на публичното предприятие. 
(4) Комисията за номиниране провежда конкурсна процедура за подбор и оценка в следните етапи и срокове:
1. изготвяне на листа за допуснати кандидати на база на представените от  тях документи–доказателства за изпълнение на критериите за подбор. Срок за приключване на етапа - до 7 (седем) дни след изтичане срока за подаване на документите. Срок за уведомяване на кандидатите и изпращане на покани за представяне на концепция за развитие и управление на публичното предприятие до кандидатите, допуснати до следващия етап – до 3 (три) дни след изготвяне на листата; 
2. изготвяне и представяне от кандидатите на концепции за развитие и управление на публичното предприятие. Срок за представяне на концепциите -  10 (десет) дни след поканата;
3. изготвяне на листа за допуснати кандидати на база оценяване на представените от  кандидатите концепции и допускане до следващия етап на тези от тях, които са получили оценка над определената като минимална. Срок за приключване на етапа – до 10 (десет) дни след изтичане на срока за представяне на концепциите. Срок за уведомяване на кандидатите и изпращане на покани за участие в структурирано интервю до кандидатите, допуснати до следващия етап – до 3 (три) дни след изготвянето на листата;
4. провеждане на структурирани интервюта с допуснатите до интервю кандидати в рамките на 1 (един) ден и оценка на представянето по време на интервютата в рамките -  на 3 (три) работни дни;
5. изготвяне на листа с крайно класиране на кандидатите на база на писмената и устната част на конкурсната процедура и изпращане на листата до Великотърновския общински съвет за негово последващо решение. Срок за приключване на етапа – до 3 (три) дни след провеждане на структурираните интервюта.
(5) Представените от кандидатите концепции за развитие на публичното предприятие следва да са разработени максимално ясно и конкретно, да са обвързани с мисията, визията, целите и предмета на дейност на публичното предприятие. Направените предложения за развитие трябва да са в съответствие със спецификата и характерните особености, както на отрасъла, така и на дейността на публичното предприятие, да вземат предвид спецификата на предоставяните от дружеството публични услуги, както и да са в съответствие с приложимата национална и европейска нормативна уредба. Концепцията следва да бъде разработена с дългосрочна визия и 3/5 годишен хоризонт на управление на дружеството, в зависимост от срока на договора за управление, в обем до 15 страници, да съдържа конкретни дългосрочни и средносрочни цели, както и целеви показатели за изпълнение, които да отчитат, както текущото финансово състояние на дружеството, така и ефекта от предложените мерки за постигане на поставените цели за бъдещо развитие от страна на кандидата.
Чл. 51. (1) С оглед предмета на дейност и размера на публичното предприятие Великотърновски общински съвет приема критерии за необходимите компетенции, професионален опит и други изисквания към кандидатите.
(2) Минималните задължителни критерии са:
1. завършено висше образование;
2. професионален опит не по-малко  от 5 /пет/ години.
Чл. 52. (1) Заедно с изискуемите документи-доказателства кандидатите представят и декларация-съгласие за обработване на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 по образец.
(2) Преди да започне оценката на допустимостта на кандидатите, членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица кандидати. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си и се изключва от участие в процедурата. В този случай той  се замества от резервен член, съобразно засегнатата квота.
(3) Структурираните интервюта се състоят от предварително определени въпроси, които се задават на всеки кандидат.
(4) Оценката за всяка част от процедурата се определя по шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да получи на всеки от етапите на процедурата е "Отличен 6" при точност на оценката 0,25.
(5) Минималната допустима оценка за всеки етап от процедурата е " добър 4,00".
(6)  На кандидат, получил оценка по-ниска от "добър 4,00",  на който и да е от етапите от процедурата, му се прекратява участието в конкурсната процедура.
Чл. 53. (1)  В седемдневен срок след изтичане на срока за подаване на документи от кандидатите, комисията за номиниране  и провеждане на конкурсни процедури извършва проверка по документи за съответствие с изискванията на глава пета от Закона за публичните предприятия и раздел VII от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, и изготвя списък на допуснатите кандидати за членове на органите за управление и контрол.
(2) Комисията за номиниране и провеждане на конкурсни процедури уведомява допуснатите кандидати, като определя срок, в който следва да представят концепцията.
(3) Концепцията се оценява в десетдневен срок, след изтичане на срока по предходната алинея от комисията за номиниране и провеждане на конкурсни процедури.
(4) Комисията за номиниране и провеждане на конкурсни процедури изготвя класиране на участниците за допускане до устния етап от процедурата на кандидатите и уведомява допуснатите кандидати.
(5) Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от оценките на професионалния му опит, на концепцията и оценката от проведеното интервю, съобразно методиката, определена в решението на Великотърновски общински съвет.
Чл. 54. (1)  В тридневен срок от приключване на конкурсната процедура комисията изготвя протокол, който представя на Великотърновски общински съвет. 
(2) Предложеното от комисията класиране се утвърждава с решение на общински съвет на  първото, след провеждането на конкурса, заседание на Великотърновски общински съвет, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението на комисията, и се публикува на интернет страницата на Община Велико Търново и Великотърновски общински съвет.
 (3) В случай, че одобреният кандидат не сключи договор в срока по предходната алинея, с решение Великотърновски общински съвет може да одобри следващия класиран.
(4) С решение Великотърновски общински съвет може да отхвърли всички класирани кандидати, в този случай се взема решение за провеждане на нова процедура за избор на членове на управителен или контролен орган.
(5) В случай, че нито един кандидат не отговаря на изискванията, определени за длъжността, след приключването на писмения или устния етап от процедурата, комисията за номиниране и провеждане на конкурсни процедури взема решение за прекратяването на процедурата за оценка на кандидатите и уведомява Великотърновски общински съвет.
(6) В случаите, когато всички кандидати са получили на първи етап брой точки, по-малък от 22, комисията за номиниране и провеждане на конкурсни процедури взема решение за прекратяване на процедурата и уведомява общински съвет.
(7) В случаите по ал. 5 и ал. 6, Великотърновски общински съвет започва нова процедура за номиниране с решение.
Чл. 55. След утвърждаване решението на комисията, класирането се обявява на официалната интернет страница на Община Велико Търново и Великотърновски общински съвет, и се уведомяват участниците за това.
Чл. 56. (1) При нарушение на процедурата по провеждане на конкурса, участниците могат да подават писмени възражения до Великотърновски общински съвет в тридневен срок от уведомяването им, но не по късно от 10 (десет) календарни дни от обявяване на класирането на определеното за това място.
(2) Великотърновски общински съвет се произнася по направените възражения на свое заседание.
(3) Когато Великотърновски общински съвет установи, че възражението е основателно, той отменя предложеното от комисията класиране.
(4) В случаите по ал. 3 Великотърновски общински съвет възлага на съответната комисия да проведе отново конкурса от момента на установеното нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.
Чл. 57.  В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 56, ал. 1 от настоящите правила, кметът на Община Велико Търново, оправомощен с решение на общински съвет, сключва договор за възлагане на управлението или за контрол на съответното еднолично търговско дружество с общинско участие в капитала и подава заявление за вписването му в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенция по вписванията.
           
Раздел X /добавен с Решение № 766 от 25.11.2021 г./
Правила за избор на регистриран/и одитор/и за независим финансов одит на публични предприятия
Чл. 58. (1) Настоящите правила регламентират избора на регистриран одитор, който да извърши заверка на годишния финансов отчет на публичните предприятия, на които принципал е Великотърновският общински съвет.
(2) Дейността по ал. 1 се реализира при спазване на изискванията на Търговския закон, Закона за независимия финансов одит, Закона за счетоводството, Закона за публичните предприятия, Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането им.
Чл. 59. (1) Процедурата за избор на регистриран одитор се осъществява от представляващия публичното предприятие при спазване на принципите за публичност и прозрачност, както и при съобразяване с необходимостта от рационално разходване на финансовия ресурс на публичното предприятие.
(2) Изборът на регистриран одитор се извършва, съгласно Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
Чл. 60. Назначаването и освобождаването на регистриран одитор в публичното предприятие се извършва с нарочно решение на общото събрание на дружеството – публично предприятие, на основание предложение на представляващия публичното предприятие, изготвено съобразно приключената процедура по чл. 59, ал. 1 от настоящите правила.
Чл. 61. (1) За извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие се избира регистриран одитор – физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра на регистрираните одитори по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.
(2) На проверка и заверка от назначения регистриран одитор подлежат индивидуалните и консолидираните годишни финансови отчети на групата, в случаите, в които има такива.
(3) Независимият финансов одит се извършва в съответствие с НСС/МСС, включително и  изготвяне на доклад с констатации, рискове и проблемни области и насоки за решаване, както и препоръки за подобряване на финансовата отчетност на предприятието и заверка на Годишните финансови отчети по ал. 2.
Чл. 62. Регистриран одитор, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на публичното предприятие в продължение на четири поредни години, за следващата финансова година се заменя с друг регистриран одитор.
Чл. 63. (1) Процедурата за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на публичното предприятие за предстоящата финансова година се провежда в периода 01.01. - 31.03. на съответната календарна година.
(2)В срока по ал. 1 публичното предприятие публикува на електронната си страница покана за представяне на оферти за извършване на заверка на годишните финансови отчети, съответно индивидуални и консолидирани (ако е приложимо).
Чл. 64. Изборът и назначаването на регистриран одитор в публичното предприятие се извършва ежегодно на редовно общо събрание, съгласно нормативните изисквания. За общото събрание се представят следните документи:
1.Предложение от представляващия публичното предприятие с искане за назначаване на избрания регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие;
2.Обосновка относно приложената процедура за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие;
3.Заверено копие на всички документи, свързани с избора на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие /покана, заповед за комисия, протокол с предложение на комисията и други/.
Чл. 65. Въз основа на постъпилото искане и представените документи общото събрание на публичното предприятие взема решение относно избора и назначаването на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие.
Чл. 66. Въз основа на взетото от общото събрание на публичното предприятие  решение се сключва договор с назначения регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие.
Чл. 67. Разходите за одита и заверката на годишния финансов отчет на публичното предприятие са за сметка на публичното предприятие.
 
Р а з д е л XI
Ред за участие на Община Велико Търново в граждански дружества по
Закона за задълженията и договорите, както и сключване на договори за съвместна дейност
 
Чл.68. За осъществяване на стопанска дейност Община Велико Търново може да участва в граждански дружества, образувани по реда на Закона за задълженията и договорите и да сключва договори за съвместна дейност.
 
Чл.69. С договора за дружество, Община Велико Търново, съвместно с друго лице или лица, се съгласява/т да обединят своите усилия за постигането на една обща цел.
 
Чл.70. (1) Решения за участие, съответно – за прекратяване участието, на Община Велико Търново като съдружник в гражданско дружество, както и за сключване на договори за съвместна дейност и прекратяването им, се взема от Великотърновски общински съвет.
(2) При участие на Община Велико Търново с парична вноска, както и при участие със свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост като непарична вноска, решение се взема от Великотърновски общински съвет.
 
Чл.71. Великотърновски общински съвет определя представител на Община Велико Търново в гражданското дружество.
 
Чл.72. (1) Лицето по чл.50 има правата и задълженията, предвидени от закона и дружествения договор.
(2) В дружествения договор се определят случаите, в които решенията относно дейността на дружеството се вземат от Великотърновски общински съвет.
 
Чл.73. Относно неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на чл.357 – чл.364 от Закона за задълженията и договорите.
 
Раздел XII
Публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва Община Велико Търново
 
Чл.74. (1) В Община Велико Търново се създават и поддържат регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва.
(2) Регистрите, предвидени в ал.1, са публични и са достъпни на официалната интернет-страница на Община Велико Търново.
 
Чл.75. В регистъра за търговските дружества с общинско участие се вписват:
1. наименованието на търговското дружество;
2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в това число – за преобразуването и прекратяването му;
3. размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество;
4. лицата, които представляват Община Велико Търново в органите за управление и контрол на търговското дружество;
5. възнаграждението на лицата, които представляват Община Велико Търново в тези органи.
 
Чл.76. В регистъра за общинските предприятия се вписват:
1. наименованието на предприятието;
2. номерът и датата на приемане на решението на Великотърновски общински съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие;
3. предметът на дейност на предприятието;
4. органите на управление на предприятието;
5. броят заети лица по щатно разписание;
6. предоставеното на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост.
 
Чл.77. В регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Велико Търново, се вписват:
1. наименованието на юридическото лице с нестопанска цел;
2. организационната форма на юридическото лице с нестопанска цел;
3. седалището и адресът на юридическото лице с нестопанска цел;
4. имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в юридическото лице с нестопанска цел;
5. определянето за осъществяване на дейност в обществена или частна полза;
6. преобразуване, прекратяване и заличаване на юридическото лице с нестопанска цел.
 
Чл.78.  В регистъра за гражданските дружества, в които участва Община Велико Търново, се вписват:
1. наименованието на гражданското дружество;
2. целта на гражданското дружество;
3. съдружниците;
4. вноската и делът на Община Велико Търново;
5. имената и длъжностите на лицата, представляващи Община Велико Търново в гражданското дружество;
6. срокът на договора и прекратяване на гражданското дружество.  
 
Чл.79. Воденето и съхраняването на публичните регистри се извършва по реда на Наредба № 8 от 17.12.2009 година на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на правосъдието за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.
 
Чл.80. (1) Вписването в регистъра се извършва от длъжностно лице или длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново.
(2) Вписването се извършва въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ промените на подлежащите на вписване обстоятелства.
(3) Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване.
 
Чл.81. Органите на управление на еднолични търговски дружества и лицата, упълномощени да представляват Община Велико Търново в търговските дружества, изпращат в Община Велико Търново преписи от издадени от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на търговските дружества и на предприятията с общинско участие в 3 (три) дневен срок от вписването им в Агенция по вписванията.
 
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
§ 1. /изменен с Решение № 449/28.01.2021 г./ Великотърновският общински съвет в срок до 30.06.2021 г. изготвя и приема Показатели и критерии за определяне на балната оценка в общинските публични предприятия по чл. 41, ал. 2 от тази наредба.
§ 2.  В едномесечен срок от влизане в сила на тази наредба Кметът на Община Велико Търново издава заповед за определяне на длъжностното лице/лица по чл.59, ал.1.
§ 3. Вписването в публичните регистри на общинските еднолични търговски дружества и търговски дружества, в които Община Велико Търново е съдружник или акционер, се извършва в срок до 60 дни от влизането в сила на наредбата от лицата по чл.59, ал.1.
§ 4. Сключените преди влизане в сила на тази наредба договори за възлагане на управление, както и одобрените бизнес програми/планове на общинските публични предприятия запазват своето действие до провеждането на предвидените в Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане.
§ 5. Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост.
§ 6. Наредбата е приета с Решение №. 334 по Протокол № 13/24.09.2020 г. на Великотърновски общински съвет и влиза в сила след публикуването й на интернет-страницата на Община Велико Търново.
 
 
 
ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Icon Приложение № 1 (20,4 KB) Icon Приложение № 2 (19,7 KB) Icon Заявление към Приложение № 2 (13,4 KB) Icon Декларация лични данни към Приложение № 2 (13,3 KB) Icon Декларация към Приложение № 2 (16,7 KB) Icon Информация за текущо състояние към Приложение № 2 (17,3 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.