НАРЕДБА за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново

                                                                 ГЛАВА ПЪРВА                                                                  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.1 /ал.1/ С тази наредба се урежда редът, начинът и изискванията за разпространение на външна реклама на територията на Община Велико Търново.
/ал.2/ Разпространението на информация посредством външна реклама се осъществява чрез Рекламно-информационни носители (РИН) и Рекламно-информационни елементи (РИЕ).
/ал.3/ Разпространението на външна реклама на територията на Община Велико Търново се организира, контролира и осъществява под ръководството на Кмета чрез Общинско предприятие “Реклама – Велико Търново”.
Чл.2 По смисъла на тази наредба:
1. “Външна реклама” е всяка информация, разпространена в градска среда с търговска цел, която не се популяризира чрез средствата за масово осведомяване и телекомуникациите;
2. “Градска среда” е съвкупността от сгради, инфраструктура, транспортни средства, елементи на градското обзавеждане (павилиони, кабини, маси, спирки, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци и др.) и пространствата между тях;
3. “Рекламно-информационен носител” е всеки статичен или подвижен носител на рекламно-информационен елемент;
4. “Рекламно-информационен елемент” е всеки текст, обемна форма, изображение, звук, светлина или друго изразно средство, поставени самостоятелно или в композиция, предназначени да информират обществеността или да привличат нейното внимание.
Чл.3 Рекламно-информационните носители на територията на Община Велико Търново, независимо от техния вид, собствеността им или тази – на мястото, върху което са поставени е необходимо:
1. да отговарят на изискванията на настоящата наредба;
2. да не нарушават условията на обитаване на градската среда, включително чрез произвеждане на вибрации, шум и светлина над допустимите норми;
3. да не създават рискови условия за безопасността на движението на пешеходци и превозни средства;
4. да са пожароустойчиви и електрообезопасени;
5. да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на атмосферните условия, съгласно изискванията на съответните стандарти;
6. да не закриват други рекламно-информационни носители и елементи от архитектурния вид на сградите, както и да не затрудняват подхода към тях;
7. да бъдат поддържани в добро състояние по отношение на техните вид, чистота, безопасност и функция от собственика на РИН;
8. да не бъдат монтирани без писмено съгласие на собствениците на сгради, имоти или съоръжения, както и без съгласуване със съответното министерство или ведомство в случаите, когато това се изисква със закон;
9. да не бъдат монтирани върху незаконно построени и неподдържани в добро състояние сгради.
Чл.4 Рекламно-информационните елементи на територията на Община Велико Търново, независимо от техния вид или собствеността на носителя/сградата, върху която са поставени е необходимо:
1. в случай, че съдържат текст, той да бъде изписан на български език, а текстът на чужд език - да бъде с размер на шрифта, не по-голям от българския текст. Изключение се допуска само за регистрирана търговска марка или фирмен знак с доказана международна популярност и/или наличие на съответните документи;
2. да не са с форма, цвят, съдържание, символи и шрифтови надписи, прилагани или наподобяващи елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;
3. да не рекламират забранени за употреба вещества и препарати с наркотично или стимулиращо действие, забранени лекарствени средства, порнографски материали, оръжие и боеприпаси, както и други дейности, забранени със закон;
4. да не съдържат заблуждаваща и непочтена реклама и информация;
5. да не накърняват правата и доброто име на физически или юридически лица, да не рекламират стоки и услуги посредством приписване на несъществуващи качества или твърдения за недостатъци на други стоки и услуги;
6. да не пропагандират, под каквато и да е форма, омраза, насилие, расова и етническа или политическа нетърпимост;
7. да не рекламират определена религия или религиозна общност; (обявена за нищожна с Решение № 430/14.11.2017 г. на Административен съд Велико Търново, в сила от 17.06.2019 г.)
8. да не се използват за извършването на политическа агитация, освен в случаите, предвидени в закон;
9. да не се използват националните символи за фирмена реклама.
Чл.5 /ал.1/ Рекламно-информационните носители, в зависимост от вида на конструкцията, начина на закрепване, разпространение, предназначение и др. са:
1. билборд – метална конструкция за външна реклама, монтирана неподвижно върху собствен пилон с:
1.1. едностранна рекламна площ до 12 кв.м.;
1.2. двустранна рекламна площ до 24 кв.м.;
1.3. тристранна рекламна площ (тривижън) до 36 кв.м.;
2. пано – траен носител, върху който могат да се разполагат РИЕ;
3. касета – затворена двустранна конструкция за външна реклама с фиксиран размер за всяка от страните 1.80 м. х 1.20 м., закрепена неподвижно върху собствен пилон;
4. тотем – обемна или пластична форма, съдържаща различни видове рекламни елементи, обединени в единна композиция;
5. рекламна табела – пано с рекламни елементи, които могат да имат сменяем или постоянен характер;
6. фирмена табела – пано, съдържащо фирмен знак, лого или указателни надписи за дейността на обекта, за който са предназначени и/или представляващо елемент от художественото оформление на фасадата и прилежащото пространство;
7. указателна табела – пано с рекламна площ до 0,70 кв.м., предназначено да указва търговски дейности, обекти и други;
8. подвижни табели – преместваеми пана с едностранна рекламна площ до 0,70 кв.м. и двустранна – до 1,40 кв.м.;
9. видеостена – електронен екран, предназначен за аудио- и видеореклама в градска среда;
10. афишни табла – трайни конструкции, предназначени за разполагане на печатна реклама с временен характер;
11. временни реклами – рекламни материали с период на разпространение до 1 (един) месец като печатна реклама, флаери, транспаранти, знамена и други;
12. печатна реклама – рекламна информация, разпространена върху хартиен носител;
13. подвижен носител – хора, животни и др.
/ал.2/ Рекламно-информационни носители могат да бъдат и спирките и подвижния състав на обществения градски транспорт, външни стени, покриви на сгради и други елементи на градската среда.
Чл.6 Рекламно-информационните елементи, в зависимост от изразните средства могат да бъдат:
1. текст;
2. изображение;
3. обемна форма;
4. звук;
5. светлина;
6. костюми, маски и други движими вещи.
Чл.7 Настоящата наредба не се прилага за знаците, табелите, указанията, маркировките и други, които се поставят по реда на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане.
 
 
ГЛАВА ВТОРА
МЕСТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИН
 
Чл.8 Рекламно-информационните носители могат да бъдат разполагани върху частни, държавни и общински имоти, сгради или съоръжения по реда на настоящата наредба.
Чл.9 Местата за разполагане на рекламно-информационни носители върху имоти - общинска собственост се определят със заповед на Кмета на Община Велико Търново или Кмета на населеното място, въз основа на схема, одобрена от главния архитект.
 Чл.10 /ал.1/ Местата за поставяне на печатна реклама са определени в списък – Приложение № 1.
/ал.2/ Местата за безплатно разполагане на обяви, афиши, некролози и други печатни материали се определят със заповед на Кмета на Община Велико Търново или Кмета на населеното място.
/ал.3/ Местата по ал.1 и ал.2 се поддържат от лица, определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново или Кмета на населеното място.
/ал.4/ Лицата по ал.3 могат да премахват всички обяви и съобщения, независимо кога са поставени, с цел почистване на носителя.
Чл.11 Кметът на Община Велико Търново може да определя със заповед места за безплатно разполагане на РИН/РИЕ, във връзка с обществено значими събития и провеждане на културни, социални и спортни мероприятия.
Чл.12 По време на предизборни кампании, Кметът на Община Велико Търново може да определя със заповед места за разполагане и разпространение на агитационни материали.
 
 
ГЛАВА ТРЕТА
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАЗПОЛАГАНЕ НА РИН
 
Чл.13 При разполагане на РИН, независимо от техния вид, размерите на носителя задължително се съобразяват с градската среда и/или с архитектурния облик на сградата.
Чл.14 Рекламно-информационните носители се поставят на не по-малко от 0,50 м. от нивото на терена, с изключение на тотемите.
Чл.15 Когато е предвидено разполагане на РИН по улици и покрай магистрали, се спазват следните изисквания за поставяне:
1. височина - не по-малка от 2,50 м от нивото на тротоара и на 4,50 м. от нивото на уличното платно;
2. вертикален ръб - най-малко на 0,50 м. от бордюра на уличното платно.
Чл.16 /ал.1/ Не се разрешава разполагането на рекламно-информационни носители в и/или върху:
1. природни забележителности, резервати, градски паркове (с изключение на периферните им части, прилежащи към улиците); сгради на държавната и общинската администрация, лечебни, детски и учебни заведения;
2. скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика, както и във визуалния обсег на възприятието им;
3. всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност, гробищни паркове;
4. стълбове на далекопроводната електрическа мрежа;
5. елементи и съоръжения от пътната инфраструктура – пътни знаци и светофари.
/ал.2/ В и/или върху археологически обекти и сгради, обявени за недвижими културни ценности, разположени в зоните на културно наследство, както и във визуалния обсег на възприятието им, се разрешава разполагане на РИН само след съгласуването му с Министерство на културата и при спазване изискванията на Глава Пета от настоящата наредба.
Чл.17 /ал.1/ Пана и табели могат да бъдат разполагани:
1. по фасадите на сградите – успоредно или перпендикулярно, като размерът на РИН не може да надвишава размера на фасадата; при перпендикулярно разположение - най-отдалеченият край на РИН не може да бъде на повече от 1,50 м. от фасадата на сградата;
2. върху козирки, навеси и маркизи, като височината на РИН не може да закрива отвори по фасадата на сградата;
3. свободно стоящи, включително и като обемни елементи в непосредствена близост до сградата;
4. върху и в подвижния състав на градския транспорт.
/ал.2/ Върху една сграда или търговски обект може да се разполага само едно успоредно поставено пано (и/или табела), едно перпендикулярно поставено, които задължително са съобразени с архитектурата на сградата, както и само едно свободно стоящо пано (и/или табела).
Чл.18 Художественото оформление на витринните стъкла на магазините не се счита за фирмено пано, а надписите върху тях не могат да надвишават 50 % от площта им.
Чл.19 /ал.1/ Визията и размерите на афишните табла се определят с решение на Художествено-експертния съвет.
/ал.2/ Във всяко афишно табло се предвижда площ, предназначена за безплатна информация с нетърговски характер, като обяви за работни места, некролози и др.
/ал.3/ Върху площта, предназначена за безплатни обяви и съобщения не се допуска поставянето на друг вид печатни материали.
/ал.4/ Върху афишните табла могат да се разполагат платени и безплатни печатни материали с максимален размер до 0,70 кв.м.
Чл.20 /ал.1/ В обхвата на спирките на градския транспорт разполагането на РИН се допуска само върху определените с решение на ХЕС места.
/ал. 2/ Рекламно-информационните носители по ал.1 са съобразени с вида, конструкцията и дизайна на спирките и могат да бъдат с единична площ до 3 кв.м.
Чл.21 Върху павилиони, кабини и други елементи от градското обзавеждане могат да бъдат разполагани РИН, чиято единична площ следва да бъде съобразена с вида, конструкцията и дизайна на съответния елемент от градското обзавеждане.
Чл.22 Всички звукови и светлинни реклами, както и движение на хора или превозни средства с цел реклама следва да бъдат съобразени с Наредба № 1 за обществения ред.
 
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИН
 
Чл.23 /ал.1/ Със заповед на Кмета на Община Велико Търново се назначава Художествено-експертен съвет (ХЕС), който разглежда и преценява допустимостта на постъпилите по реда на тази наредба заявления за разполагане на рекламно-информационни носители.
/ал.2/ Съставът на ХЕС включва председател, секретар и членове.
/ал.3/ Председател на ХЕС е Главният архитект на Община Велико Търново.
/ал.4/ Членовете на ХЕС са:
1. представители от Община Велико Търново - служители от Дирекция “Строителство и устройство на територията”, Дирекция “Култура и туризъм”, ОП “Реклама Велико Търново”, юрисконсулт от Дирекция “Правна”;
2. външни специалисти – членове на Съюза на българските художници, на Камарата на архитектите в България, на Камарата на инженерите в България, както и специалисти в областта на скулптурата, графичния дизайн и пространственото оформление, монументално-декоративните изкуства, архитектурата, инженер-конструктор, фотограф.
/ал.5/ При необходимост в състава на ХЕС могат да бъдат привличани и други специалисти.
Чл.24 ХЕС извършва дейността си, въз основа на Правилник, одобрен от Кмета на Община Велико Търново.
Чл.25 /ал.1/ Всяко физическо или юридическо лице може да поиска разполагането на РИН като подаде заявление по образец до Кмета на Община Велико Търново.
/ал.2/ Заявлението следва да бъде придружено от:
1. документ за собственост или договор за наем, когато имотът, сградата или съоръжението не е общинска собственост;
2. декларация за писмено съгласие от собствениците, от съсобствениците в общ имот, от съответната администрация, стопанисваща имота или решение на Общото събрание на собствениците в сграда - етажна собственост;
3. схема за разполагане, нанесена върху скица-копие от регулационния план, одобрена от главния архитект и съгласувана с експлоатационните дружества, според конкретния случай;
4. художествен проект, съдържащ графично-цветово решение, макет (при обемни решения), фотомонтаж за вписване на РИН в реално мащабно съотношение със съществуващата пространствена среда.
/ал.3/ За разглеждане на заявлението от ХЕС се заплаща такса, съгласно Приложение № 2
/ал.4/ Таксата по ал.3 не се заплаща, в случаите, когато:
1. непредвидени обстоятелства налагат преместване на РИН на вече одобрена локация;
2. се сключва нов договор със същия наемател за същата локация, чийто проект вече е бил одобрен;
Чл.26 /ал.1/ Заявлението за разполагане на РИН, заедно с приложените документи се внася за разглеждане от Художествено-експертния съвет, който се произнася в 30 (тридесетдневен) срок.
/ал.2/ ХЕС преценява допустимостта на заявлението и взема решение за разрешаване разполагането или за отказ от разполагането, дава препоръки за отстраняване на нередовности, а при необходимост изисква становище от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
/ал.3/ В случай, че разполагането на РИН попада в защитените територии на културно наследство, се изисква съгласуване от Министерство на културата.
/ал.4/ Решението на Художествено-експертния съвет се отразява в протокол от проведеното заседание и се представя за одобрение на Кмета на Община Велико Търново.
Чл.27 /ал.1/ Разполагане на рекламно-информационен носител върху имоти, части от имоти, сгради или съоръжения общинска собственост се извършва по реда на настоящата наредба, без решение на Великотърновски общински съвет, провеждане на търг или конкурс.
/ал.2/ Ако в 14-дневен срок от постъпване на заявлението за разполагане на рекламно-информационен носител върху имоти, части от имоти, сгради или съоръжения общинска собственост, постъпи второ заявление за едно и също място, се провежда търг или конкурс по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Чл.28 /ал.1/ Въз основа на взетото решение по чл.26 ал.4 или на резултатите от проведения търг или конкурс по чл.27 ал.2 от настоящата наредба, Кметът издава Разрешение по образец или мотивирано отказва разполагането на рекламно-информационен носител.
/ал.2/ За издаване на Разрешение по ал.1 се заплаща такса, съгласно Приложение № 3.
/ал.3/ За издадените разрешения се води регистър в ОП “Реклама Велико Търново”.
Чл.29 /ал.1/ Когато имотът, сградата или съоръжението, върху които се разполага РИН, не е общинска собственост, Разрешението се издава за срок не по-дълъг от 3 (три) години.
/ал.2/ При разполагане на РИН върху имоти, части от имоти, сгради или съоръжения общинска собственост, Разрешението се издава за срока на договора по чл.33 от настоящата наредба.
Чл.30 /ал.1/ В едномесечен срок от издаване на разрешението, заявителят е длъжен да монтира рекламно-информационен носител.
/ал.2/ В случай, че рекламно-информационният носител не бъде поставен в срока по ал.1, се счита, че заявителят се отказва от издаденото Разрешение.
Чл.31 /ал.1/ Лицето, в полза на което е издадено Разрешение, няма право да променя вида, размерите и съдържанието на рекламно-информационния елемент, одобрени с решение на ХЕС.
/ал.2/ Кметът на Община Велико Търново или упълномощени от него лица извършва контрол на състоянието на РИН, като при установяване на отклонение относно мястото на монтажа или лошото му физическо състояние, отправя писмено предупреждение с указан срок за отстраняване на констатираните нередовности.
Чл.32 /ал.1/ Лицето, в полза на което е издадено Разрешение е длъжно да ползва имота, сградата или съоръжението общинска собственост, съобразно неговото предназначение и да го поддържа в добро състояние, като полага грижата на добър стопанин.
/ал.2/ За причинени вреди, в резултат от експлоатацията на РИН, отговорност носи лицето, в полза на което е издадено Разрешение по реда на настоящата наредба.
/ал.3/ В седемдневен срок след изтичане срока на Разрешението, рекламно-информационният носител се демонтира от лицето по ал.1.
Чл.33 /ал.1/ Ползването на общински имоти, части от имоти, сгради или съоръжения за разполагане на РИН се извършва въз основа на договор за наем по образец, утвърден от Кмета на Община Велико Търново и издадено Разрешение по реда на тази наредба.
/ал.2/ Наемната цена за разполагане на РИН се определя, съгласно Приложение № 4 към настоящата наредба.
/ал.3/ Отменена с Решение № 400/29.09.2016 г.
Чл.34 Наемателят няма право да отдава под наем на трети лица предоставените му за ползване имоти, сгради или съоръжения общинска собственост.
Чл.35 По време на действието на договора рекламно-информационният носител може да бъде демонтиран при неотложна необходимост от извършване на строително-ремонтни работи или при провеждане на други мероприятия от Община Велико Търново, както и при обективна невъзможност за ползване, свързана с възникнали аварии и/или непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.
Чл.36 /ал.1/ Договорът за наем се прекратява със заповед на Кмета на Община Велико Търново.
/ал.2/ Договорът за наем се прекратява в следните случаи:
1.с изтичане на срока, за който е сключен;
2. по взаимно писмено съгласие на страните;
3. с отправено писмено едномесечно предизвестие от всяка една от страните;
4. едностранно от Кмета на Община Велико Търново без предизвестие.
/ал.3/ По реда на ал.2 т.4 договорът се прекратява в следните случаи:
1 при неплащане на наемната цена повече от 3 /три/ месеца;
2. при неспазване изискванията на чл.32 ал.1 или ал.2 от настоящата наредба;
3. при установено отдаване под наем на трети лица на предоставените за ползване имоти, сгради или съоръжения общинска собственост;
4. при констатиране на други нарушения на настоящата наредба.
Чл.37 /ал.1/ В седемдневен срок след прекратяване на наемното правоотношение, наемателят е длъжен да демонтира рекламно-информационния носител и да възстанови първоначалния вид на общинските имот, сграда или съоръжение. /изм. с Решение № 400/29.09.2016 г./
/ал.2/ При липса на доброволно демонтиране на поставения РИН, същият се премахва принудително, за сметка на наемателя. /изм. с Решение № 400/29.09.2016 г./
/ал.3/ Отменена с Решение № 400/29.09.2016 г.
Чл.38 /ал.1/ За разпространение на печатна, временна реклама, както и реклама на подвижен носител се издава Разрешение по образец, като не се прилага редът, предвиден за разполагане на рекламно-информационните носители (чл.25 - чл.37 от настоящата наредба).
/ал.2/ Всяко физическо или юридическо лице може да поиска разпространение на реклама, по смисъла на ал.1, като подаде заявление по образец, ведно с приложен образец от съответния материал, до Кмета на Община Велико Търново.
/ал.3/ За разрешаване разпространението на печатни материали и поставянето на транспаранти, знамена и други, които целят временна реклама, се заплаща такса, съгласно Приложение № 5.
/ал.4/ За звуковата и светлинна реклама, както и движението на хора или превозни средства с цел реклама се заплаща такса, съгласно Приложение № 5.
/ал.5/ Рекламата по ал.4 може да бъде включена в рекламна сесия, с продължителност до 6 (шест) часа на ден и 1 (един) час за определен район.
/ал.6/ Рекламните сесии по ал.5 могат да бъдат удължавани със заповед на Кмета на Община Велико Търново, при съобразяване с разпоредбите на Наредба № 1 за обществения ред.
 
 
ГЛАВА ПЕТА
СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИН В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В СТАРИЯ ГРАД НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И В С. АРБАНАСИ
 
Чл.39 /ал.1/ За разполагането на РИН/РИЕ в Стария град на Велико Търново и в с.Арбанаси се прилагат специфични правила, предназначени за опазване на архитектурното и културно-историческо наследство.
/ал.2/ Границите на защитените територии за опазване на културното наследство по ал.1 са съобразени с приложимите нормативни актове.
Чл.40 /ал.1/ За разполагането на РИН/РИЕ в защитените територии за опазване на културното наследство е предвидена ограничена рекламно-информационна дейност, съгласно схеми - Приложение № 6 и Приложение № 7.
/ал.2/ В защитените територии за гр. Велико Търново и с. Арбанаси се създават три зони – А, Б и В с определен режим:
1. Зона А обхваща терени на археологически и архитектурно-музейни резервати, архитектурни и музейни обекти, комплекси от недвижими културни ценности, както и защитени паркове;
2. Зона Б обхваща територии от архитектурни ансамбли, значими туристически маршрути, улични, площадни и речни пространства;
3. Зона В обхваща защитените територии извън определените в Зони А и Б.
Чл.41 Не се разрешава:
1. разполагането на рекламни пана в и/или върху терени и сгради, намиращи се в Зона А;
2. разполагането на рекламни пана върху покриви, калкани и сгради, намиращи се в Зони Б и В;
3. разполагането на рекламни пана - неподвижни или свободно стоящи - в Зони Б и В, рекламиращи обекти, стоки и услуги в непосредствена близост до обекта, без предварително одобрени РИЕ по типов образец и схема на разполагане.
Чл.42 В сградите, в които се извършва търговска или обслужваща дейност могат да бъдат поставяни фирмени пана и табели, които да съдържат информация единствено за конкретната дейност – название, знак, запазена марка и др.
Чл.43 /ал.1/ Поставянето на стационарни фирмени пана и табели върху фасадите на сградите се допуска само в рамките на партерния етаж или по каменните огради на къщите от възрожденски тип.
/ал.2/ Поставените успоредно фирмени пана и табели на фасадите на сградите трябва да са в хармония с архитектурата на сградата и да отговарят на следните изисквания:
1. височина до 50 см.; по-голяма височина се допуска, ако РИН съответства на архитектурните елементи, като сводове, арки, корнизи и др.;
2. дебелина до 10 см;
3. дължина - в рамките на обекта;
4. да не преминават през повече от една фасада на партерния етаж.
Чл.44 /ал.1/ Поставянето на фирмени пана и табели перпендикулярно на фасадите на сградите се допуска само в рамките на партерния етаж при следните параметри:
1. най-ниската част на паното/табелата да бъде на 2,40 м от земята /тротоара/;
2. да бъдат издадени напред най-много до 0,80 м и с височина до 1,20 м;
/ал.2/ В рамките на партера, а при невъзможност – на първия етаж, може да се постави перпендикулярно на фасадата на сградата табло с размери до 50 см./120 см. за означаване на дейности по етажите, при съобразяване с изискванията на чл.47 и чл.48.
Чл.45 /ал.1/ Разполагането на свободно стоящи фирмени пана и табели пред обектите в Зона Б се разрешава, ако не се затруднява движението и при следните условия:
1. при тротоари с ширина не по-малко от 1,20 м. – с размери до 60 см./90 см.;
2. при по-тесни тротоари - за всеки конкретен случай се преценява възможността за поставяне на фирмени пана и табели, в зависимост от техните размери.
/ал.2/ Ограничава се поставянето на подвижни свободно стоящи табели, представящи меню на заведението или други услуги, свързани с туризма, при следните условия:
1. подвижната табела се поставя само в периода на работното време на обекта;
2. подвижната табела се поставя до входа на заведението за обществено хранене или в непосредствена близост до мястото за предоставяне на туристическата услуга;
3. мястото на табелата не трябва да затруднява пешеходното движение и да не нарушава възприемането на специфичните характеристики на градската среда;
4. видът на рекламно-информационния елемент се избира от одобрените типизирани образци.
Чл.46 /ал.1/ Материалите, които се използват за табели, пана, букви и знаци в Зони А, Б и В трябва да бъдат с естествен произход - камък, дърво, мед, чугун, бронз, текстил и др. или имитация на тези материали като:
1. материалът се съобразява с архитектурата на сградата и материалите, от които е изработена;
2. не се използват огледални материали;
3. цветовете са в унисон с цялостното възприятие на улицата и градското пространство.
/ал.2/ Поставянето на сенници на партерен етаж и на прозорци може да бъде от тъкани, които са или имитират естествен материал и кореспондират с визията на сградата.
Чл.47 /ал.1/ Фирмените пана и табели не могат да закриват еркери, корнизи, пиластри, пана, рамки и други архитектурни елементи на фасадата на сградата.
/ал.2/ РИН по ал.1 трябва да са съобразени с архитектурата, мащаба, пропорциите и др. характерните елементи и материали на сградата, върху която се поставят и да не бъдат с необичайни форми и детайли.
Чл.48 /ал.1/ Не се допуска осветляването на фирмени пана с лампи, прожектори и др., с външен размер по – голям от 15 см.
/ал.2/ Забранява се поставянето на фирмени пана и табели на балкони, тераси, парапети, прозорци, калкани и покриви.
Чл.49 Със заповед на Кмета на Община Велико Търново може да се разрешава поставянето на рекламни, осветителни и информационни елементи през улици и площади единствено за целите на обслужване и за периода на провеждане на традиционните временни пазари, панаири, фестивали и изложби.
Чл.50 Разполагането на указателни табели в защитените територии на културно наследство се извършва само по предварително изработен и съгласуван образец на РИН, както и по утвърдена схема за разполагане в стила на архитектурната и историческата среда.
Чл.51 /ал.1/ Типовите проекти за разполагане на РИН се утвърждават от Главния архитект на Община Велико Търново, въз основа на становище от Художествено-експертния съвет.
/ал.2/ Разполагането на типови РИН става по предварително изработена схема от ХЕС, утвърдена от Кмета на Община Велико Търново.
/ал.3/ Утвърдените типови проекти са задължителни за всички РИН, предвидени за разполагане върху общински имоти в защитените територии на културно наследство.
Чл.52 Изработването на общински типови проекти за РИН на територията на Стария град на Велико Търново и с. Арбанаси се възлага от Кмета на Община Велико Търново по реда на Закона за обществените поръчки.
 
 
ГЛАВА ШЕСТА
ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ
 
Чл.53 /ал.1/ Принудителното премахване на РИН се извършва въз основа на издадена заповед от Кмета на Община Велико Търново.
/ал. 2/ На принудително премахване подлежат рекламно-информационни носители, които:
1. са поставени без Разрешение, издадено по реда на настоящата наредба;
2. са с вид, размер и съдържание - различни от одобрените с решение на ХЕС;
3. след изтичане на указания срок, съгласно чл.31 ал.2 са с неотстранени нередовности;
4. не са демонтирани доброволно след изтичане срока на издаденото Разрешение и/или на договора за наем;
5. следва да бъдат премахнати при наличие на предпоставките по чл.35.
/ал.3/ Заповедта по ал.1 се съобщава по реда на АПК. В случай, че лицето не бъде намерено за връчване на заповедта, екземпляр от същата се поставя на информационното табло в Общинския център за услуги и информация на граждани и се счита за връчена, което се удостоверява с протокол.
Чл.54 /ал.1/ Във всички случаи издаването на заповедта по чл.53 ал.1 от настоящата наредба се предхожда от констативен протокол за установяване на неправомерно ползване.
/ал.2/ Разпоредбата на ал.1 не се прилага при наличие на договор за наем с Община Велико Търново.
Чл. 55 /ал.1/ След влизане в сила на заповедта за принудително премахване, собственикът на РИН е длъжен да го демонтира и да предаде на Община Велико Търново имота, сградата или съоръжението във вида, в който същите са били предоставени.
/ал.2/ При липса на доброволно изпълнение, действията по принудително премахване се извършват от упълномощени от Кмета на Община Велико Търново лица и/или от лица, на които това е възложено.
/ал.3/ Действията по принудително премахване се удостоверяват в протокол, а разходите се понасят от собственика на рекламно-информационния носител.
/ал.4/ Разположените в нарушение на разпоредбите на настоящата наредба РИН, с неизвестен собственик, се демонтират без предизвестие.
/ал.5/ Принудително премахнатите РИН се съхраняват от Община Велико Търново в тримесечен срок от датата на премахване. След този срок, Община Велико Търново не носи отговорност за движимите вещи.
 
 
ГЛАВА СЕДМА 
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл.56 /ал.1/ Контрол по спазване изискванията на тази наредба се осъществява от Кмета на Община Велико Търново, Кмета на населеното място и/или от упълномощени от него лица.
/ал.2/ Във връзка с практическото приложение на тази наредба Кметът на Община Велико Търново може със заповед да възлага изпълнението на своите функции на определени длъжностни лица.
Чл.57 Който разполага РИН/РИЕ без издадено Разрешение по реда на настоящата наредба, се наказва с глоба от 100лв. до 500лв., освен ако в друг нормативен акт не подлежи на по-тежко наказание.
Чл.58 Във всички останали случаи на нарушаване разпоредбите на тази наредба се налага глоба за физическите лица в размер от 100лв. до 500лв. или имуществена санкция за юридическите лица в размер от 500лв. до 1000лв.
Чл.59 /ал.1/ Актовете за констатирани нарушения се съставят от упълномощени от Кмета на Община Велико Търново лица.
/ал.2/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Велико Търново.
Чл.60 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на ЗАНН.
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. Обектите по чл.2 т.2, т.3 и т.4 от настоящата наредба не са „строежи” по смисъла на § 5, т.38 от ДР на Закона за устройство на територията, не се нанасят в кадастралните карти и регистри и нямат постоянен устройствен статут.
§ 2. /ал.1/ Издадените разрешения до 01.03.2013г. продължават действието си до изтичане на определения в тях срок, при спазване режима на плащане, установен в настоящата наредба.
/ал.2/ Договорите за наем за разполагане на РИН върху имоти, сгради и съоръжения - общинска собственост, сключени преди влизане в сила на настоящата наредба, запазват своето действие до изтичане на уговорения срок.
§ 3. Настоящата наредба отменя Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 784 по Протокол № 46 от 26.01.2006 год. на Общински съвет - Велико Търново.
§ 4. Настоящата наредба се издава на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила, считано от 01.03.2013г.
§ 5. Наредбата е приета с Решение № 508 по Протокол № 34 от 31.01.2013 г. на Великотърновски Общински съвет.
 
 
инж. НИКОЛАЙ АШИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
 
       
 
Приложение № 1
 
СПИСЪК НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЕЧАТНА РЕКЛАМА
 
1. ул. „Никола Габровски” – табло на оградата на Строителен техникум;
2. ул. „Никола Габровски” – табло на оградата на Областна болница;
3. ул. „Никола Габровски” – табло на спирка „Качица”, в дясно – посока Автогара „Запад”;
4. ул. „Никола Габровски” – табло на спирка „Качица”, в дясно – посока Център;
5. ул. „Никола Габровски” – табло до спирка пред Областна болница;
6. ул. „Никола Габровски” – оградата на Областна болница откъм ул. „Краков”;
7. ул. „Стефан Стамболов” – табла върху зид до централна спирка – 5 бр.;
8. ул. „Стефан Стамболов” – табла върху зид източно от Старата поща – 7бр.;
9. ул. „Михаил Кефалов” – табло върху зид срещу Хуманитарна гимназия;
10. ул. „ Ст. Денчев” № 1 – табло върху сградата на ПИМБ;
11. ул. „Читалищна” № 3 – табло върху зид;
12. площад „Иван Асен” – табло в южната част на площада;
13. кв. „Асенов” – табло преди моста – посока Център;
14. кв. „Асенов” – табло преди моста – посока с. Арбанаси;
15. ул. „Теодосий Търновски” – табло на спирката до Аптеката;
16. ул. „Христо Ботев” № 18 – табло върху зид;
17. бул. „България” – табло пред Бившия пионерски дом;
18. кв. „Чолаковци” – табло до спирката – посока Център;
19. кв. „Чолаковци” – табло до спирката – посока местност „Дълга лъка”;
20. кв. „Бузлуджа” – табло до спирката на Старчески дом;
21. ул. „Климент Охридски” – табло срещу църквата „Св. Четиридесет мъченици”;
22. Старо Военно училище – табло срещу Областна администрация;
23. Старо Военно училище – оградата до арката;
24. ул. „Иларион Драгостинов” – табло до Старчески дом;
25. ул. „Полтава” № 11 – върху подпорна стена;
26. кв. „Бузлуджа” – източна страна на училището;
27. ул. „Стоян Коледаров” – върху подпорна стена.
 
 
 
Приложение № 2
ТАКСИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИН КВ.М. РЕКЛАМНА ПЛОЩ ОТ ХУДОЖЕСТВЕНО-ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ (ХЕС)
 
1. РИН/РИЕ с рекламна площ до 2 кв.м. – 20лв.;
2. РИН/РИЕ с рекламна площ от 2 кв.м. до 3 кв.м. – 50лв.;
3. РИН/РИЕ с рекламна площ над 3 кв.м. или сложни конструкции – 100лв.
 
 
Приложение № 3
ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НA РИН/РИЕ
 
 
1. Такса за издаване на разрешение за разполагане на РИН/РИЕ върху общинска собственост   - 20 лв.
2. Такса за издаване на разрешение за разполагане на РИН/РИЕ върху необщинска собственост   - 20 лв.
 
 
 
Приложение № 4
ТАРИФА ЗА ЦЕНИТЕ НА КВ.М. ЗА МЕСЕЦ РЕКЛАМНА ПЛОЩ, РАЗПОЛОЖЕНА ВЪРХУ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 
 
ВИД РИН
ЦЕНА НА КВ.М.
в гр. В. Търново и
с. Арбанаси
ЦЕНА НА КВ.М.
в останалите населени места
1.
РИН с едностранна рекламна площ до 3 кв.м
10лв.
6лв.
2.
РИН с едностранна рекламна площ над 3 кв.м
12лв.
8лв.
3.
РИН с двустранна рекламна площ до
6 кв.м
8лв.
4лв.
4.
РИН с двустранна рекламна площ над 6 кв.м
10лв.
6лв.
5.
РИН с рекламна площ над 40 кв.м.
15лв.
11лв.
6.
Преместваеми табла
6лв.
5лв.
 
Забележка: Посочените цени са без ДДС.
          
 
Приложение № 5
ТАКСА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТНА РЕКЛАМА, ВРЕМЕННА РЕКЛАМА И РЕКЛАМА НА ПОДВИЖЕН НОСИТЕЛ
 
1. Печатна реклама – до 1 месец – 15 лв.;
3. Флаери и дипляни – за един ден на раздаващ – 15лв.;
4. Подвижна звукова и подвижна светлинна реклама – за един ден на единица приносител – 15лв.
 
Icon Приложение № 6 (194,9 KB) Icon Приложение № 7 (222,7 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.