НАРЕДБА за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Велико Търново

НАРЕДБА за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Велико Търново

Чл. 1 Настоящата наредба урежда реда и условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Велико Търново.

Чл. 2 Обществено обсъждане се провежда при поемане на дългосрочен дълг от общината.

Чл. 3 Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането.

Чл. 4 Поканата се публикува в един местен или регионален вестник, обявява се по Общинско кабелно радиао – Велико Търново и се поставя в Общински център за услуги и информация на граждани в сградата на Общината и в сградите на всички кметства и кметски наместничества, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от Общинския съвет.

Чл. 5 Обсъждането се провежда на определената дата в Голямата зала на Община Велико Търново при следния дневен ред:

- представяне на проекта(ите), които ще бъдат финансирани чрез дългосрочен дълг;

- обсъждане с присъстващите граждани и юридически лица;

- избор на трима представители на местната общност от присъстващите на обсъждането граждани и юридически лица;

- съставяне на протокол и преподписване на протокола от тримата представители на местната общност, подкрепящи проекта(ите).

Чл. 5а /добавен с Решение № 448/28.01.2021 г./ При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват събирането на хора в закрити помещения в обществени сгради, публичното обсъждане се провежда чрез попълване на нарочен формуляр на хартиен носител или в електронен формат, обявен на сайта на Община Велико Търново, съгласно Приложение № 1 - Формуляр за провеждане на публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, неразделна част от наредбата.

Чл. 6 Всички граждани и юридически лица присъствали на обсъждането, които не подкрепят проекта(ите) или част(и) от него/тях могат в 3-дневен срок от провеждане на обсъждането да внесат писмени запитвания или протест до Кмета на Общината.

Чл. 7 Всички граждани и юридически лица не присъствали на обсъждането могат в срока по чл. 6 да внесат предложения до Кмета на Общината, касаещи проекта(ите), за реализацията на които ще се поема дългосрочен дълг.

Чл. 8 В тридневен срок Кметът на Общината е длъжен да отговори писмено на постъпилите запитвания по чл. 6.

Чл. 9 След изтичане на срока по чл. 6, Кметът на Общината изготвя докладна записка до Общинския съвет за всички постъпили запитвания, предложения и протести и я представя на първото заседание на Общинския съвет.

Чл. 10 При внасяне на предложението за поемане на дългосрочен дълг за обсъждане на заседание на Общинския съвет, неразделна част от предложението е протокола по чл. 5.

Чл. 11 При взимане на решение за поемане на дългосрочен общински дълг Общинският съвет взима под внимание докладната записка по чл. 9.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Наредбата се приема на основание чл. 10 и 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 15 от Закона за общинския дълг и влиза в сила 7 (седем) дни след оповестяването й по приетия от Общински съвет начин.

§ 2 Наредбата е приета с решение № 716/24.11.2005 г.

 

 

            Приложение:

  1. Приложение № 1 - Формуляр за провеждане на публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг;

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.