НАРЕДБА за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Велико Търново

Глава Първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за използването на спортните обекти – собственост на Община Велико Търново, предоставяни за дейностите по чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.
(2) Наредбата има за цел да бъдат създадени условия за практикуване и развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Велико Търново.
(3)  С наредбата се регламентират:
1. правилата за отдаване под наем на спортни обекти – собственост на Община Велико Търново, а именно: изискванията, на които да отговарят участниците, критериите за оценяване на размера на предвидените инвестиции и контролът по изпълнението им, условията за оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност, както и постигнатите спортни резултати, редът за подаване и разглеждане на заявленията, класиране на участниците и сключване на договори за наем;
2. редът за предоставянето на спортни обекти – собственост на Община Велико Търново на концесии;
3. изискванията, на които да отговарят участниците, редът за разглеждане на заявленията и класиране на участниците, при учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти или имоти – собственост на Община Велико Търново.
 
Чл. 2. (1) Спортните обекти – общинска собственост, се управляват в интерес на населението на общината при спазване разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за общинската собственост и Закона за местното самоуправление и местната администрация.
(2) Спортните обекти – общинска собственост, се ползват за нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.
 
Чл. 3. Спортните обекти – общинска собственост, по изключение, могат да се ползват и за културни и други прояви с обществен характер, при условие, че не се възпрепятства общата спортна дейност и не се нанасят вреди върху тях.
 
Чл. 4. (1) По предложение на Кмета на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет приема списък на спортните обекти – общинска собственост, с които могат да се извършват сделки на управление и разпореждане по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта.
(2) Списъкът по ал. 1 се поставя на видно място в сградата на Община Велико Търново, на интернет-страницата на Община Велико Търново, както и на подходящо място на територията на спортния обект, ако има условия за това.
(3) Редът и условията за приемане на списъка на спортните обекти по ал. 1 се прилага и в случаите на актуализация на този списък. 
 
 
Глава Втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПРЕДОСТАВЯНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 103, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
 
 
Чл. 5. (1) Спортни обекти – собственост на Община Велико Търново, могат да се предоставят безвъзмездно за определено време за дейностите по чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта на спортните организации, вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, спортните училища и студентите на Националната спортна академия „Васил Левски“ или на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, които имат в своя предмет извършване на дейностите по чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, и след решение на Великотърновски общински съвет.
(2) В случаите по ал. 1 не се прилага чл. 104 от Закона за физическото възпитание и спорта.
 
Чл. 6. (1) Кандидатът за безвъзмездно предоставяне на спортен обект подава мотивирано искане до Кмета на Община Велико Търново, към което прилага:
1. период и/или график за използването на спортния обект;
2. описание на дейностите по чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, за които ще бъде използван спортният обект;
3. лицата, които ще участват в дейностите по т. 2;
3. съгласие от лица или органи за провеждане на дейностите по т. 2, когато такова е необходимо.
(2) При необходимост, Кметът на Община Велико Търново може да изисква и допълнителна информация или документи от кандидатите.
(3) Кметът на Община Велико Търново се произнася по искането със заповед, след решение на Великотърновски общински съвет, която съдържа:
1. периодът и/или графикът за използването на спортния обект;
2. дейностите по чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, за които ще се използва спортният обект;
3. условията за ползване, включително относно поемането на разноските за електроенергия, водоснабдяване и други консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, както и отношенията с другите ползватели или наематели в обекта, ако има такива.
 
Чл. 7. (1) Предоставените по реда на този раздел спортни обекти могат да се използват само за съответните дейности по чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.
(2) Лицата, на които спортните обекти са предоставени, не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица.
(3) Неспазването на изискването по ал. 2 е основание за прекратяване на безвъзмездното предоставяне на спортните обекти.
 
Чл. 8. Прекратяването на безвъзмездното ползване се извършва със заповед на Кмета на Община Велико Търново.
 
Глава Трета
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
Чл. 9. Отдаването под наем на спортни обекти – собственост на Община Велико Търново, се извършва след обявяването на спортния обект в списъка по чл. 4 и включването му в програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.
 
Чл. 10. (1) Спортни обекти – собственост на Община Велико Търново, могат да се отдават под наем за срок до една година без търг или конкурс на лица, които отговарят на изискванията на чл. 108, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.
(2) В списъка по чл. 4 от наредбата се посочват спортните обекти, за които се предвижда възможността за отдаване под наем при условията по ал. 1. Наемната цена се определя в размер на 2% от основната наемна цена, изчислена по реда на Глава Осма от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
(3) В едномесечен срок от обявяването на обектите по ал. 2 в списъка по чл. 4 от наредбата, кандидатите могат да подават писмени искания. Всяко искане трябва да е мотивирано, да се отнася до конкретно определен спортен обект от списъка и да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и обществен принос в спорта.
(4) Комисия, определена със заповед на Кмета на Община Велико Търново, в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 3, разглежда постъпилите искания и прави предложения за приемане или отхвърляне на исканията.
(5) При подадени две или повече искания за един и същ спортен обект се спазват следните принципи на предимство в посочената поредност:
1. кандидатът, който развива вида спорт, за който основно е предназначен спортният обект, пред всички останали кандидати;
2. спортни федерации пред спортни клубове;
3. кандидатът с най-голям обществен принос в спорта пред всички останали кандидати.
(6) Кметът на Община Велико Търново, въз основа на предложенията на комисията по ал. 4, издава заповед и сключва договор за наем с избрания кандидат.
(7) Наемателите на спортните обекти не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица. Неспазването на това изискване е основание за прекратяване на договора за наем.
 
Чл. 11. (1) Спортни обекти – общинска собственост, се отдават под наем за срок до 10 или до 30 години, след провеждане на публичен търг с тайно или явно наддаване или публично оповестен конкурс.
(2) Търгът или конкурсът се откриват със заповед на Кмета на Община Велико Търново, след решение на Великотърновски общински съвет, с което се определят срокът за отдаване под наем и се одобрява наемната цена, а при конкурс – и критериите за оценка на офертите и начинът за определяне на тежестта им в комплексната оценка на офертата. Началната тръжна или конкурсна наемна цена се определя в размер на 2% от основната наемна цена, изчислена по реда на Глава Осма от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
(3) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет-страницата на Община Велико Търново най-малко 15 календарни дни преди крайния срок за подаване на офертите и съдържа:
 
1. наименованието на обекта;
2. срока за отдаване под наем;
3. правното и фактическото основание за откриване на търга или конкурса;
4. срока за подаване на офертите;
 5. критериите за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на офертата – при конкурс;
6. мястото, деня и часа за разглеждане и оценяване на офертите;
7. първоначалната наемна цена, одобрена от Великотърновски общински съвет;
8. изискванията за запазване и гарантиране използването на спортния обект по предназначение;
9. времето и начина за оглед на обекта;
10. срока на валидност на офертите;
11. размер на депозита за участие, определен при условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
12. други специфични условия.
 
Чл. 12. (1) В търга или конкурса за отдаване под наем на спортен обект за срок до 10 години могат да участват юридически лица, които:
1. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. не се намират в ликвидация;
3. нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към Държавата и Общините, освен ако не са отсрочени или разсрочени;
4. в чиито управителни органи членуват лица, които не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако са били реабилитирани; изискването се отнася и за управителите и изпълнителните директори на юридически лица;
5. нямат изискуеми задължения към Община Велико Търново;
6. са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта най-малко една година преди датата на кандидатстване – за кандидатите, които са спортни организации или други организации в областта на спорта.
(2) В търга или конкурса за отдаване под наем на спортен обект за срок до 30 години могат да участват спортни клубове, спортни федерации или обединени спортни клубове, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта най-малко една година преди датата на кандидатстване и които отговарят на изискванията по ал. 1, т. 1 – 5.
 
Чл. 13. (1) Кметът на Община Велико Търново назначава със заповед комисия за провеждане на търга или конкурса, която се състои от нечетен брой членове, включително – нейният председател, както и достатъчно резервни членове, така че да се осигури изпълнение на изискването на ал. 2.
(2) В състава на комисията задължително се включват юрист и икономист.
(3) Заседанията на комисията са редовни, когато на тях присъстват поне половината от членовете, включително – нейният председател.
(4) За своите заседания комисията води протоколи, които се подписват от всички присъстващи. Когато някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви.
(5) Ако се установи, че член на комисията е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с участник в търга или с членове на негови управителни или контролни органи, се извършва замяна с резервен член.
 
Чл. 14. (1) Участниците в търга или конкурса подават писмени оферти в срока, определен със заповедта по чл. 11, ал. 3, поставени в запечатан плик, върху който се отбелязват наименованието на обекта на търга или конкурса и наименованието и адресът на кандидата. Не се приемат оферти, подадени извън определения срок.
(2) Всяка оферта съдържа представяне на кандидата и:
1. декларация за съответствие с приложимите изисквания по чл. 12 от наредбата;
2. предложение за наемна цена;
3. документите и доказателствата по чл. 109 или чл. 110 от Закона за физическото възпитание и спорта;
4. копия от документите за закупена тръжна документация и за внесен депозит участие;
5. други относими към предложенията документи.
(3) Инвестиционната програма по чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта не може да предвижда размер на инвестициите, по-нисък от 25 процента от пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект.
(4) Не се допускат допълнения и изменения в подадените оферти.
 
Чл. 15. Когато в срока за подаване на оферти постъпи само една оферта или няма постъпила оферта, този срок може да бъде удължен със седем дни. Удължаване срокът за подаване на оферти става чрез Заповед на Кмета на Общината и се оповестява на интернет-страницата на Община Велико Търново.
 
Чл. 16. (1) След изтичането на срока за подаване на оферти комисията по чл. 13  от наредбата разглежда постъпилите оферти.
(2) Участник, чийто плик не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 1, се отстранява от търга, а пликът не се отваря.
(3) Участник, представил оферта със съдържание, което не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 2 и 3 от наредбата и/или чл. 109, или чл. 110 от Закона за физическото възпитание и спорта, се отстранява, офертата му не се оценява, а внесеният депозит за участие се задържа.
 
Чл. 17. (1) Оценяването на офертите при провеждане на търг се извършва по показател – най-висока предложена цена.
(2) Оценяването на офертите при провеждане на конкурс се извършва по следните показатели:
1. размер на предложената наемна цена;
2. размер на предвидените инвестиции;
3. възможностите за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати.
(3) При оценката по показателя по ал. 2, т. 2 се отчитат стойността на предвидените инвестиции, както и заложените в инвестиционната програма типове дейности, етапите и сроковете за изпълнението на програмата.
(4) При оценката по показателя по ал. 2, т. 3 се отчитат предвидените от кандидата възможности за достъп до обекта и за организиране на спортни мероприятия, а когато кандидатът е лице, вписано в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта – и постигнатите от негови спортисти класирания в спортни състезания.
(5) При конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години с най-висока относителна тежест при оценка на офертите е размерът на предложената наемна цена, а при конкурс за отдаване под наем за срок до 30 години – размерът на предвидените инвестиции.
(6) При еднаква оценка на две или повече оферти наемателят се определя чрез теглене на жребий между кандидатите, получили еднакви оценки на подадените от тях оферти.
 
Чл. 18. Комисията по чл. 13 от наредбата приключва своята работа в 14-дневен срок от отварянето на офертите и изготвя мотивиран доклад, който заедно с протоколите от проведените заседания и документацията по търга или конкурса се предава за одобрение на Кмета на Община Велико Търново. Докладът съдържа:
1. списък на отстранените участници и мотивите за отстраняването;
2. класиране на участниците според оценяването на офертите;
3. предложение за определяне на спечелил търга кандидат.
 
Чл. 19. (1) В 7-дневен срок след получаването на доклада на комисията, Кметът на Община Велико Търново издава заповед, с която определя за наемател кандидата, спечелил търга или конкурса.
(2) Всички кандидати се уведомяват за резултатите от търга или конкурса по реда на  Административнопроцесуалния кодекс.
 
Чл. 20. (1) Кметът на Община Велико Търново прекратява със заповед търга или конкурса, когато:
1. не е подадена нито една оферта;
2. нито една оферта не отговаря на предварително обявените условия;
3. класираните до трето място включително кандидати последователно откажат сключването на договор.
(2) За заповедта по ал. 1 кандидатите се уведомяват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
Чл. 21. (1) Договорът за наем се сключва от Директора на Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“ – Велико Търново, в писмена форма в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, с която е определен наемател.
(2) С договора наемателят поема за своя сметка всички публични задължения, дължими за имота за срока на договора, задължението за заплащане на разходите по поддръжката и текущите ремонти на обекта, и в него се включва клауза в съответствие с чл. 111 от Закона за физическото възпитание и спорта. С договора може да се уговори наемателят да заплаща разходите за основните ремонти, след съгласуване с наемодателя.
(3) Неразделна част от договора за наем са плановете и програмите по чл. 109, т. 1 и 2 или чл. 110, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.
(4) Наемателят е длъжен да внесе първата дължима наемна вноска в 3-дневен срок от подписването на договора.
(5) Ако наемателят не изпълни задължението си по ал. 4, се приема, че той се е отказал, и за наемател се определя кандидатът, класиран на следващото място.
(6) Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
(7) Когато спортният обект е многофункционален или е наета част от такъв спортен обект, в договора на наемателя се определят условия за ползване на обекта, на части от него и/или на съоръжения от други спортни организации, които осъществяват спортна дейност в него.
 
Чл. 22. По време на изпълнението на договора за наем за срок до 30 години, ежегодно в срок до 31 март наемателят предоставя на Кмета на Община Велико Търново информация за дейностите по изпълнението на инвестиционната програма и за спазването на уговорените срокове и етапи на изпълнението.
 
Чл. 23. Контролът по изпълнението на договорите за наем се осъществява от Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“ – Велико Търново.
 
Чл. 24. За неуредените в този раздел въпроси относно реда и условията за провеждането на търговете или конкурсите се прилагат разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 
Глава Четвърта
КОНЦЕСИЯ
 
Чл. 25. (1) Спортни обекти – общинска собственост, могат да бъдат предоставяни на концесия при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта.
(2) Концесионерът е длъжен да осигурява обществен достъп на гражданите и ползване на обекта на концесия за реализиране на дейности, свързани с физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.
(3) Изискванията за осигуряване на обществен достъп и за ползване на обекта на концесия за реализиране на конкретните дейности се определят като условия, свързани с концесията, а редът за изпълнението им – с концесионния договор.
 
Глава Пета
ОГРАНИЧНИ ВЕЩНИ ПРАВА
 
Чл. 26. (1) Безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на строеж може да се учредяват в полза на спортен клуб, регистриран като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и съответстват на изискванията на чл. 12, ал 1 от наредбата.
(2) Възмездно право на ползване и право на строеж може да се учредява в полза на юридически лица, които отговарят на изискванията на чл. 12, ал 1, т.1 до т.5 от наредбата.
(3) Предоставянето на права става след решение на Великотърновски общински съвет и след провеждане на публично оповестен конкурс, обявен със Заповед на Кмета на Общината, съдържаща реквизитите по чл.11, ал.3 от наредбата .
 
Чл. 27. (1) Кметът на Община Велико Търново, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта, със своя заповед определя комисия, която се състои от нечетен брой членове, включително – нейният председател, както и достатъчно резервни членове, така че да се осигури изпълнение на изискването на ал. 2, (наричана по-нататък Комисията).
(2) В състава на Комисията задължително се включват юрист и икономист.
(3) Комисията разглежда подадените по реда на чл. 114 от Закона за физическото възпитание и спорта заявления и придружаващите ги инвестиционни програми по реда на тяхното постъпване. Тя проверява съответствието на заявителите с изискванията на чл. 26 от наредбата и за съответствието на инвестиционните програми с изискванията на чл. 114, ал. 2 и чл. 115 от Закона за физическото възпитание и спорта.
(4) Заявителите, които не съответстват на изискванията на чл. 26 от наредбата  и/или чиито инвестиционни програми не съответстват на приложимите изисквания на чл. 115 от Закона за физическото възпитание и спорта, и/или не са представили доказателства за финансово обезпечаване по чл. 114, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта, се отстраняват от участие в процедурата, за което се изготвя отделен протокол.
(5) Отстранените заявители се уведомяват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
Чл. 28. (1) Комисията класира допуснатите заявители по възходящ ред на база получената стойност от сумата на:
  1. предложената стойност на инвестицията;
2.   предложената цена за учредяване на ограниченото вещно право – в случаите, когато правото се учредява възмездно.
(2) При двама или повече заявители, получили равен резултат по ал. 1, предимство има заявителят, предложил по-кратък срок за изпълнение на инвестиционната програма.
 
Чл. 29. (1) Въз основа на класирането по чл. 28 от наредбата Комисията прави мотивирано предложение до Кмета на Община Велико Търново за учредяване на ограниченото вещно право в полза на класирания на първо място заявител. В предложението Комисията описва работата си и резултатите от нея.
(2) Въз основа на предложението по ал. 1 Кметът на Община Велико Търново издава заповед и сключва договор.
 
Глава Шеста
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 30. (1)  Договорите за отдаване под наем на спортни обекти – собственост на Община Велико Търново, се прекратяват:
1. с изтичане на срока им;
2. по взаимно съгласие на страните;
     3. преди изтичане на срока след писмено предизвестие до другата страна от 30 дни;
     4. едностранно от наемодателя при неплащане на наемната цена и/или изразходваните консумативи за повече от един месец,  или системното им неплащане в уговорения срок.  
(2) Наемодателят може да прекрати едностранно договора:
1. при неизпълнение на изискванията на Закона за общинската собственост, Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, по които е регистриран и функционира съответният клуб.
2.  при отнемане или изтичане лиценза на клуба или констатирани нарушения на нормативните актове и/или други документи на Министерството на младежта и спорта и съответната федерация.
3. при грубо или системно неспазване на Правилника за вътрешния ред и противопожарната безопасност на съответния спортен обект.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§1. Тази Наредба се приема на основание чл. 103, ал.2, т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта.
§2. Отменя се чл.151, ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
§3. Наредбата е приета с Решение № 211 по Протокол № 10/25.06.2020 г. на Великотърновски общински съвет и влиза в сила след публикуването й на интернет-страницата на Община Велико Търново.
 
 
ВЕНЦИСЛАВ  СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.