НАРЕДБА за финансовото подпомагане на спортни клубове в Община Велико Търново

           ГЛАВА ПЪРВА
            ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
 
            чл.1 С тази Наредба се определят условията, редът за законосъобразно и справедливо разпределение на финансовите средства, формирани от приходи с общински характер и отпуснати от Община Велико Търново за финансово подпомагане на спортните клубове, имащи седалище и развиващи дейността си на територията на Община Велико Търново.
 
            чл.2 Великотърновски общински съвет ежегодно утвърждава размера на финансовите средства, които могат да бъдат отпуснати като субсидия за целеви разходи на спортните клубове, предвидени в бюджета на Общината, за подпомагането на великотърновските спортни клубове. 
 
            чл.3(1) Размерът на финансовото подпомагане на великотърновските спортни клубове се формира на база постигнати спортно-технически резултати от състезателите и отборите.
               (2) Конкретният размер на отпуснатите финансови средства се определя по условията, реда и от органите, посочени в тази Наредба.
           
 
            ГЛАВА ВТОРА
            УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
 
 
            чл.4 Със средствата, отпуснати от Община Велико Търново, се подпомага учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност.
 
            чл.5 За финансово подпомагане на дейностите, посочени в преходния член, могат да кандидатстват само спортни клубове по чл. 17 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и отговарящи на следните условия:
 1. да имат седалище и да развиват дейността си на територията на Община Велико Търново;
 2. да са юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
 3. да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени в държавния спортен календар на съответната лицензирана спортна федерация;
 4. да няма финансови задължения към Държавата и Общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
 5. да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
 
 
чл.6 Финансовото подпомагане по тази Наредба не се предоставя на:
 1. спортни клубове, регистрирани като търговски дружества;
 2. спортни клубове, които са член на повече от една спортна федерация;
 3. спортни клубове, чиито членове на управителния му орган са свързани лица;
 4. спортни клубове, чиито членове на управителния му орган  и свързани с тях лица са членове на управителен орган на друг спортен клуб, който е член на същата спортна федерация;
 5. спортни клубове, чийто член е в управителния орган на друг великотърновски спортен клуб;
 6. спортни клубове, чиито треньорски кадри са свързани лица от различни спортни клубове и използват едни и същи състезатели на Държавни първенства (картотекирани състезатели в различни федерации);
 7. Не се подпомагат спортни клубове, на които Общината е отдала за ползване стопански обекти, приходите от които остават за клуба.
 
                чл.7 Спортният клуб е необходимо да има сключен договор поне с един треньорски кадър по съответния вид спорт, който да е вписан в Регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта (Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г.). Треньорски кадър не може да има сключен договор с повече от един клуб. Договорът да съдържа:
 1. дата на сключване на договора и начало на неговото изпълнение;
 2. срок на действие на договора;
 
 
ГЛАВА ТРЕТА
РЕД ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
 
 
            чл.8 Спортните клубове, които кандидатстват за финансово подпомагане от Община Велико Търново, в срок до 31 март на текущата година следва да подадат до Кмета на Община Велико Търново искане за финансово подпомагане по приложения към настоящата Наредба образец (Приложение 3, 4, 5).
 
чл.9 Спортните клубове, неподали необходимите документи до упоменатия срок в чл. 8, не участват в процедурата за финансово подпомагане за съответната година.
 
чл.10 Спортните клубове, подават документи за кандидатстване (Приложение 3, 4, 5) до Кмета на Община Велико Търново, към които прилагат:
 1. пълното наименование на спортния клуб;
 2. адрес за кореспонденция;
 3. председател / президент на клуба;
 4. копие от договор с лицензиран треньорски кадър по съответния вид спорт;
 5. телефон;
 6. служебна бележка с номера на банковата сметка, издадена от банката обслужваща клуба;
 7. подписана и подпечатана от представляващия клуба декларация (Приложение 4) за вярност и пълнота на данните, с ангажимент, при промяна на данните, своевременно да информира Община Велико Търново;
 8. годишна програма на Спортния клуб, утвърдена от Управителния съвет.
 9. Справка информация (протоколи) за участие в Държавните първенства на съответната федерация, удостоверяваща броя на участниците и крайното класиране.
 10. Справка информация (протоколи) за участие в състезания от Международния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяваща броя на участниците в първенството (при наличие на международно участие).
 
      чл.11 Спортните експерти на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, съвместно с ПК по „Спорта, туризма, децата и младежта“ към Великотърновски общински съвет, извършва проверка за верността на подадените документи в срок до 31 май на съответната година.
 
      чл.12 Спортните експерти на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" изготвят протокол за разпределяне на сумата за финансово подпомагане на спортните клубове, съгласно настоящата Наредба.
 
      чл.13 Протоколът се докладва на заседание на ПК по „Спорта, туризма, децата и младежта“ за съгласуване.
 
 
      ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
      КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
 
 
            чл.14 Зачитат се резултати от състезатели на спортните клубове в Международния спортен календар и Държавния спортен календар при следните условия:
 1. резултатите на всички възрастови групи без категория мъже и жени, участници в Държавни първенства и участници в преки квалификации за Държавни първенства;
 2. за категория мъже и жени се зачитат резултати само от олимпийски спортове;
 3. спортните федерации, които категоризират Държавното първенство в две нива (А и Б), се вземат предвид резултатите от А ниво;
 4. при олимпийски спортове, които не се изпълняват в цялостен вид (най-често заради възрастови особености при подрастващите и при смекчени обстоятелства заради тях), се точкуват като неолимпийски.
 
       чл.15 (1) Всеки клуб може да отчете класиране от Международния спортен календар, както следва:
 
ТАБЛИЦА 1
Вид първенство
Мъже, Жени
Юноши, Девойки
Олимпийски игри
До VІІІ-мо място
 
Световни първенства
До VІІІ-мо място
До VІІІ-мо място
Европейски първенства
До VІ-то място
До VІ-то място
 
(2) Когато с едно участие се отчетат две класирания, се взема по-доброто.
 
(3) Спортен клуб, подготвил състезател – участник в Олимпийски игри, Световни и Европейски първенства, но некласиран съгласно Таблица 2, получава еднократно за всеки състезател точки, както следва:
 
                                                          Мъже, Жени                Юноши, Девойки,
1. Олимпийски игри                         500 т.                                      -
2. Световни първенства                    300 т.                                     100 т.
3. Европейски първенства                100 т.                                      50   т.
3.1. Не се дават еднократно точки за участие в квалификации;
3.2. Еднократно получените точки не се умножават по коефициент за конкурентост;
(4) Класирането на състезателите от съответните спортни клубове в Международния спортен календар се оценява според Таблица 2:
 
ТАБЛИЦА 2
Класиране
Световни първенства
Европейски първенства
Олимпийски игри
м. ж.
юн. д.
юн. д.
м. ж.
м. ж.
І
245 т.
125 т.
100 т.
200 т.
500 т.
ІІ
215 т.
105 т.
80   т.
170 т.
475 т.
ІІІ
195 т.
90   т.
75   т.
150 т.
450 т.
ІV
180 т.
80   т.
65   т.
135 т.
400 т.
V
160 т.
75   т.
60   т.
110 т.
350 т.
150 т.
70   т.
55   т.
100 т.
300 т.
VІІ
130 т.
60   т.
 
-
250 т.
VІІІ
120 т.
50   т.
 
-
200 т.
 
 
(5) Спортен клуб има право да отчете не повече от 3/три/ индивидуални класирания за всеки свой състезател, независимо в кое Държавно първенство е взел участие. Отчитането на резултатите за един състезател може да бъде само в един вид спорт. Максималният брой  резултати в една възрастова група, общо за двата пола,  не може да надвишава 24/двадесет и четири/
(6) Минимално изискване за спортните клубове е да имат минимум 6 /шест/ различни участника, участвали в Държавно първенство.
 (7) Отборно класиране в индивидуалните спортове не се признава. Признава се по 1 щафета от възрастова група, при условие, че поне 1 /един/ участник не надвишава условието до 3/три/ индивидуални класирания /чл.15 (5)/ и се зачита за индивидуален резултат. За колективните спортове се признава и класирането в турнира за Националната купа за олимпийски спортове /само за мъже и жени/. Постиженията  се оценяват по Таблица 3 само в посочените 4 възрастови групи.
(8) Спортовете, които трябва да преодолеят квалификации, за да се класират на Държавно първенство, получават точки според Таблица 4.
 
 
ТАБЛИЦА 3
ДЪРЖАВНИ  ПЪРВЕНСТВА
Класиране
Деца/до14г./
юн. д. мл. в./до 16 г./
юн д.ст.в./до18г./
Мъже и жени
І
45 т.
55 т.
68 т.
90 т.
ІІ
35 т.
43 т.
53 т.
70 т.
ІІІ
33 т.
41 т.
50 т.
66 т.
ІV
29 т.
35 т.
43 т.
57 т.
V
25 т.
30 т.
37 т.
49 т.
21 т.
26 т.
32 т.
42 т.
VІІ
19 т.
23 т.
28 т.
37 т.
VІІІ
18 т.
22 т.
26 т.
35 т.
ІХ
16 т.
20 т.
24 т.
25 т.
Х
15 т.
18 т.
23 т.
20 т.
ХІ
14 т.
17 т.
21 т.
-
ХІІ
13 т.
16 т.
20 т.
-
ХІІІ
12 т.
15 т.
18 т.
-
ХІV
11 т.
14 т.
17 т.
-
ХV
10 т.
13 т.
16 т.
-
ХVІ
9   т.
12 т.
15 т.
-
 
 
ТАБЛИЦА 4
КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ СПОРТОВЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРИ КЛАСИРАНЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ФИНАЛИ
Класиране
Деца/до14г./
юн. д. мл. в.
/до 16 г./
юн д.ст.в./до18г./
І
20 т.
22 т.
25 т.
ІІ
16 т.
18 т.
20 т.
ІІІ
12,5 т.
14 т.
16 т.
ІV
10,5 т.
11,5 т.
12,5 т.
V
8,4 т.
9,5 т.
10,5 т.
6,4 т.
7,4 т.
8,4 т.
VІІ
5,4 т.
6,0 т.
6,4 т.
VІІІ
4,2 т.
4,8 т.
5,4 т.
ІХ
3,4 т.
3,8 т.
4,2 т.
Х
2,8 т.
3,0 т.
3,4 т.
ХІ
2,2 т.
2,5 т.
2,8 т.
ХІІ
1,5 т.
1,9 т.
2,2 т.
 
 
 
ЛЕГЕНДА:
Юн. Д. Мл.в. – юноши, девойки младша възраст
Юн. Д. Ст.в. – юноши, девойки старша възраст
 (9) В случаите, когато има повече от един състезател или отбор,  класиран на едно и също място в Държавно първенство, се събират точките от поредните места и се взима средно аритметичният резултат.
 
ПРИМЕР:  Иван – 3 място и Петър – 3 място
Точки за 3 място /деца/ - 33 точки
Точки за 4 място /деца/ - 29 точки
Общ сбор от резултатите  на Иван и Петър / 33 т. + 29 т. = 62 т. /,  62 т. / 2  = 31 точки
Иван и Петър получават за 3 място –  по 31 точки, а не 33 точки.
 
 (10) Резултатът от набраните точки от Държавните първенства на съответния спортен клуб е в зависимост от обхванатите /броя/ спортисти, възрастови групи и отбори, взели участие в състезанията от Държавния спортен календар.
(11)Задължително изискване минимум 6 /шест/ участника в конкурентна среда (в категория, дисциплина и т. н.) от минимум 5 /пет/ спортни клуба.
(12) При индивидуални и колективни спортове се зачитат резултатите само от Държавно първенство, на което се осъществява основния вид спорт, а не различаващи се по наименование, стил и състезателни правила от основния спорт, с които спортната организация е вписана в Националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове.
(13) Отчитането на обхванатите възрастови групи става с коефициент за обхват според броя възрастови групи, както следва:
За 1 възрастова група   - 1
За 2 възрастови групи   - 1,10
За 3 възрастови групи   - 1,20
За 4 възрастови групи   - 1,30
С този коефициент за обхват се умножават само точките от Държавните първенства и квалификации за Държавни първенства.
(14) Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверената картотека от съответната спортна федерация. Броят на състезателите във всяка група трябва да отговаря на норматива на съответната спортна федерация. Същите трябва да са участвали в състезания от Държавния спортен календар.
(15)  Коефициент за олимпийски и неолимпийски спортове и дисциплини, както следва:
За олимпийски спортове и дисциплини                             - 2,00
За неолимпийски спортове и дисциплини                         - 1,00
(16) Коефициенти за конкурентост при отборните и индивидуалните спортове, съобразно броя участващи отбори или състезатели, както следва:
Отборни спортове:
До 8 участващи отбори – 1.00
От 9 до 14 участващи отбори – 1.10
Над 14 участващи отбори – 1.20
 
Индивидуални спортове:
До 15 участници – 1.00
От 16 до 30 участници – 1.20
От 31 до 50 участници – 1.30
От 50 до 70 участници – 1.40
Над 70 участници – 1.60
         (17)Спортните експерти на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” категоризират спортните клубове по Приложение 1 и 2, които са неразделна част от Наредбата. Коефициенти за категория  на  Спортните клубове, както следва:
  1-ва категория – 2.00
2-ра категория – 1.50
3-ра категория – 1.20
4-ра категория – 1.00
         (18) Отборни коефициенти (коефициент по 12) получават всички възрастови групи в колективни олимпийски спортове (баскетбол, хандбал, волейбол). При мъже и жени важи само за участници в Елитна група.
         (19) Спортни клубове, които тренират ученици на Спортно училище "Георги Живков" - гр. Велико Търново, получават еднократно 200 точки.
 
 
ГЛАВА ПЕТА
      ОТЧЕТНОСТ, КОНТРОЛ И САНКЦИИ
 
 
            чл.16 Община Велико Търново, чрез дирекциите “Образование, младежки дейности и спорт” и “Бюджет и финанси”, упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и извършва проверка на място.
                        чл.17 За допустими се признават разходи за:
 1. транспорт до мястото на състезание (обществен транспорт, МПС - собственост на съответния спортен клуб или нает с договор за наем);
 2. храна и безалкохолни напитки;
 3. съдийски такси;
 4. наеми за спортно съоръжение, ползвано за състезанието или тренировъчния лагер;
 5. спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия;
 6. материални награди (купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна
екипировка);
 1. нощувки и дневни във връзка със състезанието или тренировъчния лагер /във фактурата
да бъде изписан броят на нощувките, броят на състезателите и единична цена на нощувка/;
 1. витамини и възстановителни средства, придружени от декларация от съответния спортен
 клуб за допустимостта им от Антидопинговата комисия;
 1. разходи за картотекиране на спортисти;
 2. такси за участие в първенство;
 3. членски внос към федерация.
 
            чл.18 Отпуснатите финансови средства се предоставят на спортните клубове по банков път.
 
            чл.19 Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет, отчитат и доказват до 15 ноември на календарната година пред Община Велико Търново целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
 
чл.20 Спортни клубове, които представят документи с невярно съдържание, се лишават от финансово подпомагане за срок от 2 (две) години.
           
            ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
            §1. Свързани лица са лицата по смисъла на § 1, т. 10 от Закона за физическото възпитание и спорта.
 
            ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
 
§1. Тази Наредба се приема на основание чл. 6 и чл. 133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§2. Тази Наредба не се прилага за следните видове спортни клубове:
 • спортни клубове за хора с увреждания;
 • футболни клубове;
 • студентски спортни клубове;
 • ведомствени спортни клубове;
 • ветерански спортни клубове;
 • ученически спортни клубове.
§3. Тази Наредба отменя „Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново“, приета с Решение № 573 по Протокол № 36 от 28.02.2013 година на Великотърновски общински съвет, изм. и доп. с Решение № 181 по Протокол № 9 от 31.03.2016 г.
§4. Тази Наредба е приета от Великотърновски общински съвет с Решение № 212 по Протокол № 10 от 25.06.2020 г. и влиза в сила след публикуването й на интернет-страницата на Община Велико Търново.
§5. За 2020 г. срокът по чл.8 от Наредбата се удължава до 31 юли.
 
 
ВЕНЦИСЛАВ  СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
 
 
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.