НАРЕДБА за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195 ал.4, ал.5, ал. 6 и по чл. 225а ал.1 от ЗУТ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) С тази Наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди на Кмета на общината:
1. по чл.195, ал.4 от ЗУТ, с която се задължава собственик на строеж да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяването му, в съответствие с изискванията на чл.195, ал.1 от ЗУТ;
2. по чл. 195, ал.5 от ЗУТ, с която се задължава собственик на строеж да премахне, преобразува или ремонтира неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и да извърши необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите;
3. по чл. 195, ал.6 от ЗУТ, с която се задължава собственик на строеж, който поради естествено износване или други обстоятелства е станал опасен за здравето и живота на гражданите, негоден е за използване, застрашен е от самосрутване, създава условия за възникване на пожар или е вреден в санитарно-хигиенно отношение и не може да се поправи или заздрави, да го премахне;
4. по чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на строежи от ІV, V и VІ категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ, или на части от тях.
(2) Наредбата се прилага и когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите и е допуснато предварително изпълнение на издадена заповед.
(3) Премахването на строеж при условията на чл.1, ал.1, т.2 и т.3 от тази наредба представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние безопасно за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.
(4) Премахването на строеж при условията на чл.1, ал.1, т.4 от тази наредба представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние негодно за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.
Чл.2. Тази наредба не се прилага за:
(1) строежи от първа, втора и трета категория или части от тях, премахването на които е уредено в Наредба № 13/23.07.2001г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол;
(2) специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
(3) преместваеми съоръжения;
(4) рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи.
Чл.3. Към принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ или по чл. 225а, ал.1 от ЗУТ се пристъпва, когато е допуснато предварително изпълнение на заповедта или заповедта не се изпълнени доброволно от адресата/адресатите в определения с нея срок за доброволно изпълнение.
 
Глава втора
РЕД И НАЧИН ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ
Чл.4.(1) В седемдневен срок, след изтичане на срока за доброволно изпълнение посочен в заповедта по чл.1, ал.1 или незабавно в случай, че е допуснато предварително изпълнение, служителите натоварени с изпълнение на функциите и задачите по ЗУТ при общинската администрация извършват проверка на място, за което се съставя констативен протокол (Приложение №1).
(2) При констатирано неизпълнение на заповедта, се пристъпва към процедура за принудителното изпълнение на същата, освен в случаите когато забавата е настъпила поради обстоятелства независещи от нарушителя/възложителя. Срокът за изпълнение на заповедта, може да бъде удължен със заповед на Кмета на Община Велико Търново, след писмено искане от възложителя/нарушителя.
Чл.5. (1) В двуседмичен срок от съставяне на протокола по чл.4, ал.1, определените със заповед на Кмета на общината специалисти извършват предварително проучване, относно начина на изпълнение на поправянето, заздравяването или премахването, срока за изпълнение и необходимите финансови средства (по количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол (Приложение №2).
(2) При необходимост от представяне на конструктивно становище или одобряване на инвестиционен проект, в т.ч. проект за укрепване на сградата (когато е необходимо) и др. това изрично се посочва в протокола по чл.5, ал.1.
(3) В случаите по предходната алинея, действията по принудителното изпълнение продължават след представяне на конструктивното становище, респективно след съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж.
(4) При необходимост от изготвяне на конструктивно становище или инвестиционен проект, във връзка с изпълнението на заповедта окомплектованата преписка, придружена със становище на Директор Дирекция „Строителство и устройство на територията” се изпраща на Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” за възлагане на необходимите проектантски услуги.
Чл.6. В едноседмичен срок от съставяне на протокола по чл.5, ал.1 (Приложение №2), респективно от одобряване/влизане в сила на проекта/разрешението за строеж в хипотезата на чл.5, ал.3 окомплектованата преписка се изпраща на Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” за възлагане изпълнението на предвидените строително-монтажни работи /СМР/.
Чл.7.(1) След определяне на изпълнител на предвидените СМР кметът на общината определя със заповед датата и часа на принудителното изпълнение, както и екипа от общински специалисти, които следва да присъстват при изпълнението, за което уведомява всички заинтересувани лица.
(2) Собствениците на строежа са длъжни да осигурят свободен достъп за извършване на дейностите, определени в заповедта за принудително изпълнение. При отказ достъпът се осигурява принудително със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи /МВР/.
Чл.8. Преди започване на действията по принудителното изпълнение на заповедта строежът се обезопасява, чрез ограждане със сигнални ленти или по друг подходящ начин.
Чл.9.(1) На определената дата и час представители на звената за изпълнение функциите и задачите по ЗУТ при общинската администрация съвместно с изпълнителя и при необходимост в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на строежа преди започването на принудителното изпълнение на заповедта (Приложение №3).
(2) При принудителното изпълнение на заповедта, органите на Община Велико Търново могат да ползват специалните средства, посочени в чл.223, ал.3 от ЗУТ.
Чл.10. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожарно и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа със съдействието на съответните специализирани контролни органи, при необходимост.
(2) Изнесеното движимо имущество по ал.1 се оставя на отговорно съхранение в
помещение, определено със заповед на Кмета на общината, като за наличността му от служителите на общината в присъствие на представители на органите на МВР се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.
(3) Извършените разходи по ал.1 и 2 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта и се събират по глава трета от тази наредба.
Чл.11. (1) Принудителното изпълнение на заповедта се осъществява под ръководството на технически правоспособно лице, представител на изпълнителя на предвидените СМР, и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор или одобрен инвестиционен проект в хипотезата на чл.5, ал.2 от настоящата наредба, както и съобразно одобрени за целта План за безопасност и здраве и План за управление на отпадъците, в случаите когато такива се необходими.
(2) Преди започване на принудителното изпълнение на заповедта, се преустановява захранването с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др. на строежа.
(3) В процеса на принудително изпълнение на заповедта, изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.
Чл.12. (1) След принудителното изпълнение на заповедта се съставя протокол (Приложение №4) от представители на общинската администрация и изпълнителя, и при необходимост в присъствието на представител експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи.
(2) В случай на премахване на сграда, екземпляр от протокола се изпраща на Службата по геодезия, картография и кадастър Велико Търново.
Чл.13. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци и възстановяването на терена се извършва от изпълнителят и е за сметка на адресата/адресатите на заповедта.
 
Глава трета.
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ
Чл.14. (1) Всички разходи по принудително изпълнение на заповедта в т.ч. изготвяне и одобряване на строителни книжа, освобождаване на обекта, съхранение на иззети движими вещи от обекта, разходи на изпълнителят, почистване на строителни отпадъци и др. се отразяват в Протокол (Приложение №5), копие от който се изпраща на лицата по чл.14, ал.2 и ал.3 и на Дирекция „Бюджет и финанси” при Община Велико Търново, за сведение.
(2) При принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ разходите са за сметка на адресата/адресатите на заповедта.
(3) При принудително изпълнение на заповеди по чл.225а, ал.1 от ЗУТ солидарно отговарят за направените разходите извършителя на незаконния строеж и:
1. лицето, упражнило строителен надзор;
2. строителя - в случай че строителството е продължило след издадена заповед за спиране на строежа от кмета на общината или заповед на лицето, упражняващо строителен надзор, вписана в заповедната книга на строежа, както и в случаите по чл.225, ал.2, т.2 – 4 от ЗУТ;
3. проектанта и лицето, оценило съответствието на инвестиционните проекти - при несъответствие на одобрения инвестиционен проект, по който се изпълнява строежът, с изискванията за безопасност по чл.169, ал.1, т.1 - 4 ЗУТ и/или с предназначението на земята;
4. възложителя на строежа.
Чл. 15. (1) В случаите на принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 и чл.225а, ал.1 от ЗУТ в едномесечен срок след съставяне на протокола по чл.14, ал.1 (Приложение №5), в който са отразени всички разходи във връзка с изпълнението на заповедта окомплектованата преписка се изпраща на Дирекция „Правна” за предприемане на действия по снабдяване с Заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.
 
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Поправяне и заздравяване на строеж" представлява възстановяване на първоначалното положение, съгласно одобрени за целта строителни книжа.
2. "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица:
2.1. собственици и/или лица с ограничени вещни права по отношение на обект, за който е издадена заповед по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ или на терена, в който попада обекта, спрямо които се създава задължение за поправяне, заздравяване или премахване на строеж със заповедта и се определя срок за доброволно изпълнение или се допуска предварително изпълнение.
2.2. собственици на терена, лица с ограничено вещно право или извършителят на незаконния строеж, спрямо които се създава задължение за премахване на незаконния строеж със заповедта по чл.225а, ал.1 или ал.2 от ЗУТ и се определя срок за доброволно изпълнение.
3. "Изпълнител" е лице на което Община Велико Търново е възложила фактическото изпълнение на СМР по принудителното изпълнение на заповедта.
§ 2. При частично премахване на строеж, се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект.
 
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка чл.196, ал.5 и чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
§ 4. Тази наредба отменя Наредба за  условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ, приета с Решение № 1537 по Протокол № 81 от 20.09.2007 г. на Великотърновски общински съвет.
§ 5. Наредбата влиза в сила 7 дни от публикуването й в местен вестник.
§ 6. Наредбата е приета от Великотърновски общински съвет с Решения № № 1638/30.07.2015 г. и 1639/30.07.2015 г.
                                                                                                     
 
НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
Icon Приложение № 1 - констативен протокол (81,4 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.