НАРЕДБА за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново

ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
 
Чл.1. Тази наредба урежда въпросите относно реда, изискванията, ограниченията, забраните, санкциите и контрола, свързани със спирането, престоя и паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на град Велико Търново.
Чл.2. Допуска се въвеждането на временни ограничения на движението, спирането, престоя и паркирането на превозните средства на територията на общината по разпореждане на компетентните общински органи, съгласувано със службите за пътен контрол. Ограниченията се сигнализират съобразно Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ и нормативните документи за неговото прилагане.
 
ГЛАВА ВТОРА
Спиране, престой, паркиране и паркинги
 
Раздел І
Общи правила за спиране, престой и паркиране
Чл. 3. (1) Престой и паркиране на МПС по смисъла на чл. 93 от ЗДвП, освен в предвидените в ЗДвП случаи, може да се извършва само:
1. в зони за платено паркиране в определени часове на денонощието, определени по реда на тази наредба. Местата за паркиране в тези зони се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране.
2. в специално отредени и сигнализирани за това места (паркинги), извън платното за движение.
(2) Не се допуска нерегламентирано поставяне и/или разполагане на подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и др., които затрудняват и/или възпрепятстват видимостта, преминаването, спирането, престоя и паркирането на пътни превозни средства, както и движението на пешеходците.  
Чл. 4 Престоят и паркирането на МПС са забранени освен при условията на чл.98 от ЗДвП и:
1. На таксиметровите местостоянки, определени с решение на Общинския съвет, с изключение на регистрираните таксиметрови автомобили.
2. На паркинги, разположени на общинска територия, освен в
случаите на съгласие на ползвателя или собственика.  
3. На таксиметрови автомобили извън таксиметровите стоянки.
4.В паркове, градини и обособени зелени площи, освен в случите, когато на територията им има специално обособени и обозначени за това места.
5. Пред туристически и исторически места, паметници, спортни съоръжения, когато се затруднява достъпа до тях.
6. На по-малко от 1,5 м. от съдовете за смет и/или по начин, възпрепятстващ сметосъбирането.
Чл.5. (1) Забранено е паркирането по улиците, площадите и другите площи за обществено ползване на МПС и/или състав от ППС, предназначени за превоз на пътници и товари с техническа допустима маса над 3,5 тона;
(2) Паркирането на превозните средства по ал.1 на общинска територия се допуска само на специално отредени и обозначени за тази цел места.
Чл.6 Не се допуска престой и паркиране на пътни превозни средства върху тротоарите, освен при условията на чл.94 ал.3 от ЗДвП.
Чл. 7. Забранява се търговия от и на превозни средства в местата, разрешени за престой и паркиране и платната за движение. Такава търговия може да се извършва само на определените за това места.
Чл. 8. (1) Забранява се изоставянето на неизправни, катастрофирали и спрени от движение превозни средства или/и част от тях на местата, разрешени за престой и паркиране.
(2) Принудително преместените превозни средства по ал.1 се съхраняват на специално отреден за целта общински паркинг
Раздел І І
Зони за платено паркиране
Чл.9 (1) На територията на общината се определят райони, улици или части от улична регулация за зони за платено паркиране в определени часове на денонощието. Таксуването не може да бъде за по-малко от 30 минути.
(2) Зоните за платено паркиране и таксите за паркиране се определят с Решение на Великотърновски общински съвет по предложение на Кмета на общината.
(3) Предложението на Кмета на общината съдържа:
1. Инвестиционен проект/схема, част „Организация на движението” на територията, която влиза в обхвата на зоната по чл. 12 ал. 1, придружен с пълно текстово описание на конкретната зона /посредством административни наименования на улици, площади и др. характеристики/.
2. Дневния и часовия режим на работа на конкретната зона.
(4) Промени в обхвата на утвърдените зони за платено паркиране се извършват по реда на настоящия член от тази наредба.
(5) Промяна в други параметри на зоните за платено паркиране, вън от посоченото в ал.4, се извършват със Заповед на Кмета на общината.
Чл.10. (1)Установяване на заплащането и контрола за действителното времетраене на паркирането в зона за платено паркиране става
1. с предварително закупен от водача талон,
2. чрез изпращане на кратко съобщение до мобилен оператор (SMS),
3. чрез таксуване на място или паркинг автомат.
(2) Вида и дизайна на талоните за паркиране по чл. 10 ал.1 т.1 се утвърждават с решение на Общинския съвет, като задължително на тях се изписват указанията за ползването им. Талоните за паркиране са три вида - за 30 минути, за 1 час и за 5 часа. При желание от страна на водача могат да се комбинират различни по времетраене талони. /Приложение 1/
(3) Всички такси от зоните за платено паркиране постъпват в Общинския бюджет. Печалбата от зоните за платено паркиране отива целево за поддържане на пътната инфраструктура и маркировка.
Чл.11 (1) При използване на талон за заплащане на престоя в зоната, водачът на автомобила е длъжен да отбележи върху него, по ясен и точен начин, следвайки указанията, необходимите данни за паркирането и да го постави зад предното стъкло на автомобила, по начин, осигуряващ видимостта му отвън.
(2) При заплащане чрез SMS, водачът е длъжен да изпрати кратко съобщение от мобилен телефон, следвайки точно указанията, изписани на указателните табели в зоната.
(3) При заплащане на място водачът е длъжен да постави издадения талон или фискален бон зад предното стъкло на автомобила по начин, осигуряващ видимостта му отвън.
Чл.12 (1) Дейността по продажба на талоните за паркиране, предоставяне на SMS-услугата и таксуването на място, контрола по реда и времетраенето на паркирането в зони за платено паркиране, принудителното задържане на неправилно паркирано ППС, принудителното му преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, заедно или поотделно, могат да се извършват от общинската администрация чрез общинско предприятие или чрез възлагане на външен изпълнител, които могат да бъдат определени като служба за контрол по смисъла на чл.167 ал. 2 от ЗДвП.
(2) Дейностите по ал.1 се осъществяват на основание заповед, издадена от кмета на общината и/или въз основа на договор с външен изпълнител след изпълнена процедура по възлагане на обществена поръчка.
Чл. 13 Не се допуска в зона за платено паркиране:
1. Нарушения на правилата за движение, регламентирани в ЗДвП и свързаните с него подзаконови нормативни разпоредби.
2. Паркиране в нарушение на правилата за паркиране, регламентиращи конкретната зона, както и указанията на персонала, обслужващ зоната.
3. Паркиране извън обозначените места за паркиране или по начин, засягащ очертанията на мястото за паркиране и/или съседно място.
4. Паркиране на ППС, без да е поставен от водача валиден и правилно попълнен(съгласно указанията, изписани на него) талон или изпратен SMS.
5. (Изм. с Решение №1309 от 27.04.2023 г.) Паркиране на място, обозначено с пътен знак Д21 („Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания“) на автомобили, които не отговарят на изискванията на чл. 14 ал. 2. 
Раздел ІІІ
Безплатно паркиране в Зоните за платено паркиране и престой
Чл.14 (1) (Изм. с Решение № 1309 от 27.04.2023 г.) Във всяка зона за платено паркиране се осигуряват фиксирани и обозначени с пътен знак Д21 места за паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания.
 (2) (Изм. с Решение № 977 от 26.05.2022 г.; Изм. с Решение № 1309 от 27.04.2023 г.) Само автомобили, превозващи или управлявани от хора с трайни увреждания и снабдени с карта, удостоверяваща правото на ползване на места, обозначени с вертикална сигнализация  (пътен знак Д21, допълнителна табела Т17 с текст „Разрешено паркиране до 3 часа“, допълнителна табела Т18.1, указваща, че се извършва принудително отстраняване на ППС) и хоризонтална маркировка М18 – с международния символ за достъпност на син фон, могат да престояват и да паркират безплатно за времето до 3 часа, на местата по ал. 1. Картата задължително трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998г.
 (3) (Изм. с Решение № 977 от 26.05 2022 г.; Изм. с Решение № 1309 от 27.04.2023 г.) Картата за паркиране на хора с трайни увреждания осигурява безплатно паркиране в зоната за платено паркиране за време до 3 часа на местата посочени в ал. 1. След изтичане на указаното време за паркиране, по отношение на ППС, престояващо или паркирано върху специално обозначените места с пътен знак Д21 в зоните за платено паркиране на автомобили, превозващи или управлявани от хора с трайни увреждания, се предприема принудително преместване по реда на чл. 25, ал. 1, т. 5 от настоящата наредба.
(4) Картата по ал.2 се издава от Общинската администрация. Валидни са и карти, издадени от други общини на територията на Р България, както и издадени от друга държава - членка на Европейския съюз, ако е издадена в съответствие с изискванията на ал. 2.
(5) (Нова – с Решение № 977 от 26.05.2022 г.; Изм.  с Решение № 1309 от 27.04.2023 г.) При недостиг на паркоместа, обозначени с пътен знак Д21, право на паркиране с карта за паркиране на хора с трайни увреждания имат автомобилите, заели първи тези паркоместа, а всички останали паркират по общият ред, при режим на почасово платено паркиране.
(6) (Нова – с Решение № 977 от 26.05.2022 г.; Изм. с Решение № 1309 от 27.04.2023 г.) При паркиране на автомобили, превозващи или управлявани от хора с трайни увреждания, в зоната за платено паркиране, на специално обозначените за целта места с пътен знак Д21, картата задължително се поставя на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата ѝ част с изображението на международния символ за достъпност на тъмносин фон и датата на валидност да се виждат изцяло. При неизпълнението на посочените условия ППС ще бъде принудително преместено по реда на настоящата наредба. 
Чл.14а (добавен с Решение №621 от  24.06.2021 г.; Изм. с Решение № 1308 от 27.04.2023 г.) (1) В зоните за платено паркиране собствениците или водачите на електрически автомобили имат право да паркират безплатно до два часа, при наличието на регистрационен номер, издаден съгласно чл.23, ал.4 от Наредба I – 45/24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, или въз основа на издаден от Кмета на Община Велико Търново стикер по образец – Приложение № 2.
(2) За издаване на стикер за безплатно паркиране на електрически автомобил се подава заявление, съгласно Приложение № 1, ведно с копие от регистрационния талон на автомобила и документ за сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност“.
(3) При и по време на паркиране, лицата по ал.1, които не притежават регистрационен номер, издаден съгласно чл.23, ал.4 от Наредба I – 45/24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства,  са длъжни да поставят стикера за безплатно паркиране от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, по начин, осигуряващ възможност за осъществяването на контрол.
(4) Собствениците или водачите на електрически автомобили, притежаващи документ, удостоверяващ правото им на безплатно паркиране, издаден от компетентния орган на територията на друга община, паркират при условията на ал.1 и ал.3.
(5) При липса на поставен стикер за безплатно паркиране или на регистрационен номер, издаден съгласно чл.23, ал.4 от Наредба I – 45/24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, се заплаща определената такса за престой и паркиране в зоните за платено паркиране.
Чл.15. Пътни превозни средства със специален режим на движение по чл.91, ал.3 от ЗДвП могат да паркират в зони за платено паркиране при изпълнение на служебните си задължения без заплащане.
 
Раздел IV
Паркинги
Чл.16. Паркингите са специално отредени и сигнализирани за това площи, извън уличното платно. Те могат да са разположени както на повърхността на земята, така и под и над нея.
Чл.17. Местата за паркинги, както и изграждането на подземни, полуподземни, етажни и временни паркинги се извършва по реда на ЗУТ.
Чл. 18. (1) По предназначението си паркингите могат да бъдат:
1. Публични – за почасово, за абонаментно и за безплатно паркиране на всички желаещи.
2. Ведомствени – за нуждите на държавни и общински ведомства.
3. С ограничен достъп – обслужващи само автомобили на ограничен кръг клиенти.
/2/ Според реда за паркиране, паркингите могат да бъдат платени или безплатни.
/3/ Според продължителността на паркиране – денонощни и с ограничено работно време.
/4/ Според вида на паркиращите автомобили – ППС – за МПС и/или състав от ППС предназначени за превоз на пътници и товари с техническа допустима маса не повече от 3,5 тона.
/5/ Вида на паркинга по предходните алинеи се определя от неговия собственик. На входа на паркинга и на други подходящи места задължително се изписва от кой вид е паркинга и фирмата, която го стопанисва. На платените паркинги задължително се изписват работното време и цените за паркиране.
Чл.19 Собствениците на паркинги отворени за публичен достъп, в три месечен срок от влизане в сила на тази наредба или в едномесечен срок от въвеждането му в експлоатация, уведомяват кмета на общината за наличието на такъв паркинг, заедно с режима на неговото ползване, брой, места, цени за паркиране и др.
Чл.20 Организацията на движение в паркингите, охраната в охраняемите паркинги, поддържането на инфраструктурата и пр. са задължение и за сметка на собственика или наемателя на паркинга.
 
ГЛАВА ТРЕТА
Принудителни мерки при неправилно паркиране
 
Раздел I
Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС
Чл.21 (1) ППС, което е паркирано в нарушение на правилата за паркиране в зона за платено паркиране може да бъде принудително задържано чрез използване на техническо средство тип „скоба”.
(2) Същата мярка може да бъде приложена и по отношение на неправилно паркирани в паркингите по Глава Втора, Раздел IV. Мярката се прилага по искане на персонала на паркинга.
Чл.22. Поставянето на „скоба” може да се извършва само от служба за контрол, определена със Заповед на Кмета на общината, на основание чл. 167, ал.2, т. 2 от ЗДвП.
Чл.23 (1)Конструкцията на „скобата” и начина на поставянето й трябва да бъдат такива, че да не нанасят повреда на ППС.
(2) Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването й от други лица, освен от лицата по чл.22.
(3) На предното стъкло на блокирания автомобил се поставя съобщение, че ППС е принудително задържано и указания за реда за разблокирането му.
Чл.24 (1) За принудителното задържане със „скоба” водачът на ППС заплаща разхода по прилагането на техническото средство.
(2)Размерът на разхода по прилагане на техническото средство се определя след изготвена калкулация от службата по чл.22 и се утвърждава с решение на ВТОбС.
(3)Разходите по ал.1 и таксата за паркиране се заплащат на мястото на блокиране на ППС при неговото отблокиране и се събират от лицата по чл.22.
 
Раздел II
Принудително преместване на неправилно паркирано ППС
Чл.25. (1) Определените длъжностни лица от службите за контрол, могат да преместват или да нареждат да бъде преместено ППС на охраняем паркинг за принудително преместени ППС без за това да бъде уведомен водача, в случаите когато :
1. при престояване на задържано със скоба ППС в зона за платено паркиране повече от 1 час или след изтичане на работното време на зоната, ако не се е явил водача да освободи ППС. /отменена с реш. № 1322 от 20.11.2014 г./
2. ППС е паркирано на място, обозначено с пътен знак Д21 „Инвалид”, без да отговаря на изискванията за това./отменена с реш. № 1322 от 20.11.2014 г./
3. когато ППС е паркирано на място, обозначено с пътен знак Е20 „Такси“. /отменена с реш. № 1322 от 20.11.2014 г./
4. ППС е паркирано правилно, но обстоятелства налагат неговото преместване при условията на чл. 171 т. 5 б. ”а” от ЗДвП.
5. ППС е паркирано при условията на чл. 171 т. 5 б. ”б” от ЗДвП.
6. (Нова – с Решение № 977 от 26.05.2022 г.) ППС е паркирано при условията на чл. 171, т. 5, б. „г“ от ЗДвП.
 
(2) На мястото на принудително преместеното ППС се поставя уведомление за принудителната мярка.
Чл.26 /променен с реш. № 1322 от 20.11.2014 г./ (1) В случаите на чл.25 ал.1 т.5, при условията на чл. 171 т. 5 б. ”б” от ЗДвП, се заплащат разходите направени във връзка с преместването на превозното средство и такса за отговорно пазене.
(2) Разходите направени във връзка с преместването на превозното средство и таксата за отговорно пазене, са за сметка на собственика на превозното средство. Превозното средство може да бъде задържано до заплащане на разходите по чл.26 ал.1.
(3) Когато водача се яви на мястото на нарушението преди автомобила му да бъде повдигнат от пътното платно, но е подготвен за това – автомобила се освобождава на място, след заплащане на половината от сумата на разходите по преместването на превозното средство, определени по реда   на чл. 26, ал.4.
(4) Размерът на разхода за преместване на ППС се определя след изготвена калкулация от службата по чл.22 и се утвърждава с решение на ВТОбС.
Чл.27 (1)Преместването на ППС става със специализиран автомобил.
(2)Преместването на ППС и транспортирането му до определения паркинг се извършва така, че да не му се нанасят повреди.
 
Раздел III
Контролни органи
Чл. 28 (1)Контролът по тази наредба се осъществява от:
1. Кмета на общината или чрез определена с негова заповед служба за контрол и/или длъжностни лица.
2. Служителите на МВР упълномощени да осъществяват контрол по ЗДвП.
(2) Службите за контрол по ал. 1 :
1.Следят за изпълнението на тази наредба, налагат на място глоба с фиш и съставят актове в зависимост от вида на нарушението.
2. Контролират изправността и състоянието на уличната настилка, съоръженията, маркировката, средствата за организация и регулиране спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана;
3. използват техническо средство /скоба/ за принудително задържане на ППС, за което не е заплатена дължимата такса за паркиране, до заплащане на таксата и разходите по прилагане на техническото средство;
4. Извършват принудително преместване на ППС;
5. Контролират на територията на общината спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците по отношение на изоставените или снетите от отчет пътни превозни средства;
6. Събират от името на общината таксите, предвидени по тази наредба.
7. Организира разпространението и продажбата на талоните за платено паркиране в зоните за платено паркиране.
Чл.29 Глобите и имуществените санкции, събирани при прилагането на тази наредба и при констатиране на нарушения във връзка с контрола по организацията на движението и паркирането, постъпват в бюджета на общината.
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Административно-наказателни разпоредби
 
Чл. 30. (1) За установените нарушения на тази наредба, лицата, извършили нарушението, се наказват с глоба в размер на 150 (сто и петдесет) лева, ако за констатираното нарушение не е предвидено друго наказание.
(2) За маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени при извършването им, органите по чл. 28 ал.2 налагат на място глоба с фиш в размер от 20/двадесет/ до 50 (петдесет) лева.
(3) Фишът трябва да съдържа данни: за самоличността на упълномощения от кмета служител, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби и за размера на глобата.
(4) Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата и се изпраща за изпълнение на финансовите органи на Община Велико Търново. Заплащането се извършва чрез банков превод по посочената във фиша сметка. Образецът на бланката на фиша се утвърждава от Кмета на общината.
(5) Ако лицето оспори нарушението и/или размера на наложената глоба и/или откаже да подпише фиша по ал. 2, му се съставя акт за установяване на административно нарушение.
Чл. 31. (1) Актовете за установяване на административни нарушения по тази наредба се съставят от длъжностни лица към службите за контрол, определени със заповед на ръководителя на службата за контрол.
(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината.
Чл. 32. (1) Фиш за неправилно паркирано пътно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към пътно превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към пътно превозно средство е равносилно на връчването му. Втория екземпляр се изпраща по пощата с обратна разписка, а третия екземпляр остава за съхранение в службата за контрол.
(2) Фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.
Чл. 33. (1) За спиране, престой  и/или преминаване на МПС и състави от ППС през паркове, градини и зелени площи на извършителите се налагат глоби в размер на 150 (сто и петдесет) лева /изменена  с Решение № 752/27.07.2017 г./
(2) За паркиране на МПС в нарушение на изискванията на настоящата наредба, върху специално обозначено място, определено за паркиране на МПС, обслужващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер на 150 (сто и петдесет) лева /отменена с Решение № 752/27.07.2017 г./
(3) На нарушителите на забраната по чл. 4 т.2,3 се налага глоба в размер от 30 (тридесет) до 150 (сто и петдесет) лева.
(4) На нарушителите на забраната по чл. 5 ал.1 се налага глоба в размер на 150 (сто и петдесет) лева.
(5) На нарушителите на забраната по чл. 6 се налага глоба в размер
от 30 (тридесет) до 150 (сто и петдесет) лева.
Чл. 34. (1) За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за безплатно паркиране, на извършителя се налага глоба в размер до 50 (петдесет) лева, като картата се изземва и перфорира от длъжностното лице установило нарушението.
(2) За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за безплатно паркиране, на извършителя се налага глоба в размер от 200 (двеста) до 500 (петстотин) лева, като картата се изземва от длъжностното лице установило нарушението. В този случай се уведомява и районното управление „Полиция“.
Чл. 35. (1) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен знак, указателна табела или друго регламентирано поставено съоръжение за вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева.
(2) За нерегламентирано, частично или цялостно заличаване на хоризонтална пътна маркировка на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 300 (триста) лева.
(3) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирано по съответния ред антипаркинг устройство на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева.
(4) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирана по съответния ред светофарна уредба на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева.
Чл. 36. (1) Длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов подчинен да извърши нарушение по тази наредба се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение.
(2) Собственикът или този, на когото е предоставено пътно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил пътното си превозно средство.
Чл. 37. Лица, на които е наложена глоба и заплатят същата в 7 /седмодневен/ срок от влизане в сила на наказателното постановление или издаване на фиша за глоба заплащат същата в размер на 70 %.
Чл. 38. За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, по издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
 
Допълнителна разпоредба
 
§ 1. /добавена с Решение № 621 от 24.06.2021 г./ По смисъла на тази наредба:
т.1 „Електрически автомобили” са леки автомобили по смисъла на § 6 т. 12 буква „а” от ДР на ЗДвП, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене.
 
Преходни и заключителни разпоредби
 
§1 Настоящата Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на община В. Търново се издава на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 ал. 1,т. 2 от Закона за пътищата и чл.99 и във връзка с чл.167 от Закона за движението по пътищата.
§2 С приемането на тази наредба се отменя Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превози средства на територията на град Велико Търново приета с Решение № 836/18.03.2010 г. и изменена с Решения № № 1084/21.10.2012 г., 60/22.12.2011 г. и 111 и 112/23.02.2012 г.
§3 Приемането на тази наредба не засяга правата на лицата, придобити във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по изпълнение и във връзка с Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град В. Търново, приета с решение № 836/18.03.2010 г. на Великотърновския общински съвет.
§4 Наредбата влиза в сила 7 дни от публикуването и в местния печат.
§5 Наредбата е приета от Великотърновския Общински съвет с Решение № 175/10.04.2012 г.
 
НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
Icon Приложение № 1 - Заявление за издаване на стикер за безплатно паркиране до два часа на електромобил в зоните за почасово платено паркиране (15,0 KB) Icon Приложение № 2 - Стикер за безплатно паркиране (97,1 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.