НАРЕДБА за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – собственост на Община Велико Търново

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите.

Чл. 2. /1/ С тази наредба се уреждат:

1. Условията и редът за управлението, стопанисването, ползването и опазването на горски територии – собственост на Община Велико Търново, както и ползването на дървесина и недървесни горски продукти;

2. Правомощията на Великотърновски Общински съвет и на Кмета на Община Велико Търново, свързани с осъществяването на дейността и целите по тази наредба;

3. Структурата, организацията, функциите и дейността на Общинско предприятие „Горско стопанство” Велико Търново.

Чл. 3. Управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост се осъществява в съответствие със Закона за горите, Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

Чл. 4. /1/ Основните принципи и цели на наредбата са:

опазване и увеличаване на площта на горите;

поддържане и подобряване състоянието на горите;

природосъобразно стопанисване на горските територии;

публичност, прозрачност и равнопоставеност;

свободна и лоялна конкуренция;

недопускане на дискриминация;

насърчаване на инвестиции за устойчиво стопанисване на горите и ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

/2/ Гори и горски територии са площите, попадащи в землището на Община Велико Търново, отговарящи на условията на чл. 2 от Закона за горите.

/3/ Горските територии, собственост на Община Велико Търново изпълняват следните основни функции:

1. защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха;

2. поддържане на биологичното разнообразие на горските екосистеми;

3. осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафтни и рекреационни  ползи за обществото;

4. защита на природното и културно наследство;

производство на дървесни и недървесни горски продукти;

регулиране на климата и усвояване на въглерода.

 

Глава втора

СОБСТВЕНОСТ

Чл. 5. /1/ Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху които е възстановено на Община Велико Търново, както и тези, придобити чрез правна сделка или по други придобивни способи и не са държавна или частна собственост.

/2/ Не може да се придобиват по давност горски територии – общинска собственост.

Чл. 6. /1/ Собствеността върху горските територии в рамките на община Велико Търново е два вида - публична и частна.

/2/ Публична общинска собственост са горските територии – общинска собственост:

предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с националната сигурност и отбраната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;

попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на минерални води по Закона за водите;

попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за защитените територии;

включени в териториите за опазване на недвижимото културно наследство по Закона за културното наследство.

/3/ Частна общинска собственост са всички останали горски територии на Община Велико Търново.

/4/ Собствеността на Общината върху поземлени имоти в горски територии се удостоверява с един от следните документи:

акт за общинска собственост;

договор за придобиване право на собственост;

решение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на имота.

 

Глава трета

ПРОМЕНИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА

Чл.7. /1/ Общината може да придобива поземлени имоти в горски територии чрез покупка, замяна, дарение, делба, завещание или чрез друг начин, определен със закон

/2/ Разпореждането и замяната на поземлени имоти в горските територии - собственост на Община Велико Търново се извършва в съответствие с разпоредбите на Раздел втори на Глава втора от Закона за горите.

Чл. 8. Даренията и завещанията се приемат от Кмета на Община Велико Търново при условията на чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството.

Чл. 9. /1/ Общината може да продава или заменя горски територии - частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, при спазване на разпоредбите на Закона за горите.

/2/ Продажба по ал. 1 се извършва след решение на Великотърновски общински съвет и от Кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

/3/ Продажбата може да се извърши без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за Общинската собственост:

1. между общината и държавата или между общини;

2. когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени със закон.

/4/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно на решението на Великотърновски общински съвет, Кмета на общината издава заповед и сключва договор.

/5/ Замяната по ал. 1 може да се извърши само в случай, че тя е:

способ за прекратяване на съсобственост върху горски територии между общината и други съсобственици;

начин за изпълнение на задължения на общината, произтичащи от договор с друга община или между общината и държавата;

необходима във връзка със строителството на обекти с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията или на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;

необходима във връзка със строителството на общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, които са публична общинска собственост;

способ за промяна на собствеността върху съществуващи горски автомобилни пътища или части от тях между, общината, държавата и горски сдружения.

за изпълнение на задължения, произтичащи от международни договори.

/6/ В случаите по ал. 5, т. 1 придобиваните от общината поземлени имоти вследствие на замяна трябва да граничат с горски територии – собственост на общината.

/7/ Не се допуска замяна, когато:

върху имотите - собственост на трети лица, са учредени ипотека или други вещни права и тежести;

разликата в стойността на имотите - предмет на замяна, определени по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2,от Закона за горите, е по-голяма от 5 на сто;

имотите - предмет на замяна, са отдадени под наем или под аренда;

в резултат на замяната се разделят имоти - общинска собственост.

/8/ В случаите по ал. 5, т. 2-5 с договора за замяна се определя и срокът за изграждане на обекта или съоръжението, мотивирали решението за замяна. При неспазване на условията по договора Кмета на Община Велико Търново разваля договора по съдебен ред.

Чл. 10. Включването в общинските горски територии на негодни за земеделско ползване или слабопродуктивни земи, се извършва по реда на Закона за опазване на земеделските земи, след решение на Великотърновски общински съвет и при условията на чл. 81 от Закона за горите. Влязло в сила с решение се изпраща в съответната дирекция по Земеделие и гори за отразяване на промяната в КВС .

Чл. 11. Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – собственост на Община Велико Търново се извършва съгласно разпоредбата на глава втора, раздел пети по реда на Закона за горите.

 

Глава четвърта

СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Чл. 12./1/ Стопанисването на горските територии на Община Велико Търново се осъществява в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от Закона за горите и обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите.

/2/ Горите се стопанисват като високостеблени, издънкови за превръщане в семенни и нискостеблени.

/3/ Високостеблените гори се стопанисват по начин, запазващ семенния им произход.

/4/ Издънковите за превръщане в семенни гори се стопанисват по начин, осигуряващ превръщането им в семенни.

/5/ Нискостеблените гори се стопанисват по начин, осигуряващ издънковото им възобновяване.

/6/ Не се стопанисват като гора:

1. плантации за коледни елхи и зеленина;

2. плантации от дървесни или храстови видове, създадени с цел ускорено производство на биомаса;

3. насаждения за производство на плодове.

Чл. 13. Дейностите залесяване на горски територии; определяне на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване,  търговия, внос и износ; защитата на горските територии срещу ерозия и порои, както и строежа на укрепителни съоръжения, се организират при условия и по ред, определени по реда на глава четвърта от ЗГ.

Чл. 14. Сечите в горите на общината се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието им и за постигане на целите, заложени в горскостопанския план на Община Велико Търново при условия и по ред, определени в Наредбата №8/05.08.2011 за сечите в горите по чл. 101, ал.3 от ЗГ.

Чл. 14 а. Директорът на ОП „Горско Стопанство” изготвя всички необходими документи съгласно действащата нормативна уредба, които се утвърждават от Кмета на Община Велико Търново.

 

Глава пета

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД

Раздел 1

Общи положения

Чл. 15. /1/ Ползване от горските територии, собственост на Община Велико Търново представлява ползването на дървесина и ползването на недървесни горски продукти.

/2/ Ползването на дървесина от горските територии се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите, с изключение на случаите когато:

ползването е от собствени гори;

физически лица закупуват дървесина за лична употреба без право на продажба.

Чл. 16. /1/ Ползването от горски територии – общинска собственост се осъществява след решение на Великотърновски общински съвет по един от следните начини:

чрез продажба на стояща дървесина на корен;

чрез добив и продажба на добита дървесина.

/2/ Община Велико Търново може да предоставя съгласно чл.115, ал. 1 от ЗГ до една трета от годишното си ползване на дървесина за добив на търговци, които са със седалище и адрес на управление на територията на съответното стопанство или община и осъществяват дейността си на същата територия.

/3/ При определяне на обектите за продажба на дървесина по възможност се прилагат следните принципи:

1. насажденията, от които ще бъде ползвана стояща дървесина на корен, да са съседни или териториално близки;

2. в насажденията, от които ще бъде ползвана стояща дървесина на корен, да се използва подобна по характеристики техника или технология за добив, товарене и транспортиране;

3. за складиране и/или транспортиране на добитата дървесина да се ползват едни и същи складове и/или пътища;

/4/ Не се разрешава ползването на дървесина в едно насаждение едновременно по двата начина по ал. 1.

/5/ Ползването на дървесина от горските територии – общинска собственост е възмездно.

/6/ Размерът на таксите за ползването на недървесни горски продукти, добити от общинските гори, се определят с решение на Великотърновски общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

/7/ Ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината.

/8/ Обемите на ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост се определят в съответствие с горскостопанския план на общината по чл. 13, ал. 1 ЗГ.

/9/ (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) Годишният план по ал.7 се одобрява с решение на Великотърновски общински съвет по предложение на кмета на община Велико Търново и се публикува на интернет страницата на община Велико Търново в срок 15 дни от одобряването му.

/10/(изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) Процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен и публикуван годишен план на страницата на Община Велико Търново.

 

Раздел 2

Ползване на дървесина

Чл. 17. Ползването на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново представлява добив на дървесина и/или разпореждането с нея.

Чл. 18. /1/ (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) Продажбата на стояща дървесина на корен се осъществява по един от следните начини:

1. търг с явно наддаване;

2. търг с тайно наддаване;

3. електронен търг с наддаване;

4. електронен таен търг с еднократно ценово предложение;

5. конкурс;

6. електронен конкурс за продажба;

7. по ценоразпис.

/2/ Процедурите за продажба по ал. 1 се определят от Кмета на общината.

/3/ Община Велико Търново приоритетно предоставя за продажба на корен:

1. дървесина, повредена вследствие на биотични или абиотични въздействия;

2. дървесина от обекти, които са били предложени на процедура за възлагане на добива и не е сключен договор;

3. обекти, в които добивът на дървесина е необходимо да се извърши в комплекс с други лесовъдски и технически дейности.

/4/ Не се допуска едновременно извършване на добив в един подотдел от двама и повече изпълнители с изключение на случаите, когато за извършване на дейността е допуснато участие на подизпълнител.

/5/ (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) За изпълнение на сключените договори след провеждане на процедурите по чл. 18, ал.1, т. 1 – 6 се допуска наемането на подизпълнители, ако това е предвидено в заповедта за провеждане на съответната процедура.  В тези случаи подизпълнителя следа да отговаря на изискванията за лично състояние, предвидени за допускане до участие в процедурата. Участникът заедно с посочените от него подизпълнители следва да отговарят заедно на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността, каквито са посочени в заповедта за откриване на процедурата.

Чл.19 /1/ (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) Процедурите за провеждане на конкурс и електронен конкурс се откриват със заповед от Кмета на Община Велико Търново, която се публикува най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет страницата на общината и се поставя на видно място в сградата.

/2/ (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) Класирането на участниците при провеждане на конкурс и електронен конкурс се определя въз основа на оценките на офертите по критерий икономически най-изгодна оферта.

Чл.20 /1/ (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) При провеждане на търг с явно наддаване участват участниците или техни упълномощени представители, които представят документ за самоличност.

/2/ Кмета на Община Велико Търново открива процедурата със заповед, с която одобрява документацията за участие в търга.

/3/ Заповедта за откриване на търга съдържа:

1.наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на продавача и лице за контакт;

2. размер на гаранцията за участие;

3. обект и обем на дървесината - предмет на процедурата;

4. начална цена на обекта без ДДС;

5. срок за изпълнение;

6. (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) условия за допускане на участниците до участие;

7. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора;

8. размер на стъпката за наддаване;

9. условия за плащане на цената;

10. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в търга;

11. (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.)  място, ден и час за провеждане на търга и срок за подаване на документите за участие.

12. (доб. с Решение № 360/29.10.2020 г.) информация дали възложителят допуска наемане на подизпълнители от спечелилия процедурата участник.

13. допълнителни изисквания към купувача.

/4/ (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) Размерът на стъпката за наддаване е от 1 до 3 на сто от началната цена на обекта, без ДДС.

Чл.21 (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) /1/ Документацията за участие в търга с явно наддаване се утвърждава със заповедта по чл. 20 и съдържа:

1. обект и обем на дървесината - предмет на търга, срокове за изпълнение, спецификации, технологични планове и други документи, описващи обекта;

2. изисквания, на които трябва да отговарят участниците;

3. документи, които следва да бъдат представени от участниците при участие в търга;

4. основания за недопускане или отстраняване на участниците от участие в търга;

5. проект на договор;

6. други условия и изисквания към участниците.

/2/ Към документацията по ал. 1 се прилага копие от заповедта за откриване на търга.

/3/ Заповедта за откриване на търга, ведно с документацията за участие се публикува най – малко 15 дни преди крайният срок за подаване на документите за участие на интернет страницата на общината и се поставя на видно място в сградата.

/4/ При изготвяне на документите си за участие всеки участник трябва да се придържа точно към обявените условия.

/5/ До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки участник може да ги оттегли, промени или допълни.

/6/ За участие в търга участниците подават заявление по образец, в което посочват обекта, за който се отнася, и прилагат:

1. декларация, че участникът е внесъл гаранция за участие в търга за съответния обект и не е:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

в) в производство по ликвидация;

г) свързано лице по смисъла на § 1, т.15 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ с Директора на ОП „Горско стопанство” и съответно с Кмета на Община Велико Търново.

д) сключил договор с лице по чл. 68 ЗПКОНПИ.

е) лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж) няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган и към Община Велико Търново, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

2. копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за съответната дейност - когато кандидатът е физическо лице, или посочват номера на удостоверението за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за съответната дейност - когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец.

3. (отм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) документ за внесена гаранция за участие в търга;

4. доказателства, че кандидатът, заедно с посочените от него подизпълнители отговаря на изискванията, когато такива са определени в условията за провеждане на търга.

5. друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за откриване на търга или в условията за провеждането му.

/7/ Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се вписва в офертата. В този случай към офертата се прилагат документите по ал.6, т.1 и т.2 за всеки посочен подизпълнител.

/8/ Изискванията на ал.6, т.1 с изключение на буквите „б”, „в”, „д” и „ж” се отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държавата – членка на съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран.

/9/ Когато участникът в търга е чуждестранно юридическо лице или е посочен подизпълнител, който е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по ал.6, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.

/10/ Документите за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител. Върху плика участникът посочва номер на обекта/обектите, вида на процедурата, наименованието на участника, контакти за връзка.

/11/ При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.

/12/ Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на участниците документите, които са представени след изтичане на крайният срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.11.

/13/ Документите може да се представят и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на общината всички документи, които не са в електронен вид по реда на ал.1, преди изтичането на срока за подаване на документите за участие.

Чл.22 /1/ Кметът на Община Велико Търново назначава комисия за провеждането на търга като определя нейния състав и резервни членове.

/2/ (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) Комисията се състои от нечетен брой членове – най – малко трима, от които един притежаващ необходимата квалификация – висше лесовъдско образование, а при липса на такъв специалист – със средно лесовъдско образование, един правоспособен юрист и един икономист.

/3/ Комисията се назначава след изтичането на срока за подаване на документите.

/4/ Органът по ал. 1 определя срок за приключване работата на комисията, който не може да е по-дълъг от 3 работни дни.

/5/ Членове на комисията декларират, че:

1. нямат материален интерес от продажба на дървесината на някой от кандидатите, подали документи за участие;

2. (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с участникът в търга или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

/6/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Декларацията по ал.5 се попълва след получаване на списъка с участниците. В случай че на следващ етап от процедурата настъпи промяна в декларираните обстоятелства, съответният член на комисията е длъжен да направи писмен отвод до възложителя, като в работата на комисията се включва някой от резервните членове.

/7/ Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Кмета на общината издава заповед за определяне на нов член.

/8/ Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

/9/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от участниците, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата на кандидата.

Чл.23 (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) /1/ Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените от тях документи.

/2/ Комисията проверява самоличността на участниците или на техните упълномощени представители. Когато при започване на търга не присъства представител на някой от участниците, подали документи за участие, комисията отстранява участника от по-нататъшно участие в търга, без да отваря плика с документите му.

/3/ Комисията отваря документите на участниците по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на продавача.

/4/ Комисията проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има служебен достъп.

/5/ Комисията отстранява от участие в търга участник:

1. който не е представил някой от изискуемите от продавача документи и те са представени във вид и съдържание, различни от изисканите от продавача;

2. за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 21, ал. 6, т. 1.

/6/ След допускане на участниците до следващия етап на търга, комисията предоставя на всеки от участниците пореден номер за участие.

/7/ Председателят на комисията обявява ясно обекта на търга, началната цена и стъпката за наддаване, последователно обявява нарастването над началната цена като всяко увеличение е в размер на една стъпка и се разграничава със звуков сигнал.

/8/ Наддаването се извършва от допуснатите за участие участника, които вдигат предоставените им номера и потвърждават гласно размера на обявената от председателя цена. Потвърдената от участника цена го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.

/9/ Преди третото обявяване на последната предложена от него цена председателят на комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване на наддаването със звуков сигнал.

/10/ Печели този от участниците, който единствен е потвърдил последната достигната на търга цена. Председателят обявява номера на спечелилия участник, класирания на второ място, достигнатата цена и закрива търга за съответният обект. Когато потвърдилите достигната цена са повече от един, спечелилият участник и класираният на второ място се определят чрез жребий.

/11/ Когато в явен търг участват повече от двама участници, предложили еднаква цена с една стъпка по–ниска от достигнатата, класираният на второ място се определя чрез жребий.

/12/ Когато в явен търг участват повече от един участник, но само един от тях е потвърдил началната цена, той се обявява за спечелил търга. Когато повече от един участници са потвърдили началната цена, спечелилият участник и класираният на второ място се определят чрез жребий. Не се възстановява гаранцията за участие на допуснатите до участие участници, които не са потвърдили началната цена.

/13/ Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични.

/14/ Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на участниците, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга, ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждането му.

Чл.24 /1/ Търгът с явно наддаване завършва със заповед на Кмета на Община Велико Търново за:

1. (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.)  обявяването на класирането на участниците на първо и второ място и определяне на купувач, или

2. прекратяване на търга.

/2/ Заповедта се издава в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се съобщава по реда на чл. 61 от АПК. Заповедта се публикува на интернет страницата на Община Велико Търново.

/3/ (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.) В заповедта по ал.1, т.1 може да се включи разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК.

Чл.25 /1/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Когато на търг с явно наддаване до участие е допуснат повече от един участник, но при започване на наддаването присъства само един от тях, присъстващият участник се обявява за спечелил търга при цена не по – ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта, след потвърждаването ѝ.

/2/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Когато в търг с явно наддаване е допуснат само един участник, той се обявява за спечелил търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта.

/3/ (отм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато:

1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно заявление за участие;

2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за участие, но няма допуснат кандидат.

Чл.26 /1/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато:

1. не е подадено нито едно заявление за участие;

2. участникът не отговаря на условията за провеждане на търга;

3. (отм. с Решение №360/29.10.2020 г.) документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят на изискванията и условията на търга;

4. първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор;

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен;

7. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й;

8. определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора.

/2/ Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение.

/3/ В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да купят, включително по начална цена, търгът за съответния обект се прекратява, а внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват.

Чл.27 /1/ Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда при условията и по реда на конкурса за продажба на стояща дървесина на корен.

/2/ Офертите се класират по критерия най-висока предложена цена.

Чл.28 /1/ Продажбата на добита дървесина, собственост на общината, може да се осъществява по асортименти:

1. на прогнозни количества;

2. по действително добити количества.

/2/ Продажбата на дървесина, добита от общинските горски територии, се осъществява:

1. чрез търг с явно наддаване;

2. чрез търг с тайно наддаване;

3. по ценоразпис;

4. чрез договаряне;

5. (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.) чрез електронна търговия (електронен търг);

6. (доб. с Решение № 360/29.10.2020 г.) чрез електронен таен търг с еднократно ценово предложение;

7. (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) чрез стоковата борса.

/3/ При продажбата на добитата дървесина, както и в случаите, когато физически лица закупуват дървесина за лична употреба без право на продажба, не се изисква купувачите да бъдат вписани в публичните регистри по чл. 235 и чл.241 от ЗГ.

/4/ Продажбата по ал. 1, т. 1 се осъществява по начините по ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6.

/5/ В случай че в срок 15 календарни дни не бъдат сключени сделки по реда на ал.2, т.6, продажбата на количеството дървесина, за което не са сключени сделки в посочения 15-дневен срок, се осъществява по избран от Кмета на общината начин по ал. 2, т. 1 - 4 или 5.

/6/ (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) Продажбата по ал.2, т.6 се осъществява за действително добита дървесина при условията и по реда на Закона за стоковите борси и тържищата, като се продават партиди с различна големина от еднородни асортименти и категории дървесина, с точна спецификация за количества, дървесен вид и мерна единица за определяне обема или теглото на дървесината.

/7/ (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) Предлагането на дървесината на стоковата борса се оповестява 15 дни преди датата на борсовата сесия на електронната страница на Община Велико Търново.

/8/ Количеството добита дървесина от горските територии - общинска собственост, което ще бъде предоставено за продажба, се определя с решение на общинския съвет.

Чл.28а (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.) При сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен със спечелилия кандидат и преди започване на дейността в съответният обект той предоставя на продавача документ за внесена или учредена в ползва на продавача гаранция за изпълнение на договора, както и следните документи, включително за подизпълнителите, когато е предвидено участието им:

1. свидетелство за съдимост на физическо лице или на, които представляват съответния кандидат съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистриран;

2. удостоверение от органите на Национална агенция за приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, когато продавача е община, се извършва служебна проверка за наличие на парични задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Чл.29 /1/ Търговете с тайно и явно наддаване за продажба на добитата дървесина се провеждат при условията и по реда съответно на търговете с тайно и явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с изключение на възможността за участие на подизпълнители.

/2/ (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) В условията на процедурата се определят график и срок на доставката, размерите и качеството на асортиментите или се посочва кой стандарт се прилага (Български държавен стандарт (БДС) или Европейски стандарт (EN). Графикът за доставка се определя при продажба на прогнозни количества дървесина.

/3/ В заповедта за откриване на търга се определят и условията и мястото на получаване на дървесината, както и мерната единица за определяне на нейния обем или тегло.

/4/ (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.) Заповедта за класиране на участниците в търговете за продажба на дървесина, както и заповедта за прекратяването им се съобщават по реда на чл. 61 от АПК и се публикуват на интернет страницата на Община Велико Търново.

/5/ Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват по реда на АПК.

/6/ Община Велико Търново може да включи в заповедите по ал. 4 разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК.

Чл.30 (изм. с Решение № 360/29.10.2020 г.; изм. с Решение № 1437/27.07.2023 г.)

/1/ Продажба по ценоразпис може да се извършва на:

1. дървесината, добита от санитарни, технически и принудителни сечи;

2. отсечена и неизвозена дървесина в сечищата след поваляне на стъблата и/или кастрене, и/или разкрояване, и/или рампиране, при провеждане на сечи с изключение на възобновителни сечи във високостъблени гори;

3. Остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване:

 • Дърва за огрев – 25.00 лв. на плътен метър кубичен без ДДС
 • Вършина – 15.00 лв. на плътен метър кубичен без ДДС

4. Дървесина от склад – в плътен метър кубичен без ДДС:

            4.1. Иглолистни:

4.1.1. Едра – 120.00 лв.

4.1.2. Средна:

 • Тънки трупи – 100.00 лв.
 • Обли греди – 90.00 лв.
 • Технологична дървесина – 75.00 лв.

4.1.3. Дребна

 • Технологична дървесина – 75.00 лв.

4.1.4. Дърва:

 • Технологична дървесина – 75.00 лв.
 • Дърва за огрев – 75.00 лв.
 • Дърва сухи – 60.00 лв.
 • ОЗМ – 80.00 лв.

         4.2 Широколистни:

4.2.1. Едра – 100.00 лв.

4.2.2. Средна:

 • Тънки трупи – 80.00 лв.
 • Технологична дървесина – 70.00 лв.

4.2.3. Дребна

 • Технологична дървесина – 70.00 лв.

4.2.4. Дърва:

 • Дърва технологична – 70.00 лв.
 • Дърва за огрев – 70.00 лв.
 • ОЗМ – 80.00 лв.

5. специфични асортименти, които се различават съществено по качество и размери от обичайно добиваните или от съществуващите стандарти;

6. Стояща дървесина на корен – в плътен метър кубичен без ДДС:

6.1. Иглолистни:

6.1.1. Едра – 90.00 лв.

6.1.2. Средна:

 • Тънки трупи – 70.00 лв.
 • Обли греди – 60.00 лв.
 • Технологична дървесина – 45.00 лв.

6.1.3. Дребна

 • Технологична дървесина – 45.00 лв.

6.1.4. Дърва:

 • Технологична дървесина – 45.00 лв.
 • Дърва за огрев – 45.00 лв.
 • Дърва сухи – 30.00 лв.
 • ОЗМ – 60.00 лв.

6.2. Широколистни:

6.2.1. Едра – 70.00 лв.

6.2.2. Средна:

 • Тънки трупи – 50.00 лв.
 • Технологична дървесина – 40.00 лв.

6.2.3. Дребна

 • Технологична дървесина – 40.00 лв.

6.2.4. Дърва:

 • Технологична дървесина – 40.00 лв.
 • Дърва за огрев – 40.00 лв.
 • ОЗМ – 50.00 лв.

7. стояща дървесина на корен, повредена вследствие на биотични и абиотични въздействия, която не е продадена след провеждането на търг с явно или тайно наддаване или конкурс.

8. стояща дървесина на корен от прекратен по вина на купувача договор за продажба на дървесина на корен, когато изпълнението към момента на прекратяването е над 50 на сто от количеството по договора.

9. дървесината, добита в случаите на чл. 27, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горки продукти.

/2/ Право да закупуват дървесина по реда на ал. 1 имат:

 1. физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без право на продажба:

а) в случаите на закупуване на дървесина от склад;

б) в случаите на закупуване на дървесина по реда на ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6, когато лицата имат постоянен адрес или настоящ в общината, в която ще се извършва добивът;

2. училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, места за лишаване от свобода, военни поделения, културни институции на бюджетна издръжка - без право на продажба;

3. юридически лица и еднолични търговци – по реда на ал.1, т. 3 – 5, 7 и 8.

/3/  В случаите по ал.1, т.1, 2, 3 и 6 на лицата по ал.2, т.1 и 2 се издава позволително за сеч по образец от Кмета на Община Велико Търново или оправомощено от него длъжностно лице за горски територии – общинска собственост.

/4/ В случаите, когато юридически лица и еднолични търговци закупуват остатъци от дървесина и вършина от сечища след тяхното освидетелстване, се издава позволително по реда на ал.3. Обемът на вършината се определя по изчисления обем в карнет-описа за извършеното маркиране или сортиментната ведомост за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина, като преди транспортирането се извършва контролно измерване.

/5/ Началните цени при провеждане на процедури за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии - държавна и общинска собственост, се определят въз основа сравнителен анализ на цените при продажба на дървесина и недървесни горски продукти от други собственици на гори в района на дейност на ТП, както и на цените за аналогични продажби в държави от региона;

/6/ Начинът на ползване на дървесината от общинския горски фонд съгласно горскостопанският план на горите, собственост на Община Велико Търново се определя ежегодно с решение на Великотърновския общински съвет.

/7/ Физическите лица по ал. 2, т. 1 закупуват дървесината по ал. 1, т. 1 - 4 и 6 от горските територии - собственост на община Велико Търново, в която е постоянният или настоящият им адрес.

/8/ До края на месец май общинските горски структури публикуват на интернет страницата си актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен.  

Чл.31 /1/ Продажбата на добита дървесина чрез договаряне се допуска:

1. за ценна дървесина от редки дървесни видове;

2. (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) при неявяване на участници на проведена процедура;

3. при прекратяване на процедури за продажба на налична на склад дървесина;

4. за налична на склад дървесина, останала след прекратен договор за продажба;

5. при предложена и непродадена дървесина на стоковата борса.

Чл.32 /1/ Заповедта за провеждане на договарянето съдържа:

1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;

2. (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) предмет и обект на процедурата, количество или обем и място на извършване на дейността.

3. (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) стойност на обекта без ДДС;

4. срок за изпълнение на възлаганите дейности;

5. документи, които кандидатите трябва да представят;

6. (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.)  размер на гаранцията за участие и вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора;

7. изисквания към формата и съдържанието на офертите;

8. критерии за класиране на офертите;

9. (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) възможност кандидатите да подават оферти само за един, за всички или за повече от един обект от предмета на процедурата.

10. място и срок за подаване на офертите;

11. дата и място за разглеждане на офертите.

/2/ При провеждане на договарянето участват кандидатите или техни упълномощени представители, които представят документ за самоличност.

/3/ В процедурите по договаряне не се допуска участието на подизпълнители.

/4/ В деня за разглеждане на офертите Кмета на общината назначава комисия за провеждане на договарянето в състав от трима членове.

/5/ (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.) В процедурите по договаряне не се допуска участието на подизпълнители.

/6/ Членовете на комисията декларират, че:

1. нямат материален интерес от възлагането на дейността на някой от кандидатите, подали оферта за участие;

2. не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с кандидатите в процедурата, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

/7/ В деня, определен в заповедта, комисията провежда договарянето с кандидатите. Когато при започване на договарянето не присъства кандидатът или негов упълномощен представител, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие, без да отваря плика с офертата му.

/8/ Комисията не провежда договаряне с кандидат, който не е представил някой от изискуемите от възложителя документи.

/9/ Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата на кандидата.

/10/ В деня на провеждане на договарянето комисията съставя протокол за работата си, който се предава на Кмета на общината за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на договарянето. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се описват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.

/11/ Комисията класира кандидатите съгласно обявените критерии. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

/12/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) В случай че двама или повече кандидати са с еднакви най-добри резултати, договарянето продължава само с тях, което се отразява в протокола на комисията. Когато по време на договарянето участниците не променят офертите си или не искат да преговарят, в тяхно присъствие комисията извършва класиране посредством жребий. Посредством жребий се определя класирането на кандидатите с еднакви резултати, когато не са класирани на първо място.

/13/ Кмета на общината утвърждава протокола по ал. 9 в 3-дневен срок от приключване работата на комисията и сключва писмен договор с кандидата, определен за изпълнител, след представяне на гаранцията за изпълнение.

/14/ В срока по ал. 12 утвърденият протокол се съобщава по реда на чл. 61от АПК и се публикува на електронната страница на Община Велико Търново.

Чл.33 /1/ В договорите за продажба на дървесина се регламентират условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки.

/2/ При настъпване на форсмажорни обстоятелства или други основания, изрично посочени в договора за продажба на дървесина, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.

Чл.34 /1/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Електронен търг може да се провежда за продажба на стояща дървесина на корен и за продажба на добита дървесина.

/2/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Видове електронни търгове са:

1. електронен търг с наддаване;

2. електронен таен търг с еднократно ценово предложение;

/3/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) До участие в електронният търг се допускат физически лица, юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани на електронната платформа на съответният продавач и отговарят на изискванията на чл.18, ал.1, т.3, букви „а” – „з”, а при продажба на стояща дървесина на корен чл.18, ал.1, т.3, букви „а” – „и” от Наредба за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за което се подава декларация по електронен път като сканират документи или подписана по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

/4/ (отм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Условие за активацията на регистриран кандидат е писмена декларация със съгласие за условията на тръжната процедура или електронна декларация с положен електронен подпис.

/5/ (отм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Платената гаранция за участие в електронния търг и декларацията по ал. 4 дават право на кандидата да участва в аукционите на всички електронни търгове, ако отговаря и на другите условия, определени от тръжния регламент.

/6/ (отм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Публикуваната информация за предстоящите електронни търгове следва да обхваща:

1. интернет адреса на Община Велико Търново;

2. номер на електронния търг;

3. собственика на търга или лицето, което ще извършва продажбата;

4. местоположение, достъп, спецификация по дървесни видове, асортименти, качество и количество;

5. начална цена по асортименти;

6. начало и край на търга;

7. вид и размер на гаранцията за участие;

8. друга информация или условия за провеждане на търга.

/7/ (отм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Всеки кандидат за участие в търга има право да представи неограничен брой предложения за един търг.

/8/ (отм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Всеки кандидат за участие в електронния търг попълва задължително минимално необходимата информация, включваща и предложената цена.

/9/ (отм. с Решение №360/29.10.2020 г.) В условията за провеждане на електронния търг се посочват всички изисквания относно обявяването на спечелил процедура, сключване на договор, гаранции, санкции и неустойки, прекратяване на търга и др.

Чл.34а (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.) /1/ Заповедта за откриване на електронен търг съдържа:

1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на продавача и лице за контакт;

2. размер на гаранцията за участие;

3. местоположение, достъп, спецификация по дървесни видове, асортименти, размери, количество и качество по избрания стандарт (Български държавен стандарт (БДС) или Европейски стандарт);

4. график и срок на доставка - при продажба на прогнозни количества добита дървесина;

5. начална цена на обекта без ДДС;

6. срок за изпълнение;

7. условия за допускане на участниците до участие;

8. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора;

9. условия за плащане на цената;

10. ден и час за откриване на електронния търг и срок за регистрация за участие;

11. ден и час за откриване на повторен електронен търг - при възникване на технически проблем от страна на продавача по време на провеждане на електронния търг;

12. информация дали възложителят допуска наемане на подизпълнители от спечелилия процедурата участник - при продажба на стояща дървесина на корен;

13. времеви интервал за осигуряване на достъп до ценовото предложение на участника след получаване на електронното съобщение по чл.34в, ал.4 - при електронен таен търг с еднократно ценово предложение;

14. допълнителни изисквания към купувача.

/2/ При електронния търг с наддаване се посочва и размерът на стъпката за наддаване. Размерът на стъпката за наддаване се определя като абсолютна сума, представляваща 1 на сто от началната цена на обекта без ДДС.

/3/ Времевият интервал за осигуряване на достъп до ценовото предложение по ал.1, т.14 е не по-малко от един час.

/4/ Документацията за участие в електронен търг се утвърждава със заповедта по ал.1 и съдържа:

1. обект и обем на дървесината - предмет на търга, срокове за изпълнение, специфични условия, начална тръжна цена, размер на гаранция за участие и гаранция за изпълнение, както и условията за освобождаването им, стъпка за наддаване - при електронен търг с наддаване, начало на търга, електронната платформа, на която ще се проведе търгът;

2. изисквания, на които трябва да отговарят участниците;

3. документи, които следва да бъдат представени от участниците при участие в електронния търг;

4. основания за недопускане и/или отстраняване на участник от участие в търга;

5. проект на договор, изготвен в съответствие с общите условия по чл.9г;

6. основания за прекратяване на електронния търг;

7. условия за сключване на договор.

/5/ Към документацията по ал.4 се прилага копие от заповедта за откриване на търга.

/6/ Документацията за участие в търга се публикува на интернет страницата на продавача, на електронната платформа, на която се провежда търгът, най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документи за участие.

/7/ Документите за участие се подават по електронен път като електронни или сканирани документи. При изготвяне на документите си за участие всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от продавача условия.

/8/ До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки участник може да ги оттегли, промени или допълни.

/9/ При провеждане на електронен търг регистрацията на участника в електронната платформа за съответния обект се счита за волеизявление за участие в процедурата чрез подаване на декларация по чл.34, ал.3.

/10/ За участие в търга участниците подават задължително:

1. декларация по чл.34, ал.3;

2. ценово предложение - при електронен търг с еднократно ценово предложение;

3. друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за откриване на електронния търг.

/11/ При провеждане на електронния търг за продажба на добита дървесина не се допуска ползването на подизпълнители.

/12/ Когато участник в електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен предвижда участие на подизпълнители, това се посочва в декларацията по чл.34, ал.3, като за всеки посочен подизпълнител се декларират обстоятелствата по чл.21, ал.6, т.1, букви „а” – „ж”. Посочват се и ЕИК, номер на удостоверението за регистрация на участника и подизпълнителя / подизпълнителите в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за съответната дейност.

/13/ Изискванията по чл.21, ал.8 се прилагат и при провеждане на електронен търг.

Чл.34б (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.) /1/ Продавачът, открил електронния търг, издава заповед за назначаване на комисия за провеждането му, като определя нейния състав и резервни членове.

/2/ Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко трима, от които един притежаващ необходимата професионална квалификация - висше лесовъдско образование, а при липса на такъв специалист - със средно лесовъдско образование, един правоспособен юрист и един икономист.

/3/ Комисията се назначава след изтичането на срока за регистрация за участие.

/4/ В заповедта по ал.1 се определя срок за приключване на работата на комисията, който не може да е по-дълъг от 3 работни дни.

/5/ Членовете на комисията декларират, че:

1. нямат материален интерес от продажба на дървесината на някой от участниците, подали документи за участие;

2. не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с участник в търга или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

/6/ Декларацията по ал.5 се попълва след получаване на списъка с участниците. Когато на следващ етап от електронния търг настъпи промяна в декларираните обстоятелства, съответният член на комисията е длъжен да направи писмен отвод до продавача, като в работата на комисията се включва някой от резервните членове.

/7/ Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, органът по ал.1 издава заповед за определяне на нов член.

/8/ Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете и. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Чл.34в (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.)  /1/ Комисията започва работа след получаването на списъка с участниците и на представените от тях документи.

/2/ Комисията разглежда документите на участниците по реда на тяхното постъпване, проверява наличието на всички изискуеми документи и проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има служебен достъп.

/3/ Комисията отстранява от участие в търга участник:

1. който не е представил някой от изискуемите от продавача документи;

2. за когото не са налице условията за допустимост;

3. за когото се установи, че не отговаря на изискванията на чл.21, ал.6, т.1, букви „а” – „з”, а при продажба на стояща дървесина на корен - по чл.21, ал.6, т.1, букви „а” – „и”.

/4/ Причините за отстраняване и отстранените участници се посочват в протокола по ал.5, като електронната платформа генерира електронно съобщение с уникален идентификационен код до допуснатите участници, който им осигурява достъп до следващия етап на електронния търг.

/5/ Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класираните на първо и второ място участници, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга.

Чл.34г (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.) /1/ Електронният търг с наддаване стартира с началната цена за обекта, след потвърждаването на която започват стъпките на наддаване.

/2/ Всички участници са длъжни да потвърдят началната цена в 3-минутен времеви интервал.

/3/ Участник, който не потвърди началната цена, се отстранява от по-нататъшно участие и внесената от него гаранция за участие се задържа.

/4/ Електронният търг приключва с изтичането на интервала по ал.2 без потвърдена начална цена или на едноминутен интервал без потвърдена цена съгласно стъпката на наддаване.

/5/ Когато двама и повече участници са потвърдили началната цена или стъпка на наддаване, но никой не е потвърдил следващата, класирането между тях се извършва според времето на потвърждаване в полза на първите по време.

/6/ След приключването на наддаването на електронната платформа се визуализират резултатите от търга спрямо последно потвърдената стъпка на наддаване на всеки от участниците или потвърдената начална цена. Резултатите се прилагат към протокола по чл.34в, ал.5 и съдържат данни за: наименование на участника, размер на потвърдената цена съгласно стъпката на наддаване или начална цена и време на потвърждението.

Чл.34д (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.)  /1/ При провеждането на електронен таен търг с еднократно ценово предложение участниците подават заедно с документите по чл.34а, ал.10 и ценово предложение, достъпът до което се осигурява от участниците, получили електронното съобщение по чл.34в, ал.4, в определения в заповедта срок.

/2/ Всеки участник в електронния таен търг с еднократно ценово предложение има право да направи само едно ценово предложение. Участник, чието ценово предложение е по-ниско от началната цена на обекта, се отстранява от класирането.

/3/ За спечелил търга се обявява участникът с най-високо ценово предложение.

/4/ Когато има подадени две или повече еднакви най-високи ценови предложения, класирането на първо и второ място се извършва по реда на подаване на предложенията, като се дава предимство на по-рано подадените.

/5/ Когато в търга има само един допуснат участник с ценово предложение, отговарящо на изискванията, той се обявява за спечелил търга.

/6/ В деня на провеждане на процедурата, след изтичането на определения времеви интервал, на електронната платформа се визуализират резултатите от проведения електронен таен търг с еднократно ценово предложение, както и направените от допуснатите участници ценови предложения. Резултатите се прилагат към протокола по чл.34в, ал.5 и съдържат данни за: наименование на участника, размер на ценовото предложение и време на подаването му.

Чл.34е (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.) /1/ Електронният търг завършва със заповед на открилия процедурата продавач за:

1. определяне на купувач, или

2. прекратяване на електронния търг.

/2/ Електронният търг се прекратява, когато:

1. не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът;

2. няма нито един допуснат участник;

3. никой от допуснатите участници не потвърди началната цена - при електронен търг с наддаване;

4. никой от допуснатите участници не отвори ценовото си предложение - при електронен таен търг с еднократно ценово предложение;

5. първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор;

6. в резултат на съществена промяна в обстоятелствата отпадне необходимостта от провеждане на търга;

7. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен;

8. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването и;

9. определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора.

/3/ Заповедите по ал.1 се издават в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се публикуват на интернет страницата на продавача, на електронната платформа, на която се извършва търгът, за което участниците се уведомяват по електронен път.

/4/ Заповедите по ал.1 могат да се обжалват по реда на АПК. В тях може да се включи разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК.

/5/ Продавачът, открил електронния търг, може да открие нов за същия обект само когато първоначално обявеният е прекратен и заповедта за прекратяване не е обжалвана или ако е обжалвана, спорът е решен с влязло в сила решение.

/6/ За сключването на договор с определения купувач се прилагат разпоредбите на чл.35.

Чл.35 /1/ Община Велико Търново може да сключва с търговци дългосрочни договори за продажба на дървесина за срок до 15 години.

/2/ Търговците по ал. 1 следва да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 2 от Закона за горите

/3/ Ежегодното количество, предмет на договорите по ал. 1 е в размер до една трета от годишното ползване на дървесина от горите на общината.

/4/ Сключването на дългосрочни договори за продажба на дървесина се извършва след провеждане на:

1. (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.)търг с явно или тайно наддаване – за продажба на добита дървесина на прогнозни количества;

2. (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) търг с явно или тайно наддаване – за продажба на стояща дървесина на корен.

3. (отм. с Решение №360/29.10.2020 г.) конкурс – при продажбата на стояща дървесина на корен, с който се възлага и изпълнението на други дейности - добив на дървесина, добив на недървесни горски продукти, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина и на недървесни горски продукти, събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски дървесни и храстови видове, производство на посадъчен материал в горските разсадници, почистване на площи за залесяване, подготовка на почвата за залесяване, подпомагане на естественото възобновяване, залесяване и попълване на горски култури, отглеждане на горски култури, отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив, ограждане на горски култури и възобновителни участъци, поливане и торене на горски култури, кастрене на стоящи дървета, извършване на мероприятия, както и направа и поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари, които не са строителство по смисъла на Закона за устройство на територията и на ЗГ, защита (без авиохимична и авиобиологична) срещу болести, вредители и други повреди, защита срещу ерозията и пороите, маркиране на насаждения и дървета за сеч, направа и поддържане на дивечови ниви, откриване и осигуряване на достъп до временно недостъпни горски басейни.

/5/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) В процедурите за сключване на дългосрочни договори за продажба на стояща дървесина на корен могат да участват търговци, регистрирани в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите и притежаващи удостоверение за регистрация за следните дейности:

1.  добив на дървесина;

2. добив на недървесни горски продукти;

3. товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина и на недървесни горски продукти;

4. събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски дървесни и храстови видове;

5. производство на посадъчен материал в горските разсадници;

6. почистване на площи за залесяване;

7. подготовка на почвата за залесяване;

8. подпомагане на естественото възобновяване;

9. залесяване и попълване на горски култури;

10. отглеждане на горски култури;

11. отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив;

12. ограждане на горски култури и възобновителни участъци;

13. поливане и торене на горски култури;

14. кастрене на стоящи дървета;

15. маркиране на насаждения и дървета за сеч;

/6/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) В процедурите по ал.4 могат да участват търговци, които могат да докажат наличие на собствени или закупени на лизинг мощности за преработка на дървесина в обект по чл.206 от Закона за горите и обем преработена дървесина през предходната година, съгласно годишната справка от дневника за преработена дървесина на съответния обект, не по-малко от 50 на сто от годишното количество, посочено в процедурата.

/7/ При сключване на дългосрочни договори по реда на ал. 4, т. 2 и 3 се допуска наемане на подизпълнител/и от спечелилия процедурата кандидат.

/8/(изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) При сключване на дългосрочен договор по реда на ал.4, т.2 спечелилият участник представя на продавача документите, посочени в чл.28а.

/9/(изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Община Велико Търново публикува заповедта за откриване на търга и документацията за провеждането му най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие на своята интернет страница като същевременно ги поставя и на видно място в сградата.

/10/ Заповедта за откриване на търга или конкурса се публикува в срока по ал. 9 и в един централен всекидневник.

/11/ (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.) В процедурите по чл.35, ал.4, т.2 могат да участват търговци, които представят доказателства за наличие на необходимата собствена техника и наети на трудов договор работници.

Чл.36 /1/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) В заповедта за откриване на търг за сключване  на дългосрочни договори за продажба на дървесина, задължително се определят:

1. срок на дългосрочния договор в години;

2. обемът на продаваната дървесина по дървесни видове, асортименти или категории дървесина и цени за първата година от договора;

3. обемът на дървесината по години за срока на договора;

4. начална цена за провеждане на търга;

5. общината, на чиято територия ще се извършва ползването на дървесината;

6. франкировка и мерна единица за определяне обема или теглото на дървесината – в случаите на продажба на добита дървесина.

/2/ (отм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Със заповедта по ал. 1 продавачът утвърждава и методика за актуализиране стойността на гаранцията за изпълнение на договора и цената на дървесината след първата година.

Чл.37 /1/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Участниците за участие в процедурите по чл.35, ал. 4 представят гаранция за участие, а определените купувачи представят гаранция за изпълнение

/2/(изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Община Велико Търново определя условията и размера на гаранцията за участие в размер от 3 до 5 на сто от началната цена на обявеното на търга количество дървесина за първата календарна година от договора.

/3/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Определеният купувач всяка година представя гаранция за изпълнение, която е в размер от 3 до 5 на сто от стойността на договореното за съответната година количество дървесина.

/4/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Гаранцията за изпълнение за първата година от дългосрочния договор се представя при сключване на договора, а за всяка следваща година от срока на действие на договора – 31 януари на текущата година. Гаранцията за изпълнение се предоставя под формата на банкова гаранция, учредена в полза на Община Велико Търново или парична сума, внесена по сметка на общината, по избор на спечелилия участник.

/5/ В случаите по чл. 40 , ал. 6 гаранцията за изпълнение в размер, съответстващ на недобитото количество, за годината, през която не е добито цялото количество дървесина, се освобождава след добиването на недобитата част.

извършва по критерий "икономически най-изгодна оферта".

/2/ Класирането на кандидатите при провеждане на търг се извършва по критерий „най-висока цена“.

Чл.39 /1/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Въз основа на резултатите от проведения търг Кметът на Община Велико Търново сключва с участника, определен за купувач, писмен договор.

/2/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Община Велико Търново може да включи в заповедта за класиране на участниците разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК

Чл.40 /1/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Ежегодно до 31 януари към договора по чл.39 се подписва допълнително споразумение, с което за текущата календарна година се определят актуалната стойност на гаранцията за изпълнение на договора, както и:

1. обектите, в които ще се осъществява ползване на стояща дървесина на корен, и цената на дървесината по асортименти или категории, и

2. (отм. с Решение №360/29.10.2020 г.) обектите, в които ще се извършват дейности по чл. 35, ал. 4, т.3,техният обем и стойност.

3. цената и обемът на дървесината по асортименти – в случаите на търг за добита дървесина.

/2/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Гаранцията за изпълнение за първата година от договора не се възстановява, а се актуализира до стойността по ал.1, след което допълнителното споразумение влиза в сила.

/3/ (отм. с Решение №360/29.10.2020 г.) По време на действие на договора продавачът не може да изменя методиката за актуализиране на гаранцията и цените на ползване на стояща дървесина на корен и цените за възлагане на допълнителна дейност, утвърдена със заповедта за откриване на конкурса.

/4/ (отм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Цената на асортиментите или категориите дървесина се индексира веднъж годишно с допълнителното споразумение по ал. 1.

/5/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) За всяка следваща година цените на асортиментите или категориите дървесина се определят въз основа на анализите, чрез които е определена началната им цена при провеждане на процедурата, като се увеличават с процента на завишение, достигнат при провеждане на процедурата.

/6/ В случай че през текущата година купувачът не добие цялото договорено за съответната текуща година количество дървесина, той се задължава да заплати недобитото количество по договорените за същата година цени, като има правото да добие недобитото количество единствено и само през следващата година.

/7/(изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Купувачът, сключил договора по чл.35, ал.4, т.2, има право през срока на договора да заменя посочените подизпълнители, както и да променя обхвата на дейностите, извършвани от тях, в случай че новите подизпълнители отговарят на условията, определени в процедурата за сключване на договора относно подизпълнителите, като за извършената промяна предоставя информация на Община Велико Търново.

/8/ Договорът по чл. 39 се прекратява, когато:

1. страните не подпишат допълнително споразумение в срок до 31 януари, или

2. купувачът не представи актуализираната гаранция за изпълнение на договора.

3. са установени от Община Велико Търново в процеса на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя;

4. са налице други хипотези, предвидени в договора.

5. (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.) купувачът престане да отговаря на изискванията за сключване на договор по чл.35, ал.5, ал.6, ал.8 и ал.10.

 

Раздел 3

Ползване на недървесни горски продукти

Чл.41. /1/ Ползването на недървесни горски продукти от горските територии, собственост на община Велико Търново, представлява добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч.

/2/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Ползването на недървесни горски продукти, собственост на Община Велико Търново, когато представлява стопанска дейност, се осъществява по един от следните начини:

1.чрез възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово и/или преработено състояние;

2.чрез предоставяне под наем на определени територии;

3. (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) чрез издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти за съответната календарна година.

/3/ Продажбата по реда на ал.2, т.1 се извършва след решение на Великотърновския общински съвет;

/4/Цялостната организация по ползването на недървесни продукти и странични ползвания в общинските гори се извършва от ОП „Горско стопанство” под контрола на Кмета на Община Велико Търново.

 

Глава шеста

Раздел 1

Паша в горските територии на Общината

Чл. 42. /1/ Пашата на селскостопански животни в горските територии на Община Велико Търново, се извършва в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел три на ЗГ, след заплащане на цена за календарната година, определена с решение на Великотърновски общински съвет.

/2/За заплатената по ал. 1 цена на лицето се издава документ, в който се посочват видът и броят на животните.

/3/ (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Ежегодно, до края на месец февруари, Кметът на Община Велико Търново издава заповед, в която се посочват горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни. Заповедта се обявява на видно място в сградата на общината, кметството или населеното място, както и на интернет страницата на общината.

/4/Заповедта се издава въз основа на постъпили до края на месец януари писмени предложения от кметове на кметства и кметски наместници – за горските територии – собственост на Община Велико Търново.

/5/ Заповедта по ал. 1 се издава при съобразяване с ограниченията и забраните, предвидени в заповедите за обявяване и в плановете за управление на защитени територии и защитени зони.

/6/ (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.) Заповедта по ал.1 се предоставя в срок до 10 март в съответната регионална дирекция по горите и съответната регионална инспекция по околна среда и водите, в чийто териториален обхват попадат горските територии.

 

Глава седма

Раздел 1

Защита на горските територии

Чл. 43. /1/ Защитата на горските територии обхваща мерките за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия и се осъществява по реда на Глава шеста и Раздел втори и трети от Закона за горите.

/2/ Условията и редът за проектиране на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се определят с наредбата по чл. 136, ал. 4

/3/Изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се организира и осъществява от ОП „Горско стопанство”

Чл. 44. Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита на бедствия.

 

Раздел 2

Достъп до горските територии

Чл. 45. Достъпът до горски територии – общинска собственост се осъществява при условията и по реда на Глава седма от Закона за горите.

 

Глава осма

Раздел 1

Строителство в горски територии – собственост на общината без промяна на предназначението

Чл. 46. /1/ Строителството в горски територии – общинска собственост без промяна на предназначението се допуска и извършва по реда и условията на Глава осма от Закона за горите, само за изграждане на обекти по чл. 54 ал. 1 определени в глава осем от Закона за горите.

/2/ Строителство на обекти по ал. 1 се разрешава при условията и по реда на ЗУТ, Наредбата на МРРБ и МЗХ.

Решение за строителство в общинските горски територии без промяна на предназначението, се извършва по мотивирано предложение на ОП „Горско стопанство” след решение и заповед на Кмета на Община Велико Търново.

 

Раздел 2

Опазване на горските територии – общинска собственост

Чл. 47. /1/ Опазването на горските територии обхваща действията по предотвратяване и установяване на нарушения на разпоредбите на закона.

/2/В съответствие с разпоредбата на чл. 188, ал. 1 от Закона за горите, Общината организира опазването на горските си територии чрез ОП „Горско стопанство”, като за целта Кмета на Община Велико Търново назначава правоспособни лица.

/3/Функциите,правата и задълженията на лицата по ал. 2 са в съответствие с глава тринадесета от Закона за горите.

/4/ На всеки шест месеца Директора на ОП „Горско стопанство” изготвя доклад до Кмета за състоянието на опазването на горски територии на Община Велико Търново.

 

Глава девета

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 48. /1/. Управлението на горски територии общинска собственост се осъществява въз основа на глава единадесета от Закона за горите и Решение на Великотърновски общински съвет.

Чл. 49. /1/. За управлението на общинските горски територии,собственост на Община Велико Търново е създава общинско предприятие ОП „Горско стопанство”.

/2/ ОП „Горското стопанство” е общинско предприятие по смисъла на чл. 181 от ЗГ и 52, ал. 1 до 5 от ЗОС.

/3/ Предприятието е второстепенен разпоредител със собствена бюджетна сметка и не е юридическо лице.

Чл. 50. Организацията и дейността, предмета на дейност и щатното разписание на Предприятието се определя с правилник за организацията и дейността, която се утвърждава от Кмета на Община Велико Търново, след решение на Великотърновски общински съвет.

Чл. 51. /1/ Финансирането на ОП „Горско стопанство” се извършва чрез бюджета на Община Велико Търново.

/2/ Всички приходи от ОП „Горско стопанство” се внасят в Бюджета на Община Велико Търново

/3/ Всички разходи се използват само по предназначение, съгласно одобрения от Великотърновски общински съвет бюджет на Общинското предприятие за съответната година по пълна бюджетна класификация.

/4/ Промяна в одобрения бюджет се извършва съгласно нормативната уредба.

Чл. 52. /1/ Общинското предприятие се ръководи от Директор.

/2/ Директора по ал. 1 се назначава от Кмета на Общината

/3/ За Директора на Общинското предприятие по ал. 1 се назначава лице, отговарящо на условията по чл. 181, ал. 5, от Закона за горите.

/4/ Правата и задълженията на директора по ал. 1 се определят с Правилник по чл. 25

Чл. 53. /1/ Управлението на общинските горски територии на Община Велико Търново, може да се осъществи чрез други форми съгласно чл. 181 ал. 1 от Закона за горите.

 

Глава десета

АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Чл. 54. Принудителните административни мерки се прилагат от Директора на ОП „Горско стопанство” при спазване на условията на раздел първи, глава осемнадесета от Закона за горите.

Чл. 55. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по тази Наредба и на вредните последици от тях компетентните органи или оправомощени от тях длъжностни лица със заповед прилагат принудителни административни мерки по реда на Закона за горите.

Чл. 56. Контролен орган по прилагането на тази Наредба е Кмета на Община Велико Търново или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 57. Нарушенията по тази наредба се установяват с актове на Кмета на Община Велико Търново и лицата, които заемат длъжност в Община Велико Търново за която се изисква лесовъдско образование – за горските територии на съответната община.

Чл. 58. Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Велико Търново.

Чл. 59. Редът и начинът за определяне на санкциите се извършва съобразно Глава осемнадесета, Раздел втори от Закона за горите.  

Чл. 60. /1/ Глобите, имуществените санкции и сумите, получени от продажбата на отнетите в полза на държавата вещи, или паричната равностойност на липсващите вещи - предмет и/или средство на нарушението се внасят в бюджета на Община Велико Търново.

/2/ Размерът на обезщетенията за вреди / щети върху горски територии, съоръжения, изградени в тях и върху горски пътища, се определя с наредба на Министерския съвет.

/3/Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лв. включително или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв., или обезщетението за причинени щети е на същата стойност.

/5/Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази Наредба и Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите:

1. "Възобновителен участък" е насаждение или част от насаждение, в което в резултат на проведени възобновителни сечи е започнал процес на естествено възобновяване.

2. "Годишен план" е предвидените количества за ползване на дървесина по категории, видове сечи, дървесни видове общо за общинския горски фонд.

3. "Дивечова нива" е земеделска или горска площ, засята с житни, тревни или кореноплодни култури за производство на фураж или за паша на дивеча.

4. "Залесяване" е сеене на семена или засаждане на фиданки или резници.

5. "Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените показатели и тяхната тежест, качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други.

6. "Кастрене" е отсичане на клоните на стоящи дървета до определена височина на стъблото.

7. "Недървесни горски продукти" са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч.

8. "Нормално прихващане" е определеният процент на прихващане в договора между възложителя и изпълнителя, който не може да бъде по-нисък от 80 процента.

9. "Отглеждане на горски култури" е дейност, която се извършва в междуредията и в редовете на новосъздадени горски култури с възраст до 3 години в райони до 1600 м н.в. и до 5 години в райони над 1600 м н.в., както и в интензивни култури до възраст, до която е необходимо. Дейността се извършва ръчно или механизирано с цел създаване на оптимални условия за растеж и развитие на фиданките.

10. "Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив" е дейност, която е насочена към подобряване състоянието на младите насаждения и култури на възраст, до която от тях не се добива реализуема дървесина.

11. (изм. с Решение №360/29.10.2020 г.) Обект” е:

а) подотдел или част от него, съвкупност от няколко подотдела или части от тях, както и площи, които не са инвентаризирани по реда на ЗГ, които се предоставят за възлагане на дейности или за продажба на стояща дървесина на корен, или

б) количество добита дървесина с определено качество, размери и място на доставка, което се предлага за продажба.12. "Паднала дървесина" е лежаща на терена дървесина и вършина, отделена от стъблото или от корените или изкоренена.

13. "Планова инвентаризация" е определяне броя на произведените фиданки в горските разсадници и на прихванатите засадени фиданки в горските култури.

14. "Подготовка на почвата за залесяване" е ръчна или механизирана обработка на почвата при определени в технологичния план за залесяване условия и параметри.

15. "Подпомагане на естественото възобновяване" е създаване на условия за протичане на естествени процеси за възобновяване на горите чрез изсичане на подлеса, направа на ръчни тераси, окосяване на трева, разрохкване на почвата, изсичане на нежелан и повреден подраст, сеене и залесяване с фиданки и др.

16. "Попълване на култури" е подготовка на посадните места и залесяване с нови фиданки или семена на мястото на загиналите и повредените в горски култури с възраст до 3 години в райони до 1600 м н.в. и до 5 години в райони над 1600 м н.в.

17. "Посадъчен материал" е фиданки, произведени от семена, плодове или части от растения.

18. "Природни бедствия" са суша, градушка, наводнение, пожар, масови нападения от болести и вредители, слани, екстремно ниски температури, ветровали, снеговали, снеголоми, ледоломи, бури, проливни дъждове, земетресения, свличане на земни маси др.

19. "Рампиране" е сортиране и подреждане на обла дървесина.

20. "Репродуктивни материали" са:

а) генеративни единици - шишарки, съплодия, семена и плодове, предназначени за производство на посевен и посадъчен материал;

б) части от растения - листни, стъблени и коренови резници, експланти или зародиши за микроразмножаване, пъпки, отводки, корени, филизи и други части от растения, предназначени за производство на фиданки или за залесяване;

в) посадъчен материал - растения, получени от семена, плодове или части от растения, или фиданки, израснали в резултат на естественото възобновяване.

21. (отм. с Решение №360/29.10.2020 г.) "Стратегически партньор" е лице, което желае в конкурса по чл. 35, ал. 4 да закупи не по-малко от 50 000 плътни кубични метра стояща дървесина на корен годишно за срока на договора и е с доказана и декларирана възможност за дългосрочна реализация на обявеното с конкурса количество дървесина. Дългосрочна е реализацията, която е за срок не по-малък от срока на договора по чл. 35, ал. 4. Дългосрочната реализация следва да бъде в производство и работни операции преди индустриалната преработка на дървесината чрез:

а) разкрояване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;

б) раздробяване на дървен материал;

в) производство на дървесни пелети, брикети и енергийни трески от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;

г) производство на амбалаж и палети от дървен материал.

При доказването на възможността за дългосрочна реализация се допуска и предоставянето на договори за продажба на дървесина за нуждите на операциите по т. 1 - 4.

22. "Финансираща страна" е всяко физическо или юридическо лице, което финансира извършването на дейности в горски територии и е различно от държавните предприятия, техните териториални поделения, учебно-опитните горски стопанства и общините - собственици на гори.

23. "Форсмажорно обстоятелство" е обстоятелство от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, което не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като: природни бедствия, производствени аварии, военни действия, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

24. (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.) "Карнет-опис" е документ по смисъла на чл. 50, ал. 10 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.), издаден по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

25. (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.) "Асортимент" е необработен дървен материал, определен съобразно неговото качество, размери и приложение в съответствие с договор или с утвърден от правоимащ орган стандарт.

26. (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.) "Преработка на дървесина" е процес на употреба на дървесината в сферата на дъскорезното, амбалажното и мебелното производство, производствата от целулозно-хартиената промишленост, производствата на плочи от дървесни частици и влакнести плочи и други крайни продукти с изключение на продуктите, получени само чрез цепене или дробене.

27. (доб. с Решение №360/29.10.2020 г.) "Продавач" е лице, което провежда процедури за продажба на дървесина.“

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. При промяна на формата на управление, с решението на Общински съвет, се предвижда технологичен срок за влизане в сила на новата форма на управление.

§2. (1) Дейности, процедури и договори за възлагане на дейности в горските територии, неприключили до датата на влизане в сила на наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите.се довършват по досегашния ред.

(2) Процедури и договори за продажба на дървесина, неприключили до датата на влизане в сила на наредбата чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, се довършват по досегашния ред.

§3. До одобряването на горскостопанските планове и програми по реда на Закона за горите дейностите се провеждат съгласно предвижданията на утвърдените лесоустройствени проекти, планове или програми.

§4. Оперативен контрол по изпълнението на наредбата се осъществява от:

Кмета на Община Велико Търново или оправомощени от него длъжностни лица - за горските територии - общинска собственост.

§ 5. Измененията и допълненията на Наредбата се извършват по реда на приемането и в съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

§ 6. Тази наредба е приета с Решения № № 640 и 641/25.04.2013 г. и отменя всички до сега действащи наредби свързани с управлението, ползването и стопанисването на горски територии – общинска собственост, действащи на територията на Община Велико Търново и приети с Решение на Общински съвет Велико Търново.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.