НАРЕДБА за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново

 
І. Общи положения
Чл.1 (1) Настоящата наредба има за цел да определи реда и начина за формиране приходите от приватизацията на дялове или акции - собственост на общината от търговски дружества; обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала, общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества , наричани за краткост "обекти на приватизацията" и тяхното разходване, съобразно чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗПСК и чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси .
(2) С настоящата наредба се определя реда и начина за формиране и управление на приходите, получени в резултат на дейности, съпътстващи приватизационния процес, като: приходи от продажба на меморандуми, тръжна и конкурсна документация; задържани като санкции депозити от участници в процедура по проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, при отказ на купувача от договорените условия за продажба – т. 5 на чл.6, ал.1 ; неустойки за поети, но неизпълнени задължения по приватизационни договори и други подобни, и тяхното разходване, съобразно чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗПСК и чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси .
Чл.2 (1) Общинският съвет, в качеството си на орган по чл.4, ал.4 от ЗПСК ръководи цялостната дейност по приватизацията на обектите на приватизация, както и формирането, управлението на приходите, получени от приватизацията и от дейностите, съпътстващи приватизационния процес.
(2) На основание чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет упълномощава Общинската агенция за приватизация (ОбАП) да извършва дейността по формирането, разпределението и управлението на приходите, получени от приватизацията и от дейностите, съпътстващи приватизационния процес, при спазване на разпоредбите, определени от ЗПСК, ЗПФ, Правилника за дейността на ОбАП, тази Наредба и решенията на Общинския съвет за всеки конкретен случай.
Чл. 3 Приходите, получени в резултат на приватизацията и на дейности, съпътстващи приватизационния процес, се разходват чрез общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на чл. 10 на ЗПСК, чл.127, ал.3 и § 12, ал.4 на Закона за публичните финанси , както следва
(1) 91 на сто на паричните постъпления и въз основа на решение на Общинския съвет се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.
(2) 9 на сто от паричните постъпления се използват за покриване на разходите, свързани с приватизацията и следприватизационния контрол, включително за издръжка на специализираните органи на общинския съвет за осъществяване на приватизацията и за придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални и нематериални активи по ред, определен с тази наредба.
(3) С решение на общинския съвет, средствата по ал. 2 могат да се разходват и за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи със социално и здравно предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти в строителството.
(4) С решение на общинския съвет временно свободните средства по ал. 1 и ал.2 могат да се ползват за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.
Чл. 4 (1) Разпоредбите на чл. 3 не се прилагат за приходи, получи от приватизацията на:
1. обособени части от имуществото на търговски дружества, в които общината не е едноличен собственик на капитала;
2. общинското участие в капитала на лечебните заведения;
3. на обособени части от лечебни заведения, в които общината е едноличен собственик.
(2) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които общината не е едноличен собственик на капитала, се превеждат по сметка на дружеството, остават негова собственост и могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, след разрешение на собственика на капитала му.
(3) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебните заведения с общинско участие, в които общината не е едноличен собственик, се превеждат по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, след разрешение на собственика на капитала му.
(4) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебни заведения, в които общината е едноличен собственик, се внасят, както следва:
1. двадесет на сто - по бюджета на общината;
2. осемдесет на сто - по сметка на лечебното заведение, като остават негова собственост и могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, след разрешение на собственика на капитала му.
Чл. 5 За обслужването на приватизационните дейности, които са определени със ЗПСК и приетите към него поднормативни актове, ОбАП разкрива и води следните банкови  сметки:  /изм. с Решение № 1078/31.05.2018 г.
 
  1. бюджетна сметка за парични постъпления от приватизация ; /изм. с Решение № 1078/31.05.2018 г./
(2) набирателна сметка за „депозити за приватизация”.
 
ІІ. Формиране на приходи от приватизацията
Чл. 6 (1) Паричните постъпления от приватизацията и дейностите, съпътстващи приватизационния процес, се формират както следва:
1. внесени депозити за участие при провеждането на публични търгове и публично оповестени конкурси за обекти на приватизацията;
2. вноски от купувача, представляващи разликата между определената цена или първата вноска при разсрочена схема на плащане, и внесения депозит ;
3. дължими вноски по сключени договори - при разсрочена схема на плащане;
4. неустойки за поети, но неизпълнени договорни задължения;
5. задържани като санкция депозити от участници в процедура по преведен публичен търг или публично оповестен конкурс, както и при отказ на купувача от договорените условия за продажба;
6. продажба на информационни меморандуми, тръжна и конкурсна документация;
7. рекламна и издателска дейност, свързана с организацията на приватизационния процес.
(2) Всички парични постъпления, посочени в предходната алинея след приключване на определените законови процедури, постъпват по банков път в сметките, разкрити съгласно чл. 5 на тази наредба по ред, определен със следващите раздели.
 
ІІІ. Събиране на приходи от приватизацията
Чл. 7 (1) Общинската агенция за приватизация осигурява събирането на посочените в чл. 6, ал. 1 приходи в определения срок, съгласно ЗПСК и подписаните договори.
(2) Всички суми по депозити на кандидатите за участие в търгове и конкурси постъпват в специална набирателна /депозитна/ сметка на ОбАП. След приключване на търговете /конкурсите/ ОбАП : /изм. с Решение № 1078/31.05.2018 г./
1. връща сумите от депозитите на неспечелилите участници по посочена от тях банкова сметка в срок до 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за определяне на спечелил търга участник .
2. Превежда сумите от депозитите на спечелилите участници, които са платили определената цена в определения срок в банковата сметка по чл.5, ал.1 - в срок до 5 пет работни дни от датата на подписване на договора .
3. Задържаните като санкция суми от депозити на участници в процедура по проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, се превеждат в банковата сметка по чл.5, ал. 1 в срок до 5 пет работни дни от  изтичане на срока за заплащане на определена цена.
4 . Сумите от депозитите на участниците, подали жалба по реда на ЗАП, остават в набирателната сметка до получаване на влязло в сила съдебно решение, след което, в съответствие с постановеното съдебно решение, в срок до 5 пет работни дни се превеждат в банковата сметката по чл.5,ал. 1 или се връщат на вносителите по посочена от тях банкова сметка .
(3) Общинската агенция за приватизация предприема необходимите мерки за своевременно осигуряване на всички договорени плащания, включително: първоначални, разсрочени и окончателни вноски, заедно с предвидените по договор лихви, санкции и неустойки.
 
ІV. Разпределение на приходите от приватизацията
Чл. 8. (1) Паричните постъпления от приватизацията и съпътстващите я мероприятия се разпределят от Общинската агенция за приватизация в 5 (пет) дневен срок от получаването им , както следва:
1. В специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи :
а) 91% от постъпленията по чл. 6, ал. 1, т. 2 и т. 3;
б) 91% от постъпленията по чл. 7, ал. 2, т.2;
в) 100% от постъпленията по чл. 6, ал. 1, т.4 на тази наредба;
г) 20 % от постъпления от приватизацията на обособени части от лечебни заведения, в които общината е едноличен собственик .
2. Във фонд за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол:
а) 9% на сто от постъпленията по чл. 6, ал. 1, т. 2 и т. 3;
б) 9% от постъпленията по чл. 7, ал. 2, т.2 ;
в) 100% от постъпленията по чл. 6, ал. 1, т. 6 и т. 7;
г) 100 % от приходите по чл. 7, ал.2, т.3.
(2) Лихвите по сметките, разкрити съгласно чл.5, ал.1 и ал.2 се внасят по бюджетната сметка на Община В. Търново./изм. с Решение № 1078/31.05.2018 г./
(3) Лихвите по фонд "Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол" остават в бюджетна сметка за парични постъпления от приватизация и покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол. /Отменена с Решение № 1078/31.05.2018 г./
 
V. Управление на паричните средства в „СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ”
Чл. 9 (1) Средствата по този фонд представляват част от остойностеното имущество на Общината, формирано по реда на чл. 10 от ЗПСК и чл. 8, ал. 1 на тази Наредба.
(2) В този фонд постъпват и средствата, постъпили:
1. от погасяване на задълженията на общински предприятия и търговски дружества със 100% общинско участие, на които с решение на Об съвет са предоставени кредити за инвестиционни цели, с решение на Об съвет ;
2. като ликвидационен дял при прекратяване дяловото участие на общината в търговски дружества;
3. като приходи от продажба на ценни книжа, придобити със средства на фонда.
Чл. 10 (1) Средствата на фонда се използват за:
1. финансово обезпечаване на общинската инвестиционна политика;
2. погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.      
(2) Средствата от фонда не могат да се използват за текущи разходи.
Чл. 11 (1) Орган за управление на фонда е Надзорният съвет, който:
1. приема шестмесечни отчети за дейността и състоянието на фонда;
2. въз основа на годишната инвестиционна програма, приета от Общинския съвет, изготвя и представя за одобряване в Общинския съвет годишен план за приватизация, придружен от план-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове – приложение 2 от Годишния план за приватизация;
3. осъществява текущ контрол и следи за законосъобразното разходване на средствата по този фонд;
4. осъществява координация на дейността на фонда във връзка с провеждането на финансовата и инвестиционната политика на общината;
5. извършва проучвания по постъпилите предложения за кредитиране със средства от специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на общински предприятия и търговски дружества със 100% общинско участие;
6. извършва проучвания по постъпили предложения от общинската администрация за разход на средства от фонда;
7. изготвя становища по постъпили предложения за разход на средства от фонда и ги внася с проект за решение във ВТОбС;
8. внася в Общинския съвет предложения за оптимизиране работата на фонда и дейностите, свързани с неговото функциониране.
(2) Разходването на средства от фонда, извън приетата инвестиционна програма, се извършва с решение на Общинския съвет за всеки конкретен случай.
(3)  Оперативно техническата работа, свързана с функционирането на фонда по предходните алинеи се извършва от ОбАП, а оперативно счетоводната работа се извършва от Дирекция "Бюджет и финанси" при Община Велико Търново, съобразно взетите решения от Общинския съвет, НСПСК и действащото законодателство./изм. с Решение № 1078/31.05.2018 г.
 
VІ. Управление на паричните средства във фонд „ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ”.
Чл. 12 (1) Набирането и разходването на средствата по фонда се извършва въз основа на приета от ОбСъвет приходно-разходна сметка, съдържаща обобщени данни за очакваните приходи, основните направления и размер на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) В приходната част на план-сметката се отразяват приходите, произтичащи от чл. 8, ал. 1, т .2 тази наредба, както и всички очаквани постъпления от продажба на държавни ценни книжа , погашения по кредити, предоставени със средства на фонда, лихви и други подобни, свързани с функционирането на фонда.
(3) В разходната част на сметката се отразяват очакваните разходи, свързани с организацията на приватизационния и следприватизационния процес и съпътстващите ги мероприятия.
(4) Приходно-разходната сметка се изготвя съвместно от ОбАП и Дирекция "Бюджет и финанси" при Община Велико Търново и се одобрява от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол , заедно с годишен план за приватизация./изм. с Решение № 1078/31.05.2018 г./
(5) В случаите, когато Общинският съвет внесе промени в годишния план за приватизация, приходно - разходната сметка се променя съответно .
Чл. 13 (1) Средствата по фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” се изразходват приоритетно за:
1. анализи на правното състояние на обектите на приватизацията;
2.приватизационни оценки, актуализация на оценки и рецензии на приватизационни оценки на обектите на приватизацията;
3. консултантски услуги и експертизи;
4. разходи за продажба на обекти на приватизацията;
5. разходи, свързани с ликвидация и продажба на имущество на прекратени общински предприятия и обекти;
6. публикации, реклама, маркетинг;
7. обучение, повишаване на квалификацията и проучване на чужд опит;
8. възнаграждения за участие в заседания на НСПСК,тръжни комисии и конкурси;
9. заплати на щатния персонал на Об АП.;
10.допълнително материално стимулиране на щатния персонал на ОбАП.;
11. разходи за издръжка на ОбАП.;
12. придобиване и разпореждане с краткотрайни активи;
13.придобиване и разпореждане с дълготрайни материални и нематериални активи;
14. разходи, свързани с изработване на проекти за разделяне, обособяване, промяна на предназначението за обекти, подлежащи на приватизация;/изм. с Решение № 1078/31.05.2018 г./
15. други /непредвидени/ разходи, свързани с организацията и осъществяването на приватизационния и следприватизационния процес.
Чл. 14 (1) Разходите на средства от фонда се разрешават от изпълнителния директор на ОбАП, като всеки разход се удостоверява със съответния разходооправдателен документ.
(2) Изразходването на средства по чл. 13, т. 10, т. 13 и т. 15 се извършва след разрешение от НСПСК.                   
(3) Всички други разходи на средства от фонда , различни от изброените, се извършват след решение на Общинския съвет .
Чл. 15 (1) За обслужването на фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” оперативно техническата работа се извършва от щатния персонал на ОбАП, а оперативно счетоводната работа се извършва от Дирекция "Бюджет и финанси" при Община Велико Търново, в съответствие с действащото законодателство./изм. с Решение № 1078/31.05.2018 г./
(2) Всяко шестмесечие изпълнителният директор на ОбАП представя в НСПСК за одобряване отчет за разходваните средства.
(3) Годишният отчет за разходваните средства от ОбАП се приема от Общинския съвет.
 
VІІІ.Преходни и заключителни разпоредби
Чл.16 Органите за управление на специализираните фондове по реда на раздели V и VІ на тази Наредба са длъжни да предприемат мерки за защита от инфлация на постъпилите средства по сметките им.
Чл. 17. Неизразходваните средства по фондовете в края на отчетната година се ползват през следващата година и се вземат предвид при изготвяне на приходно-разходните сметки.
Чл. 18 . С приемането на тази Наредба се отменя Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново , приета с решение № 780/ 13.06.2002 г. , изм. и доп. с решение № 844/18.03.2010 г.
Чл. 19. Тази Наредба влиза в действие след приемането й с решения № № 485, 486/20.12.2012 година , изм. и доп. с решения №№ 985, 986/30.01./30.01.2014 година и № 1077, 1078/31.05.2018 година на Великотърновски общински съвет .
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.