НАРЕДБА за организиране охраната на полските имоти и селскостопанска продукция на територията на Община Велико Търново

Глава П Ъ Р В А
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 Тази Наредба урежда организацията за охраната на полските имоти и селскостопанската продукция на територията на Община Велико Търново, статута на органите за охрана, техните права и задължения, реда за набирането и разходване на средствата.
Чл.2 Под “Полски имоти и селскостопанска продукция” по смисъла на настоящата Наредба се разбират:
1.Обработваеми селскостопански земи и ливади
2.Полски култури, трайни и цветни насаждения
3.Селскостопанските животни и птици, пчелите, водоемите на Общината.
4.Селскостопански постройки и съоръжения
5.Произведена селскостопанска продукция.
6.Залесени територии, горски насаждения и паркове – общинска собственост.
7.Вилни имоти.
Чл.3 /1/ Под “охрана на полските имоти и селскостопанската продукция” по смисъла на настоящата Наредба се разбира опазването от унищожаване, разпиляване, повреда, кражби и присвояване, начина и реда на установяване на нарушения и предотвратяване причиняването на вреди.
/2/ Установяването и присъждането на обезщетения за причинени вреди на полските имоти и селскостопанската продукция става по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/ и Правилника за прилагане на Закона за опазване на селскостопанското имущество /ППЗОСИ/.
Чл.4 Не подлежат на установяване по реда на тази Наредба вреди, които са причинени:
1.От природни бедствия
2.От неизвестен извършител
3.ОТ стопански организации и граждани, които са собственици на увредените полски имоти и селскостопанската продукция или на които е предоставено оперативно управление или право на ползване във връзка с извършена от тях селскостопанска дейност.
4.От лица, отговарящи по реда на Кодекса на труда или други нормативни актове.
 
Глава В Т О Р А
ОРГАНИ ЗА ОХРАНА
Чл.5 Кметът на Община Велико Търново осъществява цялостната организация, ръководство и контрол по опазването на полските имоти и селскостопанската продукция на територията на Общината.
Чл.6 Кметовете на кметства от Община Велико Търново организират опазването на полските имоти и селскостопанската продукция на територията на кметството, организират и ръководят полската охрана, издирват нарушителите и налагат административни наказания, вземат мерки за възстановяване на щетите.
Чл.7 /1/ Полската охрана се осъществява целогодишно от полски пазачи и сезонно от помощници. При необходимост могат да се привличат и доброволни сътрудници.
/2/ Полските пазачи и техните помощници се назначават със заповед на Кмета на Общината по предложение на Секретаря или на кметовете на кметствата, след съгласуване с органите на МВР.
Чл.8 /1/ На полските пазачи се зачислява оръжие и боеприпаси от органите на МВР по ред и норми, определени от Министерството на вътрешните работи и съгласно ЗОСИ.
/2/ Общинската администрация, съвместно с органите на МВР, организира и провежда обучение и инструктаж на лицата от полската охрана.
/3/ Методическото и оперативно ръководство се осъществява от Началника на отдел “Обществен ред и сигурност” и кметовете на населени места.
Чл.9 /1/ На полските пазачи и техните помощници се издават служебни лични карти от Кмета на Общината, които те са длъжни да носят по време на изпълнение на служебните си задължения.
/2/ На същите се дава униформено облекло, видът на което, както и отличителните знаци, се определят със заповед на Кмета на Общината след съгласуване с МВР.
Чл.10 /1/ Кметът на Общината, по предложение на Секретаря на Общината или на кметовете на кметства, по време на активния сезон при прибиране на селскостопанската продукция назначава временно помощници на полски пазачи с оглед да се засили охраната на ценни култури, насаждения, опазването на реколтата и оказване на помощ на полските пазачи в по-труден район.
/2/ На длъжност “Помощник-пазач” /невъоръжена охрана/ могат да се назначават и лица по предварително разработена програма за временна заетост.
/3/ По предложение на кмета на населеното място, след съгласуване с Началник отдел “Обществен ред и сигурност”, съвместно с органите на МВР се извършват извънредни проверки.
Чл.11 Кметът на Общината, съгласувано с кметовете и ръководителите на селскостопанските организации на територията на кметствата определя със заповед районите на действие на полската охрана.
Чл.12 Полските пазачи и техните помощници:
/1/ При наличието на достатъчно информация за незаконно придобита селскостопанска продукция имат право да извършват:
а/ проверки на личен багаж и превозни средства, както и проверки през деня в дворовете и нежилищните сгради в присъствието на представител на кметството;
б/ да изземват откраднатата или присвоена селскостопанска продукция, като за целта се съставя протокол, подписан от нарушителя и свидетел;
в/ да задържат животни в случаите по чл.39 от ЗОСИ;
г/ при необходимост от установяване на самоличността на нарушителя, от разследване на нарушението или изземване предмета на нарушението, да отвеждат принудително нарушителя в кметството или в поделенията на РПУ.
/2/ При изпълнение на задълженията си полските пазачи задължително носят униформено облекло с необходимите опознавателни знаци и имат право да носят оръжие.
Чл.13 Полските пазачи и техните помощници са длъжни:
1.Да опазват от вреди полските имоти и селскостопанската продукция в определените им райони и да съдействат за предотвратяване на нарушенията и ограничаване на вредите от тях.
2.Да установяват вредите и издирват нарушителите, както и да съставят актове за констатирани нарушения на ЗОСИ и тази Наредба.
3.Да сигнализират кметовете на кметства и ръководителите на съответните селскостопански организации за случаите, в които полските имоти и селскостопанската продукция са застрашени от увреждане поради неправилно съхранение, разпиляване, изоставяне и др.
Чл.14 При изпълнение на своите задължения полските пазачи и техните помощници имат правата и задълженията на длъжностни лица по смисъла на Закона.
Чл.15 Органи по опазване на полските имоти и селскостопанската продукция са и служителите от управление “Стопански дейности” и отдел “Обществен ред и сигурност” при Община Велико Търново, кметовете на кметства и ръководителите на селскостопанските организации по отношение на полските имоти и селскостопанската продукция, които те управляват и стопанисват.
 
Глава Т Р Е Т А
ФИНАНСИРАНЕ
Чл.16 /1/ Средствата за издръжка на органите за охрана на полските имоти и селскостопанската продукция са изцяло за сметка на общинския бюджет. Разходите се извършват от дейност 811 – Управление и контрол на селското стопанство – полски пазачи.
Чл.17 /1/ За осигуряване охраната и опазването а полски и вилни имоти собствениците или ползвателите им заплащат годишна такса в размер определен от Общинския съвет.
/2/ Собствениците или ползватели на земеделски имоти ежегодно подават до кметствата декларация по образец /Приложение №1/ за размера на обработваемите площи. Декларациите се подават до кметствата по местонахождение на имота, а за Велико Търново – в Общината
/3/ Таксата за охрана на земеделските имоти се заплаща в кметствата по местонахождение на имота, а за Велико Търново – в Общината.
/4/ Таксата се заплаща на две равни вноски до 30 март и 30 юли на годината за която се отнася.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 Производството по установяване на нарушения и причинени вреди на полски имоти и селскостопанска продукция и налагането на административни наказания се извършва по реда на ЗАНН.
§ 2 За всички нерегламентирани в тази Наредба въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОСИ и ППЗОСИ.
§ 3 Настоящата Наредба за организацията и статута на охраната на полските имоти и селскостопанската продукция на територията на Община Велико Търново е приета с решение на Общински съвет – Велико Търново № 982/1999 г., протокол № 67 от заседание на Общински съвет Велико Търново, проведено на 22.07.1999 г. и влиза в сила 10 дни след приемането й.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.