НАРЕДБА за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл.1. /ал.1/ С тази наредба се урежда извършването на търговска дейност, редът и условията за функциониране на търговски и туристически обекти на територията на Община Велико Търново.
/ал.2/ Целта на наредбата е, при извършването на търговска дейност, да се съблюдават следните принципи:
1. Защита на потребителите и на личните и имуществени права на гражданите и юридическите лица;
2. Защита на обществения ред;
3. Опазване на околната среда.
4. Осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Велико Търново;
5. Устойчиво поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Велико Търново.
/ал.3/ Правила за поставяне, функциониране и премахване на преместваеми съоръжения за производство, търговия и услуги по смисъла на чл.56 на ЗУТ, които за краткост се наричат „съоръжения”.
/ал.4/ По смисъла на тази наредба, „Съоръжения” са маси, павилиони, кабини и други, които се считат за преместваеми, съгласно чл.56 от ЗУТ.
/ал.5/ „Обект” е всяка площ за търговия на дребно и едро с хранителни и нехранителни стоки в това число:
Открити сергии и маси на пазари, тротоари, улични платна;
Магазини, будки, павилиони, каравани и други;
Транспортни и други средства за разносна търговия.
/ал.6/ Площите общинска собственост, върху които се извършва търговска дейност, се предоставят по реда на настоящата наредба без решение на Общинския съвет, провеждане на търг или конкурс.
Чл.2 Физическите, юридическите лица и едноличните търговци подават в Община Велико Търново заявление за работно време при откриване на обекти по смисъла на чл. 16а, ал.1 от Закона за защита от шума в околната среда, в това число обекти за производство, съхраняване и търговия и обекти в областта на услугите, разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради  с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, както и за промяна на работното им време. /нов с Решение № 128/27.02.2020 г./
Чл.3 Общинските информационни масиви за търговски обекти са:
1. Информационен масив за стационарни и преместваеми обекти по чл.5, ал.1 от настоящата наредба, за които е подадено заявление за работно време. /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
2. Информационен масив за преместваеми обекти, за които са издадени разрешения по чл.15, чл.27 и чл.35 от настоящата наредба. /изменена с Решение № 128/27.02.2020 г./
3. Информационни масиви за всяко населено място в община Велико Търново по т.1 и т.2. /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
 
 
 
ГЛАВА ВТОРА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИ И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
Чл.4. /ал.1/ Общинските информационни масиви  се изграждат и поддържат от кмета на Община Велико Търново, съответно – от кметовете и кметските наместници за населените места на територията на общината. В информационните масиви се вписват следните обекти за търговска дейност: /изменен с Решение № 1388/28.02.2019 г./
 
1. Стационарни:
1.1. Обекти за търговия с хранителни стоки;
1.2. Обекти за търговия с нехранителни стоки;
1.3. Заведения за хранене и развлечения;
1.4. Средства за подслон и места за настаняване;
1.5. Обекти за услуги /салони, сервизи, работилници, ателиета и други /;
1.6. Паркинги;
1.7. Бензиностанции и газстанции;
1.8. Зали за хазартни игри;
1.9. Компютърни и интернет зали;
1.10. Складове;
1.11. Аптеки и дрогерии;
1.12. Търговски комплекси, базари, пазари;
1.13. Пунктове за вторични суровини;
1.14. Производствени обекти;
1.15. Приемателни пунктове;
2. Преместваеми:
2.1.Павилиони, мобилни търговски съоръжения /каравани, фургони,колички,открити щандове и др./;
2.2. Щандове, разположени в частни имоти.
/ал.2/ Информационните масиви съдържат:
1. Номер и дата на заявление за работно време; /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
2. Три имена и адрес за физическо лице или наименование на фирмата, седалище, адрес на управление на търговеца, извършващ търговската дейност;
3. Адрес на обекта, телефон за контакт;
4. Име на лицето, представляващо търговеца;
5. Код по ЕИК /БУЛСТАТ/;
6. Вид и характер на обекта;
7. Предмет на дейност в обекта;
8. Фирма /име/ на собственика на обекта;
9. Работно време.
Чл.5. /ал.1/ Лицата по чл. 2 подават заявление за работно време в съответния обект по образец /Приложение № 1/ в Центъра за информация и услуги на граждани в Община Велико Търново или в кметството по местонахождение на обекта./нов с Решение № 128/27.02.2020 г./
/ал.2/ Към заявлението по ал.1 се представят следните документи: /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
1.Документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване, удостоверение за въвеждане в експлоатация, разрешение за поставяне, удостоверение за търпимост и други/; /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
2.Становище на Регионална здравна инспекция – Велико Търново относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с наредбата по чл.11, т.5 от Закона за защита от шума в околната среда; /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
3.Други документи, съгласно изискванията на българското законодателство. /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
Чл.6. /ал.1/ На подаденото заявление за работно време се поставят номер, дата и печат в Център за информация и услуги на граждани в Община Велико Търново или в кметството по местонахождението на обекта. /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
/ал.2/ Заявлението за работно време се администрира от служители в Дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността” в Община Велико Търново или от кмета или кметския наместник на населеното място, където обектът се вписва в съответния информационен масив. /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
Чл.7 /ал.1/ При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, включително преустановяване на дейността, лицето информира Кмета на Община Велико Търново или кмета или кметския наместник на населеното място не по-късно от 7 дни от настъпване на съответната промяна. /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
/ал.2/ Промяната и вписването на новите обстоятелства се извършва по реда на чл.5 и чл.6. /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
Чл.8. /ал.1/ Работното време на обектите се определя съобразно волята на заявителя и съгласно наредбата за обществения ред, приета от Великотърновски общински съвет. За определеното работно време се издава документ по образец /Приложение № 2/ от кмета на общината или от кмета или кметския наместник на населеното място по местонахождение на обекта. /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
/ал.2/ В кварталите, отредени за жилищно строителство и сградите със смесено (жилищно и не жилищно) предназначение, работното време на заведенията за обществено хранене и увеселителните заведения може да бъде: /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
1. за период от 1 април до 31 октомври /летен/ - от 6 до 23 часа.
2. за период от 1 ноември до 31 март /зимен/ - от 6 до 22 часа.
/ал.3/ По изключение и в случай, че отговарят на изискванията на Наредба № 6/2006г., издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите, и при гарантиране обществения ред и спокойствие на ползваните от посетителите паркинги, съобразно организацията на движението, в предпразничните, празничните и почивните дни, заведенията за хранене и развлечения по ал. 2 могат да работят и с удължено работно време до два часа, както следва: /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
 
1. за период от 1 април до 31 октомври /летен/ - до 01,00 часа;
2. за период от 1 ноември до 31 март /зимен/ - до 24,00 часа.
/ал.4/ Търговски обекти - заведения, категоризирани като дискотеки, нощни барове, както и хотели, игрални зали, интернет зали, зали за хазартни игри и други подобни могат да работят с удължено работно време от 23 часа до 6 часа за период от 1 април до 31 октомври /летен/ и от 22 часа до 6 часа за период от 1 ноември до 31 март /зимен/ в случай, че отговарят на всички нормативни изисквания за извършване на такава дейност. Разрешението за удължено работно време на обекта се издава след подаване на заявление по образец /Приложение 1/. /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
/ал.5/ Нарушаването на обществения ред от заведения, работещи с удължено работно време, се констатира от органите на Районно управление „Полиция” – Велико Търново. При установени системни нарушения, работното време се ограничава в рамките на определеното по ал.1. /нова с Решение № 128/27.02.2020 г./
Чл.9 Забранява се ползването на тротоарите и площите около търговския обект за съхраняване на стоки и амбалаж.
Чл.10 Търговецът е длъжен да осигурява сигурността, безопасността, хигиената, естетиката, спокойствието на гражданите и обществения ред в обекта и прилежащата му територия.
 
 
ГЛАВА ТРЕТА
ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО НА ОТРЕДЕНИТЕ ЗА ОТКРИТИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА ТЕРЕНИ
 
Чл.11 /ал.1/ Терените за създаване на открити пазари и тържища се предвиждат в подробните устройствени планове на населените места.
/ал.2/ Не застроени поземлени имоти могат да се използват за открити пазари и тържища по реда на чл. 55 от Закон за устройство на територията в срок до реализиране на подробните устройствени планове.
Чл.12. /ал.1/ На терените по чл.11 или части от тях, се организира търговия на открито под временни защитни съоръжения или конструкции, върху маси, сергии, щандове, стелажи и други, които не са трайно прикрепени към терена.
/ал.2/ В терените по чл.11 може да има:
1. Обекти с траен градоустройствен статут, допуснати по съответния ред;
2. Преместваеми съоръжения по смисъла на чл.56 от Закона за устройство на територията.
/ал.3/ Търговия на открито, по смисъла на ал.1 може да се извършва и в обособени части от сгради (открити площадки и пространства, вътрешни дворове и др.), ако те са предназначени за такъв вид дейност.
Чл.13 Отредените за открити пазари и тържища терени, частна общинска собственост, на които се извършва постоянна търговска дейност, се стопанисват от Общинско предприятие „Пазари” – Велико Търново. Дейността се извършва съгласно Правилника за организация и управление на Общинско предприятие „Пазари”- Велико Търново./Отменен с реш. № 724 от 27.06.2013/
 
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО В ПРИЛЕЖАЩАТА ТЕРИТОРИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
 
Чл.14. Пред търговските обекти, по смисъла на чл.4, ал.1, т.1 се допуска поставяне на съоръжения за извършване на търговия на открито – павилиони, кабини, маси, хладилни витрини както и елементи на градското обзавеждане - пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани и други съгласно чл.56, ал.1 от Закон за устройство на територията. /изменена с Решение № 584/30.03.2017 г./
Чл. 14а Пред търговските обекти, по смисъла на чл.4, ал.1, т.1 се допуска поставянето и на вендинг автомати - кафе машини, автомати за топли напитки и безалкохолни напитки, автомати за пакетирани храни и закуски  и др. /добавен с Решение № 584/30.03.2017 г./
 
Чл.15. /ал.1/ Търговията на открито пред търговските обекти, въведени в експлоатация, се извършва само с разрешение по образец /Приложение 3/, издадено от кмета на общината или от кмета на населеното място или кметския наместник на населеното място по местонахождение на обекта.
/ал.2/ Разрешението по ал.1 се издава въз основа на заявление по образец /Приложение 4/.
/ал. 3/ Към заявлението по ал.2 се прилагат копия от следните документи:
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство;
2. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ;
3. Документи за право на ползване на терена, където ще се осъществява дейността – договор за наем или документ за собственост на терена или обекта, върху който ще се разполагат съоръженията.
4. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново./отменен с реш.№568 от 28.02.2013/
/ал.4/ Разрешението по ал.1 за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности съгласно чл.56, ал.1 от Закон за устройство на територията за търговски обекти на територията на града, намиращи се в защитени територии за опазване на културното наследство, се издава само след изпълнението разпоредбите на чл.83 от Закон за културното наследство.
/ал.5/ Разрешението за търговията на открито пред търговски обект се издава на конкретно физическо или юридическо лице и не се преотстъпва.
/ал.6/ Издадените разрешения се вписват в Информационен масив за търговска дейност в обекти за търговия на открито по чл. 3, т. 2.
Чл.16 Възможността, броя и начина за разполагане на съоръжения за извършване на търговия на открито се определя от експертна комисия, назначена със заповед на кмета на населеното място, като при определяне на площ за разполагане на маси и столове пред заведенията за хранене и развлечения е необходимо да бъде осигурена минимална площ от 1 кв.м. на човекомясто, с участието на представител на сектор „Пътна полиция” при ОД МВР – Велико Търново.
Чл.17 /ал.1/ Кметът или упълномощено от него длъжностно лице може да откаже издаването на разрешението за ползване на място за търговия на открито.
/ал.2/ Отказът се мотивира писмено за обстоятелствата, които го налагат.
Чл.18 При издаване на разрешение за търговия на открито пред търговски обект, в случаите, когато заеманата площ е общинска собственост, се сключва Договор за наем съгласно образец /Приложение № 5/.
Чл.19 /ал.1/ Наемната цена по зони за квадратен метър на месец за ползване на общинска площ се определя в зависимост от заеманата квадратура и местоположението на обекта, както следва:
1. За гр. Велико Търново
- І-ва зона – 4.00 лв. с ДДС
- ІІ-ра зона – 3.00 лв. с ДДС
- ІІІ-та зона – 2.50 лв. с ДДС
- ІV-та зона – 2.00.лв. с ДДС
- V-та зона – 1.50 лв. с ДДС
2. За с. Арбанаси – 4.00 лв. с ДДС
3. За гр.Килифарево и гр.Дебелец – 3.00 лв. с ДДС
4. За с.Самоводене и с.Ресен – 2.00 лв. с ДДС
5. За останалите населени места на Общината – 1.00 лв. с ДДС
/ал.2/ / Наемната цена за преместваеми съоръжения, посочени в чл. 14а е в размер на 50.00 лв. с ДДС на месец, независимо от зоната на гр. Велико Търново, в която са поставени. Наемната цена е за обект разположен върху площ до един квадратен метър. За всеки следващ започнат квадратен метър се заплащат по още 50.00 лв. с ДДС на месец. За останалите населени места в община Велико Търново наемната цена се определя по реда на ал.1. /добавена с Решение № 584/30.03.2017 г.
/ал.3/ Наемната цена за заета площ се заплаща до 25-то число на предходния месец по един от следните начини:
1. На място в търговския обект, за което се издава фактура и касова бележка;
2. Чрез заплащане на място в Център за информация и услуги на граждани в Община Велико Търново;
3. По банков път по сметка на Общината.
/ал.4/ При не плащане на наемната цена в уговорения срок се начислява законна лихва.
/ал.5/ За извършените плащания по ал.2, т.1 длъжностни лица от Дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността” ежеседмично изготвят справки по обекти.
Чл.20. Използването на общинска площ за търговия на открито e за срок до края на съответната календарна година, определен в договора за наем по чл.18 и не може да бъде по-дълъг от срока, посочен в разрешението.
Чл.21. При констатиране на неправомерно заета общинска площ, Комисията по чл.16, определя допустимостта на ползването на площта и дава своето становище като:
1.при допустимост се налага глоба в размер на трикратния размер на полагащата се наемна цена за квадратен метър/месец за нерегламентирано заетата площ;
2.при недопустимост площта се освобождава със заповед на кмета на Общината, със съдействието на органите на Районно управление МВР – Велико Търново.
Чл.22. При прекратяване договора за наем търговецът връща издаденото му Разрешение за търговия на открито пред търговски обект в 7-дневен срок от прекратяването.
 
 
ГЛАВА ПЕТА
ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО НА МЕСТА ЗА ВРЕМЕННА ТЪРГОВИЯ, ПРОМОЦИИ И СЪБИТИЯ ОТ РЕКЛАМЕН ХАРАКТЕР
 
Чл. 23. Временна търговия на открито може да се извършва на определени със заповед на кмета места на улици, пазари и базари, площади и на не застроени парцели или не застроени части от застроени парцели, независимо от тяхната собственост, за срок определен в заповедта.
Чл. 24. Временна търговия на открито с акварел, живопис, графика и рисунки – моментни и по снимка, може да се извършва и на определени със заповед на кмета, места за временна търговия на улици, пазари и базари, площади и на не застроени парцели или не застроени части от застроени парцели, независимо от тяхната собственост.
Чл.25. Промоции и събития с рекламен характер се провеждат на места, определени със заповед на кмета на населеното място.
Чл.26 Местата за търговия на открито по чл.23, чл.24 и чл.25 през съответната календарна година се определят съобразно схема, одобрена от Главния архитект на Община Велико Търново, съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията.
Чл.27. /1/ Търговията на открито на места за временна търговия, промоции и събития от рекламен характер се извършва въз основа на разрешение и заповед, издадени от кмета на общината.
/ал.2/ Разрешението по ал.1 се издава въз основа на заявление по образец /Приложение 4/.
/ал.3/ Към заявлението по ал.2 се прилагат копия от следните документи:
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство;
2. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ;
3. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново;/отменен с реш.№568 от 28.02.2013/
/ал.4/ Разрешението по ал.1 за временна търговия на открито, на промоции и събития от рекламен характер на места, намиращи се в защитени територии за опазване на културното наследство, се издава само след изпълнението на разпоредбите на чл.83 от Закон за културното наследство.
/ал.5/ Заповедта за търговия на открито на места за временна търговия, промоции и събития от рекламен характер се издава на конкретно физическо или юридическо лице и не се преотстъпва.
/ал.6/ Издадените разрешения се вписват в Информационен масив за търговска дейност в обекти за търговия на открито по чл.3, т.2.
/ал.7/ Заявлението, заедно с приложените към него документи, се разглеждат от длъжностно лице в Дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността”, определено със заповед на кмета на Община Велико Търново, или от кмета или кметския наместник на населеното място.
Чл.28 /ал.1/ Разрешенията за търговия на открито се издават според поредността на постъпване на заявленията по чл.27, ал.2 и при наличие на изискуемите документи по чл.27, ал.3.
/ал.2/. При отказ на заявителя от подаденото заявление или при отказ на заявителя от издаденото разрешение се изпраща писмена покана на следващия по ред заявител.
Чл.29 Разрешението по чл.27 се издава за определен срок, който не може да бъде по-дълг от края на съответната календарна година.
Чл.30. /ал.1/ Кметът или упълномощено от него длъжностно лице може да откаже издаването на разрешението за ползване на място за търговия на открито.
/ал.2/ Отказът се мотивира писмено за обстоятелствата, които го налагат.
/ал.3/ Отказът по ал.2 може да се обжалва в 14-дневен срок от неговото съобщаване по реда на АПК.
Чл.31. /ал.1/ При издаване на разрешение по чл.27, ал.1 се сключва Договор за наем съгласно образец /Приложение № 5/.
/ал.2/ Търговците, извършващи търговията на открито на места за временна търговия, промоции и събития от рекламен характер заплащат наемна цена за заетата площ в зависимост от заеманата квадратура и местоположението на обекта, както следва:
а/ За ползване на общинска площ за временна търговия на открито, за промоции и събития от рекламен характер по смисъла на чл.23, чл.24 и чл.25 от настоящата наредба на територията на Община Велико Търново, се заплаща наемна цена по зони за квадратен метър на ден, както следва:
1. За гр. Велико Търново
- ПЪРВА ЗОНА – 8.00 лв. с ДДС;
- ВТОРА ЗОНА – 6.00 лв. с ДДС
- ТРЕТА ЗОНА – 5.00 лв. с ДДС;
- ЧЕТВЪРТА ЗОНА - 4, 50 лв. с ДДС ;
- ПЕТА ЗОНА – 4.00 лв. с ДДС;
2. за с.Арбанаси – 8, 00 лв. с ДДС;
3. за гр.Килифарево, гр.Дебелец – 6, 00 лв. с ДДС;
4. за с.Самоводене, с.Ресен – 5.00 лв. с ДДС;
5. За останалите населени места в общината – 3.00 лв. с ДДС.
 
б/. За ползване на общинска площ за поставяне на атракциони по различни поводи и традиционни празници по смисъла на чл.23 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща наемна цена по зони за квадратен метър на ден, както следва:
1. За гр. Велико Търново
- ПЪРВА ЗОНА – 1.00 лв. с ДДС;
- ВТОРА ЗОНА – 0,80 лв. с ДДС;
- ТРЕТА ЗОНА – 0,50 лв. с ДДС;
- ЧЕТВЪРТА ЗОНА - 0, 30 лв. с ДДС;
- ПЕТА ЗОНА – 0,20 лв. с ДДС;
2. за с.Арбанаси – 1, 00 лв. с ДДС
3. за гр.Килифарево, гр.Дебелец – 0, 60 лв. с ДДС;
4. за с.Самоводене, с.Ресен – 0,60 лв. с ДДС;
5. За останалите населени места в общината – 0,50 лв. с ДДС.
 
в/ За ползване на общинска площ за временна търговия на открито по смисъла на чл.23 от настоящата наредба на територията на Община Велико Търново се заплаща наемна цена по зони за квадратен метър на месец, както следва:
1. За гр. Велико Търново
- ПЪРВА ЗОНА – 40.00 лв. с ДДС;
- ВТОРА ЗОНА – 30.00 лв. с ДДС;
- ТРЕТА ЗОНА – 20.00 лв. с ДДС;
- ЧЕТВЪРТА ЗОНА – 10.00 лв. с ДДС;
- ПЕТА ЗОНА – 8.00 лв. с ДДС;
2. за с.Арбанаси – 40.00 лв. с ДДС;
3. за гр.Килифарево, гр.Дебелец – 15.00 лв. с ДДС;
4. за с.Самоводене, с. Ресен – 10.00 лв. с ДДС;
5. за останалите населени места в общината – 7.00 лв. с ДДС.
/ал.3/ Наемната цена, относно преместваеми съоръжения- вендинг автомати - кафе машини, автомати за топли напитки и безалкохолни напитки, автомати за пакетирани храни и закуски и др. е в размер на 50.00 лв. с ДДС на месец, независимо от зоната на гр. Велико Търново, в която са поставени. Наемната цена е за обект разположен върху площ до един квадратен метър. За всеки следващ започнат квадратен метър се заплащат по още 50.00 лв. с ДДС на месец. За останалите населени места в община Велико Търново наемната цена се определя по реда на ал.2. /добавена с Решение № 584/30.03.2017 г./
/ал.4/ При ползване на мястото повече от месец, наемната цена се плаща не по-късно от 25-то число на предходния месец.
/ал.5/ Използването на общинска площ за търговия съгласно чл.23, чл.24 и чл.25 от настоящата наредба е за срок, определен в договора за наем по чл.27, който не може да бъде по-дълъг от срока, посочен в разрешението.
/ал.6/ При прекратяване договора за наем търговецът връща издаденото му Разрешение в 14-дневен срок от прекратяването.
/ал.7/ Наемната цена за заетата площ се заплаща по един от следните начини:
1. На място в търговския обект, за което се издава фактура и касова бележка;
2. Чрез заплащане на място в Център за информация и услуги на граждани в Община Велико Търново;
3. По банков път по сметка на Общината.
/ал.8/ При неплащане на наемната цена в уговорения срок се начислява законна лихва.
/ал.9/ За извършените плащания по ал.6, т.1 длъжностни лица от Дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността” ежеседмично изготвят справки по обекти.
/ал. 10/ Търговци-физически лица , участници в ежегодния мартенски базар да заплащат облечен наем в размер на 50 на сто от наема предвиден в чл.31, ал. 2 т. а, като търговците са лица с трайни увреждания, за които органите на медицинска експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 70 или над 70 на сто, за което следва да представят копие от актуално Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК съгласувано с дикция „Социални дейности и здравеопазване” в Общината.
Чл.32 При констатиране на неправомерно заета общинска площ се определя допустимостта на ползването на площта като:
1.при допустимост се налага глоба в размер на трикратния размер на полагащата се наемна цена за квадратен метър/месец за не регламентирано заеманата площ;
2.при недопустимост площта се освобождава със заповед на кмета на Общината, със съдействието на органите на Районно управление на МВР – Велико Търново.
Чл.33 При прекратяване договора за наем издаденото Разрешение за търговия на открито пред търговски обект се връща в 14-дневен срок от прекратяването.
 
 
ГЛАВА ШЕСТА
ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ
 
Чл.34 /изменено с реш.№ 1084 от 24.04.2014/, /ал.1/ Местата за поставяне на преместваеми съоръжения за съответната календарна година се определят със заповед на кмета на населеното място по схема, одобрена от Главния архитект на Община Велико Търново.
/ал.2/ Преместваемите съоръжения за търговска дейност следва да отговарят на визия, одобрена от Главния архитект на Община Велико Търново и/или от Художествено-експертния съвет при Община Велико Търново.
Чл.35 Заявление по образец /Приложение № 4/ за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения се отправя до Кмета на Община Велико Търново, кмета или кметския наместник на населеното място.
Чл.36 Поставяне на преместваеми съоръжения се извършва въз основа на разрешение за поставяне /Приложение № 3/.
Чл.37. /ал.1/ Заявлението за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения може да се отправя от:
1. Собственика на имота;
2. Лице с писмен договор със собственика на имота или с изрично писмено съгласие от собственика на имота; /изм. с Решение № 398/29.09.2016 г./
3. Един от съсобствениците на имота с изричното писмено съгласие на останалите съсобственици на имота; /изм. с Решение № 398/29.09.2016 г./
/ал.2 / Когато имотът е държавна или общинска собственост договорът по ал.1, т.2 се сключва по реда на Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по приложението им, въз основа на одобрена схема за поставяне или на скица с указан начин на поставяне.
Чл.38 Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения се издава за срок до 5 /пет/ години, а когато е по реда на чл.55 от Закон за устройство на територията – за срок до реализиране на подробния устройствен план. /изменено с реш.№ 1084 от 24.04.2014/
Чл.39. /ал.1/ Разрешението по чл.35 се издава въз основа на заявление по образец /Приложение 4/.
/ал.2/. Към заявлението по ал.1 се прилагат копия от следните документи:
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство;
2. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ;
3. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново;/отменен с реш.№568 от 28.02.2013/
4.Скица с виза от Главен архитект на Община Велико Търново;
5. Документ за собственост на преместваемото съоръжение;
6. Договор за наем на площта или акт за собственост.
/ал.3/ Разрешението по ал.1 за поставяне на преместваеми съоръжения съгласно чл.56, ал.1 от Закон за устройство на територията за търговски обекти на територията на града, намиращи се в защитени територии за опазване на културното наследство, се издава само след изпълнението на разпоредбите на чл.83 от Закон за културното наследство.
/ал.4/ Разрешението за поставяне на преместваеми съоръжения се издава на конкретно физическо или юридическо лице и не се преотстъпва.
/ал.5/ Издадените разрешения се вписват в Информационен масив за търговска дейност в обекти за търговия на открито по чл.3, т.2.
/ал.6/ В случай на правоприемство при наследяване или прехвърляне на търговското предприятие, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение се издава на правоприемника след представяне на необходимите документи – удостоверение за наследници или удостоверение от Търговския регистър при Агенция по вписванията./добавено с реш.№ 1084 от 24.04.2014/
Чл.40. /ал.1/ За поставяне на преместваеми съоръжения върху имоти общинска собственост се представя сключен договор за наем в резултат от проведен търг или конкурс по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с Кмета на Община Велико Търново. /изменено с реш.№ 1084 от 24.04.2014/
/ал.2/ За имоти, които не са общинска собственост, преди издаване на Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение, се изисква писмен договор за наем със собственика на имота или друг документ, удостоверяващ неговото съгласие.
Чл.41 Не се допуска надвишаване на площта за разполагане на съоръжението в отклонение на утвърдената схема и одобрената скица с указан начин на ситуиране, освен в случаите при доказана необходимост за ремонт, укрепване и подобряване на естетическия вид на съоръжението, съгласувана с Главния архитект на Общината.
 
 
ГЛАВА СЕДМА
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
 
Чл.42. /ал.1/ Администрирането и контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Община Велико Търново, кметовете и кметските наместници на населените места на територията на общината, Дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността” и Дирекция „Строителство и устройство на територията” при Община Велико Търново.
/ал.2/ Районно управление на МВР – Велико Търново оказва съдействие на служителите на общината при и по повод изпълнение на задълженията им, произтичащи от тази Наредба.
/ал.3/ В изпълнение на настоящата наредба, кметът на Община Велико Търново и кметовете на населени места могат да издават заповеди.
Чл.43. /ал.1/ Актовете за установяване на нарушения по тази наредба се съставят по реда на Закона за административните нарушения и наказания от:
т.1 упълномощени от кмета на Община Велико Търново длъжностни лица;
т.2 Инспекторат; /отменена с реш.№ 584/30.03.2017 г./
т.3 кметове на населените места, на чиято територията са извършени нарушенията;
т.4 служители на Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи или служители на Районно управление „Полиция” – Велико Търново.
/ал.2/ Наказателните постановления се издават по реда на Закона за административните нарушения и наказания от кмета на Общината.
Чл.44 За нарушения по чл.9 и чл.10 от настоящата наредба се налагат наказания, както следва:/изменено с реш.№ 1084 от 24.04.2014/
1. При първо нарушение – предписание и срок до един месец за изпълнение на предписанието;
2. При повторно нарушение – глоба или имуществена санкция от 200лв. до 500лв.
3. /Изменена с решение №119 от 12.01.2024 г. на Административен съд-Велико Търново/ При трето нарушение – глоба или имуществена санкция от 500лв. до 1 000лв., като се прекратява и действието на издадените на търговеца от Община Велико Търново документи.
Чл.45 На лицата, заели неправомерно общинска площ за извършване на търговска дейност се налага административно наказание - глоба или имуществена санкция в размер от 100 лв. до 500 лв. /изменен с Решение № 584/30.03.2017 г./
Чл.46 За нарушения по чл.12 от настоящата наредба се предвижда наказание глоба или имуществена санкция от 250лв. до 1 000лв.
Чл.47 Във всички останали случаи на нарушаване разпоредбите на тази наредба се налагат наказания както следва: /изменено с реш.№ 1084 от 24.04.2014/
1. За физически лица – глоба в размер от 100лв. до 500лв.;
2. За едноличните търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер от 200лв. до 1000лв.
Чл.48 /изменено с реш.№ 1084 от 24.04.2014/, ал.1 Премахване на преместваеми съоръжения, поставени върху имоти – общинска собственост, се извършва въз основа на заповед на кмета на Община Велико Търново по реда на чл.65 от Закона за общинската собственост.
ал.2 Във всички останали случаи премахването на преместваеми съоръжения се извършва по реда на чл.57а от Закона за устройство на територията.
ал.3 При необходимост принудителното премахване по ал.1 и ал.2 се осъществява със съдействието на РУ „Полиция” – Велико Търново.
ал.4 Разходите по принудителното премахване са за сметка на нарушителя.
Чл.49 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.50 Общият контрол по изпълнението на настоящата наредба се осъществява от кмета на Общината или упълномощен от него заместник кмет.
 
 
ГЛАВА ОСМА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. За неуредените в тази наредба въпроси се прилага действащо законодателство на Република България.
§ 2. Кметските наместници в настоящата Наредба са с правомощията на кметовете на населени места.
§ 3. Кметовете и кметските наместници на населените места представят всяко тримесечие в Дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността” при Община Велико Търново актуални данни по изпълнение на настоящата наредба.
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 3. Настоящата наредба отменя Наредбата за търговска дейност на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 882/22.04.2010г. на Великотърновски общински съвет.
§ 4. Настоящата наредба се издава на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила 7/седем/ дни след публикуването й в местния печат.
§ 5. Наредбата е приета с Решение № 106 по Протокол № 13/23.02.2012 г. от заседание на Великотърновски Общински съвет.
 
§6. Производствата, започнали по реда на НТД и НРПУРОИ, неприключили към датата на влизане в сила на настоящото решение за изменение и допълнение, се довършват по новия ред.
/добавен с реш.№ 1084 от 24.04.2014/
 
 
 
 
НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
              
 
 
Приложение № 1 /ново с Решение № 128/27.02.2020 г./
Приложение № 1
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Вх. № ________/________201_г.
ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ
По чл.5 от Наредбата за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново
 
От ________________________________________________________________________
/три имена на физическото лице, точно наименование на фирмата на юридическото лице или едноличния търговец /
ЕИК ______________________________________________________________________
/код по ЕИК/БУЛСТАТ /
Седалище _________________________________________________________________
/седалище, адрес на управление на търговеца, телефон/GSM /
Представлявано от __________________________________________________________
/трите имена на лицето представляващо търговеца/
Адрес на търговския обект ___________________________________________________
                                                               /адрес на търговския обект, телефон /GSM/
Собственост _______________________________________________________________
                                                              /данни за собственика на обекта/
Вид на търговския обект _____________________________________________________
/магазин, З.Х.Р., ателие, склад и др., наименование на обекта, ако има такова/
Предмет на дейност _________________________________________________________
     /продажба на хранителни стоки, нехранителни стоки, видове услуги, сервиз и др./
 
РАБОТНО ВРЕМЕ: от_____ч. до_____ч., почивни дни: ___________________________
 
Декларирам, че съм запознат/а с изискванията за функциониране на търговски обект, посочени в Наредбата за обществения ред и Наредбата за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново, приети от Великотърновски общински съвет, и представям следните документи:
1. Документ, уреждащ ползването на обекта;
2. Становище на Регионална здравна инспекция – Велико Търново относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с наредбата по чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда – № ___________/дата_________________;
3. Други документи, съгласно изискванията на българското законодателство /за хазартни игри, аптека, оптика, пунктове за черни и цветни метали и други/ № _____________________ / дата________________.
При промяна в обстоятелствата, вписани в настоящото заявление, се задължавам да уведомя Община Велико Търново в 7 /седем/ дневен срок.
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от НК.
Заявител: ________________________
                                                                                                /подпис, печат /
 
Приложение № 2 /ново с Решение № 128/27.02.2020 г./
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
№ ………………./…………...….
На основание чл.8, ал.1 от Наредбата за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново и съгласно Наредбата за обществения ред
О П Р Е Д Е Л Я М
Съгласно заявление за работно време
търговски обект : …………………………….…….,

на адрес: гр. Велико Търново, ул. “…………………………..………………” № ……
 на …………………………………….…………….
 Управител на………………………………………………..
от гр./с. ……………………………. , ул.”……………………….…………….” № ……
 РАБОТНО ВРЕМЕ
 Сутрин от ………... до ……..…… Следобед от ……. ……до ……….…….
Събота от …………….. до …………… Следобед от …………. до .………..
 Неделя : от ……………… до ………………………
Предпразнични дни от . . . . ………. . до………… . . . . . . . .
Празнични дни от . . . . ………....... . до. . . . . . . . …………..
 
Приложение № 3
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
 
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
№…….……………..……………….
 
На основание чл._____от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново и Заповед № _________________ на Кмета на Община Велико Търново
 
 Р А З Р Е Ш А В А М
 
на .................................................................................................................................................,
представляван/о от …………………...………………………………………………………..
ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………………………………………………………..
гр./с …………………………………, ул. …….…………………………..............., №………
да постави преместваем/и обект/и за търговски и други обслужващи дейности в гр./с……………………………,
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
       РАЗПОЛАГАНЕ:
на …………………………………………………………………………..……………………
 
за срок от ……………………….. до …………………..
на площ от ………………..кв.м.
място №…………………..…….
…………………………………………………………………………………………………
/схема, скица, констативен протокол одобрен от Главен архитект на Община Велико Търново/
 
Разрешението е еднократно и е валидно за фирмата/лицето, на която е издадено.
 
Преотстъпването на други лица и фирми не е разрешено.
                                                                                             
Приложение № 4
 
      О Б Щ И Н А  В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О
   
  Вх. № ________/________201___г.
 
ДО
КМЕТА/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
НА ГР./С……………………………
 
     З А Я В Л Е Н И Е
 
за издаване на Разрешение за:
□ Търговия на открито в прилежащата територия на търговски обекти /по чл.15 /
□ Търговия на открито на места за временна търговия, промоции и събития от рекламен характер /по чл.27/
□ Поставяне на преместваеми съоръжения /по чл.35/
 
от ________________________________________________________________________
   /точно наименование на фирмата, трите имена на лицето /
 
ЕИК/БУЛСТАТ _____________________________________________________________
 
адрес __________________________________________________________________
/седалище, адрес на управление на търговеца, телефон/GSM /
 
___________________________________________________________________________
   /трите имена на лицето представляващо търговеца/
 
адрес на търговския обект
___________________________________________________________________________
/адрес на търговския обект, телефон /GSM/
 
собственост
___________________________________________________________________________
   /данни за собственика на обекта/
 
вид на търговския обект
___________________________________________________________________________
/магазин, З.Х.Р., ателие, склад и др.; наименование на обекта,ако има такова/
 
предмет на дейност
___________________________________________________________________________
     /продажба на хранителни стоки, нехранителни стоки, видове услуги, сервиз и др./
 
Заявявам, че желая да получа Разрешение за търговска дейност за
 
1. _________________________________________________________________________
/вид и брой съоръжения, квадратура за заета площ/
 
2. _________________________________________________________________________
/посочва се точното място на преместваемото съоръжение/
 
стопанисвано от : ____________________________________________________________
/наименование на фирмата или физическо лице/
 
 
 
РАБОТНО ВРЕМЕ: от_____ч. до_____ч.,
почивни дни: _______________________
 
СРОК: от____________ до____________
 
 
 
Прилагам копия от следните документи:
 
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство.
2. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/.
3. Документи за право на ползване на терена, където ще се осъществява дейността: Договор за наем или документ за собственост на терена или обекта, към който ще се разполагат съоръженията.
4. За търговски обекти на територията на град Велико Търново намиращи се в защитени територии за опазване на културното наследство се издава след писмено становище съгласночл. 83 от Закон за културното наследство.
5. Скица с виза от Главен архитект на Община Велико Търново /при необходимост/.
6. Документ за собственост на преместваемото съоръжение/при необходимост/.
 
 
 
 
Заявител:__________________________
/подпис, печат /
 
 
Приложение № 5
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О
 
ДОГОВОР ЗА НАЕМ
 
по чл. ……………… от Наредбата за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново
 
Днес, ……………………. г. в гр. Велико Търново, между:
1.Община Велико Търново, с адрес: гр.Велико Търново, пл."Майка България" № 2, БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от Даниел Панов – Кмет на Общината, от една страна наричана за краткост „Наемодател” и от друга страна
2. ………………………………………………………………………………………………..,
с адрес: ………………...………………………………………………………………………,
представляван/о от……………………………………………………………………..………
с ЕГН…………………………………………., наричан/о за краткост „Наемател”
 
се подписа настоящият договор при следните условия:
Чл.1 Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване площи от имоти общинска собственост – ……… кв.м., подробно описани в Разрешение № ………………….…………, издадено от Кмета на Община Велико Търново.
Чл.2 Наемателят се задължава да заплати наемна цена в указан размер и срок съгласно чл.………… от Наредбата за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново, като при забава дължи законна лихва.
Чл.3 Договорът се сключва за срок от ………………., съобразно издаденото Разрешение.
Чл.4 Наемателят се задължава да опазва площите общинска собственост, предоставени му по силата на настоящия договор.
Чл.5 Договорът се прекратява:
т.1 По взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
т.2 С изтичане срока на договора;
т. 3 Едностранно от наемодателя без предизвестие при неспазване условията на договора и разпоредбите на Наредбата за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново.
Чл.6 При прекратяване на настоящия договор, Наемателят връща издаденото му Разрешение в 7-дневен срок от прекратяването.
 
 
ЗА НАЕМОДАТЕЛ :                                                                          ЗА НАЕМАТЕЛ :
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.