НАРЕДБА за организацията на работа в приюта за безстопанствени кучета на Oбщина Велико Търново

 
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.1. Тази наредба урежда организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинския приют за безстопанствени кучета на Община Велико Търново.
 
Чл.2 (1) Овладяването на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Велико Търново се извършва въз основа на програма и план за действие, приемани от Великотърновски общински съвет, по предложение на Кмета на Община Велико Търново, с предвидени средства за изпълнението им.
(2) Кметът на Община Велико Търново организира изпълнението на програмата и плана по ал.1 и ежегодно внася отчет за тяхното изпълнение до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
 
Чл.3. Община Велико Търново изгражда, оборудва и стопанисва общински приют за безстопанствени кучета в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
 
РАЗДЕЛ II
ПРИЕМАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА КУЧЕТА
 
Чл.4. В общинския приют се приемат:
1. здрави безстопанствени кучета;
2. болни и наранени безстопанствени кучета;
3. безстопанствени майки с кученца;
4. кучета с доказано и/или със съмнение за агресивно поведение;
5. кучета, чиито собственици имат основателни причини да не могат да се грижат за тях;
6. изгубени кучета;
7. съмнително болни кучета за поставяне под карантина.
 
Чл.5 (1) Кучетата се приемат и настаняват в общинския приют при спазване на изискванията на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и приложимите подзаконови нормативни актове.
(2) Приемането и настаняването се организира от управителя на общинския приют или от ветеринарен лекар, който преценява здравословното състояние на кучето още при приемането.
 
Чл.6 (1) В общинския приют се настаняват заловени безстопанствени кучета от изпълнител по договор, сключен с Община Велико Търново.
(2) Кучетата по ал.1 се идентифицират и кастрират във ветеринарномедицинската амбулатория към приюта.
(3) На болни или наранени безстопанствени кучета, чието здравословно състояние не позволява да бъдат кастрирани, се оказва незабавно ветеринарномедицинска помощ.
(4) Малки кучета (бебета) се настаняват заедно с майката.
            (5) Болни и наранени кучета се настаняват в отделни помещения.
            (6) В отделно помещение се настанява доказано агресивно куче.
           
Чл.7 (1) При постъпване, на кучето се извършва преглед за идентификация за собственост и клиничен преглед, и ако е необходимо – лабораторни изследвания, резултатите от които се вписват в амбулаторен дневник.
(2) Ветеринарномедицински манипулации се извършват само от лица с необходимата квалификация.
 
Чл.8. Когато регистрирани кучета-компаньони са заловени като свободно скитащи и настанени в общинския приют, връщането им на собствениците става след представяне на ветеринарномедицинския паспорт и заплащане на разходите за престоя в приюта.
 
РАЗДЕЛ III
УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА
 
Чл.9 (1) По време на престоя на животните се осигуряват достатъчно количество храна, вода, пространство за движение и почивка.
(2) Храненето на възрастните кучета се извършва два пъти на ден и се състои от гранули и/или хляб.
(3) До четиримесечна възраст кучетата се хранят с гранули за подрастващи, чиито количества са съобразени с  инструкциите на производителя.
(4) При необходимост се използва и друг вид храна, предназначена за кучета, неизискваща затопляне или друга обработка.
 
Чл.10 (1) Храненето се извършва в купички от алпака с вместимост от два и три литра, според възрастта на кучето.
(2)  Поенето се извършва в купички от алпака с вместимост от два и три литра. Осъществява се 4 пъти на ден.
 
            Чл.11 (1) Лицата, които се грижат за кучетата, проверяват два пъти дневно общото им състояние и записват данните в нарочен дневник.
            (2) Лицата по ал.1 не трябва да допускат причиняване на страх, болка, страдание на кучетата, освен в случай на самозащита.
 
Чл.12 (1) Почистването на всички обитаеми помещения в приюта се извършва ежедневно и може да бъде сухо почистване (с четки и метли) и/или почистване с вода.
            (2) Ежедневно се почистват и всички съдове, използвани за хранене и поене на кучетата.
 
Чл.13. Освен почистване, в приюта се извършват дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
 
Чл.14 (1) Дезинфекция на помещенията за настаняване и на останалите помещения се извършва всеки път, когато се освобождават, или на всеки седми ден.
(2) Когато в тях са настанени животни, карантинните помещения се почистват и дезинфекцират ежедневно.
 
Чл.15 (1) Дезинсекция, дератизация и дезакаризация се извършват съобразно биологичния цикъл на вредителите – през четиринадесет дни в активните периоди (пролет и есен), както и по преценка на ветеринарния лекар.
(2) Използваните препарати за контрол на вредителите се предписват от ветеринарния лекар, а при употреба се спазват инструкциите на производителя.
 
Чл.16 (1) В манипулационната и административните части се извършва ежедневно почистване, а дезинфекция – съгласно утвърдена от Българската агенция по безопасност на храните инструкция.
(2) Работещите в приюта отговарят за поддържането на реда и чистотата в помещенията и са длъжни да спазват стриктна лична хигиена.
 
Чл.17 (1) Безопасното отстраняване на биологичните и битовите отпадъци от територията на приюта се осъществява съгласно инструкцията по чл.16, ал.1 и е с цел предотвратяване, намаляване и ограничаване замърсяването и вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
 
Чл.18 (1) При смърт на куче, по причина, различна от евтаназия, се съставя протокол, в който се посочват времето, причината и/или диагнозата за смъртта, съгласно чл.45, т.7 от Закона за защита на животните.
(2) Умрелите кучета се предават на екарисаж съгласно чл.259 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
            (3) Отпадъците от храната на умрели кучета се съхраняват в добре опаковани полиетиленови чували (торби) до предаването им за обезвреждане в екарисаж.
 
РАЗДЕЛ IV
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ОБЩИНСКИЯ ПРИЮТ
 
Чл.19 (1) Дейността на общинския приют се осъществява съгласно Правилник за вътрешния ред и организация на работа, описващ реда и грижите за кучетата, работата с доброволци, поддръжката на съоръженията и хигиената и мероприятията по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в съответствие с изискванията на Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.
(2) Правилникът по ал. 1 се утвърждава от управителя на приюта след съгласуване с Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново и с Кмета на Община Велико Търново.
Чл.20 (1) Общинският приют се ръководи от управител.
(2) В екипа на общинския приют се включват ветеринарен лекар и кинолози.
(3) Всички служители в общинския приют трябва да са преминали успешно курс по защита и хуманно отношение към животните съгласно чл.43, ал.2 от Закона за защита на животните
(4) В приюта се осигурява 24-часово дежурство.
 
Чл.21 (1) Управителят на общинския приют:
1. отговаря за административното управление и организацията на работа;
2. предприема мерки при получаване на сигнали за изоставени кучета;
3. ръководи настаняването и грижите за животните в приюта;
4. прилага програма за намиране на нови собственици на настанените в приюта животни и  програми и мерки за овладяване популацията на безстопанствените кучета;
5. води дневника по чл.44, ал.1 т.4 от Закона за защита на животните, в който вписва данните за настанените животни в приюта;
6. контролира изпращането на данните от регистъра до Кмета на Община Велико Търново;
7. отговаря за спазването на ветеринарно-санитарните предписания;
8. набира доброволци;
9. отговаря за спазване на изискванията за хуманно отношение към животните;
10. поддържа документацията по чл.44, ал.2 от Закона за защита на животните.
 
Чл.22 (1) Ветеринарният лекар в общинския приют:
1. ежедневно контролира здравословното състояние на животните и спазва изискванията за защита и хуманно отношение към тях;
2. организира и изпълнява мероприятията по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация в обекта
3. ежедневно (сутрин) извършва визитация на всички кучета;
4. контролира воденето на дневника за храненето на животните, в който се отразяват вида и количеството на подадената храна;
5. извършва лечебни и профилактични манипулации и води задължителната ветеринарномедицинска документация съгласно изискванията на Наредба № 42 от 12.12.2008 г. за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях.
 
Чл.23.  В общинския приют се води документация съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните и Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.
 
Чл.24. Освен документацията по чл.23 в приюта се водят и:
1. дневник, в който се описват всички сигнали на граждани и юридически лица за наличие на безстопанствени кучета;
2. график за отпуските на служителите;
3. дневник за инструктаж на служителите;
4. дневник за дежурства;
5. инвентарна книга;
6. амбулаторен дневник по образец на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните;
7. архивна книга и отчет на документация по заповеди, нормативи, ценоразписи, доклади, заявки и искания за разходвани средства и други;
8. констативни протоколи за смърт на животни;
11. протоколи от назначена евтаназия;
12. екарисажни бележки.
 
Чл.25 (1) В дневника по чл.21, ал.1, т.5 се вписват:
1. дата и място на залавяне;                                                                         
2. дата на настаняване в приюта;
3. индивидуални белези на животното;
4. името и адреса на собственика (в случай на заловено скитащо куче-компаньон);
(2) Въз основа на данните от дневника, управителят изготвя месечен отчет, който представя на Кмета на Община Велико Търново.
 
Чл.26. Дарения от граждани, юридически лица и организации за подпомагане дейността на общинския приют под формата на храна, медикаменти, консумативи и други, се приемат по законоустановения ред.
 
РАЗДЕЛ V
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ПРИЮТА ОТ ВЪНШНИ ЛИЦА. НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ
 
Чл.27. (1)  Достъпът на граждани до приюта, в рамките на определеното работно време, е свободен.
(2) Работното време се оповестява публично на официалната интернет-страница на Община Велико Търново, на видно място на входа на приюта, както и при възможност – на други общодостъпни места. 
 
Чл.28. За осъществяване на обществен контрол по реда на чл.57 и чл.58 от Закона за защита на животните, общинският приют могат да посещават и упълномощени представители на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните.
 
Чл.29 (1) Управителят на приюта може да набира доброволци за работа в него.
(2) Подборът на лицата, желаещи да полагат доброволен труд, се извършва след преценка на познанията относно поведението и физиологията на кучетата, технологичния процес при отглеждането им в приюта, спазване на дисциплина и вътрешния ред, както и на условията за безопасен труд.
(3) Посещенията на доброволци в приюта се извършват в определено от управителя време, в работни и/или почивни дни, съобразно работата на приюта и наличието на осиновители.
(4) В приюта се извършва социализиране на кучетата и се полагат специални грижи за тези от тях, чието поведение го изисква.
 
Чл.30 Разхождане на кучета, хранене, гледане или чистене в приюта от доброволци, може да се извършва след предварително уточнени с Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново и с управителя на приюта график и правила.
 
Чл.31. С цел стимулиране на осиновяването им, актуална информация за постъпили в приюта кучета, както и за условията за осиновяване, се оповестяват на официалната интернет-страница на Община Велико Търново, в раздел „Общински приют за безстопанствени кучета”.
 
РАЗДЕЛ VI
КОНТРОЛ
Чл.32. Контрол по спазване разпоредбите на тази наредба се осъществява от Кмета на Община Велико Търново и/или определени от него лица.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Безстопанствени кучета” са кучетата, родени като такива, изгубени или изоставени от собствениците си, свободно скитащи и сменящи ареала на местопребиваването си.
2. „Кучета-компаньони” са кучета, които се отглеждат в домакинствата или от интерес към животното.
3.„Агресивно поведение” е поведение, което се изразява в нападение или намерение за нападение срещу друг представител от същия или друг животински вид или срещу човек.
4. „Дезинфекция“ представлява метод и средства за обезвреждане на вредните микроорганизми във външната среда.
5. „Дезинсекция“ представлява метод и средства за унищожаване на вредните членестоноги – паразити и преносители на инфекциозни болести по хората и животните.
6. „Дератизация“ представлява метод и средства за унищожаване на гризачи.
7. „Дезакаризация“ представлява метод и средства за унищожаване на кърлежи.
           
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§1. Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.5 от Закона за защита на животните и отменя Наредба за вътрешния ред и организацията на работа в приют за безстопанствени кучета на Община Велико Търново, приета с Решение № 1525 и № 1526 от 30.04.2015 г. на Великотърновски общински съвет.
         §2. Наредбата е приета с Решение № 400 по Протокол № 16 от 26.11.2020 г. на Великотърновски общински съвет и влиза в сила след публикуването й на интернет страницата на Община Велико Търново.
 
 
 
ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.