НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново

Глава І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.1 (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на община Велико Търново, независимо от формите на собственост.
(2) Зелената система на община Велико Търново е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места, чрез поддържане на екологична, рекреативна, естетическа и защитно-мелиоративна функции.
(3) Великотърновски общински съвет, чрез бюджета на Община Велико Търново обезпечава необходимите средства за поддържане на оптимални жизнени условия на декоративната растителност в общинските зелени площи.
(4) С тази наредба се определят функциите на общинската администрация и нейните структурните звена по отношение на изграждането, поддържането и опазването на зелената система на територията на община Велико Търново.
(5) По реда на тази наредба се установяват нарушения и вреди причинени на озеленените площи и декоративната растителност и се налагат санкции.
 
Глава ІІ
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 
Чл.2. Органите за управление на зелената система на територията на община Велико Търново са Великотърновски общински съвет, Кмета на Община Велико Търново, кметовете и кметските наместници на населените места.
Чл.3 (1) Великотърновски общински съвет управлява качеството на зелената система въз основа на функционалното предназначение, интензитета на поддържане и териториалното разположение на зелените площи, съгласно Приложение № 1.
(2) Кметът на Община Велико Търново ръководи и координира цялостната дейност във връзка с качеството на зелената система и интензитета на поддържане, съгласно Приложение № 1.
(3) Кметът на Община Велико Търново или оправомощено от него лице ръководи и координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система, организира изпълнението на бюджета по дейност "озеленяване" и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на тази наредба.
(4) Кметът на Община Велико Търново или оправомощено от него лице, организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на картотекираната растителност.
(5) Кметът на Община Велико Търново назначава специализиран общински експертен съвет по устройство на територията по озеленяване (СОЕСУТО) за разглеждане на устройствените планове и инвестиционните проекти за територии и обекти на зелената система.
(6) Кметовете и кметските наместници на населените места:
1. контролират изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи в населените места;
2. контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените площи;  
3. разработват и предлагат на кмета проект за необходимите средства за следващата бюджетна година.
 
Чл.4. Специализирания общински експертен съвет по устройство на територията по озеленяване (СОЕСУТО):
1. разглежда и приема заданията, проучванията и плановете по чл.5, ал.1 т.1 – т.4;
2. разглежда и приема задания и проекти на подробни устройствени планове за паркове и градини по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ, заедно с план-схемите по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ;
3. разглежда и приема инвестиционни проекти за обекти на зелената система в територии по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;
4. разглежда и се произнася и по други въпроси по изграждането и поддържането на зелената система на община Велико Търново.
Чл.5 (1)  Община Велико Търново, чрез Отдел „Околна среда” (ОС) към Община Велико Търново, съвместно с Главният архитект на общината:
1. възлага етапни план-програми и програми за целеви действия за прилагане предвижданията на Общия устройствен план (ОУП);
2. възлага специализирани проучвания по конкретни проблеми, засягащи елементите на зелената система;
3. провежда конкурси и възлага подробни устройствени планове за обекти на зелената система, при съобразяване с изготвените програми за изграждане на нови зелени площи;
4. изработва или възлага изработването на задания за изготвяне на програмите, проучванията и плановете по точки 1, 2 и 3;
5. възлага, когато се изисква по закон, оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични експертизи (ЕЕ), документации за запитване, относно необходимостта ОВОС (ЕО) и други специализирани проучвания, свързани с екологичните и санитарно-хигиенни изисквания при създаване и изменение на устройствени планове.
(2) Служителите в Отдел „Околна среда” (ОС) към Община Велико Търново, изпълняват функциите на специализирана общинска служба по озеленяване и имат средните правомощия: 
1.   изпълнява бюджета по дейност „озеленяване” в частта му за гр. Велико Търново и организира провеждането на необходимите мероприятия;
2.  заверява заснемането и експертното становище на дървесната растителност в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП), или за които се издава виза за проектиране;
3.  съгласува инвестиционните проекти по част „Паркоустрояване и благоустрояване”;
4.  контролира качеството на дейностите по поддържане на зелените площи;
5.  прави предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл.34.
6.  разработва и предлага на Кмета на Община Велико Търново проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за поддържане на зелените площи;
7. контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи;
8. изготвя експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност, при изработването или изменението на ПУП и при издаването на визи за проучване и проектиране .
9.  дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване и препоръки за опазване на растителността;
10. изготвя средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи;
11. изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП);
12. осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от министерства, държавни ведомства, общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица;
13. организира създаването и поддържането на публичен регистър на зелените площи.
 
Глава ІІІ
 
ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
 
Раздел І
 
ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 
Чл.6 (1) Планирането и изграждането на зелената система се извършва в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план и въз основа на одобрените подробни устройствени планове на населените места на територията на oбщина Велико Търново.
(2) С ОУП на oбщина Велико Търново и правилата за неговото прилагане се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.
Чл.7. Заданията за изработване на ПУП на обществени зелени площи по чл. 61, ал.2 и ал. 3 от ЗУТ се разглеждат и одобряват при условията и по реда на Закона за устройство на територията.
Чл.8. Разрешаване на строителство и поставяне на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване по чл. 61, ал.2 и ал. 3 от ЗУТ, се допуска само въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план и на одобрените план-схеми.
Чл.9. Парковете и градините, обявени или декларирани за недвижими културни ценности на парковото и градинското изкуство или представляващи части от групови недвижими културни ценности, се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за културното наследство (ЗКН).
Чл.10 (1) Въз основа на етапните план-програми за прилагане на ОУП на Oбщина Велико Търново, Отдел „Околна среда” (ОС) при Дирекция „Строителство и устройство на територията” съвместно с Главния архитект изготвя петгодишни средносрочни и едногодишни краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи.
(2) Програмите по ал. 1 се приемат от Великотърновски oбщински съвет и за изпълнението им, в бюджета се предвиждат необходимите средства за отчуждаване и изграждане.
Чл.11. Новоизградените общински зелени площи се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и да възстанови унищожената растителност. Гаранционният срок за поддържане е съгласно договора за изпълнение на обекта, но не може да бъде по-кратък от 2 години.
Чл.12. При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси, застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини, се извършва по реда на чл.22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на ОУП на община Велико Търново.
 
 
Раздел ІІ
 
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ
 
Чл.13. При строителство и поставяне на преместваеми обекти в имоти, предвидени за озеленяване, освен изискванията на закона се спазват и предвидените в тази наредба.
Чл. 14. В паркове и зелени площи по чл.61, ал.2 и ал.3 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако това не е предвидено с действащия ПУП.
Чл. 15.(1) Незастроените имоти, предвидени с ОУП и ПУП за изграждане на зелени площи по чл.61, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се използват до реализиране на предвижданията на плана само за изграждане или поставяне на открити обекти за спортни дейности и площадки за игра по реда на чл.55 от ЗУТ.
(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекирана или подлежаща на картотекиране дървесна растителност.
Чл.16. В имотите по чл.15, ал.1 не се разрешава изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.
 
Раздел ІІІ
 
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ)
 
Чл.17 (1) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи по смисъла на чл.56 и чл.57 от ЗУТ в поземлени имоти, когато поставянето на обекта предвижда премахване на дървесна растителност.
(2) Поставянето на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи по смисъла на чл.56 и чл.57 от ЗУТ, в случаите, когато се засяга дървесна растителност, се съгласува с Началник отдел „Околна среда” към Община Велико Търново.
Чл.18 (1) Когато е разрешено изработването на проект за ПУП или за изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна растителност, заинтересованите лица представят към проекта геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност.
(2) Заснемането и становището по ал.1 се заверяват от отдел „Околна среда”.
(3) При заверяване на геодезическото заснемане по ал.1, отдел „Околна среда” има право  да изразява становище, дава задължителни препоръки за опазване на наличната в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън рамките на имота.
(4) Завереното заснемане и становището по ал.3 се прилагат към проекта за ПУП .
Чл.19 (1) Искане за издаване на виза по чл.140 и чл.140а от ЗУТ и всички случаи на свободно застрояване с плътност над 40 %, се придружава от заверено заснемане и становище по чл.18, ал.1.
(2) Не се изисква заснемане и становище по чл.18, ал.1 при издаване на виза по чл.140 и чл.140а от ЗУТ по влязъл в сила ПУП, при одобряването на който е изпълнена разпоредбата на чл.18, както и при надстрояване на съществуваща сграда или вътрешни ремонти и преустройства, вкл. промяна на предназначение на обекти.
(3) За строежите по чл.12, ал.3 от ЗУТ, компетентните органи, които съгласуват и дават становище за наличната в имота дървесна растителност са Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) или Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), съобразно територията, в която попада имота.
Чл.20 (1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради и за строежи шеста категория, по преценка на главния архитект включват част “Паркоустройство и благоустройство” (съгласно чл.3 ал.1, т.3, б.”б” от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти). Задължително в инвестиционните проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура се предвиждат мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена, съгласно чл.68 от ЗУТ.
(2) Когато в имота има налична дървесна растителност, проектите по ал.1 се придружават от геодезическо заснемане и експертно становище.
(3) В случай, че отдел „Околна среда” не съгласува част „Паркоустройство и благоустройство” от инвестиционния проект, проектът не се одобрява от Главния архитект на Община Велико Търново, а се връща на възложителя за преработка в съответствие с писменото становище.
Чл.21 (1) Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват само, когато са спазени:
1.   минималната озеленена площ, съгласно издадената виза/одобрения ПУП;
2.  изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
3. изискванията за дървесна растителност, съставляваща определена част от озеленената площ;
4. изискванията за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни  граници;
5. биологичните изисквания на използваните растителни видове.
(2) Не се считат за озеленена площ външните тераси, всички видове пешеходни и транспортни настилки, като и тези на тревна фуга.
(3) В устройствени зони с плътност на застрояване над 60%,  озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,6 м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,3 м) площта им се умножава с коефициент 0,8.
(4) В устройствени зони с плътност на застрояване над 60%, водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 50% от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.
(5) В устройствени зони с плътност на застрояване над 60%, кашпите с размери повече от 0,5 м2 площ и дълбочина над 0,5 м. се включват в озеленената площ на имота, като сумарната им площ се умножи с коефициент 0,8. Площта на по-малките кашпи участва с коефициент 0,5.
Чл.22 (1) При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство” към инвестиционните проекти, когато е необходимо компенсаторно озеленяване, специализираните общински служби по озеленяване предписват размера, видовия състав и мястото му.
(2) Гаранционният срок за извършеното компенсаторно озеленяване е най-малко два вегетативни периода, като поддържането на озеленяването е за сметка на собствениците (възложителите).
 
Чл.23. При строителство, разрешение за премахване на засегнатата дървесна растителност се издава само въз основа на одобрен инвестиционен проект, съобразен със становището и предписанията на специализираните служби по озеленяване.
Чл.24 (1) Изпълнението на предвидените в паркоустройствения проект посадъчни работи (в т.ч. и компенсаторното озеленяване, когато е в имота) се извършва в първия възможен посадъчен сезон, през който, съобразно организацията на строителството, в поземления имот могат да се извършват посадъчни работи.
(2) За случаите, когато компенсаторното озеленяване е извън поземления имот, то се извършва в първия възможен посадъчен сезон след началото на строителството по смисъла на чл.157 от ЗУТ.
Чл.25. За установяване изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване, специализираните общински служби по озеленяване съставят констативен протокол.
Чл.26 (1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация за строежи, за които не е изпълнена част „Паркоустрояване и благоустрояване” към инвестиционния проект.
(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал.1 важи след завършване на крайния етап.
(3) При реализация на нови проекти и проекти за реконструкция на благоустройството на уличното пространство, задължително да се предвиждат дървета за улично озеленяване и местата за тяхното засаждане.
 
Глава ІV
 
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 
Чл.27 (1) Поддържането на зелените площи е специфична дейност, която се ръководи от отдел „ОС“ и се осъществява от Общинско предприятие „Зелени системи” и/или от специализирана фирма, сключила договор с Община Велико Търново по реда на Закона за обществените поръчките (ЗОП). Тя е непрекъснат процес с агробиологичен строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система.
(2) Общинските зелени площи за широко обществено ползване се подлагат на всеки пет години на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция на амортизирани биологични или благоустройствени фондове. Прегледът и преценката се извършват от отдел „ОС”.
Чл.28 (1) Според интензитета на поддържане, зелените площи – общинска собственост се разпределят в следните категории, съгласно Приложение № 1:
1. Първа категория - интензивен режим на поддържане и почистване – ежедневен;
2. Втора категория - нормален режим на поддържане и почистване – ежеседмичен и при необходимост;
3. Трета категория - периодичен режим на поддържане и почистване – ежемесечен и при необходимост.
(2) Поддържането на зелените площи се извършва, въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи.
Чл.29.Организацията по изразходване на определените от Великотърновски общински съвет средства за поддържане на зелените площи, по възприетите категории и интензитет на поддържане, се извършва от отдел „ОС”.
Чл.30. Контролът върху качеството на извършваната работа по поддържането на общинските зелени площи се извършва от отдел „ОС”.
 
Глава V
 
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 
Раздел І
 
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ
 
Чл.31 (1) Всички лица са длъжни да опазват зелената система на община Велико Търново.
(2) Опазването включва:
1.   полагане на постоянни грижи за поддържане в добро състояние на зелените площи;
2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.
Чл.32 (1) Зелената система се използва само съобразно основното й предназначение по чл.1, ал.2.
(2) В зелената система се забранява:
1. строителство на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;
2. нанасянето на повреди върху растителността;
3. поставянето по дърветата на рекламно-информационни елементи или други съоръжения;
4. ходенето през цветните масиви;
5. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим, съгласно ЗДвП или във връзка с поддръжката им;
6. нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките;
7. разхождането на свобода на домашни животни и/или пускането им на паша, извън определените за това места;
8. замърсяването им с екскременти;
9. преминаване и предвижване с ППС тип „борд“, ролери, ролкови кънки, скейтборд, тротинетка, велосипед, каруца, триколка и др. в забранените със заповед на кмета на общината места;
10. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;
11. събирането на семена, плодове, резници и брането на билки;
12. насипване на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 0,5 м. от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, в следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите и уличните платна;
13. паленето на огън;
14. ползването на зелените площи, тротоарите и други места, предназначени за общо ползване около търговските обекти, за съхраняване на стоки и амбалаж;
15. разполагането на търговски обекти на територията на зелената система на община Велико Търново, с изключение на предвидените в подробния устройствен план или схема по чл.56 от ЗУТ;
16. изграждането на зеленчукови градини или ограждането на междублоковите пространства – общинска или държавна собственост;
17. складирането на дървен материал или други вещи в междублоковите пространства – общинска или държавна собственост;                                                         
18. образуването и ползването на нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване и с характер на такива.
 
Чл.33. Провеждането на обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, по изключение се допуска на определените за това места при условията и по реда на Наредбата за търговската дейност и преместваемите съоръжения на терорията на Община Велико Търново.
Чл.34. Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в парковите и градини са длъжни да чистят прилежащата си територия в обхват до 50 м.
 
Раздел ІІ
 
ОПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕСНАТА И ХРАСТОВАТА РАСТИТЕЛНОСТ
 
Чл.35 (1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на община Велико Търново се опазва по реда на тази наредба.
(2) Тази наредба не се отнася за растителност в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, обекти на недвижимото културно наследство или други, за които има специален закон.
(3) Единични дървета, обявени за “исторически” или за “вековни и забележителни”, извън обектите на недвижимото културно наследство или защитени територии, се опазват по предвидения ред в Закона за културното наследство, в Закона за биологичното разнообразие и в Закона за защитените територии.
Чл.36 (1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.
(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служители от специализираните общински служби по озеленяване за извършване на огледи, картотекиране и контрол.
(3) В случай на отказ за осигуряване на достъп до имотите се издава заповед на Кмета на Община Велико Търново по реда на чл.194, ал.3 от ЗУТ.
Чл.37. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, както и такива, които представляват опасност за здравето, живота и имуществото на гражданите и са длъжни да ги премахват своевременно и за своя сметка, при условията и по реда на тази наредба.
Чл.38 (1) За осигуряване на оптимални условия за развитие, дълготрайната декоративна растителност следва да се засажда на изискващите се минимални отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници, съгласно Приложение № 3.
(2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации, се съгласува с отдел ”ОС”, а за защитени територии – и с НИНКН и/или с МОСВ.
 
Раздел ІІІ
 
ПРЕМАХВАНЕ, КАСТРЕНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ
 
Чл.39 (1) На територията на община Велико Търново се забранява увреждането и/или премахването на дълготрайна декоративна растителност, независимо от нейната собственост.
(2) По изключение растителността се премахва в следните случаи:
1.  при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;
2.  при реконструкция на съществуващата растителност и озеленени площи, при провеждане на санитарни сечи;
3.  при строителството на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура и при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;
4.  при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.
Чл.40 (1) Разрешение за премахване, кастрене или преместване на дълготрайна декоративна растителност се издава от Кмета на Община Велико Търново:
1. в границите на населените места;
2. извън населените места, когато се касае за повече от пет дървета;
3. във всички случаи, когато дърветата са поставени под режим на особена закрила – орехови, кестенови, черничеви, елшови, черешови и други.
(2) Разрешение за премахване, кастрене или преместване на дълготрайна декоративна растителност извън населените места до пет дървета включително, се издава от кметовете и кметските наместници на населеното място в чието землище са дърветата.
(3) Разрешение за отрязване на клони или корени, преминаващи в съседен имот или преместване на дървета, намиращи се на по-малко от предвиденото по чл.52 от Закона за собствеността разстояние, се издава от Кмета на Община Велико Търново, кметовете или кметските наместници на населените места, с оглед местонахождението на дървото.
(4) Не се изисква разрешение за премахване, кастрене или преместване на лози и плодни дървета, с изключение на посочените в ал.1, т.3.
Чл.41 (1) Премахване или кастрене на дълготрайна декоративна растителност в съсобствен имот се разрешава при условията и по реда на тази наредба и при наличие на съгласие на всички съсобственици.
(2) Премахване или кастрене на дълготрайна декоративна растителност, намираща се в прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост, се разрешава при условията и по реда на тази наредба, след решение, прието по реда на Закона за управление на етажната собственост.
(3) Спорове между собственици на съседни имоти за премахване на дървета, намиращи се на по-малко от предвиденото по чл.52 от Закона за собствеността разстояние, се решават по съдебен ред.
Чл.42. (1) Преди издаване на разрешение за премахване или преместване на общинска декоративна растителност по чл.39, ал.2, т.3, се извършва оценка на засегнатата растителност и се определя размер на дължимото обезщетение, съгласно тарифата по Приложение № 2, който се вписва в разрешението.
(2) В разрешението по ал.1 се вписват произтичащите задължения на инвеститора (собственика) за компенсаторно залесяване и/или плащане на обезщетение в размер, определен в тарифата, съгласно Приложение № 2.
(3) Не се заплаща обезщетение за премахване на дълготрайна декоративна растителност в собствен имот.
Чл.43. (1) Действията по премахване, кастрене или преместване на дълготрайна декоративна растителност се извършват за сметка на заинтересованите лица.
(2) Дървесината, добита в резултат от премахване на дълготрайната декоративна растителност се маркира с общинска марка и за нейното транспортиране се издава удостоверение, за което се заплаща такса.
(3) При премахване на дълготрайна декоративна растителност в случаите по чл.39, ал.2, т.4, собственикът незабавно уведомява Община Велико Търново. Когато се засягат обекти на недвижимото културно наследство и/или дървесни видове, поставени под режим на особена закрила, собственикът уведомява в тридневен срок НИНКН, съответно – РИОСВ – Велико Търново.
 
Чл.44 (1) Заявление за издаване на разрешение за премахване, кастрене или преместване на дълготрайна декоративна растителност се подава от заинтересованите лица до Кмета на Община Велико Търново, кмета или кметския наместник на населеното място.
(2) Към заявлението се прилагат: документ за собственост, одобрен инвестиционен проект, решение на съсобствениците, решение на общото събрание на етажната собственост, решение на управителния орган на юридическото лице или друг необходим за конкретния случай документ.
(3) Когато заявлението по ал.1 се подава от пълномощник, към него се прилага изрично пълномощно.
Чл.45 (1) Разрешение за премахване, кастрене или преместване на дълготрайна декоративна растителност се издава след заплащане на такса, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
(2) При липса на основание се постановява отказ за издаване на разрешение.
 
 
Глава VІ
КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл.46 (1) Контрол по спазване разпоредбите на тази наредба се осъществява от определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново длъжностни лица, включително – служители на ОП „Зелени системи“, от кметовете и кметските наместници на населени места и от служители на Министерство на вътрешните работи. 
(2) При осъществяване на контролната дейност, лицата по ал.1 имат право:
1. да извършват проверки на място и по документи;
2. на достъп до всички обекти и територии, в които се извършва контролна дейност, при спазване на нормативно установения ред.
(3) Физическите и юридическите лица са длъжни да оказват съдействие на служителите, извършващи контролната дейност.
Чл.47 (1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на община Велико Търново, виновните лица, освен глоба или имуществена санкция, дължат и обезщетение за възстановяването им в размер, определен в тарифата, съгласно Приложение № 2.
(2) Обезщетение не се дължи, ако в определен от специализираните служби по озеленяване срок, виновните лица възстановят причинените щети.
(3) В случаите на премахване, без съгласието на собственика на дървета и храсти, които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щетата е длъжен да заплати на собственика обезщетение.
(4) Не се дължи обезщетение, когато се премахват дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.
Чл.48 (1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение от посочените в чл.46, ал.1 лица.
(2) Въз основа на съставения акт, Кметът на Община Велико Търново или определен от него заместник-кмет издава наказателно постановление.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
 
Чл.49 (1) Наказва се с глоба от 1000 до 5 000 лв. физическо лице, което:
1. премахне, разпореди или допусне да се премахне дълготрайна декоративна растителност, без разрешение на компетентния орган;
2. окастри или премести дълготрайна декоративна растителност, без разрешение на компетентния орган.
(2) Когато някое от нарушенията по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лв.
Чл.50. За констатирани нарушения на всички останали разпоредби на тази наредба, на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция от 100 до 1000 лв.
Чл.51. При повторно извършване на нарушение на разпоредбите на тази наредба се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§1. По смисъла на тази наредба:
1. „Зелена система“ е съвкупност от озеленени площи с декоративна растителност, цветя, тревни площи, алеи както и архитектурни и паркови елементи на оборудване – фонтани, чешми, кашпи, пейки, игрални кътове, паркови кошчета, разположени в територията на благоустроените пространства, включително – озеленени междублокови пространства и улично озеленяване.
2. „Декоративна растителност” (вегетативни елементи) е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включени в зелените площи в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица.
3. „Дълготрайна декоративна растителност“ са всички местни и чуждоземни декоративни видове широколистни и иглолистни дървета и храсти.
4. „Увреждане на дълготрайна декоративна растителност” представлява отрязване или чупене на клони, отрязване, нараняване или отскубване на част от кореновата система, короната и/или кората на дървесната и храстовидната растителност.
5. „Кастрене на дълготрайна декоративна растителност” представлява отрязване на клони, с цел оформяне, повдигане и просветление на короната или на част от кореновата система на дълготрайна декоративна растителност, поради прорастването ѝ в близост до сграда или съоръжение.  
6. „Компенсаторно озеленяване“ е засаждане на растителност, по предписание на компетентния орган, в границите на УПИ, като компенсация за премахната такава в процеса на строителството и/или препятстваща нормалната експлоатация на обекта.
7. „Домашни животни“ са селскостопански животни и животни-компаньони по смисъла на §1, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на животните.
8. „Повторно нарушение“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
§2. Експертното становище за състоянието на растителността съдържа:
1. данни за местоположението и собствеността;
2. данни за на декоративния вид и състояние – възраст, диаметър на ствола на височина 1 м. от почвата, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;
3. заключение с конкретни предложения – да се запази и се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§1. Наредбата се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията и влиза в сила в 3 дневен срок от обнародването и на интернет страницата на Великотърновски общински съвет.
 
§2. В едномесечен срок от влизане в сила на тази наредба Кметът на Община Велико Търново издава заповед за определяне на служители по прилагането и спазването ѝ.
 
§3. Наредбата е приета с Решение № 333 по Протокол № 13 от 24.09.2020 г. на Великотърновски общински съвет.
 
 
 
 
ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
 
 
 
 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 
ОПИС НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ В ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЪГЛАСНО РЕЖИМА НА ПОДДРЪЖКА
 
1. Интензивен режим на поддържане и почистване
 • Парк „Майка България”
 • Парк „Марно поле”
 • Зелени площи в централна част –паметника на Васил Левски, пред МДТ, пред Факултета по изобразително изкуство, кино „Чаплин” и др.
 • Парк ”Дружба”
 • Парк ”Никола Габровски”
 • Парк ”Колю Фичето”
 • Парк кв.”Бузлуджа”
 • Парк паметник ”Асеневци”
 • Парк ”Картала”
 • Градинката пред ОДК бул. „България”
 • Градинката пред музей „Възраждане”
 • Парк „Акация“
 
 • Зелените площи по протежение на основните главни улици
  бул.”България” да разклона с „Беляковско шосе”
  бул.”Н. Габровски” до р-н „Качица”
  ул. „Хр.Ботев” до ЮПВ
  ул. ”Мармарлийска”
 • Улично озеленяване и зелени площи по основните туристически маршрути по улиците:
  „Васил Левски” – „Независимост”
  „Ст. Стамболов”
  „Н. Пиколо”
  „Иван Вазов”
  „Гурко”
  Зелени площи, междублокови пространства и квартални градини в първа зона
 
2.Нормален режим на поддържане и почистване
 • Парк „Света гора” – централна част,стълбище и подход от ВТУ
 • Парк ”Руски гробища”
 • Атлантически парк
 • Градинка около ДКС ”Васил Левски”
 • Бул.”България” от р-н „Беляковско шосе” до ЮПВ
 • Бул ”Н.Габровски” от р-н „Качица” до ЗТЕ
 • Ул.”Оборище”
 • Ул.”Славянска”
 • Ул.”Краков”
 • Ул.”Ниш”
 • Ул.”Йоновка”
 • Ул.”Т. Търновски”
 • Ул.”Д. Найденов”
 • Ул. Г. Измирлиев
 • Ул.”Симеон Велики”
 • Ул.”Георги Бакалов”
 • Ул.”арх. Г. Козаров”
 • Районите на всички детски площадки
 • Зелени площи междублокови пространства, квартални градини и улично   озеленяване във втора и трета зона на гр. Велико Търново.
 
3.Периодичен режим на поддържане и почистване
 • Зелени площи, междублокови пространства, квартални градини и улично озеленяване в четвърта и пета зона
 • Останалите части от парк ”Света гора”
 • Ул.”Магистрална”
 • Ул. „Опълченска”
 • ЗПВ
 • Площите при разклона за „Света гора”
 • Екопътека „Арбанашки паркове – Лакото”
 • Зелени ивици и площи ,прилежащи входно – изходните артерии на гр. Велико Търново.
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 
ТАРИФА
ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПРИ ПРИЧИНЯВАНЕ НА ВРЕДИ И ЩЕТИ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И НА ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Чл.1. С тази тарифа се определя размера на обезщетенията за причинени вреди и щети на зелената система при строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство, когато се засягат зелени площи или се налага премахване на дълготрайна декоративна растителност.
Чл.2 (1) За причинени вреди и щети по чл.1 се заплащат следните обезщетения:
1.Тревни площи за 1 дка
 • Първа категория      3069 лв.
 • Втора категория       2696 лв.
2.Цветни площи за 1м2         248 лв.
3. Многогодишни цветя
- на туфи за 1бр.  34лв.
- със стелещи стъбла /почвопокривни/ за 1м  2 99лв.
- луковични за 1м2   102лв.
- луковични /лилиум, фритилария/за брой   3лв.
4.Храсти цъфтящи за 1брой
До 5 години   34лв.
Над 5 години 76лв.
5.Храсти вечнозелени за 1бр.
Да 5 години   25лв.
Над 5 години 33лв.
7.Живи плетове за метър линеен
- вечнозелени  374лв.
- листопадни   166лв
8.Иглолистни дървета за брой
А.Бързорастящи
а/ широко отглеждани лъжекипарис и др.
Височина до върха
Добро състояние
Отлично състояние
0,75 – 2,5м.
51лв
76лв
2,5-3 м.
102лв
145лв
3-5м.
170лв
221лв
Над 5м.
204лв
272лв
 
б/рядко отглеждани:борове,веймутов и морски,гинко,кедар,лиственици,мета секвоя,секвоя,псевдоцуга и др.
Височина до върха
Добро състояние
Отлично състояние
0,75 – 2,5м.
68лв
102лв
2,5-3 м.
94лв
170лв
3-5м.
145лв
246лв
Над 5м.
221лв
306лв
 
Б.Умерено растящи
а/широко отглеждани борове бял и черен,ела бяла,смърчове обикновен и сребрист,туя гигантска и др.
 
Добро състояние
Отлично състояние
0,75 – 2,5м.
85лв
127лв
2,5-3 м.
170лв
246лв
3-5м.
280лв
425лв
Над 5м.
425лв
493лв
 
б/рядко отглеждани: бор, пондероза, ели /конколорка и дуглазка/,кедри /агласки и ливански/, мура и др.
Височина до върха
Добро състояние
Отлично състояние
0,75 – 2,5м.
110 лв
170 лв
2,5-3 м.
187 лв
289 лв
3-5м.
306 лв
459 лв
Над 5м.
442 лв
528 лв
 
В. Бавно растящи
а/ широко отглеждани: биота, алпийски кедров бор, туя, хвойна и др.
Височина до върха
Добро състояние
Отлично състояние
0,75 – 2,5м.
128лв
187 лв
2,5-3 м.
246 лв
374 лв
3-5м.
340 лв
492 лв
Над 5м.
476 лв
561 лв
 
б/рядко отглеждани: ели цефалоника,пинсапо,либоцедрус,лъжекипарис пизифера,туйопсис,цуга,хвойна китайска и др.
Височина до върха
Добро състояние
Отлично състояние
0,75 – 2,5м.
145 лв
230 лв
2,5-3 м.
272 лв
425 лв
3-5м.
358 лв
544 лв
Над 5м.
493 лв
595 лв
 
9.Широколистни дървета
А.Много бързо растящи
а/широко отглеждани айлант,акация обикновенна,върби,тополи,чинари и др.
Височина до върха
Добро състояние
Отлично състояние
0,75 – 2,5м.
17 лв
25 лв
2,5-3 м.
34 лв
51 лв
3-6м.
68 лв
102 лв
Над 6м.
128 лв
170 лв
 
б/ рядко отглеждани: пауловни и др.
Височина до върха
Добро състояние
Отлично състояние
0,75 – 2,5м.
42 лв
68 лв
2,5-3 м.
60 лв
94 лв
3-6м.
94 лв
136 лв
Над 6м.
152 лв
187 лв
 
Б. Бързорастящи
а/ широко отглеждани: бреза, елша, и др.
Височина до върха
Добро състояние
Отлично състояние
0,75 – 2,5м.
34 лв
68 лв
2,5-3 м.
68 лв
102 лв
3-6м.
136 лв
153 лв
Над 6м.
204 лв
246 лв
 
б/рядко отглеждани ацери,дазикарпуми негундо,брусонеция,дъб,гледичия,каталпа,лириодендржн,софора,трепетлика,ясен и др.
Височина до върха
Добро състояние
Отлично състояние
0,75 – 2,5м.
60 лв
85 лв
2,5-3 м.
94 лв
136 лв
3-6м.
152 лв
221 лв
Над 6м.
234 лв
289 лв
 
В.Умеренорастящи
а/широкотглеждани бук,бряст,дъб,клен,липи,мекичи,мъждрян,сорбус,шестил,явор,орех,кестен конски и др.
Височина до върха
Добро състояние
Отлично състояние
0,75 – 2,5м.
68 лв
76 лв
2,5-3 м.
110 лв
153 лв
3-6м.
221 лв
255 лв
Над 6м.
323 лв
408 лв
 
б/рядко отглеждани албиция,кестен рубикинда,клен палматум,ликвидамбър и др.
 
Добро състояние
Отлично състояние
0,75 – 2,5м.
85 лв
102 лв
2,5-3 м.
102 лв
170 лв
3-6м.
187 лв
289 лв
Над 6м.
374 лв
459 лв
 
10.Дървета над 10м. И възраст 50 години от 400 до 700 лв.
(2) Обезщетенията по чл.1 се увеличават с коефициент от 3 до 5 по преценка на контролния орган: коефицентът отчита социалния и екологичен ефект, състояние, рядкост на вида, екзотичност и др.
Чл.3. Експертната оценка се извършва от комисия с постоянно действащ състав, назначена със заповед на Кмета на Община Велико Търново. Тя отчита целесъобразноста на премахването, възможностите за преместване и величината на обезщетението.
Чл.4. При унищожаване на площи и/или декоративна растителност без разрешение от кмета на общината, нарушителите заплащат освен глоба или имуществена санкция и обезщетение в петорен размер от определения в тази тарифа.
Чл.5. Обезщетенията по чл.2 и чл.4 от тази тарифа се внасят от инвеститора или собственика по сметка на Община Велико Търново.
Чл.6. Тази тарифа се актуализира с коефициента на промяна на минималната работна заплата за страната.
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 
 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ ОТ ПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИ
 
№ по ред
Вид на съоръженията
Минимални разстояния до стъблата в м
дървета
храсти
1
2
3
4
1.
Външни стени до сгради и съоръжения
3,00
1,00
3.
Бордюри на тротоари и паркови алеи
0,70
0,50
4.
Ръбове на пътни платна, банкетни ивици и основа на канавки
2,00
1,00
5.
Стълбове на осветителни мрежи и естакади
4,00
-
6.
Основа и ръбове на откоси и тераси
1,00
0,50
7.
Основа и ръбове на подпорни стени
3,00
1,00
8.
Стени на канализационни, газопроводни и топлопроводни тръби
2,00
1,00
9.
Стени на проходими и непроходими колектори, водопроводи и дренажи
1,00
 
-
10.
Подземни електрокабели до 2,5 kV
2,00
0,70
11.
Подземни електрокабели над 2,5 kV
3,00
2,00
12.
Слаботокови кабели
1,50
0,70
13.
Горната част на подземен колектор до повърхността на почвата
1,00
0,50
14.
Надземни улични линии (слаботокови) и проводници с ниско напрежение до короната на дърветата
1,5
 
-
15.
 От имотни граници на съседни парцели:
 
 
а) ниска растителност
1,00
-
б) средно високи видове дървета
1,50
-
в) високи видове дървета
3,00
-
 
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.