НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Велико Търново

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.1. С тази наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Велико Търново, условията и реда за водене, поддържане и достъп до информацията в него.
 
Чл.2. Регистърът на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Велико Търново, наричан по-нататък „регистър” е публичен електронен, поддържа се от Община Велико Търново и се води по образец (съгласно Приложение №1 към настоящата Наредба).
 
Чл.3.   На вписване в регистъра по ал. 1 подлежат всички общински детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Велико Търново.
 
Чл.4. В регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.
 
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА
 
Чл.5. Подлежащи на вписване в регистъра са следните обстоятелства:
 1. Наименование, адрес на управление и адреси на ползваните от детската градина и центъра за подкрепа на личностното развитие сгради;
 2. Година на откриване на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие;
 3. Код по БУЛСТАТ;
 4. Данни за преобразуване/промяна – вид, номер и дата на последния акт за преобразуване/промяна на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие;
 5. Акт за собственост;
 6. Източник на финансиране;
 7. Ръководство на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие (трите имена, длъжност);
 8. Адрес, телефон, електронен адрес и интернет страница (при наличие);
 9. Видове дейности, за които е регистриран центъра за подкрепа за личностно развитие (съгласно разпоредбите на чл. 49, ал. 1 от ЗПУП);
 10. Наличие на яслени групи, почасови, съботни-неделни и сезонни  дейности в детската градина;
 11. Численост на персонала (педагогически и непедагогически);
 12. Капацитет на институцията (брой деца, брой групи);
 13. Основание на заличаване на регистрацията;
 14. Училищно настоятелство към детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие;
 15. Обществен съвет към детската градина.
 
 
Чл.4. (1) Регистърът се поддържа като електронна база данни за подлежащите на вписване обстоятелства, както и на хартиен носител.
 
(2) Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта и защитата на информацията в системата срещу разрушение, неправомерното изменение и контролирания достъп за вписвания и преглеждане.
 
 
Чл.5. (1) Действията по вписване и водене на  регистъра се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на Община Велико Търново.
 
(2) Лицето по ал.1 вписва и контролира данните, предоставени от общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.
 
(3) В 3-дневен срок от подаденото заявление от страна на директора на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие, длъжностното лице по ал. 1извършва вписването или настъпилата промяна.
 
(4) Лицето по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва на хартиения носител.
 
(5) Длъжностното лице вписва в регистъра входящия номер на заявлението за регистрация по реда на тяхното подаване.
 
(6) В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.
 
(7) Регистърът и заявлението за вписване с прилежащите му документи се съхраняват от длъжностното лице по ал.1.
 
 
Чл.6. (1) За вписване в регистъра директорът на детската градина/на центъра за подкрепа за личностно развитие подава в Община Велико Търново заявление по образец, с приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата, подлежащи на вписване (съгласно Приложение №2 към настоящата Наредба).
 
(2) В 7-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата директорът на детската градина/на центъра за подкрепа за личностно развитие подава в Община Велико Търново заявление за отразяване на промяната в Регистъра (съгласно Приложение №3 към настоящата Наредба).
 
Чл.7. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
 
(2) Всяко ново вписване на обстоятелство от даден тип отменя предишно вписано обстоятелство от същия тип. След извършване на вписването актуалното състояние на съответния информационен обект се представя с ново вписване.
 
(3) В регистъра се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени във вписаните обстоятелства.
 
 
Чл.8. (1) За заличаване в регистъра директорът на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие подава в община Велико Търново заявление по образец, с мотиви за извършване на заличаването и приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата за извършеното заличаване  (съгласно Приложение №4 към настоящата Наредба).
 
 (2) Заличаването в регистъра се извършва от длъжностното лице по ал.5 в случаите:
1. когато детската градина/центърът за подкрепа за личностно развитие преустанови дейността си за повече от една учебна година;
2. при прекратяване дейността на юридическото лице.
 
Чл.9. (1)  Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който гарантира сигурността на съхранение на данните в него.
 
(2) Достъпът до информация в регистъра се осигурява чрез официалната интернет-страница на Община Велико Търново или от длъжностното лице по чл. 5, ал. 1 от настоящата Наредба.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§1. Наредбата за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Велико Търново се издава на основание чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното образование.
§2 Настоящата Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Велико Търново може да  бъде изменяна и допълвана по реда на нейното приемане.
§3. Настоящата наредба е приета с Решение № 478 и 479/29.12.2016 г. на Великотърновски общински съвет, протокол № 20/29.12.2016 год.
§4. Наредбата влиза в сила от датата на публикуването й на официалната интернет-страница на Община Велико Търново         .
 
 
Приложения:
 
 
ВЕНЦИСЛАВ  СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 

 
Icon Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Велико Търново (190,6 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.