НАРЕДБА за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново

РАЗДЕЛ І – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и  редът за приемане  на ученици - дневна форма на обучение в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново.

Чл. 2. Приемането на ученици в първи клас се осъществява чрез централизирано електронно класиране, съгласно описаните в настоящата наредба правила.

Чл. 3. Наредбата обхваща целия процес на:

1.  Изготвяне на списъци на децата, които следва да постъпят в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново за всяка календарна година;

2. Определяне броя на паралелките и броя на местата в тях за предстоящата учебна година;

3. Регистриране за участие в централизираното електронно класиране за прием в първи клас;

4. Класиране на учениците по определени критерии;

5. Записване на учениците, класирани за прием, в съответното училище;

6. Изготвяне на график на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново.

Чл. 4. (1) Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст в годината, през която се осъществява приемът за новата учебна година.

(2) В първи клас, по преценка на родителя, могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование.

(3) Началото на училищното образование (приемът в първи клас) може да се отложи с една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в първи клас. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини постъпването на детето в първи клас.

(4) Децата по ал. 3 кандидатстват за прием в първи клас по настоящата наредба през годината, през която навършват 8-годишна възраст.

Чл. 5. Централизираният електронен прием се осъществява в рамките на три класирания по утвърдения от кмета на общината график на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново, съгласно Раздел VII.  

 

РАЗДЕЛ ІI – ИЗГОТВЯНЕ НА СПИСЪЦИ НА ДЕЦАТА, КОИТО СЛЕДВА ДА ПОСТЪПЯТ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ВСЯКА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА

 Чл. 6. (1) Съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, общинска администрация изготвя списък на децата с включен постоянен/настоящ адрес, които следва да постъпят в първи клас, и в срок до 31 януари на съответната година ги предоставя на директорите на училищата.

(2) За всяко училище се изготвя индивидуален списък по постоянен/настоящ адрес на детето с водещ критерий близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и се определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците (Приложения от №1 до №10).

(3) Съгласно чл. 47, ал. 2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в срок до 15 септември училищата изпращат в Общината сведение за децата, записани в предучилищна полудневна група и в I клас към момента, като при установяване на деца без заявления за кандидатстване, директорите на образователните институции имат ангажимент да изяснят причините и да информират родителите за задължителния характер на училищното образование на децата им в първи клас през предстоящата учебна година.

(4) Съгласно чл. 47, ал. 3 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в срок до 30 септември Общината осъществява дейности по установяване на причините за непостъпване в I клас на ученици от списъка по ал. 1.

 

РАЗДЕЛ ІIІ – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И БРОЯ НА МЕСТАТА В ТЯХ ЗА ПРЕДСТОЯЩА УЧЕБНА ГОДИНА

Чл. 7. (1) Училищният план-прием за първи клас за всяка предстояща учебна година определя:

1. броя на паралелките в първи клас;

2. броя на местата в паралелките в първи клас съобразно стандарта за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите;

3. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден.

(2) Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, броя на училищата в съответния район от схема на районите за прием в първи клас, училищната мрежа, Държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно стратегията на Общината.

(3) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет

(4) Утвърденият план-прием за първи клас се публикува на интернет страницата на училището, на страницата на централизираното електронно класиране и на официалния сайт на Община Велико Търново.

Чл. 8. На официалния сайт на Община Велико Търново и на интернет страницата на всяко училище се публикува подробна информация за:

1. вида на целодневната организация на обучение;

2. начина на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация;

3. изучаваните в училището чужди езици;

4. наличие на условия в училището обучението на всички паралелки от всички класове да бъде само преди обяд;

5. друга информация по преценка на директора.

Чл. 9. За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която извършва всички дейности по приема на учениците, които са ангажимент на училището.

Чл. 10. Официалният уеб сайт за електронен прием в първи клас е: https://priem.veliko-tarnovo.bg

РАЗДЕЛ ІV – РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Чл. 11. Родителите (настойниците) регистрират в електронната система децата си, кандидатстващи за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново.

Чл. 12. Процедурата по подаване на заявленията за участие в централизираното електронно класиране започва съгласно сроковете в графика на дейности за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново.

Чл. 13. (1) Родителят (настойникът) подава заявление-декларация /за краткост ще се нарича „заявление“/ за участие в централизирано електронно класиране за прием в първи клас:

1. по електронен път (онлайн);

2. в училището, посочено като първо желание за прием в заявлението. Данните от заявлението се въвеждат в електронната система от представителите на училищната комисия в рамките на посочения в графика срок.

(2) Представителят на училищната комисия предоставя на родителя (настойника) заявлението с генерирания входящ номер и парола за достъп за последваща редакция през профила на заявителя в електронната система за прием.

Чл. 14. Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина. За едно дете може да бъде издаден само един входящ номер. Двата начина са равностойни.

Чл. 15. Родителят (настойникът) на детето носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни в заявлението за участие в класирането.

Чл. 16. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в училището, където е подал заявлението. Редакцията на заявлението не променя входящия номер. Могат да се правят неограничен брой редакции до затварянето на системата преди всяко класиране, съгласно графика на дейностите. В класиране се участва с последния вариант на заявлението. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към момента на класиране.

Чл. 17. Родителите (настойниците) имат право да посочат до 9 (девет) желани училища в заявлението си за участие в централизирано електронно класиране за прием. За всяко от желанията се взема предвид само един от адресите – постоянен или настоящ, който е по-благоприятен за детето.

Чл. 18. Родителите имат възможност да преподреждат желанията си и/или да посочват нови желания, съобразно обявените свободни места, преди всяко от класиранията до затварянето на електронната система съгласно графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново.

Чл. 19. Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени от графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново. Той се публикува в електронната система, на интернет страниците на училищата и се поставя на информационните табла за родители във всяко училище.

Чл. 20. Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.

 

РАЗДЕЛ V – КЛАСИРАНЕ

Чл. 21. (1) Класирането се извършва в срокове, съгласно графика на дейностите, определен от Община Велико Търново и публикуван на сайта за прием.

(2) Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище.

(3) Децата се класират въз основа на съответствието към критериите, посочени в Приложение №11 към настоящата Наредба, като се подреждат в низходящ ред според получения сбор от точки.

(4) При брой кандидати с равен брой точки, надвишаващ броя на свободните места в училището,  класирането се извършва на случаен принцип.

Чл. 22. Ако детето не е класирано на първо класиране, то участва със същия входящ номер в следващи класирания. Редакции на данните в заявлението могат да се правят до датата на затваряне на системата, съгласно графика на дейностите за всяко класиране.

 

Чл. 23. Близнаците участват в класиране с един входящ номер и едно заявление, като в заявлението се вписват данните на децата-близнаци.

 

Чл. 24. Резултатът от всяко класиране е виден в профила на заявителя в електронната система. На електронните страници и на информационните табла в училищата се публикува списък на класираните в съответното училище деца.

Чл. 25. При отказ от записване на детето след всяко класиране не се запазва мястото му за следващото класиране. В тези случаи първоначалното заявление се анулира автоматично и родителите трябва да подадат ново заявление за участие в класиране, като е важно родителят да се запознае с обявените свободни места.

 

РАЗДЕЛ VI - ЗАПИСВАНЕ СЛЕД КЛАСИРАНЕ

Чл. 26. Родителите (настойниците) записват детето в училището, за което е класирано, в определени срокове съгласно графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново.

Чл. 27. Записването се извършва от директора, след проверка от училищната комисия на подадените от родителя (настойника) задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране (Приложение № 11 – Изм. с Решение № 898 от 31.03.2022 г).

Чл. 28. Задължителни документи са:

1. (Отм.  с Решение № 898 от 31.03.2022 г.)

2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;

3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;

4. удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за върналите се от чужбина деца).

Чл. 29. Класираното дете се записва от родителите (настойниците) при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените срокове съгласно графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново.

Чл. 30. Родител (настойник), посочил неверни данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие.

Чл. 31. Училищната комисия отразява записаното дете в електронната система до изтичане на срока за записване за съответното класиране.

Чл. 32. След записването на детето отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и след това да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.

Чл. 33. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в съответното класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

 

РАЗДЕЛ VII - ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Чл. 34. Графикът на дейности за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново се изготвя за всяка календарна година от Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ на Община Велико Търново и се утвърждава от кмета до 31 март в годината, през която ще бъде осъществен приемът за предстоящата учебна година. При необходимост, графикът може да бъде променян, след утвърждаване от кмета на общината.

Чл. 35. Графикът съдържа срокове за следните дейности за всяко от предвидените класирания:

1.1. обявяване на свободните места;

1.2. регистриране за участие в класиране за прием (подаване на заявление-декларация):

1.2.1. от родителите (настойниците) по електронен път (онлайн);

1.2.2. от родителите (настойниците) в училището, посочено като първо желание за прием в заявлението-декларация.

1.3. обявяване на резултатите след съответните класирания;

1.4. записване на децата:

1.4.1. подаване на документите за записване от родителите в училищата;

1.4.2. потвърждение на приема за всяко дете в електронната система след съответното класиране.

 

РАЗДЕЛ VIII – АДМИНСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. (1) Съгласно чл. 347 от ЗПУО родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лева.

(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 глобата е в размер от 100 до 500 лева.

(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на Община Велико Търново.

(4) Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на Община Велико Търново и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на училищата.

 

 

(Нов – с Решение № 898 от 31.03.2022 г.)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на настоящата Наредба:

 1. „Родител“ е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс.

 2. „Случаен принцип“ означава системата за централизирано електронно класиране да генерира случайно/произволно число във възходящ ред, като по-малкият номер е с предимство.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Наредба за приемане на ученици в първи клас на  общинските училища на територията на град Велико Търново е разработена на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,  във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

§2. Настоящата Наредба отменя Наредба за приемане на ученици в първи клас на  общинските училища на територията на град Велико Търново, приета с Решения №932 и 933, по Протокол от 25.01.2018 година на Великотърновски общински съвет.

§3. (Отм. с Решение № 898 от 31.03.2022 г.)

§4. Лицата, на  които са възложени грижи за детето, съгласно чл. 137, ал.4 от Семейния кодекс, могат да заместват родителите в предвидените от тази Наредба дейности.

§5. Настоящата Наредба е приета с Решения № 213/25.06.2020 година на Великотърновски общински съвет и влиза в сила от учебната 2021/2022 година.

§6. Тази Наредба може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Великотърновски общински съвет.

§7. Контролът по изпълнение на настоящата Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново се осъществява от ресорния заместник-кмет в Община Велико Търново.

 

Приложения:

 

Icon Приложение 1 (2,5 MB)

Icon Приложение 2 (423,9 KB)

Icon Приложение 3 (778,5 KB)

Icon Приложение 4 (1,2 MB)

Icon Приложение 5 (981,4 KB)

Icon Предложение 6 (1,2 MB)

Icon Приложение 7 (1,4 MB)

Icon Приложение 8 (1008,9 KB)

Icon Приложение 9 (1,6 MB)

Icon Приложение 10 (805,1 KB)

Icon Приложение 11 (105,0 KB)

 

ВЕНЦИСЛАВ  СПИРДОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.