НАРЕДБА за прием на деца в яслени групи към ДГ "Ален мак", ДГ "Пролет" и ДГ "Рада Войвода" и в общинските детски градини на територията на Община Велико Търново

 
ГЛАВА ПЪРВА
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и реда за централизирано електронно класиране за прием в яслени групи в ДГ „Ален мак“, ДГ „Пролет“ и ДГ „Рада Войвода“ и в общинските детски градини на територията на град  Велико Търново чрез информационната система за електронен прием.
(2) С тази наредба се определят и условията и реда за прием на деца в общинските детски градини извън територията на град Велико Търново, а именно:
2.1. ДГ „Пламъче“, гр. Дебелец;
2.2. ДГ „Надежда“, гр. Килифарево;
2.3. ДГ „Пинокио“, с. Самоводене;
2.4. ДГ „Мечо Пух“, с. Беляковец;
2.5. ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, с. Ресен;
2.6. ДГ „Звездица“, с. Шемшево;
2.7. ДГ „Детски свят“, с. Церова кория;
2.8. ДГ село Водолей;
2.9. ДГ село Балван;
2.10. ДГ „Смехурко“, с. Присово.
Чл. 2. (1) Детските градини са институции в системата на предучилищното образование, в които се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. При условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ в детските градини може да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст.
(2) В яслените групи в детските градини могат да постъпват деца от 10-месечна до тригодишна възраст. Същите се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.
(3) Детските градини, в които се разкриват яслени групи, се определят с Решение на Общинския съвет.
Чл. 3. (1) Училището е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която може да се извършва и задължително предучилищно образование. В училищата децата в задължителна предучилищна възраст се обучават, възпитават и социализират при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване.
(2) Приемът на децата в училищата с групи за задължително предучилищно образование се регламентира в правилника на съответната образователна институция и не е обвързан с настоящата Наредба.  
Чл. 4. Предучилищното образование в детските градини на територията на община Велико Търново може да се осъществява при целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна организация.
(1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година от 15 септември до 14 септември включително на следващата календарна година.
(2) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.
(3) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден и се осъществява само през учебно време от 15 септември до 31 май на следващата календарна година. Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна организация, като в една група може да се включат не повече от 2 деца.
(4) Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от детската градина или училището. Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в РУО-Велико Търново и не е обвързана с електронната система за прием.
Чл. 5. (1) Настоящата наредба обхваща процесите на регистриране, кандидатстване, класиране, записване,  преместване, отписване и контрол.
 
 
ГЛАВА ВТОРА
Условия и ред за централизирано електронно класиране за прием в яслени групи в ДГ „Ален мак“, ДГ „Пролет“ и ДГ „Рада Войвода“ и в общинските детски градини на територията на град  Велико Търново
РАЗДЕЛ I
Централизиран електронен прием в яслени групи в ДГ „Ален мак“, ДГ „Пролет“ и ДГ „Рада Войвода“ в град Велико Търново
Чл. 6. Регистрирането и кандидатстването за прием се извършва по електронен път.
Чл. 7. Свободните места за прием в яслена група се обявяват на официалния уеб сайт на Община Велико Търново за електронен прием: https://priemdg.veliko-tarnovo.bg/, на сайта на детската градина с яслена група и на информационното табло в детската градина с яслена група.
 Чл. 8. Децата, кандидатстващи за яслена група в ДГ „Ален мак“, ДГ „Пролет“ и ДГ „Рада Войвода“, се регистрират в електронната система за прием в сроковете, обявени в графика на дейностите, публикуван в официалният уеб сайт на Община Велико Търново за електронен прием,  на сайта на детската градина с яслена група и  на информационното табло в детската градина с яслена група.
Чл. 9. Начини за регистрация в електронната система:
1. Родителят/настойникът лично регистрира, като създава електронен профил на детето, в електронната система чрез попълване на заявление по образец за участие в класиране. Родителят/настойникът има право да посочи в заявлението си до 3 избрани от него яслени групи към детски градини, за които има обявени свободни места.
2. В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, може да попълни в детската градина с яслена група писмено заявление с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването, след което го подписва, а данните се въвеждат в електронната система от директора на детската градина или от упълномощено от него лице в същия ден и в присъствието на родителя/настойника. На родителя/настойника се предоставя регистрационен номер от електронната система, с който се участва в класирането.
3. Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, родителят/настойникът може да регистрира заявление само на място в Община Велико Търново, след представяне на документ за самоличност.
Чл. 10. Всяко дете има право само на една активна регистрация в електронната система, по един от начините, посочени в чл. 9.
Чл. 11. Близнаците участват в класиране с един регистрационен номер и едно заявление, като в него се вписват данните на децата – близнаци.
Чл. 12. Заявителят носи отговорност за грешна или невярна информация, посочена в заявлението.
Чл. 13. До приключване на срока за регистрация на заявленията родителят/настойникът има право да редактира желанията си. В класирането участва заявлението с последната редакция.
Чл. 14. (1) Данните на родителя и детето, посочени в заявлението, са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и като такива попадат под специален режим на защита.
(2) Данните по ал. 1 могат да бъдат ползвани единствено за нуждите на електронното класиране за прием.
Чл. 15. (1) Централизирано класиране за яслена група в ДГ „Ален мак“, ДГ „Пролет“ и ДГ „Рада Войвода“ се извършва в сроковете, посочени в Графика на дейностите за електронен прием, публикуван на официалният уеб сайт на Община Велико Търново за електронен прием, на сайта на детската градина с яслена група и на информационното табло в детската градина с яслена група.
(2) Децата се класират в низходящ ред по брой точки съгласно Раздел IV „Критерии“. При брой кандидати с равен брой точки, надвишаващ броя на свободните места в образователната институция,  класирането се извършва на случаен принцип.
(3) Класиранията се извършват от електронната система за детските градини с яслени групи съгласно въведената от родителя/настойника информация за наличие на критерии, посочени в Раздел IV „Критерии“.
(4) Резултатите от всяко класиране се публикуват на официалния уеб сайт на Община Велико Търново за електронен прием в детските градини с яслени групи и на сайта на всяка детска градина с яслена група.
(5) Резултатите от всяко класиране се поставят и на информационните табла в детските градини с яслени групи.
(6) Всяко дете може да бъде класирано само в една детска градина с яслена група, в зависимост от получения сбор от точки, съобразно Раздел IV „Критерии“.
(7) След приключване на Графика на дейностите за електронен прием, при наличие на свободни места, те се обявяват информативно в електронната система за прием и в сайта на детската градина с яслена група. Кандидатства се на място в детската градина с яслена група, с подадено от родителя/настойника писмено заявление в свободен текст. Класирането се извършва в детската градина.
Чл. 16. (1) Начини на записване на дете в детска градина с яслена група:
1.    Родителят/настойникът или упълномощено от него лице записва класираното дете на място в детската градина с яслена група в рамките на срока, определен в Графика на дейностите, след представяне на документ за самоличност.
2.    В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини да отиде на място в детската градина с яслена група в рамките на срока, може по електронен път (чрез имейл) да запише детето, може и чрез лицензиран пощенски оператор, факс или по друг начин, оповестен от органа на интернет страницата му. Когато заявлението не е подписано или при съмнение дали то изхожда от посочения в него заявител, директорът на детската градина или упълномощено от него лице може да изиска неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това.
(2) Всяко записано дете се отразява в електронната система от директора на детската градина или упълномощено от него лице, до изтичане на срока за записване за съответното класиране.
(3) При записване на място родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина с яслена група, както и със списъка на медицинските изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в детската градина с яслена група, а в случаите по ал.1, т.2 – може да се запознае като му бъдат изпратени на посочения от родителя/настойника електронен адрес, настоящ/постоянен адрес.
(4) Ако детето е прието, но не бъде записано в указаните в Графика на дейностите срокове, то отпада от класирането. Родителят/настойникът може да кандидатства за следващо класиране, при обявени свободни места като регистрира ново заявление в електронната система и получи нов регистрационен номер.
(5) Постъпването на децата в яслени групи към детските градини, записани за новата учебна година, се извършва поетапно, но не по-късно от 60 дни, считано от 1 септември на съответната календарна година. В случай че детето не постъпи в детската градина с яслена група в определените срокове, мястото остава свободно и се обявява по реда на чл. 15, ал.7.
(6) Отговорност на родителя/настойника е да следи информацията за класиранията и да спазва сроковете за записване.
Чл. 17. До приключване на Графика на дейностите за електронен прием, записано дете не може да участва в следващи класирания. За да кандидатства отново, е необходимо родителят/настойникът да отпише детето от детската градина, след което да регистрира ново заявление за прием.
Чл. 18. (1) Преместването на дете от яслена група към детска градина в друга такава може да се осъществи при наличие на свободно място след началото на учебната година при условията и реда на чл. 15, ал.7.
(2) Директорите на детски градини с яслени групи могат да извършват преместване на деца между детските градини с яслени групи след подадени писмени заявления от родителите/ настойниците.
Чл. 19. Отписване:
(1) Децата от детските градини с яслени групи се отписват:
1. По желание на родителите/настойниците със заявление до директора;
2. При постъпване в първа възрастова група в друга детска градина.
Чл. 20. Децата, посещавали яслени групи към детски градини, които навършват 3 години през текущата календарна година участват за прием в електронното класиране за първа възрастова група по общия ред.
РАЗДЕЛ ІІ
Централизиран електронен прием на деца в първа възрастова група на детските градини в град Велико Търново
Чл. 21. (1) Децата, които навършват 3 години през текущата календарна година участват в електронно класиране за първа възрастова група. Те постъпват на 1-ви септември на календарната година /в случай, че 1-ви септември е почивен ден, постъпването е на първия следващ работен ден/.
(2) При условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ в детските градини могат да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца под 3-годишна възраст (в първа възрастова група) по преценка на родителя/настойника и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места в първа възрастова група към началото на учебната година.
Чл. 22. Свободните места за прием в първа възрастова група /3-годишни/ в детските градини се обявяват на официалният уеб сайт на Община Велико Търново за електронен прием в детските градини, на сайта на детската градина и на информационното табло в детската градина.
Чл. 23. Децата, кандидатстващи за първа възрастова група в общинските детски градини, се регистрират в електронната система за прием, в сроковете обявени в Графика на дейностите.
Чл. 24. (1) Начини за регистрация в електронната система:
1. Родителят/настойникът лично регистрира, като създава електронен профил на детето, в електронната система чрез попълване на заявление по образец за участие в класиране. Родителят/настойникът има право да посочи в заявлението си до 14 избрани от него детски градини, за които има обявени свободни места.         
2. В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, може да попълни в детската градина писмено заявление с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването, след което го подписва, а данните се въвеждат в електронната система от директора на детската градина или от упълномощено от него лице в същия ден и в присъствието на родителя/настойника. На родителя/настойника се предоставя регистрационен номер от електронната система, с който се участва в класиране.
3. Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, родителят/настойникът може да регистрира заявление само на място в Община Велико Търново, след представяне на документ за самоличност.
Чл. 25. Всяко дете има право само на една активна регистрация в електронната система, по един от начините, посочени в чл. 24.
Чл. 26. Близнаците участват в класиране с един регистрационен номер и едно заявление, като в него се вписват данните на децата - близнаци.
Чл. 27. Заявителят носи отговорност за грешна или невярна информация, посочена в заявлението.
Чл. 28. До приключване на срока за регистрация на заявленията родителят/настойникът има право да редактира желанията си. В класирането участва заявлението с последната редакция.
Чл. 29. (1) Данните на родителя и детето, посочени в заявлението, са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и като такива попадат под специален режим на защита.
(2) Данните по ал.1 могат да бъдат ползвани единствено за нуждите на електронното класиране за прием.
Чл. 30.(1) Централизирано класиране се извършва в сроковете, посочени в Графика на дейностите за електронен прием, публикуван на официалния уеб сайт на Община Велико Търново за електронен прием в детските градини, на сайта на детската градина и на информационното табло в детската градина.
(2) Децата се класират в низходящ ред по брой точки съгласно Раздел IV „Критерии“. При брой кандидати с равен брой точки, надвишаващ броя на свободните места в образователната институция,  класирането се извършва на случаен принцип.
(3) Класиранията се извършват от електронната система за детските градини съгласно въведената от родителя/настойника информация за наличие на критерии, посочени в Раздел IV „Критерии“.
(4) Резултатите от всяко класиране се публикуват на официалния уеб сайт на Община Велико Търново за електронен прием в детските градини и на сайта на всяка детска градина.
(5) Резултатите от всяко класиране се поставят и на информационните табла в детските градини.
(6) Всяко дете може да бъде класирано само в една детска градина, в зависимост от получения сбор от точки, съобразно Раздел IV „Критерии“.
(7) След приключване на Графика на дейностите за електронен прием, при наличие на свободни места за първа възрастова група, те се обявяват информативно в електронната система за прием и в сайта на детската градина. Кандидатства се на място в детската градина, с подадено от родителя/настойника писмено заявление в свободен текст. Класирането се извършва в детската градина.
Чл. 31. (1) Начини на записване на дете в детска градина:
1.    Родителят/настойникът или упълномощено от него лице записва класираното дете на място в детската градина в рамките на срока, определен в Графика на дейностите, след представяне на документ за самоличност.
2.    В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини да отиде на място в детската градина в рамките на срока, може по електронен път (чрез имейл) да запише детето, може и чрез лицензиран пощенски оператор, факс или по друг начин оповестен от органа на интернет страницата му. Когато заявлението не е подписано или при съмнение дали то изхожда от посочения в него заявител, директорът на детската градина или упълномощено от него лице може да изиска неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това.
(2) Всяко записано дете се отразява в електронната система от директора на детската градина или упълномощено от него лице, до изтичане на срока за записване за съответното класиране.
(3) При записване на място родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина, както и със списъка на медицинските изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в детската градина, а в случаите по ал.1, т.2 – може да се запознае като му бъдат изпратени на посочения от родителя/настойника електронен адрес, настоящ/постоянен адрес.
(4) Ако детето е прието, но не бъде записано в указаните в Графика на дейностите срокове, то отпада от класирането. Родителят/настойникът може да кандидатства за следващо класиране, при обявени свободни места като регистрира ново заявление в електронната система и получи нов регистрационен номер.
(5) Постъпването на децата, записани в първа възрастова група за новата учебна година, се извършва в срок съгласно чл. 21, ал.1. В случай че детето не постъпи в детската градина в определените срокове, мястото остава свободно и се обявява по реда на чл. 30, ал.7.
(6) Отговорност на родителя/настойника е да следи информацията за класиранията и да спазва сроковете за записване. 
Чл. 32. До приключване на Графика на дейностите за електронен прием, записано дете не може да участва в следващи класирания. За да кандидатства отново е необходимо родителят/настойникът да отпише детето от детската градина, след което да регистрира ново заявление за прием.
Чл. 33. (1) Преместването на дете от една детска градина в друга може да се осъществи при наличие на свободно място след началото на учебната година при условията и реда на чл. 30, ал. 7.
(2) Директорите на детски градини могат да извършват преместване на деца между две детски градини след подадени писмени заявления от родителите/настойниците и на двете деца.
Чл. 34. Децата от първа възрастова група се отписват:
1. По желание на родителите/настойниците със заявление до директора;
2. При отсъствие повече от един месец без писмено заявление от родителят /настойника/ до директора за причините, поради които детето не посещава детската градина.
 
РАЗДЕЛ ІII
 Прием на деца във втора, трета и четвърта възрастови групи в общинските детски градини в град Велико Търново
Чл. 35. (1) Деца за втора, трета и четвърта възрастови групи в детските градини се приемат целогодишно при наличие на свободни места в съответните детски градини.
(2) Заявления се подават на място в детската градина при директора или упълномощено от него лице.
(3) Заявленията се вписват във входящия дневник на детската градина за кореспонденция, като на родителя се дава входящ номер.
(4) Класирането се извършва в детската градина.
Чл. 36. Децата подлежащи на задължително училищно образование се отписват от детската градина при постъпване в първи клас.
 
РАЗДЕЛ IV
Критерии за централизиран електронен прием
Чл. 37. Общи критерии за прием в яслени групи в ДГ „Ален мак“, ДГ „Пролет“ и ДГ „Рада Войвода“ в град Велико Търново:
Критерии
Точки
Изискуеми документи, с които се доказва избран критерий
1
 
Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на детската градина и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните 10 месеца
преди подаване на заявлението.
- Деца, чиито братя или сестри посещават същата детска градина в годината на прием на детето, независимо от постоянния/настоящия им адрес.
600
Служебно начало /проверява се от Община Велико Търново по служебен ред/
 
2
Втора група – деца, чиито постоянен/настоящ
адрес в прилежащия район на детската градина е променян в периода от раждането до навършване на 10 месеца преди подаване на
заявлението.
400
4
Трета група – деца с
постоянен/настоящ адрес извън
прилежащия район на детската градина към деня на подаване на заявлението.
100
 
Чл. 38. Общи критерии за прием в първа възрастова група в детските градини в град Велико Търново:
Критерии
Точки
Изискуеми документи, с които се доказва избран критерий
1
 
Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на детската градина и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните 2 години
преди подаване на заявлението.
- Деца, чиито братя или сестри посещават същата детска градина в годината на прием на детето, независимо от постоянния/настоящия им адрес.
600
Служебно начало /проверява се от Община Велико Търново по служебен ред/
 
2
Втора група – деца, чиито постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на детската градина е променян в периода от раждането до навършване на 2 годишна възраст преди подаване на заявлението.
400
3
Трета група – деца с
постоянен/настоящ адрес извън
прилежащия район на детската градина към деня на подаване на заявлението
100
 
 
Чл. 39. Допълнителни критерии за прием в яслени групи в ДГ „Ален мак“, ДГ „Пролет“ и ДГ „Рада Войвода“ и за прием на първа възрастова група в детските градини в град Велико Търново:
 
Критерии
Точки
Изискуеми документи, с които се доказва избран критерий
1
Дете с трайни увреждания с 50% и над 50%
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Служебно начало /проверява се от Община Велико Търново по служебен ред/
 
2
 
Дете с един или двама починали
родители
19
3
Детето е посещавало яслена група в избраната като желание детска градина (критерият е валиден само за прием в първа възрастова група на детска градина)
15
4
Дете от семейство с повече от две деца
 
10
5
Дете, чийто родител/и или настойник/ци  е/са инвалид/и със загубена работоспособност с 50 % и над 50%
10
6
Дете със СОП (специални образователни потребности)
10
7
Деца-близнаци
 
10
8
Дете с неизвестен родител или с родител с отнети родителски права
 
9
9
Дете под полицейска закрила, дете настанено в семейство на роднини или близки, дете от специализирани институции, дете настанено в приемно семейство, Центрове за настаняване от семеен тип и други социални институции
9
10
Други деца в семейството със заболявания със 70% и над 70%, които не са настанени в други социални институции
9
11
Поредност на желанията, избрани от родителя/настойника:
- По първо желание - 14 точки;
- По второ желание - 13 точки;
- По трето желание - 12 точки;
- По четвърто желание - 11 точки;
- По пето желание - 10 точки;
- По шесто желание – 9 точки;
- По седмо желание - 8 точки;
- По осмо желание - 7 точки;
- По девето желание - 6 точки;
- По десето желание - 5 точки;
- По единадесето желание - 4 точки;
- По дванадесето желание - 3 точки;
- По тринадесето желание - 2 точки;
- По четиринадесето желание - 1 точка.
 
 
 
РАЗДЕЛ V
Контрол
Чл. 40. Контрол по спазване на реда за електронно класиране за прием на деца в яслени групи към ДГ "Ален мак", ДГ "Пролет и ДГ "Рада Войвода" и в общинските детски градини на територията на град Велико Търново, определен в настоящата Наредба, се осъществява от Община Велико Търново чрез Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт".
РАЗДЕЛ VI
Срокове за съхранение на лични данни
Чл. 41. Документите, които родителят/настойникът представя в детската градина при записване на детето се съхраняват за срок от 5 години.
Чл. 42. Данните от регистрираните профили на родителите в електронния регистър за прием в детските градини се съхраняват до края на календарната година, за която се отнася приема.
РАЗДЕЛ VII
График на дейностите за  електронен прием в яслена и първа възрастови групи в общинските детски градини на територията на град Велико Търново
Чл. 43. Графикът на дейности за  електронен прием в яслена и първа възрастови групи в общинските детски градини на територията на град Велико Търново се изготвя за всяка календарна година от Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ на Община Велико Търново и се утвърждава от кмета в годината, през която ще бъде осъществен приемът за предстоящата учебна година. При необходимост, графикът може да бъде променян, след утвърждаване от кмета на общината.
Чл. 44. Графикът съдържа срокове за следните дейности за всяко от предвидените класирания:
1.1. обявяване на свободните места;
1.2. регистриране за участие в класиране за прием (подаване на заявление):
1.2.1. от родителите (настойниците) по електронен път (онлайн);
1.2.2. от родителите (настойниците) в детската градина, посочена като първо желание за прием в заявлението.
1.3. обявяване на резултатите след съответните класирания;
1.4. записване на децата:
1.4.1. подаване на документите за записване от родителите в детските градини;
1.4.2. потвърждение на приема за всяко дете в електронната система след съответното класиране.
ГЛАВА ТРЕТА
Условия и ред за прием на деца в общинските детски градини извън територията на град Велико Търново
 
РАЗДЕЛ I
Участие в класиране за прием на деца в общинските детски градини извън територията на град Велико Търново
 
Чл. 45. Кандидатстване:
1. Сроковете за организиране и провеждане на приема на децата в общинските детски градини извън територията на град Велико Търново се публикуват на официалния уеб сайт на Община Велико Търново, раздел „Образование“, на сайта на детската градина и на информационното табло на детската градина.
2. Отговорност на родителя /настойника/ е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.
3.  Кандидатите подават заявление за участие в класиране за прием по образец съгласно Приложение № 16 от настоящата Наредба. Кандидатстването се осъществява от родител /настойник/ на детето или упълномощено от него лице, който носи отговорност за коректността на подадената информация.
4.  Писмените заявления за прием на деца от I-ва (първа) възрастова група се подават в 7-дневен срок, считано от 1-ви април /в случай, че първият и/или последният ден от срока съвпада с официален празник или почивен ден, писмени заявления се подават в първия следващ работен ден/ и важат само за децата, които навършват 3-годишна възраст в същата календарна година и деца при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването. Заявленията на децата за II-ра (втора), ІІІ-та (трета) и ІV-та (четвърта) възрастови групи се подават целогодишно и приемът се осъществява при наличието на свободни места.
5. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят /настойникът/ е длъжен да актуализира данните на място в детската градина, където е подал заявлението. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.
  
 
Чл.46. Приемът на документите за участие в класиране се извършва от директора на детската градина или от упълномощено със заповед от него лице, като се издава пореден входящ номер.
 
Чл. 47. (1) Класирането на подадените заявления в детската градина се осъществява на 12-ти април /в случай, че датата съвпада с официален празник или почивен ден, класирането се извършва в първия следващ работен ден/.
 
(2) На 15-ти април /в случай, че датата съвпада с официален празник или почивен ден, публикуването се извършва в първия следващ работен ден/ на официалния сайт на Община Велико Търново и на видно място в детските градини се публикуват и поставят:
1. списъци с класираните деца;
2. свободните места в детските градини.
 
РАЗДЕЛ II
Записване на класираните  деца
 
Чл. 48. Записване:
  1. В срок от 10 (десет) дни, считано от 16-ти  април се извършва записване на новоприетите деца в съответната детска градина /в случай, че първият и/или последният ден от срока съвпада с официален празник или почивен ден, писмени заявления се подават в първия следващ работен ден/.
  2. При записване родителят /настойникът/ попълва заявление съгласно Приложение № 17, което може да бъде предоставено от директора на детската градина или изтеглено от родителя/настойника от официалния уеб сайт на Община Велико Търново.
  3. Записването се извършва от директора на детската градина след представяне на документ за самоличност от родителя /настойника/. 
Чл. 49. Задължителни документи са:
  1. попълнено заявление за записване по образец /Приложение № 17/;
  2. личната карта на подаващия заявлението за записване родител /настойник/ за удостоверяване при поискване.
 
Чл. 50. При записване на детето родителят /настойникът/ се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на съответната детска градина.
 
Чл. 51. Родителят /настойникът/ се запознава със списъка медицински изследвания и документи, които трябва да представят преди постъпване на детето в детската градина.
 
Чл. 52. Постъпването на децата за I-ва (първа) възрастова група е на 1-ви септември на календарната година /в случай, че 1-ви септември е почивен ден,  постъпването е на първия следващ работен ден/.
 
РАЗДЕЛ III
Преместване
 
Чл. 53.  (1) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина по желание на родителите /настойниците/ през цялата година след подадено писмено заявление в свободен текст, при наличие на свободно място в приемащата градина. 
(2) Задължително условие за записване в нова детска градина е отписването на детето от предходната.
 
 
 
РАЗДЕЛ IV
Отписване
Чл. 54. Децата от детските градини се отписват:
  1. по желание на родителят /настойника/ със заявление, съгласно Приложение № 18 до директора;
  2. при постъпване в първи клас;
  3. при отсъствие повече от един месец без писмено заявление от родителят /настойника/ до директора за причините, поради които детето не посещава детската градина;
 
Чл. 55.  Детската градина издава удостоверение за задължително предучилищно образование за децата от групите за задължително предучилищно образование.
РАЗДЕЛ V
Контрол
Чл. 56. Контрол по спазване на реда за прием на деца в детските градини извън територията на град Велико Търново, определен в настоящата Наредба се осъществява от Община Велико Търново чрез Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт".
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Админстративно наказателни разпоредби
Чл. 57. (1) Съгласно чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лева.
(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 глобата е в размер от 100 до 500 лева.
(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на Община Велико Търново.
(4) Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на Община Велико Търново и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на училищата.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на настоящата Наредба:
 1. „Родител“ е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс.
 2. „Случаен принцип“ означава системата за централизирано електронно класиране да генерира случайно/произволно число във възходящ ред, като по-малкият номер е с предимство.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба за прием на деца в яслени групи към ДГ "Ален мак", ДГ "Пролет" и ДГ "Рада Войвода" и в общинските детски градини на територията на община Велико Търново е разработена на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.7, ал. 1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.
§2. Настоящата Наредба отменя Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Велико Търново, приета с Решение №476 и 477, по Протокол от 29.12.2016 година на Великотърновски общински съвет.
§3. Лицата, на  които са възложени грижи за детето, съгласно чл. 137, ал.4 от Семейния кодекс, могат да заместват родителите в предвидените от тази Наредба дейности.
§4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 1177/22.12.2022 година на Великотърновски общински съвет и влиза в сила от датата на публикуването ѝ на официалната интернет-страница на Община Велико Търново. 
§5. Тази Наредба може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Великотърновски общински съвет.
 
Приложения:
Icon Приложение № 1 – Обща схема на районите за прием в детските градини на територията на град Велико Търново (3,5 MB) Icon Приложение № 2 – Район на ДГ „Слънчев дом“ (4,3 MB) Icon Приложение № 3 – Район на ДГ „Райна Княгиня“ (694,6 KB) Icon Приложение № 4 – Район на ДГ „Иванка Ботева“ (913,3 KB) Icon Приложение № 5 – Район на ДГ „Евгения Кисимова“ (4,5 MB) Icon Приложение № 6 – Район на ДГ „Ивайло“ (4,5 MB) Icon Приложение № 7 – Район на ДГ „Първи юни“ (4,5 MB) Icon Приложение № 8 – Район на ДГ „Здравец“ (150,9 KB) Icon Приложение № 9 – Район на ДГ „Соня“ (596,9 KB) Icon Приложение № 10 – Район на ДГ „Слънце“ (200,9 KB) Icon Приложение № 11 – Район на ДГ „Пролет“ (1,0 MB) Icon Приложение № 12 – Район на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ (4,5 MB) Icon Приложение № 13 – Район на ДГ „Ален мак“ (4,5 MB) Icon Приложение № 14 – Район на ДГ „Шареният замък“ (4,3 MB) Icon Приложение № 15 – Район на ДГ „Рада Войвода“ (830,2 KB) Icon Приложение № 16 – Заявление-декларация за участие в класиране за прием на деца в общинските детски градини извън територията на град Велико Търново (62,0 KB) Icon Приложение № 17 – Заявление за записване на деца в общинските детски градини извън територията на град Велико Търново (57,0 KB) Icon Приложение № 18 – Заявление за отписване на деца в общинските детски градини (34,5 KB)
 
ВЕНЦИСЛАВ  СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.