НАРЕДБА за организация на дейността на детска млечна кухня в Община Велико Търново

Глава първа
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
 
 
Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на Детска млечна кухня (ДМК).
 
Чл. 2. (изм. с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.) ДМК осъществява дейността си съгласно чл. 118 , ал. 1 и 3 от Закона за здравето, обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г., Закона за храните и подзаконовите нормативни актове за прилагането му, Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 103 от 2.12.2008 г., изм.,бр. 24 от 31.03.2009 г., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 63 от 2.08.2005 г., Наредба № 5 от 25.05.2006 година за хигиената на храните, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 01.09.2006 г., Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 01.09.2013 г.
 
Чл. 3. Детска млечна кухня е организационно обособена структура, в която медицински и други специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за деца от 6 (шест) месечна до навършване на 3 (тригодишна) възраст.
 
 
 
Глава втора
 
СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ НА ДМК ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
Чл. 4. На територията на Община Велико Търново е обособена една Детска млечна кухня с капацитет 330 (триста и тридесет) абоната.
 
Чл. 5. (изм. с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.) (1) ДМК се състои от “Кухня - Майка” и 7 (седем) раздавателни пункта, обособени в помещения общинска собственост, както следва:
 
пункт на ул. “Марно поле”, № 21;
пункт на ул. “Проф. Илия Янулов”, № 3;
пункт на ул. “Димитър Найденов”, № 4;
пункт на СОУ “Комаров”;
пункт на ул. “Освобождение”, № 73;
пункт на ул. “Деню Чоканов”, № 8;
пункт на ул. „Петър Мазнев” № 4, гр. Дебелец.
Чл. 6. (изм. с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.) (1) Кметът на общината сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с Директора на Детска млечна кухня.
 
(2) Директорът на Детска млечна кухня се назначава след проведен конкурс при условията на Глава пета, Раздел IV от Кодекса на труда.
 
(3) Директорът на Детска млечна кухня сключва, изменя и прекратява трудовите договори на лицата, които работят в детската кухня.
 
(4) Директорът ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската кухня, включително и спазването на нормите за здравословно хранене при приготвянето на храната.
 
Чл. 7. (изм. с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.) С решение на Великотърновски общински съвет за съответната година се утвърждава числеността на персонала и разходите за работни заплати на Детска млечна кухня.
 
Чл. 8. (изм. с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.) За размерите на началните основни месечни заплати на работещите в Детска млечна кухня се прилагат размерите, съобразно Решение на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за съответната година, Колективен трудов договор, сключен между Община Велико Търново и Изпълнителния съвет на Териториалния координационен съвет на Федерация на синдикатите в здравеопазването към Конфедерация на независимите синдикати в България - Велико Търново, и в съответствие с утвърдения от Великотърновски общински съвет бюджет за календарната година, и в съответствие с Вътрешните правила за заплатите.
 
Чл. 9. Персоналът на Детска млечна кухня по длъжности се състои от:
 
Директор на детската млечна кухня с трудов стаж над 5 (пет) години и с висше образование по специалност „медицинска сестра” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене” или „магистър” от професионално направление „Биотехнологии”, „Хранителни технологии”, „Обществено здраве”, „Здравни грижи”. (Изм. с реш.501/ 19.03.2009 г.)
Технолог по хранене.
Касиер домакин.
Готвачи.
Помощник готвач.
Работници кухня.
Шофьор.
Други.
Чл. 10. (изм. с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.) (1) Работещите в детска млечна кухня носят по време на работа специално работно облекло, обувки и средства за прибиране на косата, като не се допуска носенето на накити върху работното облекло.
 
(2) Работното облекло не се носи извън територията на детска млечна кухня.
 
(3) В работните помещения се допускат външни лица само след разрешение на директора на детска млечна кухня и използването на специално облекло.
 
Чл. 11. (изм. с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.) Дарения се получават от Комисия, назначена със заповед на Директора на ДМК, съгласно утвърдените със Заповед № РД 22-1894/ 09.12.2009 г. на Кмета на Община Велико Търново Правила за приемане, регистриране и отчитане на получените дарения в структурите към Център за социални услуги.
 
 
 
Глава трета
 
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
 
Чл. 12. (изм. с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.) В ДМК се предоставя храна на деца на възраст от 6 месеца до три години, които се отглеждат в домашни условия, не са настанени в детски ясли, социални или здравни заведения на държавна или общинска издръжка.
 
Чл. 13. (изм. с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.) Основна функция на ДМК е приготвянето на разнообразна храна, отговаряща по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм и съобразена с изискванията на Българска агенция по безопасност на храните.
 
Чл. 14. ДМК въвежда, прилага и поддържа система от процедури и програми за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки (система НАССР).
 
Чл. 15. Прегледът и актуализирането на системата НАССР се извършва съгласно изискванията по чл. 18, ал. 2 от Закона за храните.
 
Чл. 16. (изм. с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.) Комисия в състав - директор на ДМК, касиер-домакин и готвач изготвя седмичното меню, което се поставя на видно място.
 
Чл. 17. (1) За записване на деца за абонати на Детската млечна кухня, родител/настойник/попечител подава в “Кухнята-майка”, на адрес гр. Велико Търново, ул. “Марно поле”, № 21:
 
1. Писмено заявление по образец, придружено от следните документи:
 
1.1. бележка от личния лекар с указания за хранителния режим;
 
1.2. копие от удостоверението за раждане на детето;
 
1.3. (нова с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.) Декларация за ползване на преференция, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени за услуги на територията на Община Велико Търново (по образец).
 
(2) Приемането на документите по ал.1 се извършва всеки работен ден от 11.00 часа от директора на ДМК в пункта на ул. “Марно поле”, № 21.
 
(3) При удовлетворяване на молбата по ал. 1 се издава абонаментна карта (Приложение № 1), срещу която се закупуват купони.
 
(4) Всяко записано дете има право да получава по една порция от дневния оклад за всеки работен ден.(Изм. с Решение № 501 на ВТОС от 19.03.2009 г.)
 
Чл. 18. (1) Продажбата на купони за настоящия месец и тяхната заверка се извършва в пункт на ул. “Марно поле”, № 21 от 11.00 часа до 12.30 часа всеки работен ден.
 
(2) (изм. с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.) В последните два работни дни на изтичащия месец, купони за следващия месец се продават от 9.30 до 12.30 часа. През тези два последни дни от месеца не се продават купони за настоящия месец.
 
(3) За получаване на храна от ДМК, родителите и настойниците заплащат месечни такси в размери, определени с Наредба за определянето на местните такси и цени за услуги на територията на Община Велико Търново, в съответствие със Закона за местните данъци и такси.
 
(4) Издръжката на ДМК е изцяло общинска отговорност.
 
Чл. 19. Заверява се само един купон за следващия ден на дете, абонат на ДМК.
 
Чл. 20. Готовата храна се транспортира до раздавателните пунктове при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания.
 
Чл. 21. (1) Раздаването на храната се извършва в раздавателните пунктове, както следва:
 
В пункт на ул. “Марно поле”, № 21 – от 11.00 часа до 12.30 часа;
В пункт на ул. “Проф. Илия Янулов”, № 3 – от 11.20 часа до 12.20 часа;
В пункт на ул. “Димитър Найденов”, № 4 – от 12.10 часа до 12.30 часа;
В пункт на СОУ “Комаров” – от 11.45 часа до 12.15 часа;
В пункт на ул. “Освобождение”, № 73 – от 11.10 часа до 12.10 часа;
В пункт на ул. “Деню Чоканов”, № 8 – от 11.30 часа до 12.30 часа;
В пункт на ул. „Петър Мазнев” № 4, гр. Дебелец – от 12.00 часа до 12.30 часа. (нова с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.)
Чл. 22. Рекламации от гражданите, относно количеството и качеството на храната се уважават в момента на получаването й.
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. В ДМК има правилник за вътрешния ред, съобразен с Кодекса на труда, с нормативните актове по неговото прилагане и с тази наредба.
 
§ 2. (изм. с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.) Материално-отговорните лица носят пълна имуществена отговорност, съгласно раздел II, глава десета от Кодекса на труда.
 
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 3. (изм. с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.) Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 
§ 4. (изм. с Решение № 722 на ВТОС от 27.06.2013 г.) Настоящата Наредба е приета с Решение № 252/19.06.2008 г. на Великотърновски общински съвет, изм. и доп. с Решение № 501/19.03.2009 г. и Решение № 722/27.06.2013 г. на Великотърновски общински съвет.
 
 
 
НИКОЛАЙ АШИКОВ
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.