ПРАВИЛА за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества Велико Търново

Раздел І
Общи положения:
Чл. 1. (1) Правилата уреждат организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества Велико Търново, наричан по-нататък Съвета, съгласно чл. 15 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества.
(2) Съветът е орган за провеждане на Общинската политика срещу злоупотребата с наркотични вещества и за борба с наркотрафика, съобразно Националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества.
 
Раздел ІІ
Функции на Съвета:
Чл. 2. Съветът по чл.1. има следните функции:
1. Изпълнява Националната политика за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика
2. Разработва и координира Общинска програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика в съответствие с националните програми по чл.11, т.1 и 2 от ЗКНВП и Националната стратегия за борба с наркотиците.
3. Предлага чрез Кмета на Община Велико Търново приемане в Общински съвет Велико Търново на Общинската програма срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и проект на бюджет за осигуряване на общинската политика и дейностите по тази програма.
4. Създава Превантивно информационен център.
5. Отчита дейността си по т. 1 - 4 пред НСНВ и Общински съвет Велико Търново.
 
Раздел ІІІ
Организация на Съвета:
Чл. 3. (1) Съветът е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове, чийто състав се определя с Решение на Общински съвет Велико Търново.
(2) Председател на Съвета е Заместник кмет "Хуманитарни дейности", а Секретар е Началник отдел "Социални, здравни, младежки и спортни дейности" в Община Велико Търново.
(3) Членове на Съвета са представители на заинтересованите ведомства, както следва:
- ВТОС
- Окръжна прокуратура Велико Търново
- РДВР Велико Търново
- Община Велико Търново,Отдел "НО"
- Община Велико Търново, Отдел "СЗМСД"
- Агенция за Социално подпомагане - Велико Търново
- РИОКОЗ - Велико Търново
- РЦЗ - Велико Търново
- ОДПЗС ЕООД Велико Търново
- НВУ "Васил Левски"
- Клуб "Отворено общество" - Велико Търново
Чл. 4. (1) В заседанията на Съвета участва Председателя на Комисията по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет Велико Търново.
(2)По решение на Съвета, в заседанията могат да участват и представители на други организации и експерти.
Чл. 5. (1) Председателят на Съвета:
1. представлява Съвета.
2. ръководи заседанията.
3. внася предложения и въпроси за разглеждане от Общинска администрация и Общински съвет, във връзка с дейността на Съвета.
4. подписва протоколите от заседанията на Съвета.
5. координира провеждането на съвместни дейности на различни институции на общинско ниво.
6. координира дейността на Съвета с НСНВ.
(2) В отсъствие на Председателя , неговите функции се изпълняват от Секретаря на Съвета.
(3) Секретарят на Съвета :
1. организира подготовката на заседанията на Съвета.
2. координира изпълнението на взетите на заседанията решения.
3. води протоколите от заседанията на Съвета.
4. изготвя документи и материали за кореспонденция със институциите, представени в Съвета.
5. създава база данни за възможностите за лечение и рехабилитация, която предоставя на заинтересованите семейства.
6. представлява Съвета при отсъствие на Председателя.
Чл. 6. (1) Съветът е постоянно действащ орган, който провежда най-малко три заседания в годината.
(2) Заседанията се свикват от Председателя, на основание на Решение, взето на предишно заседание.
(3) Съветът има право да провежда извънредни заседания.
Чл. 7. Заседанията на Съвета са закрити. По изключение, Съветът може да реши отделно заседание да бъде открито.
Чл. 8.(1) За всяко заседание се съставя дневен ред, който се изготвя от Секретаря и се изпраща до членовете на Съвета най-малко 5 работни дни преди заседанието, заедно с материалите от дневния ред.
(2) Всеки член на Съвета може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред.
Чл. 9. Заседанията на Съвета се считат за редовни , ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му. При липса на кворум се насрочва ново заседание.
Чл. 10. (1) Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете на Съвета.
(2) По предложение на всеки от членовете му, Съветът може да вземе Решение по конкретен въпрос да се проведе тайно гласуване.
Чл. 11. (1) На заседанията на Съвета се водят протоколи, които се подписват от водещия Протокола и от Председателя на Съвета.
(2) Към Протоколите с взетите Решения се прилигат и документите, обсъдени на заседанията на Съвета.
(3) Протоколите, Решенията и другите документи се съхраняват от Секретаря на Съвета.
 
Раздел ІV
Превантивно информационен център (ПИЦ):
Чл. 12. Към Общинския савет по наркотични вещества Велико Търново се създава Превантивно информационен център, по чл.15 ал.2 от ЗКНВП.
Чл. 13.(1) Превантивно информационният център (ПИЦ):
1. събира, съхранява и анализира информация на общинско ниво по проблема наркомании.
2. организира и провежда мероприятията по Общинската програма за борба с наркоманиите.
3. разработва превантивни програми, подготвя екипи за реализирането на тези програми.
4. организира работни срещи, семинари и конференции в областта на наркоманиите.
5. насочва потърсили помощ по проблема граждани към специалисти.
6. координира взаимоотношенията между семейства на “зависими” и институциите, представени в Съвета
7. създава и поддържа актуална база данни за възможностите за лечение и рехабилитация, която предоставя на заинтересованите граждани.
Чл. 14. Съставът на ПИЦ се назначава със Заповед на Кмета на Община Велико Търново.
Чл. 15. При изпълнение на Общинската програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества ПИЦ се контролира и ръководи от Общинския съвет по наркотични вещества Велико Търново.
Чл. 16. При изпълнение на Националната политика ПИЦ се ръководи методически от НСНВ, чрез Националния център по наркомании към МЗ.
 
Раздел V
Преходни и заключителни разпоредби:
§. 1. Правилата се приемат на основание чл. 18, ал. 2. от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества.
§. 2. Съветът се свиква на първо заседание от неговия Председател в срок един месец след приемането на Правилата от Общинския съвет Велико Търново
§. 3. Изпълнението на Правилата се възлага на Председателя на Общинския съвет по наркотични вещества Велико Търново.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.