НАРЕДБА за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново

ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1 Тази Наредба урежда обществените отношения свързани с:

1.Опазването и ползването на следните компоненти на околната среда:

а)атмосферен въздух

б)води

в)почви и земни недра

г)ландшафт, природни обекти, биологично разнообразие и неговите компоненти

2.Контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда и в частност:

а)отпадъци

б)шум

3.Поддържането на чистотата на територията на общината.

4.Контрол при отглеждането на домашни животни на територията на общината.

5.Предоставянето на информация за състоянието на околната среда на територията на общината.

6.Компетентните органи.

7.Правата, задълженията и отговорностите на физическите и юридическите лица и други организации.

8.Финансирането на дейностите по опазване на околната среда на територията на общината.

9.Контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата Наредба.

Чл.2 Тази Наредба цели предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда на територията на Общината, с оглед опазването на околната среда и защитата на здравето на населението.

 

ЧАСТ ВТОРА

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

 

Чл.3 (1) Кметът на общината, в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (3ООС), специалните закони в областта на околната среда планира, организира и контролира опазването на околната среда на територията на общината, като:

1.Информира населението за състоянието на околната среда, съгласно изискванията на 3ООС;

2.Разработва Програма за опазване на околната среда на територията на общината, Програма за управление на отпадъците и Програма за управление качеството на атмосферния въздух, в съответствие с указанията на министъра на околната среда и водите;

3.Разработва и контролира заедно с другите органи планове за ликвидиране на последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината;

4.Организира управлението на отпадъци на територията на общината;

5.Контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии;

6.Организира и контролира чистотата, поддържането, опазването и разширяването на селищните зелени системи в населените места и край селищните територии, както и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство в тях;

7.Определя и оповестява публично лицата, отговорни за поддържането на чистотата на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на територията на населените места, и контролира изпълнението на техните задължения;

8.Обявява телефонен номер, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения и да правят предложения, свързани с дейностите по опазване на околната среда.

Чл.4 Общинският съвет взима решения по предложения на кмета, във връзка с подобряване на организацията по опазване на околната среда територията на общината, както и приема и контролира изпълнението програмите по чл.3, ал.1, т.2.

 

ЧАСТ ТРЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

 

Чл.5 (1) Физическите и юридически лица имат право:

1.Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по опазването на околната среда на територията на общината.

2.Да сигнализират на общинската администрация за нарушения на разпоредбите на настоящата наредба и законодателството в областта на околната среда.

3.Да сигнализират на общинската администрация за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по опазване на компонентите на околната среда и управление на факторите, които я увреждат.

4.Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения при изпълнение на тази наредба.

Чл.6 Физическите и юридическите лица са длъжни да спазват изискванията на законодателството, в областта на околната среда и тази наредба и да не нарушават нормативно въведените забрани.

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.7 Ползването на компонентите на околната среда на територията на общината за задоволяване на собствени потребности с нестопанска цел е безвъзмездно, освен в случаите, определени в 3ООС и в специалните закони в областта на околната среда.

Чл.8 Определеното със закон използване на природни ресурси с цел стопанска дейност е възмездно.

Чл.9 Лицата, осъществяващи дейности по чл.7 и 8 на територията на общината, са длъжни да опазват и възстановяват околната среда.

 

ГЛАВА ВТОРА

ЧИСТОТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

 

Чл.10 Физическите и юридическите лица, които осъществяват дейности с източници на емисии в атмосферния въздух на територията на общината, са длъжни да спазват изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовите актове към него.

Чл.11 Забранява се:

1.Повреждането на съоръжения на станциите от националната и местните системи за наблюдение и контрол върху състоянието на околната среда на територията на общината;

2.Изгарянето на пластмасови, органични и други отпадъци в и извън границите на населените места с изключение на специално пригодените за целта инсталации притежаващи съответните разрешителни;

3.Изгарянето на омаслени парцали, гумени и пластмасови изделия в жилищните райони;

4.Изхвърлянето и изпускането на газови емисии, вещества и материали, които водят до отделянето на неприятни миризми и замърсяване на атмосферния въздух;

5.Паленето на отпадъците в съдовете за битови отпадъци;

 

ГЛАВА ТРЕТА

ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ

 

Чл.12 Всички води и водни обекти на територията на общината се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.

Чл.13 Забранява се изхвърлянето в канализационните мрежи на населените места и селищните пречиствателни станции на територията на общината на:

1.Твърди отпадъци и материали, които могат да запушат тръбите и шахтите или се отлагат по стените им: вар, пясък, гипс, пепел, строителни, кухненски, животински, кожени и твърди битови отпадъци, метални стружки, парцали, конци, влакна, течен тор, джибри, винена или бирена утайка, целулоза, хартия, стъкло и други подобни отпадъци;

2. Вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите и канализационните съоръжения;

3.Необеззаразени инфекциозни отпадъчни материали и микробиологични препарати;

4.Киселини и основи;

5.Експлозивни, запалими, корозивно действащи, канцерогенни, радиоактивни вещества и други опасни отпадъци.

Чл.14 Забранява се изпускането на отпадъчни води от по-високо разположен обект в по-ниско разположен, освен чрез договор между собствениците на двата обекта, като собственикът на по-ниско разположения обект носи отговорност по отношение на разрешителния режим на заустване на посочените води и от двата обекта.

Чл.15 Забранява се заустване на отпадъчни води в пояс "I" на санитарно-охранителната зона около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Чл.16 (1) С оглед опазване на водите и водните обекти на територията на общината, както и на живота и здравето на населението се забранява:

1.(Отм.  с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.)

2.Нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици;

3.Намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително;

4.Използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси;

5.(Отм. с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.);

6.Съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

7.Къпането в забранени за къпане зони, обозначени с предупредителни знаци или табели;

8.Изхвърлянето на замърсени води по улиците, в открити ями и във водните обекти;

9.Прането и използването на перилни и химични вещества и препарати във водните обекти, с изключение на специално определените за целта места;

10.Миенето, чистенето, ремонтирането, гресирането и смяната на масла на МПС, извън определените за това места;

11.Отвеждането на непречистени отпадъчни води във водни течения, водоеми, подземни хоризонти или други водоприемници, в открити изкопи и ями, както и разливането им по пътищата, в парцели и имоти на територията на общината;

12.Замърсяването на открити и закрити водоизточници за питейно-битови, промишлени и селскостопански нужди с отпадъци, пестициди и други опасни вещества, както и повреждането на съоръженията и инсталациите към тях;

13.Добивът на инертни материали от коритата на реките, без разрешението на компетентните общински и държавни органи;

14.Търсенето и проучването на подземни води, както и улавянето и ползването на пресни повърхностни или подземни води, без съответното разрешение от общински и държавни органи;

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА

 

Чл.17 Кметът на общината отговаря за опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата на територията на общината с цел:

1.Предотвратяване увреждането на почвите и нарушаването на функциите им;

2.Трайно запазване на многофункционалната способност на почвата;

3.Възстановяване на нарушените функции на почвата

Чл.18 (1) Физическите и юридическите лица на територията на общината, са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата.

(2)На територията на общината се забранява:

1.Унищожаването на изградени противоерозионни съоръжения, както и на хидромелиоративни съоръжения в случаите, когато това води до увреждане на почвите;

2.Унищожаването на изградени противосвлачищни и укрепителни съоръжения;

3.Прилагането на технологии за обработка на почвите, които водят до ерозия, уплътняване и нарушаване структурата на почвата;

4.Унищожаването или нарушаването на целостта на защитни горски пояси;

5.Напояването на почвите със замърсени води, които съдържат вредни вещества над допустимите норми, въведени в законодателството;

6.Внасянето в почвите на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места и други пречиствателни станции, третиращи отпадъчни води със състав, сходен със състава на битовите води, септични ями и други подобни съоръжения, както и на утайки от промишлени източници, когато те не отговарят на изискванията, определени в Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, приета с Постановление №339 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 112 от 2004 г.);

7.Внасянето в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества и хранителни субстрати, които не отговарят на условията, определени в Закона за защита на растенията (Обн. ДВ, бр. 91 от 10.10.1997г., посл. изм. ДВ, бр.96 от 28.11.2006г.)изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г.

8.Употребата на продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита, приета с Постановление №213 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г. и бр. 116 от 2004 г.);

9.Производствените дейности, водещи до засоляване, вкисляване, заблатяване и замърсяване на почвата с вредни вещества;

10.Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъци върху почвена повърхност, включително на селскостопански отпадъци извън обхвата на Закона за управление на отпадъците

11.Изгарянето на стърнища и други растителни остатъци върху почвената повърхност.

Чл.19 (1) Собствениците и ползвателите на поземлени имоти на територията на общината са длъжни да вземат мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата.

(2) Възстановяването на увредените почви се извършва от и за сметка на собственика или ползвателя.

(3) Когато се установи причинителя на увреждането, той възстановява изразходваните по ал. 1 средства на собственика или ползвателя, който има право на иск срещу причинителя.

 

ГЛАВА ПЕТА

ЛАНДШАФТ, ПРИРОДНИ ОБЕКТИ, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ КОМПОНЕНТИ

 

РАЗДЕЛ I

ЛАНДШАФТ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

 

Чл.20 (1) На опазване и защита на територията на общината подлежат видовете от дивата флора и фауна, местообитанията на видовете и природните местообитания с присъщото им биологично разнообразие.

(2) Опазването и ползването на естествения ландшафт се осъществяват по начин и със средства, недопускащи вредно въздействие, необратими изменения и/или увреждане на неговите елементи.

Чл.21 Физическите и юридическите лица са длъжни да спазват режимите за регулирано ползване на растителни и животински видове, намиращи се на територията на общината, които са обявени със заповед на министъра на околната среда и водите или министъра на земеделието и храните.

Чл.22 На територията на общината се забранява:

1.Всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;

2.Преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;

З.Унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени;

4.Разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;

5.Увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;

6.Вземане на намерени мъртви екземпляри;

7.Притежаване,отглеждане, пренасяне, превозване,изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;

8.Препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

9.Брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение;

10.Притежаването,отглеждането,пренасянето,изнасянето зад граница,търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.

11.Задържането на екземпляри с цел търговия, транспортът с цел търговия, предлагането за продажба и продажбата на живи или умрели птици или каквито и да е различими части или продукти от такива птици.

12.Извършването на дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното състояние на дърветата, обявени за защитени.

 

РАЗДЕЛ II

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

 

Чл.23 Собствениците и ползвателите на гори, земи и водни площи в защитените територии, попадащи в границите на общината са длъжни:

1.Да спазват режимите, установени по реда на Закона за Защитените Територии /ЗЗТ/ със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управлението й.

2.Да не ограничават движението по пътищата и по маркираните пътеки, минаващи през имотите им.

3.Да не ограждат имотите си в защитените територии, с изключение на сградите и прилежащите към тях дворни места, както и на младите горски насаждения.

Чл.24 (1) В защитените територии, попадащи в границите на общината се забранява извършването на дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на защитената територия, плана за управлението, устройствените и технически планове и проекти, включително:

1.Извеждане на голи сечи;

2.Използване на изкуствени торове и други химически средства;

3.Внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;

4.Паша на кози, включително пашата в горите, извън ливадите и пасищата;

5.Събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на определени места;

6.Събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;

7.Нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии;

8.Дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове;

9.Спортен риболов и риборазвъждане на определени места;

10.Замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;

11.Бивакуване и палене на огън, извън определените места;

12.Намеса в биологичното разнообразие;

13.Събиране на екземпляри от редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;

14.Добив на полезни изкопаеми по открит способ;

(2) В защитените местности по отношение на лечебните растения се забранява:

1.Извършване на дейности, противоречащи на изискванията за опазване, поддържане или възстановяване на популациите и условията в местообитанията им;

2.Ползването им, когато това е определено със заповедта за обявяването на защитената територия.

 

РАЗДЕЛ III

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

 

Чл.25 (1) Собствениците на земи, гори, води или водни обекти, в които има находища на лечебни растения, са длъжни да прилагат мерките за опазване на лечебните растения.

(2) При увреждане на местообитанията или популациите на лечебните растения, които се ползват като източник на билки, собственикът е длъжен да предприеме необходимите мерки за възстановяване условията на средата, съответно за възстановяване на популацията.

Чл.26 Забранява се:

1.Ползването на лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие.

2.Нарушаването на специалния режим на опазване и ползване на отделни видове диворастящи лечебни растения, определен със заповед на министъра на околната среда и водите.

3.Пашата на селскостопански животни в горски територии, когато тази дейност противоречи на предвижданията за опазване на определени видове лечебни растения.

Чл.27 (1) Физическите и юридически лица, които събират лечебни растения или предвидените странични ползвания по чл. 117 от Закона за Горите/ЗГ/ на територията на общината за продажба или за първична обработка или генетичен материал от тях трябва да притежават съответното позволително.

(2) Позволителното по ал. 1 се издава от кмета на общината по реда на чл.34-41 от Закона за лечебните растения или по чл. 120 от ЗГ, когато ползването е от:

а)земеделски земи и гори от Общинския поземлен фонд, както и от имоти общинска собственост в строителните граници на населените места, след заплащане на такса в общината;

б)териториите и акваториите в строителните граници на населените места - общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината;

в)територии и акватории извън горски територии - частна собственост, позволително се издава на собственика без заплащане на такса, с възможност за преотстъпването му на трети лица - възмездно или безвъзмездно, при свободно договаряне и след регистрирането му.

(3)позволителното по ал. 1 не се изисква, когато събирането на лечебни растения или странични ползвания от земи, гори и водни обекти - държавна и общинска собственост е за лични нужди.

(4)позволително не се изисква и когато лечебните растения са култивирани от собственици или ползватели на земи, гори или водни обекти, освен когато са култивирани от общината.

 

ЧАСТ ПЕТА

КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФАКТОРИТЕ, КОИТО УВРЕЖДАТ ОКОЛНАТА СРЕДА

 

ГЛАВА ШЕСТА

ОТПАДЪЦИ

РАЗДЕЛ I

 

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЗАБРАНИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ПРИЧИНИТЕЛИ И/ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ОТПАДЪЦИ

Чл.28 (1) Отговорност за спазване на разпоредбите на тази глава носят физическите лица, едноличните търговци, юридическите лица и организации - притежатели на отпадъците, които са и причинители на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те, включително:

1. Ръководителите на юридически лица и организации.

2. Собствениците, ползвателите и/или наемателите на жилищни сгради

3. Управителя или председателя на управителния съвет на жилищни сгради.

4.Собствениците на Излезли от Употреба МПС/ИУМПС/

(2)Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.

Чл.29 (1) Притежателите на отпадъци са длъжни да спазват реда и условията за предаването, събирането, вкл. разделното, транспортирането, претоварването, третирането, обезвреждането и оползотворяването на Битови Отпадъци/БО/, Строителни Отпадъци/СО/, Масово Разпространени Отпадъци /МРО/ и другите видове отпадъци съгласно изискванията на тази наредба, Закона за Управление на Отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите актове към него, като:

1.Изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и места и се грижат и съдействат за тяхното опазване.

2.Не допускат разпиляване на отпадъци извън съдовете, затварят капаците им и осигуряват поддържане на чистотата около тях.

3.Опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т.ч. и незастроените/, на които са собственици, ползватели или наематели.

4.Почистват редовно, включително и от сняг и лед прилежащите части към сградите, тротоарите, дворните места и др. терени които обитават и/или стопанисват.

6. Окосяват редовно незастроените терени, които стопанисват на територията на регулационните граници на гр.Велико Търново и останалите населените места на общината.

7.При възникване на замърсяване или опасност от замърсяване, са длъжни незабавно да информират кмета на общината, както и да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Чл.30 Забранява се:

1.Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок риск за околната среда и човешкото здраве и на отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника, в т.ч. (медицински, едрогабаритни, строителни, леснозапалими, взривоопасни, разяждащи, токсични и др.)

2.Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните съдове за разделно събиране на отпадъци.

3. Използването на други съдове за отпадъци, освен приетите на територията на общината, както и ползването на същите задруги цели;

4.Нерегламентираното изгаряне или извършване на друга форма на обезвреждане на отпадъци, вкл. изгарянето на автомобилни гуми и други силно димящи предмети в дворовете, улиците, булевардите, площадите, парковете, градините и поречията.

5.Изхвърлянето на отпадъци по улиците, площадите, зелените площи и др. обществени места.

6.Изхвърлянето на отпадъци, изливането на води, изтърсването и изтупването от балкони и прозорци на жилищните сгради.

7.Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху сгради, стени, огради, електрически стълбове, дървета и др. (с изключение на определените за целта места), както и изписването на знаци, символи и текстове по тях.

8.Миенето, почистването и ремонтирането на пътни превозни средства по улиците, площадите, парковете, зелените площи, прилежащите терени на жилищните комплекси и др. обществени места.

9.Транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и др. през населените места в общината, от транспортни средства без съответно оборудване (с брезенти, мрежи), надлежно уплътнени и с почистена ходова част.

10. Транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали в необорудвани за целта специални МПС.

11.Складиране на животински отпадъци по тротоарите, уличните платна и зелените площи и др. обществени места.

12.Съхраняването на опасни отпадъци от лечебните заведения на открито или по начин, който води до замърсяване на компонентите на околната среда или разпространение на зарази, болести, или създава предпоставки за възникване на опасност от епидемии.

13.Освобождаване от опасни или производствени отпадъци на нерегламентирани за тази цел места, вкл. отпадъци от лечебни заведения.

14.Изхвърлянето на мебели и други обемисти предмети в и около съдовете за битови отпадъци.

15.Забранява се паркирането /изоставянето/ на излезли от употреба МПС върху земи общинска или държавна собственост.

16.Забранява се замърсяването на терени общинска или държавна собственост и прилежащите общи части към жилищните сгради с остатъци от хранителни продукти.

17.Забранява се паленето на огън върху терени общинска или държавна собственост.

 

РАЗДЕЛ II

 

ЛИЦА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРАНСПОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Чл.31 (1) Дейностите по събиране, временно съхраняване, транспортиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците се извършват от лица, които отговарят на изискванията на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. (изменен с Решение № 1509/27.06.2019 г.)

(2)Лицата по ал.1 осъществяват своята дейност в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите актове към него.

Чл.32 Притежателите на отпадъци ги предоставят, въз основа на писмен договор за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности съгласно разпоредбите на ЗУО.

 

РАЗДЕЛ III

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

Чл.33 (1) Кметът на общината осигурява съдове за съхраняване на битовите отпадъци /контейнери, кофи, кошчета/, които се разполагат по вид, брой и на места, съгласно предварително изготвена схема.

(2)За новопостроени сгради, броят на необходимите съдове за битови отпадъци се заявява от собствениците на сградата и се одобрява от общинска администрация, съобразно вида, предназначението, приблизителния брой на ползвателите, наличието на други съдове за битови отпадъци в съседство и др. фактори;

(3)Физическите и юридическите лица са длъжни да:

1.Не изхвърлят отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в кошчетата за улична смет.

2.Не увреждат съдовете за БО и запалват отпадъците в тях.

3.Не изхвърлят в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и на незастинала напълно жар.

4.Не паркират пътни превозни средства по начин, който ще попречи на събирането и транспортирането на БО.

5.Не разместват съдовете за битови отпадъци от определените им места, без разрешение от общинската администрация.

Чл.34 (1) Кметът на общината отговаря за събирането на битовите отпадъци и транспортирането и обезвреждането им.

(2)Границите на територията, върху която се осъществява организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци, се определя със заповед на кмета на общината за всяка следваща година, издадена в срок до 30 октомври на текущата година.

(3)В изпълнение на задължението си по ал.1, кметът на общината сключва договор по реда на Закона за обществените поръчки с лице или лица, които извършват дейностите по събиране и транспортиране на БО на територията на общината,притежаващи съответните разрешителни съгласно ЗУО.

(4)Лицата по ал.3:

1.Изпълняват дейностите, предмет на сключения договор качествено, в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.

2.Не допускат замърсяване на околната среда в процеса на извършваните от тях дейности.

(5)Кметът на общината контролира изпълнението на договорените задължения от страна на лицата, извършващи съответните дейности по третиране на БО, в това число: спазване на графиците и маршрутите за събиране на БО и почистване на обществените места; качество на извършените услуги; изпълнение на други условия по договора.

Чл.35 (1) БО се оползотворяват и/или обезвреждат в съоръженията и инсталациите на регионална система за управление на отпадъците, собственост на Регионално сдружение по чл.24/1/,и/или в други съоръжения и/или системи притежаващи съответните разрешителни, при наличие на писмени договорни отношения.

 

РАЗДЕЛ IV

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ/СО/

Чл.36 Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения (включително изкопни земни маси) се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен договор.

Чл.37/1/Преди започване на СМР и /или премахване на строеж, възложителят е отговорен за изготвяне на план за управление на СО/ПУСО/,съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

/2/Когато планът за управление на строителните отпадъци е част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти по реда на глава осма,раздел II от ЗУТ, той се одобрява заедно с останалите части след съгласуване с отдел „Околна среда“.

/3/Когато ПУСО не е част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти, в изпълнение на чл.11/4/,т.2 от ЗУО, се одобрява от отдел „Околна среда“.

Чл.38 (Изм. с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.) Лицата образуващи строителни отпадъци ги транспортират за своя сметка до площадки  имащи съответните разрешителни по ЗУО за прием на строителни отпадъци.

Чл.39 (Изм. с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.) Лицата, предаващи за третиране строителни отпадъци, надвишаващи 1 тон на Общинска площадка, заплащат такса за тяхната обработка.

Чл.40 Лицето, отговорно за третирането и транспортирането на СО и ЗМ е длъжно:

1. Да не започва земни и изкопни и др. работи, свързани с натрупване и транспорт на СО без разрешение, издадено от Общината;

2. При връчване на влязло в сила разрешение за строеж, възложителят се задължава да представи схема на площадката за почистване и измиване на ходовата част на МПС, превозващи ЗМ и СО;

3. Да ограничи с плътна строителна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея (не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура);

4. Да не допуска по време на строителството замърсяване на граничещите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и други терени със строителни материали, СО;

5. Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО замърсяване на околната среда с прахови частици;

6. Да не допуска при транспортиране на СО замърсяване на уличните платна и др. обществени места;

7. След приключване на строителството да възстанови качествено и в срок първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и други терени, които са били включени в строителната площадка на обекта;

8.При невъзможност за качествено възстановяване на обекта от страна на изпълнителя, Общината възлага възстановяването на друг изпълнител за сметка на първоначалния изпълнител.

Чл.41 (1) При извършване на вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, от които общото количество на формираните СО не надвишава 1 м3, лицата по чл.44 са длъжни:

1. Да съхраняват отпадъците на територията на обекта и да ги извозят до определеното за целта съоръжение/инсталация;

или

2. Да ползват специализиран контейнер, предоставен им срещу заплащане от лице, което има разрешение за извършване на такава дейност.

Чл.42 (Изм. с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.) Третирането на СО образувани от обекти в случаите на чл. 41 не се заплаща.

Чл.43 (1) Обезвреждането на СО се извършва само на определеното от кмета на общината съоръжение/инсталация.

(2) Операторът на съоръжението/инсталацията отговаря за третирането на СО и ЗМ и стопанисването на площадката на депото по време и след нейната експлоатация.

 

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТРЕТИРАНЕТО НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ-ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ, МАСЛА И НЕФТОПРОДУКТИ, ГУМИ, ТЕКСТИЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОБУВКИ /изменено с Решение № 46/19.12.2019 г./ 

Чл.44 Системите за разделно събиране на МРО на територията на Община Велико Търново се осъществява чрез сключване на договорни отношения с организация по оползотворяване или с други лица по ред определен в Закона за управление на отпадъците.

Чл.45 Кметът на общината информира населението на общината, чрез местните средствата за масово осведомяване или по други подходящ начин, относно местата на разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на съответния вид МРО.

Чл.46(1) Кметът на общината определя площадка намираща се на територията на гр.Велико Търново за изграждане на пункт за доброволно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата вкл.едрогабаритни и опасни отпадъци.

(2) Лицата по ал.1 които използват пунктовете за доброволно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата“ могат да ползват облекчения при заплащане на такса смет, по приета методика от Великотърновски общински съвет.

Чл.47 (1) физическите и юридическите лица са длъжни да:

1. Да предават на определените от общината пунктове,организации или лица, разделно събраните отпадъци по предварително обявена схема.

2. Не изхвърлят МРО обозначени с маркировка за разделно събиране в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти - публична държавна или общинска собственост, или смесването им с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за разделно събиране на съответните МРО.

3. Не изхвърлят битови и други отпадъци в контейнерите определени за събиране на съответния вид МРО.

4. Не увреждат съдовете за МРО и запалват отпадъците в тях.

5. Не изхвърлят в съдовете за МРО отпадъци от промишлеността, селското стопанство и на незастинала напълно жар.

6. Не паркират пътни превозни средства по начин, който ще попречи на събирането и транспортирането на отпадъците.

7. Не разместват съдовете за МРО отпадъци от определените им места, без разрешение от общинската администрация.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАЗДЕЛНО СЪБРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

Чл.48 (Изм. с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.) Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Велико Търново обхваща минимум следните населени места:

-  гр. Велико Търново

-  гр. Килифарево

-  гр. Дебелец

-  с. Ресен

-  с. Самоводене

-  с. Арбанаси

-  с. Шереметя

- с. Балван

Чл.49 (Изм. с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.) Ползвателите на търговски и административни сгради, спазвайки свои вътрешни разпоредби, осъществяват разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на обекта, съгласно чл.33,ал.2 от ЗУО, след което ги предават съгласно сключен договор на лица имащи необходимите разрешителни документи съгласно ЗУО.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ

 

Чл.50(1) (Изм. с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.) Кметът на общината организира събирането и транспортирането на едрогабаритни отпадъци и тяхното последващо третиране.

(2)В изпълнение на своите задължения по ал.1 кметът на общината:

1. Организира график за събирането на едрогабаритни отпадъци на територията на общината най-малко 4 пъти годишно или определя пунктове за предаване на едрогабаритните отпадъци.

2. (Изм. с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.) Сключва договор с лице, което да осъществи тяхното събиране, транспортиране и предаване за третиране

3. Осъществява контрол върху дейността на лицето по т. 2.

(3)Физическите и юридическите лица са длъжни да предават едрогабаритните си отпадъци на местата по ал.2, т.1 в рамките на кампанията по ал. 2, т.1 или самостоятелно.

 

РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТАВА/МПС/

 

Чл.51 (1) Кметът на общината:

1. Определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за временно съхраняване на ИУМПС /излезли от употреба моторни превозни средства/ на територията на общината в съответствие с общинската програма за управление на отпадъците;

2. Организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване.

(2)Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 като сключва договор с организация на ИУМПС или други лица притежаващи разрешителни по реда на ЗУО.

(4)Собствениците на МПС с прекратена регистрация на основание на изплатена пълна щета,съгласно чл.18, ал.2 от Наредба I-45 от 2000г.за регистрацията,отчета,пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркета,теглени от тях/ДВ, бр.31 от 2000г./, наричана по-нататък „Наредба I-45 от 2000г.“, са длъжни да ги предават на площадки за временно събиране и временно съхраняване или в център за разкомплектоване.

Чл.52 (1) Кметът на общината назначава със заповед комисия от представители на общинска администрация.

(2)Комисията по ал.1:

1. Установява с отделен протокол наличието на обстоятелства,които определят МПС, изоставено върху имоти държавна или общинска собственост, като УИМПС и неговото техническо състояние;

2. Издирва собствениците на ИУМПС по т.1;

3. Предлага на Кмета на общината да се връчат предписания на собствениците за преместване на УИМПС ,паркирани/изоставени/ в имоти общинска или държавна собственост;

4. Собствениците на ИУМПС се уведомяват за предписанието за преместване лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка;

5. В случай, че собственикът не може да бъде уведомен за предписанието, поради трайно отсъствие от страната или по други причини и когато ИУМПС е без регистрационни номера, предписанието се залепва трайно под формата на стикер, на видно място върху МПС;

6. В 3 /три/ дневен срок от получаване на предписанието /залепване на стикера/, собственикът е длъжен да го премести на общинска площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване;

7. Срокът на предписанието започва да тече от деня, следващ посочената в предписанието/стикера/ дата;

8. При неизпълнение на предписанието,комисията изготвя констативен протокол за техническото състояние на УИМПС, въз основа на който да бъде издадена заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение и разкомплектоване.

Чл.53 /1/ След изтичане на сроковете за обжалване по АПК, заповедта се изпълнява от лице, сключило писмен договор с Кмета на Общината,притежаващо необходимите разрешителни по реда на ЗУО, и за сметка на собственика на ИУМПС.

/2/ИУМПС се пазят на площадката за временно съхраняване до 14 дни от датата на приемане,след което се разкомплектоват.

/3/В срока по ал.2,собственикът има право да поиска връщане на ИУМПС,след като заплати на лицето по чл.51/1/разходите,във връзка с принудителното преместване и съхраняване на площадката.

Чл.54 Забранява се съхранението и разкомплектоването на излезли от употреба моторни превозни средства в частни имоти.

 

РАЗДЕЛ VII

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПЪЦИ

Чл.55 (1) Причинителите на опасни и производствени отпадъци организират сами и за своя сметка третирането и/или транспортирането им, съгласно изискването на ЗУО и Наредбата за третиране и транспортиране на опасни и производствени отпадъци (ДВ, бр.29/1999 г.)

(2)Неопасни производствени отпадъци могат да се предадат за предварително третиране в Регионалната система за управление на отпадъците на регион Велико Търново, след заплащане на определената за целта такса.

 

РАЗДЕЛ VIII

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА БИООТПАДЪЦИ

Чл.56 (1) Кметът на общината организира разделното събиране на биоотпадъци от другите видове отпадъци и тяхното транспортиране и третиране.

(2) В изпълнение на задължението си по ал.1, кметът на общината осигурява съдове за съхраняване на биоотпадъци които се разполагат на места, съгласно одобрена схема, спазвайки разпоредбите на наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.

(3) (Изм. с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.) Биоотпадъците от поддръжката на паркове и градини общинска собственост се събират и се извозват своевременно до местата за третиране.

(4)Лицата, които образуват биоотпадъци, но не са обхванати от общинската система за разделно събиране на биоотпадъци могат да извършват „компостиране на място“спазвайки законовите изисквания или да извършват самостоятелно разделно събиране и оползотворяване след получаване на съответния документ по.чл.35 от ЗУО или да ги предадат въз основа на сключен договор на лице притежаващо документ по чл.35 от ЗУО.

(5)Лицата по ал.4, които извършват „компостиране на място“ могат да ползват облекчения при заплащане на такса смет, по приета методика от Великотърновски общински съвет.

(6)Лицата по ал.4, чиито биоотпадъци са странични животински продукти изпълняват изискванията на чл.3 ал.4 на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.

Чл.57 Физическите и юридическите лица са длъжни да:

1. Не изхвърлят биоотпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в съдовете за събиране на други видове отпадъци.

2. Не увреждат съдовете за биоотпадъци и запалват отпадъците в тях.

3. Не разместват съдовете за биоотпадъци от определените им места, без разрешение от общинската администрация

Чл.58 (1) Събирането и транспортиране на биоотпадъци на територията на общината се извършва от лице, с което кметът на общината сключва договор по реда на Закона за обществените поръчкии което притежава съответните разрешителни съгласно ЗУО.

(2)Лицето по ал.1:

1. Изпълняват дейностите, предмет на сключения договор качествено, в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.

2. Не допускат замърсяване на околната среда в процеса на извършваните от тях дейности.

(3)Кметът на общината контролира изпълнението на договорените задължения .

Чл.59Биоотпадъците и други подходящи биоразградими отпадъци, подлежат на биологично третиране съгласно Наредбата за третиране на биоотпадъците.

 

РАЗДЕЛ IX

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Чл.60 Производителите на утайки от септични ями и други подобни съоръжения за пречистване на отпадъчни води, ги предават за третиране в градската пречиствателна станция за отпадъчни води.

Чл.61 (Изм. с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.) Отпадъци от битови и промишлени пречиствателни станции за отпадни води се предават за третиране или оползотворяване съгласно ЗУО и неговите поднормативни актове.

 

 

ГЛАВА СЕДМА

 

ШУМ

Чл.62 Забранява се извършването на всякакви дейности, причиняващи шум, отделяне на прах и дим, вибрации, излъчвания, замърсявания и други подобни - над стойностите, определени в действащото законодателство.

Чл.63 Забранява се извършването на дейности от стопански и битов характер в жилищните сгради и в близост до тях, предизвикващи шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на живущите в часовете: от 14.00 до 16.00 часа и от 23.00 до 8.00 часа./изменен с Решение № 46/19.12.2019 г./

Чл.64 (1) Забранява се:

1.Дейността на увеселителни заведения и дискотеки на открито без необходимите разрешителни, намиращи се на по-малко отстояние от 200 м от най-близките жилищни сгради.

2. (Изм. с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.) Използването на озвучителни и музикални уредби извън закритите помещения след 23.00 часа, както и причиняването на шум, с който се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите

(2)Използването на озвучителни и музикални уредби може да става в закрити помещения с изградена шумоизолация, одобрена от компетентните органи.

(3) (Отм. с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.)

(4) (Отм. с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.)

(5) (Отм. с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.)

 

ЧАСТ ШЕСТА

 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Чл.65 (1) Кметът на общината организира и контролира поддържането на чистотата, вкл. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите, междублоковите пространства и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) В изпълнение на своите задължения по ал.1, кметът на общината:

1. Осигурява необходимите финансови средства за извършване на дейностите по поддържане на чистотата на обществените места и контролира тяхното разходване.

2. Определя и публичното оповестява на лицата, отговорни за поддържането на чистотата местата за обществено ползване на територията на населените места, с които общината е сключила договор по реда на ЗОП за изпълнението на тези дейности.

3. Осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на лицата по т.2.

4. Организира дни за почистване на населените места с участието на гражданите, фирмите, обществените организации и други, като осигурява необходимите транспортни и технически средства.

Чл.66 Почистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите, обществените гаражи, автогарите, железопътните гари, административните, производствените, складовите помещения и др. подобни, прилежащите им тротоари, дъждоприемни шахти, зелени площи, се осигурява от лицата, които ги стопанисват и експлоатират.

Чл.67 Почистването и поддържането на чистотата (в т.ч. осигуряване на съответни съдове за отпадъци) на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени - общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.

Чл.68 Почистването и поддържането на чистотата на прилежащите терени, към сградите, дворовете и др., се извършва от лицата, които ги обитават или стопанисват.

 

ЧАСТ СЕДМА

 

КОНТРОЛ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

Чл.69 (1) Наредбата регламентира реда и условията за ползване и застрояване със стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на община В. Търново.

(2)Животни по смисъла на член 75, ал. 1 са:

1. Еднокопитни и двукопитни животни от всякакъв вид, питомни и диви зайци, домашни и диви птици;

2. Луксозни птици, папагали от различни видове, животни за ценни кожи, кучета и котки;

3. Пчели;

4. Риби.

(3)Не се считат за животни по смисъла на ал.1 животни от циркове, зоологически градини, на предприятия за търговия с такива животни, менажерии и други подобни, екзотични животни изобщо, пощенски гълъби, горски птици и лабораторни животни.

 

РАЗДЕЛ I

 

 КОТКИ – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Чл.70 Собствениците на котки домашни любимци са длъжни да спазват следните изисквания:

1. Да ги регистрират и отглеждат съгласно изискванията на ЗВМД и ЗЗЖ.

2. Да вземат необходимите мерки за ограничаване на напускане на животното на мястото на отглеждане

 

РАЗДЕЛ II

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

 

Раздел II, чл.71 – 82 (Отм. с Решение № 1008 от 30.06.2022 г.)

 

 

РАЗДЕЛ III

НАСТАНЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

 

Чл.83 В населените места се разрешава настаняването и отглеждането на пчелни семейства до 10 бр. кошери, в съответствие с изискванията на Закона за пчеларството.

Чл./1/В кметствата на Община Велико Търново се води регистър на пчелините.

1. Собствениците на пчелните семейства в 15 дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация в съответното кметство.

2. В едномесечен срок от регистрацията по т.1 , кметствата изпращат информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции „Земеделие“ и „Българска агенция по безопасност на храните“.

3. За извършване на регистрацията по т.1не се заплаща такса.

4. Собственикът заявява за вписване в регистъра промени в данните, подлежащи на регистрация, в 15дневен срок от настъпването им.

 

ЧАСТ ОСМА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Чл.84 Кметът на общината предоставя информация за състоянието на околната среда в съответствие с разпоредбите на глава втора на 3ООС.

Чл.85 (1) Кметът на общината поддържа в електронен вид на Интернет страницата на общината, информационна база данни за околната среда, която е безплатна и обществено достъпна.

(2) Базата данни съдържа най-малко следната информация:

1.Текстове на общинското законодателство, регламентиращо въпроси в областта на околната среда;

2.Текстовете на общинските стратегии, планове и програми, свързани с околната среда;

3.Доклади за напредъка или прилагането на актовете и документите по т. 1 и 2, ако такива са изготвени или поддържани в електронен вид;

4.Публични регистри, поддържани от общинските власти създадени по реда на законодателството в областта на околната среда.

(3) Информацията по ал. 2 периодично се актуализира.

 

ЧАСТ ДЕВЕТА

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

Чл.86 (1) Общинския съвет приема Наредба, в която определя размера на таксите за:

1. Ползването на горите, дивеча, рибите, билките, гъбите и другите възобновяеми биологични ресурси от земите и водите - общинска собственост.

2. Ползването на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост.

3. Битови отпадъци - за услугите по събирането, транспортирането, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, извършвани на територията на общината.

4. Третирането и депонирането на неопасни промишлени отпадъци и на строителни отпадъци в депа или други съоръжения.

Чл.87(1) Приходите от глоби и санкции по тази наредба, налагани от кмета на общината, постъпват по бюджета на общината.

(2)Приходите по ал. 1 се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинската програма за околна среда.

(3)Във връзка с ал.2, кмета на общината ежегодно предлага при приемането на общинския бюджет да се определят средства за изпълнение на приоритетни екологични проекти и дейности, включени в общинската програма за опазване на околната среда.

 

ЧАСТ ДЕСЕТА

КОНТРОЛ

 

Чл.88 (1) Контролът върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат на територията на общината се осъществява от кмета на общината и упълномощени от него длъжностни лица от общинска администрация, кметовете и кметските наместници на населените места, органите на МВР.

(2) Контролът е превантивен, текущ и последващ и се осъществява чрез извършване на проверки по документи и на място, наблюдения и измервания.

Чл.89 Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват незабавен достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии за извършване на проверка, за измерване или за вземане на проби от настоящи или потенциални източници на замърсяване и/или увреждане на околната среда.

Чл.90 За установените по време на контролната дейност административни нарушения контролните органи по чл. 88 могат да издават писмени предписания./изменен с Решение № 937/25.01.2018 г./

 

Административно-наказателни разпоредби

Чл. 91 За  констатирани нарушения на разпоредби на тази Наредба, виновните лица се наказват, както следва: /изменен с Решение № 937/25.01.2018 г./

  1. Физически лица с глоба в размер от 100 до 1000 лева.
  2.  Едноличен търговец или юридическо лице с имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лева.         

                                                                                                           

Чл. 92. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 93.  В случаите на нарушение на тази Наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят  от : /изменен с Решение № 937/25.01.2018 г./

1.  Определени от кмета на Община Велико Търново длъжностни лица;

2.  Кметове и кметски наместници на населените места, на чиято територия са извършени нарушенията;

3.  Служители на Министерството на вътрешните работи

Чл. 94 Наказателните постановления се издават по реда на Закона за административните нарушения и наказания  от кмета на Община Велико Търново или от определен от него заместник-кмет./добавен с Решение № 937/25.01.2018 г./

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1 По смисъла на тази наредба:

1.„Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

2.„Обществени места“ са уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита, части от тротоари и др. подобни, които не са определени, като „прилежащи части".

3.„Прилежащи части“ са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, авто и ж.п. гари за поддържането, на които са отговорни техните обитатели или ползватели."

4.“Компостиране на място“ е дейност по компостиране на собствени боотпадъци в количество не по повече от 10 м3 годишно компост,която се извършва директно от домакинствата и други обекти, като полученият компост се използва на мястото на образуване само за собствени нужди.

 5.“Биотпадъци“ по смисъла на тази наредба са отпадъци от биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително – вкусовата промишленост.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.22/1/,/2/ от ЗУО, и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА.

§2. Наредбата е приета от Общински съвет с Решение № 1190/24.07.2014 г. и отменя „Наредба за опазване на околната среда на територията на община В. Търново приета с Решение№427/18.12.2008 г.

§3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Велико Търново.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.