НАРЕДБА за условията и реда при предоставяне на концесии от Общински съвет – Велико Търново

Глава І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 /1/ С тази Наредба се уреждат условията и реда, при които се предоставят концесии на физически и юридически лица върху обектите по чл.59 и за дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост.
/2/ При предоставянето на концесии Общински съвет Велико Търново и Общинската администрация се ръководят от обществените интереси, ориентацията към пазарна икономика и стимулиране на стопанската дейност в Общината при спазване на ограниченията на чл.67 ал.2 от Закона за общинската собственост.
Чл.2 Концесията включва също предоставянето на облигационни и други права върху обектите по чл.69 и във връзка с извършване на дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост.
Чл.3 Концесията се предоставя чрез:
1.Учредяване на особено право на ползване върху обектите по чл.69 от Закона за общинска собственост
2.Даване на разрешения за извършване на дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост
3.Учредяване на особено право на ползване върху обектите по чл.69 и даване на разрешение за извършване на дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост.
 
Глава ІІ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАЯНЕ НА КОНЦЕСИИ
Чл.4 /1/ Всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, може да подаде молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия до Общински съвет Велико Търново или до Кмета на Община Велико Търново.
/2/ Молбата следва да съдържа:
1.Трите имена и адреса на подалия молбата
2.Удостоверение за съдебна регистрация на лицето като търговец
3.Вида и местонахождението на обекта по чл.69 от Закона за общинската собственост
4.Вид и описание на дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост
5.Аргументация на молбата по смисъла на чл.7 от Наредбата, за откриване на процедура за предоставяне на концесия
/3/ Кметът на Общината в срок до 3 месеца представя молбата пред Общински съвет Велико Търново за вземане на решения за предоставяне на концесия.
/4/ Общинският съвет взема решения за предоставяне на концесията с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
/5/ Откриването на процедура за предоставяне на концесия по повод или във връзка с молбата по ал.1 не създава права или привилегии за молителя за предоставяне на концесията.
Чл.5 Кметът на Общината може самостоятелно, без наличие на молба по чл.4 ал.1 да предлага предоставянето на концесия.
Чл.6 /1/ Кметът на Общината създава необходимата организация и осигурява финансиране при изготвянето на предложението за предоставяне на концесиите, съобразно предвидените в общинския бюджет средства;
/2/ Във връзка с подготовката на предложението за предоставяне на концесия, Кметът назначава комисия, в която задължително се включват общински съветници, предложени от съответните комисии при Общинския съвет;
/3/ Председателят на комисията може да привлича специалисти от други ведомства или независими експерти за изготвяне на становища, на финансов, икономически, социален, екологичен и правен анализ във връзка с предложението за предоставяне на концесия.
Чл.7 /1/ Предложението пред Общинския съвет за предоставяне на концесия съдържа:
1.Предмета, срока, мотивите за предоставяне на концесията, начин на определяне на концесионера – конкурс или търг
2.Финансов и икономически анализ на концесията
3.Социален анализ на концесията
4.Архитектурно-градоустройствен анализ на концесията
5.Екологичен анализ на концесията
6.Правен анализ на концесията
7.Други анализи съобразно предмета и характера на концесията
/2/ Финансовият и икономическият анализ съдържат оценка за очакваните приходи и разходи във връзка с концесията, технологични възможности за осъществяването й, необходимите инвестиции, влиянието върху инфраструктурата и отраслите на икономиката. В него се включват и предварителните оценки на концесионното възнаграждение, видът, размерът и начинът на плащане или издължаване на гаранциите за изпълнение на концесионните задължения и на депозита за участието в търга или в конкурса за определяне на концесионера.
/3/ Социалният анализ съдържа оценка на възможностите за осигуряване на работни места на територията на Общината и за квалификация на специалисти.
/4/ Архитектурно-градоустройственият анализ съдържа оценка за връзката с общ градоустройствен план и подробните градоустройствени планове за територията или терена, за който се обявява конкурс или търга.
/5/ Екологичният анализ съдържа експертно становище по обхвата на предварителен доклад за оценка за въздействието на околната среда. При необходимост окончателен доклад за оценка за въздействието на околната среда се изготвя от концесионера.
/6/ Правният анализ съдържа оценка на обема на предоставяните права и поеманите с концесията задължения и на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни права на имоти на трети лица.
/7/ Други анализи се предоставят, когато специалните закони налагат определени изисквания за предоставяне на права върху обектите по чл.69 и дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост, невключени в анализите по ал.1 т.2.5.
Чл.8 Предложението за предоставяне на концесия преди внасянето му за разглеждане от Общинския съвет при необходимост се съгласува със заинтересованите министерства и ведомства и организации.
 
Глава ІІІ
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ
Чл..9 Общинският съвет се произнася по направеното предложение за предоставяне на концесия с решение, взето при условията на чл.4 ал.4 на настоящата Наредба.
Чл.10 В Решението на Общинския съвет се посочва:
1.Предмет на концесията
2.Срокът на концесията
3.Начинът на определяне на концесионера – вид конкурс, или вид търг и срока за провеждането им
4.Видът, размерът и начинът на заплащане на депозита за участие в конкурса или търга
5.Видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия
6.Началният срок и условията за осъществяване на концесията включително и задължителните подобрения
7.Условията и срока на оглед на обектите, включени в концесията
8.Представителите на Общинския съвет в Комисията по чл.14
9.Други изисквания, свързани с характера на концесията
Чл.11 /1/ Решението на Общинския съвет за предоставяне на концесия се обнародва в “Държавен вестник” и в поне един местен всекидневник.
/2/ Най-рано в едномесечен срок и най-късно в шестмесечен срок от обнародване решението на Общинския съвет конкурсът или търгът се провеждат.
 
Глава ІV
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ИЛИ ТЪРГОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР
Раздел І – Общи разпоредби
Чл.12 По реда на тази глава се провеждат конкурси или търгове за определяне на концесионер.
Чл.13 /1/ Начинът за определяне на концесионера се определя от Общинския съвет в решението по чл.11 от тази Наредба.
/2/ Общинският съвет определя вида на конкурса /присъствен или неприсъствен/ или търга /с тайно или явно наддаване/ и избира своите представители в комисията за провеждане на конкурса или търга.
Чл.14 /1/ Кметът на Общината в седемдневен срок от обнародването в “Държавен вестник” на решението на Общинския съвет назначава със заповед комисия за организацията и провеждането на конкурса или търга в състав: председател и 8 членове, трима от които са общински съветници, избрани от Общинския съвет.
/2/ Кметът на Общината може да прави промени в състава на комисията при смърт, продължително заболяване или друга обективна причина, водеща до невъзможност на нейните членове да изпълняват задълженията си, както и по тяхна молба за освобождаване.
/3/ Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на предоставената им във връзка с провеждането на конкурса или търга информация, за което при назначаването си подписват декларация.
/4/ По решение на Общинския съвет състава на комисията може да бъде увеличаван до 11 души-председател и пет души от общинската администрация и пет от Общинския съвет.
Чл.15 /1/ Председателят на комисията в седемдневен срок от назначаването й я свиква на заседание.
/2/ Комисията:
1.Определя мястото за провеждане на заседанията и реда за своята работа
2.Одобрява конкурсните или тръжни книжа и определя цената им
3.Преценява необходимостта от привличане на експерти
4.Взема решение с обикновено мнозинство и води протокол
/3/ В своята работа комисията се подпомага при необходимост от служители в Общинската администрация.
Чл.16 /1/ Конкурсните или тръжни книжа съдържат:
1.Описание на обекта или на дейността – предмет на концесията
2.Предвижданият размер на инвестицията на концесионера
3.Информация за финансовите, икономическите, технологичните, архитектурно-градоустройствените, екологичните и други параметри на обекта или на дейността, предмет на концесията
4.Правен анализ на ползването на обекта или на осъществяването на дейността
5.Договор за опазване поверителността на информацията, включена в конкурсните или тръжните книжа.
6.Банкови и при възможност други гаранции.
/2/ Договорът за поверителност на информацията се сключва между Кмета на Общината и всеки кандидат, който закупува конкурсните или тръжните книжа и съдържа:
1.Описание на информацията , представляваща служебна или търговска тайна във връзка с концесията
2.Декларация на кандидата да не предоставя тази информация на трети лица в определен срок
3.Отговорност при неизпълнението на това задължение и отнемане на внесения депозит за участие в конкурса или търга
/3/ Договорът за поверителност на информацията се подписва преди предоставянето на другите тръжни книжа.
Чл.17 /1/ Председателят на комисията публикува в поне един национален и местен всекидневник съобщение за конкурса или търга в едномесечен срок от обнародването на решението на Общинския съвет по чл.10 от тази Наредба.
/2/ Съобщението съдържа:
1.Дата, място, час на провеждане на конкурса или търга
2.Място, срок, ред и начин за закупуване на конкурсните или тръжните книжа и за подаване на задълженията
3.Ред и начин за оглед на обекта или за получаване на допълнителна информация за дейността – предмет на концесията, когато комисията е преценила това за необходимо.
Раздел ІІ – Провеждане на конкурс
Чл.18 /1/ Комисията се произнася с писмено решение за допускане на участниците до конкурс в седемдневен срок след изтичане срока за подаване на документи, като решението се обявява чрез поставяне на таблото за обяви на Община Велико Търново.
/2/ Комисията допуска до конкурс всички лица, представили редовни документи в съответствие с тази Наредба. Ако кандидатът е един, конкурсът се счита за редовен.
/3/ Решението на комисията по ал.1 може да се обжалва чрез председателя на комисията в седемдневен срок от съобщаването му до Кмета на Общината, който взема окончателно решение в седемдневен срок от сезирането му.
Чл.19 /1/ Конкурсните книжа се получават след подписването на договора за поверителност на информацията и заплащане на тяхната цена.
/2/ Към конкурсните книжа се предоставя голям и малък плик, които са еднакви за всички кандидати.
/3/ В определения от комисията срок допуснатите до участие в конкурса кандидати представят в големия плик запечатано своето предложение относно конкурсните изисквания. В малкия плик участникът представя запечатан входящия номер на заявлението си.
/4/ Комисията организира приемането и съхраняването на предложенията на всички участници в конкурса в определения срок, вписва ги в специален регистър по реда на постъпване и издава на всеки участник съответен документ с поредния му номер за участие в конкурса.
/5/ Допълнения и изменения в предадените вече предложения не се допускат. Предложения, представени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат.
Чл.20 След изтичането на срока за подаване на предложенията на заседанието на комисията, председателят проверява дали са спазени формалните изисквания за подаване на предложенията, след което отваря пликовете.
Чл.21 /1/ При провеждане на присъствен конкурс, комисията се запознава предварително в деня на конкурса с предложенията на кандидатите.
/2/ В деня на конкурса кандидатите поотделно по реда на подаване на заявленията за участие в конкурса представят резюме на писмени предложения относно конкурсните изисквания при предварително определен регламент за време на изложението.
/3/ Комисията може да поставя допълнителни въпроси към кандидатите по време на тяхното устно изложение.
Чл.22 /1/ При провеждане на неприсъствен конкурс, комисията обсъжда писмено направените предложения.
/2/ Комисията не може да иска допълнителни писмени разяснения по предложенията.
Чл.23 Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на съдържащата се в предложенията информация, да не изнасят материали за конкурса извън определеното място за заседаване на комисията и да не дават изявления пред средствата за масово осведомяване преди решението за определяне на спечелилия конкурса участник.
Раздел ІІІ – Провеждане на търг
Чл.24 /1/ Комисията се произнася с писмено решение за допускана на участниците до търг в седемдневен срок след изтичането на срока за подаване на документи.
/2/ Комисията допуска до търг всички лица, представили редовни документи в съответствие с тази Наредба и комплексен план за осъществяване на свързаната с концесията дейност за срока на концесията при условията, преди дени в Закона за общинската собственост /ЗОС/, въз основа на условията в решението на Общинския съвет.
/3/ Кандидатите за участие в търга не могат да правят изменения в представения комплексен план. Те са обвързани със съдържанието му при сключването на концесионния договор.
/4/ Решението на комисията по ал.1 може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му чрез председателя на комисията до Кмета на Общината, който взема окончателно решение в седемдневен срок от сезирането му.
Чл.25 Търг се провежда и когато има само един допуснат кандидат.
Чл.26 /1/ При провеждане на явен търг комисията предварително определя наддавателната стъпка, като я включва в тръжните книжа.
/2/ Участниците в явния търг лично или чрез свой упълномощен представител правят своите предложения устно в присъствието на всички кандидати с наддаване.
/3/ Председателят на комисията ръководи наддаването. Търга приключва след трикратно обявяване на най-високото предложение относно концесионното възнаграждение.
Чл.27 При провеждане на таен търг към тръжните книжа се предоставят еднообразни пликове, в които допуснатите до търга участници в определения от комисията срок представят запечатани своите предложения относно концесионното възнаграждение.
/2/ Комисията организира събирането на пликовете, като отбелязва върху тях входящия номер на заявлението на кандидата, името му, датата и часа на подаването и го вписва в специален регистър.
/3/ След изтичане на срока за подаване на предложенията, комисията на свое заседание проверява редовността на тяхното приемане и отваря пликовете.
/4/ Комисията класира участниците в търга според размера на направените предложения относно концесионното възнаграждение и прилага представените комплексни планове.
Раздел ІV – Приемане на решение и издаване на заповед за определяне на концесионер
Чл.28 /1/ След приключване на конкурса или търга, председателят на комисията в седемдневен срок представя пред Кмета на Общината доклад относно резултатите от провеждането им.
/2/ В доклада комисията оценява и подрежда направените предложения, както и участниците съгласно обявената от тях концесионна цена. Отбелязват се, ако има такива, разногласията и особените мнения на членовете на комисията при изготвянето на доклада.
/3/ Съдържанието на доклада и предложенията на комисията не се съобщават на кандидатите и не се разгласяват в средствата за масово осведомяване.
Чл.29 /1/ Кметът на Общината в седемдневен срок издава заповед за кандидата, спечелили конкурса или търга, съгласно доклада на комисията.
/2/ Когато Кметът на Общината след запознаване с изложените в доклада на комисията обстоятелства и факти и представените особени мнения от участниците в комисията прецени, че класираният на първо място в доклада на комисията не удовлетворява необходимостите на Общината, уведомява Общинския съвет.
Чл.30 /1/ Общинският съвет след сезиране по предходния член, може:
1.Да приеме окончателно решение за концесионера
2.Да обяви нов конкурс или търг за същия обект или дейност
3.Да измени решението си по чл.10
4.Да приключи процедурата по предоставяне на концесия без определяне на спечелили конкурса или търга участник.
/2/ Когато търгът или конкурсът са насрочени отново поради неявяване на кандидати, Общинският съвет с решението за повторна процедура може да намали началното концесионно възнаграждение, но не повече от 40 % до размер не по-нисък от предложения в икономическия анализ.
Чл.31 /1/ Кметът на Общината се произнася и по задържането и освобождаването на депозитите за участие в конкурса.
/2/ Задържат се депозитите на спечелилия конкурса или търга участник и на участниците, които са нарушили договора за поверителност на информацията или виновно са нарушили условията за провеждане на конкурса, данни за което се посочват в доклада по чл.28.
/3/ При сключването на договор за концесия със спечелилият конкурса или търга участник, задържаният депозит се прихваща от концесионното възнаграждение.
Чл.32 Резултатите се обявяват в поне един местен всекидневник .
 
Глава V
СКЛЮЧВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ
Чл.33 /1/ Кметът на Общината и определеният за спечелили конкурса или търга участник в едномесечен срок сключва договор за концесия.
/2/ Определеният за спечелили конкурса участник при провеждането на преговорите е обвързан с направеното на конкурса предложение относно конкурсните изисквания.
/3/ Определеният за спечелили търга участник е обвързан с представения комплексен план и с направеното на търга предложение относно концесионното възнаграждение.
/4/ Страните по договора за концесия договарят конкретните права и задължения въз основа а определеното в Правилника за прилагане на Закона за общинската собственост съдържание на договора и решенията на Общинския съвет по чл.10 от тази Наредба. Концесионерът се задължава да застрахова обекта на концесия за своя сметка, съгласно Закона за застраховане.
Чл.34 /1/ Кметът на Общината, след взето решение по глава ІV раздел ІV може да предложи пред Общинския съвет решение за провеждане на нов конкурс или търг за същата концесия:
1.При непостигане на съгласие за сключване на концесионен договор без вина на страните
2.При несключване на договор поради отказ от страна на спечелилия конкурса или търга участник и в нарушение на задълженията, което е поел, и на изискванията, с които се е задължил.
/2/ Новият търг или конкурс се провеждат в сроковете, посочени в тази Наредба.
/3/ В случаите по ал.1 т.2 Кметът на Общината в заповед постановява задържането на депозита на спечелилия конкурса или търга участник.
Чл.35 В случаите по чл.34 ал.1 т.2 Кметът на Общината може да обяви за спечелил втория класирал се участник в конкурса или търга, при условията на чл.35 от настоящата Наредба.
Чл.36 /1/ Концесионният договор се сключва в писмена форма в четири еднообразни екземпляра по един за всяка от страните, един за досието на концесията в Община Велико Търново и един за съответната нотариална служба.
/2/ Концесионният договор подлежи на вписване в съответната нотариална служба.
/3/ За вписването се събират такси в размер, определен от Министерския съвет, които са за сметка на концесионера.
/4/ Заверено копие от договора се изпраща в отдел “Общинска собственост” за извършване на отметки по актовете за общинска собственост.
Чл.37 /1/ Концесионният договор влиза в сила от момента на подписването му.
/2/ Срокът на концесията започва да тече от момента на влизането в сила на концесионния договор.
/3/ Срокът на концесията се съобразява с изискванията на чл.68 ал.1 от ЗОС.
/4/ Срокът на договора може да бъде продължен за срок не по-дълъг от 10 години, със съгласие на страните след решение на Общинския съвет.
Чл.38 Концесионерът получава достъп до обекта а концесията със съдействието на Кмета на Общината при предвидените в нормативните актове предпоставки.
Чл.39 /1/ Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора за концесия се препятстват или се затрудняват от права на трети лица, концесионерът може да предприеме самостоятелно съответните /правни и фактически/ действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това Кмета на Общината.
/2/ В случаите по ал.1 концесионерът може да поиска:
1.Кметът на Общината чрез компетентните органи да предприеме необходими правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията.
2.Изменение на концесионния договор.
/3/ В случаите по ал.2 Кметът на Общината може да предприеме отчуждаване имоти на трети лица за общинска нужда или учредяване на ограничени вещни права в полза на концедента, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост.
/4/ В случаите по ал.2 страните по концесионния договор могат да спрат за определено време действието на договора.
Чл.40 При възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната за околната среда, за защитените със Закон територии и обекти и за обществения ред, страните по концесионния договор могат:
1.Да изменят концесионния договор
2.Да го прекратят по взаимно съгласие
3.Концедентът да го прекрати едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, който е уговорен в договора
Чл.41 Действието на договора за концесия може да бъде спряно при:
1.Възникване на обстоятелствата по чл.75 ал.2 от Закона за общинската собственост
2.В случаите по чл.44 от настоящата Наредба
3.Смърт на физическо лице – концесионер, или прекратяване на юридическо лице – концесионер, до вземане на решение от Общинския съвет за продължаване на договора с правоприемник, или за прекратяването му.
Чл.42 /1/ Договора за концесия се прекратява при следните условия:
1.С изтичане на срока
2.С погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване или за осъществяване на дейността
3.При смърт на физическото лице-концесионер, или при прекратяване на юридическото лице-концесионер
4.При влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера
5.По взаимно съгласие
6.По силата на съдебно или арбитражно решение
7.При други предвидени в закона или договорени от страните основания
/2/ При прекратяване на договора в случаите по ал.1 т.3 и 4 Общината има правата на привилегирован кредитор.
Чл.43 В случаите по чл.40 т.1 и чл.42 /1/ т.1 страните по концесионния договор могат да договарят изменението на отделните клаузи, което подлежи на вписване по съответния ред в Нотариалната служба.
Чл.44 Контролът по изпълнението на задълженията на концесионера се осъществява от началник отдел “Общинска собственост”.
 
Глава VІ
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНСОТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИИ
Чл.45 Средствата, постъпващи от предоставянето и осъществяването на концесии се разпределят 85 % приход на общинския бюджет и 15 % за попълване на фонда за покриване на разходите по концесиите.
Чл.46 /1/ В Община Велико Търново се създава фонд “Покриване разходи по концесиите”.
/2/ Средствата по фонда по ал.1 се набират от:
1.15 % от постъпленията от предоставянето и осъществяването на концесии
2.приходи от лихви и други постъпления
/3/ Средствата от фонда се разходват за покриване на разходите по предоставяне на концесии и други разходи, свързани с осъществяването и контрола по концесиите.
/4/ Превишението на приходите над разходите в края на годината е преходен остатък и се изразходва през следващата година по предназначението.
/5/ В края на годината Общинският съвет утвърждава направените разходи по концесиите.
Чл.47 Необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставяне на концесиите се предвиждат ежегодно в общинския бюджет.
Чл.49 Началник отдел “Общинска собственост” осъществява контрол върху концесионната дейност, като ежегодно представя пред Кмета на Общината и Общинския съвет доклад във връзка с тази дейност.
 
Глава VІІ
РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ
Чл.50 /1/ Към отдел “Общинска собственост” се създава регистър за концесиите, в който се вписват предоставените концесии съответно за обектите и дейностите по чл.69 и чл.70 от Закона за общинската собственост
/2/ Регистърът за концесиите и досиетата към него са предназначени за служебно ползване за нуждите на Общинския съвет, на общинската администрация, на съда, следствието, прокуратурата и сметната палата.
Чл.51 /1/ Регистърът се води по образец, утвърден от Общинския съвет /Приложение № 1/.
/2/ Регистърът се води по партиди съобразно предоставените концесии за обектите по чл.68 и дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост.
/3/ В регистъра се вписват:
1.Поредния номер и партидата на вписването
2.Номерът и датата на решението на Общинския съвет за предоставяне на концесия
3.Предметът на концесията
4.Срокът на концесията
5.Началният срок за осъществяване на концесията
6.Наименованието, седалището, адресът на управление, представителството и други данни, подлежащи на вписване за концесионера в страната и в чужбина
7.Забележки по вписаните обстоятелства
8.Датата на вписването и подписът на длъжностното лице
/4/ В регистрите не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки се извършват по реда на вписването.
Чл.52 /1/ Към регистъра се води специален архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии.
/2/ Досиетата се подреждат по партиден номер и номер на вписването, който отговаря на съответния номер в регистъра.
/3/ Досиетата съдържат:
1.Копия от предложението, от решението на Общинския съвет, от доклада на комисията за провеждане на конкурса, или търга, от заповедта на Кмета на Общината въз основа на доклада.
2.Екземпляр от концесионния договор и анексите към него.
3.Заверени копия от представените документи във връзка с вписването.
/4/ Цялата документация, свързана с предоставянето на концесия и с контрола върху изпълнението на концесионния договор се съхранява в отдел “Общинска собственост”.
/5/ Досието се съхранява за целия срок на концесия и 10 години след изтичането му.
Чл.53 Кметът на Общината упълномощава служител от Общинската администрация за водене на регистрите по чл.51 и досиетата по чл.52 от настоящата Наредба.
Чл.54 Вписването в регистрите и попълването на досиетата се извършва от длъжностното лице по чл.53, което:
1.Извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства.
2.Води азбучен указател, в който по азбучен ред се подреждат концесионерите и се отбелязват партидният и поредният номер на концесията по регистъра
3.Води входящ регистър и описна книга
4.Комплектува дела на заявителите за вписване в регистрите
5.Дава справки и издава удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства
Чл.55 Концесионерът е длъжен в седемдневен срок да съобщи на лицето по чл.54 подлежащите на вписване промени в обстоятелствата по осъществяване на концесията.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 /1/ Лицата, правомерно придобили или осъществяващи права върху обекти по чл.69 и дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост преди влизането в сила и които не са еднолични търговски дружества с общинско имущество или общински предприятия по смисъла на чл.52 от Закона за общинската собственост, са длъжни да ги заявят в тримесечен срок от влизането в сила на Закона за общинската собственост пред Общинския съвет.
/2/ Към заявленията се прилагат:
1.Заверения документи, удостоверяващи самоличността и наличието на съответна регистрация на лицата
2.Заверени документи, удостоверяващи съществуването на предоставените права, срока и условията, при които се осъществяват
3.Удостоверение от общинската администрация, че предоставените права са в сила.
/3/ Кметът на Общината представя становища по правомерността на придобитите права и по начина за привеждането им в съответствие със Закона за общинската собственост.
/4/ С изтичане на срока по ал.1 незаявените права се смятат за погасени.
§ 2 Общинският съвет в срок до 12 месеца от постъпване на заявлението взема решение за привеждането им в съответствие със ЗОС, за което съответните лица се уведомяват писмено.
§ 3 Лицата, осъществяващи неправомерно права върху обектите по чл.69 и дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост, подлежат на санкциониране по съответните закони.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.