НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 1 С тази наредба се уреждат редът и условията за: установяване жилищните нужди на гражданите, настаняване под наем в жилища за отдаване под наем, ведомствени и резервни жилища на Община Велико Търново, както и условията и редът за продажбата им.
Чл. 2 Кметът на Община Велико Търново организира, ръководи и контролира прилагането на тази наредба, в съответствие с разпоредбите на ЗОС и решенията на Великотърновския общински съвет.
Чл. 3 /ал. 1/ По своето предназначение общинските жилища са:
1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;
3. ведомствени;
4. резервни.
/ал.2/ Ежегодно, в срок до 31 март, с решение на Великотърновския общински съвет, по предложение на Кмета на Община Велико Търново се приема списък, в който се определят броя, вида и местонахождението на жилищата във всяка от групите по ал.1.
/ал.3/ При необходимост през текущата година, Общинския съвет може да извършва промени в списъка по предложение на Кмета на Общината.
Чл.4 / ал.1/ Кметът на Общината, чрез отдел „Управление на собствеността“, организира, ръководи и контролира управлението на общинските жилищни имоти, предназначени за настаняване под наем, на резервните и ведомствени жилища на Община Велико Търново./изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
/ал.2/ Кметовете на кметства контролират управлението на общинските жилища, ако на териториите на съответните населени места има такива.
Чл.5 /ал.1/ Настаняването в общински жилища, независимо от основанието, се извършва със заповед на Кмета на Община Велико Търново след мотивирано становище на Комисията по чл.14 от настоящата Наредба.
/ал.2/ Въз основа на заповедта се сключва договор за наем на общинско жилище, с който се определят реда за предаването и приемането на жилището, правата и задълженията на наемателя и на Общината, наемната цена, индексацията и срока на договора, поддържането, санкциите при нарушаване условията на договора и други условия по наемното правоотношение. След подписване на договора, в срок от 7 /седем/ дни, наемателите извършват регистрация по настоящ адрес. В срок от седем дни от подписване на договора наемателите разкриват на свое име партиди за ползването на консумативи – ел. енергия, вода и др. при спазване на общите условия на дружествата, доставящи тези услуги, и представят копие от документите за разкриването в Община Велико Търново.
/ал.3/ В едно жилище се настанява само едно семейство. Две или повече семейства могат по изключение да бъдат настанявани в едно жилище само с тяхното изрично нотариално заверено писмено съгласие.
Чл. 6 /ал.1/ Наемната цена на общинските жилища се определя по реда на глава VІІІ от тази наредба.
/ал.2/ Когато наетата жилищна площ от едно семейство е над определените с тази наредба нормативи, семейството се настанява в по-малко жилище.
Чл. 7 При частично освобождаване от жилище, в което са били настанени повече от едно семейство, оставащите наематели имат право да наемат освободената част от жилището.
Чл. 8 /ал.1/ Наемателите на общински жилища нямат право да ги ползват извън предназначението им, да ги преотдават или да ги ползват съвместно по договор с трети лица.
/ал.2/ При доказване на преотдаване на общинско жилище, неизрядните наематели дължат неустойка в размер на дванадесет месечни наема и са длъжни да освободят общинското жилище в срок от десет дни.
/ал.3/ При доказване, че жилището се обитава от трети лица, които не фигурират в настанителната заповед, неизрядните наематели дължат неустойка в размер на дванадесет месечни наема и са длъжни да освободят общинското жилище в срок от десет дни.
/ал.4/ Когато наемателите не ползват общинското жилище за срок до една година поради пребиваване, работа или командировка в чужбина или друго населено място, се задължават да:
Т.1 Писмено да уведомят Община Велико Търново за срока на отсъствието си;
Т.2. Да внесат предварително дължимите наеми за срока на отсъствието си, но не повече от дванадесет месеца.
/ал.5/ Ако през периода на отсъствие бъде установено ползване на консумативи – ел. енергия, вода и др., се счита, че жилището е преотдадено на трети лица.
Чл. 9 /ал.1/ Замяна на общински жилища с жилищни имоти може да се извърши еднократно с решение на Великотърновския общински съвет по общите правила за замяна на общинска собственост.
/ал. 2/ Не подлежат на замяна по ал. 1:
1. Резервните жилища;
2. Ведомствените жилища на общината;
3. Общинските жилища в сгради, чието основно предназначение е да задоволяват административни, стопански, културни, образователни, здравни и търговски нужди.
 
ГЛАВА ВТОРА
УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ
 
Чл. 10 /ал.1/ Право да кандидатстват за настаняване в общински жилища от фонд “Настаняване под наем” имат граждани и техните семейства, когато всички отговарят едновременно на следните условия: /отменена с Решение № 189/27.03.2019 г. на Административен съд Велико Търново, в частта в която е предвидено „български граждани“/.
1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, освен когато същите са освидетелствани със заповед по реда на чл.195 и чл. 196 от ЗУТ; /доп. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
2. не са носители на ограничено право на строеж или включени в индивидуално или групово жилищно строителство, или член-кооператори в жилищностроителна кооперация;
3. не притежават жилищен или вилен урегулиран поземлен имот или идеални части от такъв имот, които вследствие на делба или промяна на ПУП биха могли да бъдат обособени в самостоятелен урегулиран поземлен имот съгласно нормите на чл.19 от ЗУТ;
4. не притежават нежилищни имоти или идеални части от такива имоти, предназначени за търговска или стопанска дейност / фабрики, работилници, магазини, ателиета, складове и др./;
5. не са носители на ограничено вещно право на ползване върху жилищен или вилен имот по т.1 или реално обособена част от такъв имот, както и да не са извършвали отказ от учреденото, отстъпено или запазено в тяхна полза право на ползване след 13 март 1990 г.;
6. не са прехвърляли имоти по т. 1, т.2, т.3 и т.4 на други лица след 13 март 1990 г. с изключение на прекратяване на съсобственост ;
7. не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, и други основни и оборотни фондове и средства на обща стойност, по-голяма от 2/3 от цената, определена съобразно критериите, установени в глава седма от ППЗДС, на жилище, съответстващо на нормите за жилищна задоволеност по чл. 23 от тази наредба;
8. се отменя
9. имат настоящ адрес в населеното место, като към момента на картотекиране адресната им регистрация в гр. Велико Търново е без прекъсване за последните 5 години;
10. наемното правоотношение за общинско жилище, в което са били настанени като общински наематели не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 8 от Закона за общинската собственост.
11. не са се самонастанявали в общински жилища;
12. нямат просрочени парични задължения към общината.
/ал.2/ Обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 1-9 се установяват с декларация на гражданите, към която се прилагат съответните документи, удостоверяващи всяко едно от декларираните обстоятелства, а по т.10 и т.11 -от комисията по чл. 14.
/ал.3/ Към декларацията служебно се прилага копие от личния регистрационен картон на лицето от служба ГРАО.
Чл. 11 /ал.1/ Стойността на притежаваното имущество по чл. 10, ал. 1, т. 1-7 се определя както следва:
1. за моторни превозни средства, селскостопански машини и други - по застрахователната им стойност;
2. за земеделските земи, жилищни и вилни имоти извън тези по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 – с представяне на данъчна оценка;
3. за дялово участие в търговски дружества – в размер 50 на сто от цената на придобиването
4. за акции котирани на фондовата борса – по пазарната им цена
/ал.2/ В притежаваното имущество се включват и наличните парични средства, включително и тези по жилищноспестовни влогове и дивиденти.
Чл. 12 /ал.1/ Лицата и семействата, които отговарят на условията по чл. 10 се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:
1. незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;
2. живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;
3. семейства, живеещи въз основа на свободно договаряне, доказано чрез представяне на нотариално заверен договор за наем. Не може да има свободно договаряне между роднини по пряка и съребрена линия до втора степен;
4. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл. 23.
/ал.2/ Заемането на помещенията по ал. 1, т. 1 и 2 е основание за еднократно установяване и степенуване на жилищната нужда на обитателите. Повторното им обитаване от други наематели не поражда право за ново определяне на жилищната нужда.
/ал.3/ При невъзможност да бъде определена група жилищна нужда в случаите, когато не са налице хипотезите на чл.12, ал.1, т.1-4, на лицата се отказва картотекиране, макар същите формално да отговарят на условията по чл.10.
/ал.4/ При отказ за картотекиране по реда на ал.3 лицето има право да подаде нова молба за картотекиране само при промяна на жилищните условия.
/ал.5/ При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство на:
1. семейства с две и повече деца;
2. самотни родители на непълнолетни деца.
/ал.6/ В подгрупите подреждането става по годината на картотекиране.
/ал.7/ се отменя
Чл. 13 /ал.1/ В гр. Велико Търново се съставя и поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят на условията на чл. 10.
/ал.2/ Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на молба-декларация до Кмета на Община В. Търново по утвърден образец, в която се посочват:
1. броят, трите имена, възрастта и продължителността на адресната регистрация на членовете на семейството;
2. имотно състояние по чл.10, ал.1,т.1-5;
3. извършени сделки с недвижими имоти ;
4. материално положение по чл.10, ал.1, т.7 и т.8 /общ годишен доход на членовете на семейството, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителните доходи от хонорари, земеделски земи под аренда и др/.
5. жилищните условия, при които живее семейството към момента на представяне на молбата; вписват се данни за вида / жилищни, нежилищни /, размера и собствеността на обитаваните помещения;
6. се отменя
/ал.3./ Към молбата - декларация по ал.1 се прилагат всички изискуеми документи по чл.11.
Чл. 14 /ал.1/ Картотекирането на нуждаещите се граждани става от деветчленна комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Велико Търново.
/ал.2/ Председател на комисията е Секретарят на Община Велико Търново. В състава й се включват петима представители на общинската администрация от Дирекции „Бюджет и финанси“, „Правно обслужване и управление на собствеността“ и „Административно обслужване“, както и трима общински съветници, определени от Великотърновски общински съвет./изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
/ал.3/ Комисията по ал. 1 разглежда подадените молби-декларации, взема решение за включване или не на гражданите в картотеките и определя степента на жилищната нужда на отделните семейства /лицата/ по групи подгрупи съгласно чл. 12.
/ал.4/ Решението на комисията се съобщава и се обжалва по реда на АПК.
/ал.5/ Ако в кметствата от Община В. Търново има общински жилища, комисията по ал. 1 разглежда постъпилите молби и декларации за настаняване в тях.
Чл. 15 Комисията по чл.14 извършва и картотекирането по смисъла на чл.2, ал. 1, т. 2 от ЗУЖВГМЖСВ.
Чл. 16 /ал.1/ Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни до 31 декември на всяка календарна година да попълват нова декларация по чл. 13, ал. 2, както и при промяна на условията по чл. 10 през текущата година да уведомят в едномесечен срок писмено Община В. Търново. В противен случай се счита, че жилищната нужда на лицата е отпаднала и картотеката се архивира.
/ал.2/ Изваждат се от картотеката лицата, неотговарящи на условията по чл. 10 от настоящата наредба и настанените в общинско жилище. Изваждането става с решение на комисията по чл. 14 и Заповед на Кмета на Община Велико Търново.
Чл. 17 Гражданите, посочили неверни данни или несъобщили в декларациите съответните обстоятелства, носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и не подлежат на ново картотекиране.
Чл. 18 Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват 5 години след изваждането им от картотеката.
Чл. 19 /ал.1/ Въз основа на определената към 31 декември на предходната година поредност по групи и подгрупи, комисията по чл. 14 изготвя проект на годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища под наем.
/ал.2/ Проектосписъкът по ал. 1 се обявява до 20 февруари в Информационния център на Община В. Търново. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания по списъка.
/ал.3/ Кметът на Община Велико Търново утвърждава окончателния годишен списък след мотивирано становище на Комисията по чл.14.
/ал.4/ Поредността на картотекираните граждани в окончателния годишен списък не се променя в течение на годината, освен по решение на комисията по чл. 14 с протокол, утвърден от Кмета на Община Велико Търново.
Чл. 20 /ал.1/ Поредността по групи и подгрупи на картотекираните гражданите се актуализира всяка година, при положение че същите са изпълнили задълженията си по чл. 16, ал.1.
/ал.2/ Промените по ал. 1 се отразяват при изготвяне на списъка по чл. 19 за следващата година.
Чл. 21 /ал.1/ При придобиване или освобождаване на общински жилища за настаняване под наем, въз основа на годишния списък, нормите за жилищно задоволяване, броя и вида на жилищата, които ще се разпределят, комисията по чл. 14 изготвя списък на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.
/ал.2/ Списъкът се утвърждава от Кмета на Община Велико Търново и се обявява в Информационния център на Общината.
/ал.3/ се отменя
Чл. 22 /ал.1/ Жилищата за настаняване на гражданите, включени в списъка по чл. 19 се определят по нормите за жилищно задоволяване, установени в чл. 23.
/ал.2/ Настаняването на гражданите от списъка по чл. 19 продължава и след приключване на календарната година до утвърждаването на нови списъци за следващата година.
Чл. 23 /ал.1/ Установяват се следните норми за жилищно задоволяване:
1. на едночленно семейство – до 45 кв. м. полезна площ;
2. на двучленно семейство – до 55 кв.м. полезна площ
3. на тричленно семейство – до 65 кв. м полезна площ;
4. на четиричленно семейство – до 75 кв. м полезна площ;
5. на семейство с 5 и повече членове – 85 кв. м полезна площ.
/ал.2/ При определяне на необходимата полезна площ се взема в предвид и детето, което ще се роди.
/ал.3/ се отменя
Чл.24 Преди издаване на настанителната заповед гражданите подават нова декларация за обстоятелствата по чл. 10, 12, 13. Настъпилите промени се вземат предвид при настаняването.
Чл. 25 /ал.1/ Настанителната заповед се издава от Кмета на Община Велико Търново, като в нея се посочват вида и местонахождението на жилището, трите имена на настанените лица, срок за настаняване, наемна цена и начин на плащане.
/ал.2/ Заповедта има действие за всички членове на семейството на титуляра на настанителната заповед.
/ал.3/ Заповедта се връчва по реда на Гражданско процесуалния кодекс. Неразделна част от заповедта представлява протокол-опис с дата на фактическото предаване и приемане на жилището.
/ал.4/ Влезлите в сила заповеди се изпълняват от отдел “Управление на собствеността”.
/ал.5/ Ако в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта настаненото лице не заеме жилището, Кметът на Община Велико Търново отменя настанителната заповед.
/ал.6/ Ако настаненото лице откаже ползването на общинското жилище, губи правата си за картотекиране и отпада от картотеката.
Чл.25а /изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
/ал.1/ Въз основа на настанителната заповед се сключва договор за наем по образец, утвърден от Кмета на Община Велико Търново.
/ал.2/ В договора се определят редът за предаването и приемането на жилището, правата и задълженията на страните, наемната цена, условията за индексация на наемната цена, срокът на действие, хипотезите за прекратяване на договора и други условия по наемното правоотношение.
/ал.3/ /изменена с Решение №622 от 24.06.2021 г./ Договорът за наем се сключва за срок от шест месеца. Наемателят заплаща депозит по сметка на Община Велико Търново в размер на 3 /три/ месечни наема. Депозитът се възстановява при прекратяване на договора за наем след като бъдат платени всички дължими от наемателя разходи, свързани с ползването на имота.
/ал.4/ /изменена с Решение №622 от 24.06.2021 г./ В случай, че наемателят изпълнява добросъвестно задълженията си по договора и не съществува друга пречка, по предложение на комисията по чл. 14, наемното правоотношение може да бъде продължено с допълнителни споразумения към договора последователно за срок от една година и шест месеца, три години и пет години.
/ал.5/ /изменена с Решение №622 от 24.06.2021 г./ Чл. 25, ал. 5 В случай, че наемателят изпълнява добросъвестно задълженията си по договора по ал. 4, след изтичане срока на същия, по предложение на комисията по чл. 14, се сключват нови договори, всеки от които за срок до 10 години.
Чл. 26. Когато поради промяна на броя на членовете на семейството същото не покрива нормите за настаняване, в едномесечен срок, а в случай на смърт – в тримесечен срок, наемателите подават молба за настаняване в друго жилище съобразно нормите на чл. 23, придружена от декларация за обстоятелствата по чл.10. Настаняване се извършва ако всички членове на семейството/ домакинството отговарят на условията по чл.10.
Чл. 27. В случай, че наемателите не направят искане в сроковете по чл.26, органът по настаняване издава служебно настанителна заповед за жилище, отговарящо на нормите за настаняване. Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта наемателите не заемат определеното им жилище, заповедта се отменя, а наемното правоотношение за заеманото дотогава жилище се прекратява.
 
 
 
ГЛАВА ТРЕТА
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ
 
Чл. 28 /ал.1/ В общинските жилища за настаняване под наем се настаняват:
1. лица с жилищни нужди, установени по реда на глава втора;
2. наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство , надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция;
3. лица, жилищата на които се възстановени на бившите им собственици по реда на чл.7 от ЗВСВОНИ.
/ал.2/ Обстоятелствата по чл. 43, т. 3 от ЗОС, налагащи настаняването в общинско жилище под наем се установяват с представяне от нуждаещите се на заверен препис от съдебно решение по чл. 7 от ЗВСВОНИ, представляващ основание за изваждането им от заеманото до момента жилище.
/ал.3/ Ако настаняването на лице по чл. 43, т. 3 от ЗОС се извършва в рамките на срока за преглед по реда на надзора или за отмяна на съдебния акт и последният бъде отменен, наемното правоотношение се прекратява предсрочно.
Чл. 29 /ал.1/ Наемателите, настанени под наем по реда на чл. 43 от ЗОС представят ежегодно до 31 декември декларации за обстоятелствата по чл. 10, чл.12 и чл.13.
/ал.2/ При изменение на данните и условията по чл. 12 и чл. 13, водещи до промяна на жилищните нужди, определени с нормите по чл. 23, и при наличие на възможност, наемателите се пренастаняват в други жилища.
Чл. 30 /ал.1/ В жилищата за настаняване под наем могат да се настаняват и специалисти, работещи в бюджетни звена, чиито функции са от важно значение за развитието на Общината, докато са на работа в тях, ако те и членовете на семейството им не притежават в гр. В. Търново жилище или вила, годни за постоянно обитаване, след решение на Великотърновския общински съвет.
/ал.2/ Искането се прави с мотивирано предложение на ръководителя на бюджетното звено до Кмета на Община Велико Търново.
/ал.3/ Въз основа на искането Кметът на Общината внася предложение в Общинския съвет с което се конкретизира броя, вида и местонахождението на жилищата.
/ал.4/ Въз основа на решението на Общинския съвет Кметът на Общината издава заповед за настаняване. Заповедта и последващият договор са в сила, докато лицето е на работа в съответното бюджетно звено.
Чл. 31 В жилищата за настаняване под наем, по предложение на Кмета на Община Велико Търново, след решение на Великотърновски общински съвет, могат да се настаняват временно български и чуждестранни граждани, работещи в значими за Община Велико Търново области, като спорт, образование, култура и др. Предложение за настаняването им под наем прави управителят/ръководителят на съответната организация, в която работят/членуват. Договорът с лицето се сключва със срок докато същото работи/членува в съответната организация./изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
Чл. 32 /ал.1/ В заварените случаи със собственици на имоти, отчуждени по реда на чл. 98 от ЗТСУ /отм./, и настанени по реда на чл.22 от ЗНО /отм./, лицата заемат общински жилища за настаняване под наем при условията на действащото към момента на отчуждаването законодателство за срок до обезщетяването им с жилищен имот.
/ал.2/ Лицата по ал. 1 са длъжни в едномесечен срок от датата на предаване на жилището, с което са обезщетени, да освободят заеманото общинско жилище.
Чл. 33 се отменя.
Чл. 34 /ал.1/ Когато на територията на общината няма граждани, отговарящи на условията на чл. 43 и 45 от ЗОС, свободните жилища могат да се отдават под наем на други лица.
/ал.2/ се отменя
/ал.3/ се отменя
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
НАСТАНЯВАНЕ В ЖИЛИЩА ОТ ФОНД "ВЕДОМСТВЕН"
 
Чл.35. /изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
/ал 1 / В жилищата от фонд ''Ведомствен'" се настаняват временно, до прекратяване на трудовите или служебните им правоотношения, служители в администрацията на Община Велико Търново, ако те или членовете на техните семейства не притежават жилище или вила, или идеални части от такива имоти на територията на общината, освен когато същите са освидетелствани по реда на чл.195 и чл. 196 от ЗУТ.
/ал.2/ Служителите, настанени под наем във ведомствени жилища, както и членовете на техните семейства, представят ежегодно до 31.12 на текущата година декларации за обстоятелствата по ал. 1
Чл.36. / изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г. /
/ал.1/ За жилищата от фонд „Ведомствен" се води отделна картотека.
/ал.2/ Комисията по чл.14 изготвя и прави мотивирани предложения за настаняване на служители в жилища от фонд „Ведомствен“ пред кмета на общината, след преценка на условията по чл.35.
Чл.37. / изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г. /
/ал.1/ Настаняването в жилища от фонд „Ведомствен" се извършва въз основа на заповед и договор от кмета на общината.
/ал.2/ Наемната цена се определя по реда на чл.54.
Чл.38. /ал.1/ От ведомствения общински жилищен фонд могат да бъдат определени, със заповед на Кмета на Община Велико Търново жилища за настаняване на гости на Общината за пренощуване.
/ал.2/ Редът и начинът на ползване на тези жилища се определя със заповед на Кмета на Общината.
 
ГЛАВА ПЕТА
НАСТАНЯВАНЕ В ЖИЛИЩА ОТ ФОНД "РЕЗЕРВЕН"
 
Чл.39. / ал.1/ В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица с настоящ адрес в гр. В.Търново и непрекъсната адресна регистрация не по-малко от една година, когато:
1. жилищата им са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии, или са застрашени от самосрутване;
2. в семействата им са налице остри социални и здравословни проблеми.
/ал.2/ Право да кандидатстват за настаняване в жилища от фонд “Резервен” имат  граждани, при които освен предпоставките по ал.1 са налице и следните обстоятелства: /отменена с Решение № 189/27.03.2019 г. на Административен съд Велико Търново, в частта в която е предвидено „български граждани“/.
1. не притежават друго жилище, вила или реално обособена част от от такива имоти;
2. не са носители на ограничено вещно право на ползване върху жилищен или вилен имот или реално обособена част от такива имоти, както и да не са извършвали отказ от учреденото, отстъпено или запазено в тяхна полза право на ползване след откриване на предпоставките по ал.1 за настаняване в жилище от фонд “Резервен”;
3. не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи и други основни оборотни фондове и средства на обща стойност по-голяма от 2/3 от цената, определена по реда на глава седма от ППЗДС на жилище, съответстващо на нормите за жилищна задоволеност;
4. ¼ от общия годишен доход на семейството/домакинството не може да покрие разхода за годишна пазарна наемна цена за жилище съответстващо на нормите за жилищна задоволеност;
/ал.3/ За установяване на горните обстоятелства кандидатите за настаняване подават молба-декларация по чл.13, ал.1.
/ал.4/ Гражданите, посочили неверни данни или несъобщили в декларациите съответните обстоятелства, носят отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс и не подлежат на картотекиране по общия ред.
Чл.40. /ал.1/ Обстоятелствата по чл.45, ал.1, т.1 от ЗОС се установяват от комисия в състав:
1.Председател: Председателят на комисията по чл.14, ал.1;
2.Членове: Експерти от Дирекция „Строителство и устройство на територията", от Дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността", от „Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" и др. При необходимост се включват и кметът на населеното място или кметският наместник, както и привлечени външни експерти в зависимост от конкретния случай. Персоналният състав на комисията се определя със заповед на Кмета на Община Велико Търново. / изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г. /
/ал.2/ При настъпване на обстоятелство по чл.45, ал.1, т.1 от ЗОС, комисията се свиква в срок от 24 часа от нейния председател, а при негово отсъствие от който и да е неин член.
/ал.3/ Комисията по ал.1 извършва оглед на място, ползва констатациите на специализирани органи и след събирането на всички необходими данни, изготвя констативен протокол, който се внася в комисията по чл.14, ал.1 за преценка на обстоятелствата по чл.39, ал.2 и решение.
/ал.4/ За решението си комисията по чл.14, ал.1 изготвя протокол, който внася с предложение до Кмета на Общината за настаняване на нуждаещите се в конкретно жилище
Чл.41. /ал.1/ Обстоятелствата и жилищната нужда по чл.45, ал.1, т.2 от ЗОС се установяват от комисията по чл. 14, ал.1 от тази наредба.
/ал.2/ Комисията изготвя констативен протокол, който внася с предложение до Кмета на Община Велико Търново за настаняване на нуждаещите се в конкретно жилище.
/ал.3/ Обстоятелствата по чл. 45, ал.1, т.2 от ЗОС, налагащи настаняване в резервно общинско жилище, могат да бъдат само такива, че непосредствено да заплашват живота и здравето на нуждаещите се.
/ал.4/ се отменя
Чл. 42. /ал.1/ Резервния общински жилищен фонд задължително разполага по всяко време с минимум две незаети, самостоятелни жилища, за критични нужди. Този баланс може да бъде нарушен само при тежки, масови природни стихийни бедствия или аварии за срок не по-дълъг от два месеца.
/ал.2/ Комисията по чл. 14 /ал.1/ прави предложенията, съобразявайки се с разпоредбите на предходната алинея.
/ал.3/ При необходимост, при настаняване в общински жилища от фонд “Резервен”, могат да не се спазват нормите за жилищно задоволяване, определени с чл. 23 /ал.1/ от тази наредба.
/ал.4/ Не се допуска настаняване в общински резервни жилища на лица, чиито собствени жилища са станали негодни за използване поради естествено износване, застрашени са от самосрутване, вредни са в санитарно-хигиенно отношение или загрозяват околната среда и поради това, че не могат да се поправят или заздравят, подлежат на премахване по реда на чл.195 и чл. 196 от ЗУТ. /доп. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
Чл.43. се отменя
 
ГЛАВА ШЕСТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
 
Чл.44 /ал.1/ Наемните правоотношения се прекратяват поради:
1. неплащане на наемната цена и/или консумативните разноски за три месеца
2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитаваните помещения;
3. нарушаване на добрите нрави, удостоверено с протокол от управителния орган на сграда в режим на етажна собственост, съобразно изискванията на чл.57 от ЗУЕС или с протокол/акт за установяване на административно нарушение, съставен от общинска администрация или органите на МВР;
4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на общинското жилище;
5. прекратяване на трудовите или служебни правоотношения на настаненото във ведомствено жилище лице;
6. изтичане срока на настаняване;
7. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;
8. използване на жилището не по предназначение, удостоверено с протокол от управителния орган на сграда в режим на етажна собственост, съобразно изискванията на чл.57 от ЗУЕС или с протокол/акт за установяване на административно нарушение, съставен от общинска администрация или органите на МВР;
9. неспазване условията на договора за наем.
10. доказано преотдаване на общинското жилище или че жилището се обитава от трети лица, които не фигурират в настанителната заповед; / доп. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
11. непредоставяне в срок от наемателя на Община Велико Търново, в качеството й на наемодател на документ, удостоверяващ прехвърляне на партидата на съответния консуматив; / доп. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
12. с прекратяването на трудовите/служебните правоотношения на общинския служител; /доп. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
13. други основания, предвидени в договора за наем. /доп. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
/ал.2/ Наемното правоотношение се прекратява със заповед на Кмета на Община Велико Търново. В заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и срока за опразване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.
/ал.3/ При прекратяване на наемното правоотношение на основание ал.1, т.2 към заповедта по ал.2 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.
/ал.4/ Заповедта по ал.2 може да се обжалва пред Административния съд по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът не разпореди друго.
Чл.45 / ал.1 / След влизане в сила на заповедта по ал.2 на предходния член, в случай че жилището не е освободено доброволно в определения срок, длъжностните лица от отдел „Управление на собствеността” съставят констативен акт, в който се посочват данни за: акта за общинска собственост, лицето, което владее или държи имота и основанието за това.
/ал.2/ Въз основа на констативния акт Кметът на Община Велико Търново издава заповед по чл.65 от ЗОС за изземване на жилището.
/ал.3/ Заповедта за изземване на имота се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията като за изпълнителните действия се съставя протокол за изземане, опис на наличните вещи и състоянието на иззетия имот.
/ал.4/ Заповедта по ал.2 подлежи на обжалване по реда на АПК. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът не разпореди друго. /изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
 
ГЛАВА СЕДМА
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА БИВШИ СОБСТВЕНИЦИ, ЧИИТО ИМОТИ СА ОТЧУЖДЕНИ ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ
 
Чл. 46 /ал.1/ /изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г./ В списъка по чл. 42. ал. 2 от ЗОС, отнасящ се до ал. 1. т. 2 от същия член на закона към жилищата за продажба се включват:
1. жилищата за настаняване под наем, чиито наематели отговарят на следните условия:
- да са български граждани; /отменена с Решение № 189/27.03.2019 г. на Административен съд Велико Търново, в частта в която е предвидено „български граждани“/.
- да отговарят на условията за настаняване, установени в Глава втора от тази наредба;
- да са наематели на общинското жилище на основание настанителна заповед не по-малко от две години;
- ако са наематели на ведомствено жилище, да имат не по-малко от пет години стаж без прекъсване в общинската администрация.
2. жилища, чиито наематели са правоимащи спестители, включени в списъка по чл.7 от Правилника за прилагане на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно- спестовни влогове;
3. жилища собственост на лица, относно които се предвижда да бъдат отчуждени по реда на глава трета от ЗОС:
/ал.2/ Не могат да се включват в списъка за продажба жилища, които;
1. са част от фонд „Резервен";
2. се намират в сгради, чието основно предназначение е да задоволяват административни, стопански, културни, образователни, здравни и търговски нужди;
3. се обитават от две или повече семейства, които не образуват домакинство;
4. се обитават от наематели с временни заповеди, с изключение на тези от ведомствения жилищен фонд и настанените по реда на чл.30 и чл.31 от тази наредба;
5. се намират в сгради, предвидени за премахване за ново строителство или освидетелствани по реда на чл.195 и чл. 196 от Закона на устройство на територията;
6. жилища, за които има изрична забрана за продажба с решение на Великотърновския общински съвет.
Чл. 47 /ал.1/ Включването на жилища за продажба в списъка по чл. 42, ал. 2 от ЗОС, отнасящ се до ал. 1, т. 2 от същия член става през текущата година по молба на наемателите, отправена до Кмета на Община Велико Търново. Към молбата се прилагат настанителна заповед и декларация за семейно и имотно състояние.
/ал.2/ Молбата се проучва от комисията по чл. 14 и ако са налице условията по чл. 46, ал. 1, за жилището се изготвя пазарна оценка от оценител на имоти. Трайните подобрения, направени от наемателя за негова сметка, след писмено съгласие на Община Велико Търново, се приспадат от цената; /изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
/ал.3/ За всеки отделен случай Великотърновския общински съвет определя стойността на коефициентите и крайната цена.
/ал.4/ В тримесечен срок от решението на комисията по чл.14, се изготвя предложение от Кмета на Община Велико Търново до Великотърновски общински съвет за включване на жилището в списъка за продажба. /изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
/ал.5/ В двумесечен срок от внасянето на предложението по предходната алинея, Великотърновския общински съвет взема решение за включването или не на жилището в списъка по чл. 42, ал. 2 от ЗОС, отнасящ се до ал. 1, т. 2 от същия член. Ако в този срок Общинския съвет не вземе решение се предполага, че е налице мълчаливо съгласие и жилището може да бъде включено в списъка.
/ал.6/ Продажната цена не може да е по-ниска от данъчната оценка на имота.
/ал.7/ При продажба на жилища, придобити чрез замяна, цената за покупка на жилището не може да бъде по-ниска от цената на придобиването му.
/ал.8/ Продажбата се извършва със заповед на Кмета на Община Велико Търново, в която се посочва вида и административния адрес на жилището, купувача, цена и другите дължими плащания, както и срока на плащане. В заповедта могат да се посочат и допълнителни условия за извършване на продажбата.
/ал.9/ /изменена с Решение №622 от 24.06.2021 г./ Заповедта се връчва на купувача по реда на АПК.
/ал.10/ т. 1. Ако в тримесечен срок от връчването на заповедта купувачът не внесе дължимите суми, се счита, че той се е отказал от покупко-продажбата и преписката се прекратява и връща в отдел "Управление на собствеността“. В този случай лицето възстановява на Общината разходите по оценката. /изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
т. 2. При започната процедура по отпускане на банков кредит, доказана чрез представяне на банкови документи, срокът по т.1 може да бъде удължен с още един месец със Заповед на Кмета на Общината. /изменена с Реш.1144 от 16.12.2010 г./
/ал.11/ След като купувачът извърши плащането на цената и дължимите данъци, такси и режийни разноски в срока, посочен в заповедта и представи надлежен документ, се изготвя Договор за продажба в четири екземпляра.
/ал.12/ Договорът се подписва от Кмета на Община Велико Търново и купувача и влиза в сила от датата на сключването му.
/ал.13/ Договорът за продажба се вписва от купувача в нотариалните книги по местонахождение на имота. Приключилата преписка се изпраща в отдел “Общинска собственост” за отписване на имота от актовите книги за общинска собственост и съхранение.
Чл.47а /отменен с Решение № 622 от 24.06.2021г./ Не подлежат на продажба жилища в сгради, които са изцяло общинска собственост – жилищни блокове на ул. „Димитър Буйнозов” №19, ул. „Венета Ботева” №6 – бл.1 и бл.2, ул. ”К. Костенечки” в жк „Света гора”.
Чл.48 Жилищата, чиито наематели са правоимащи спестители, включени в списъка по чл. 7, се закупуват по реда на ЗУЖВГМЖСВ и правилника за неговото приложение.
Чл.49 В договора по чл.45, ал. 10 задължително се вписва, че купувачът няма право да продава, дарява или заменя закупеното жилище за срок от три години, считано от датата на подписване на договора.
Чл.50 /ал.1/ Редът по тази глава се прилага и при обезщетяване собственици на отчуждени имоти с влезли в сила заповеди по чл.98 от ЗТСУ /отм/, с общински недвижими имоти, които нямат издадени заповеди по чл. 100 от ЗТСУ /отм/.
/ал.2/ При обезщетяване се спазват реда и условията, действащи към датата на влизане в сила на заповедта по чл.98 от ЗТСУ /отм/.
Чл.51 /ал.1/ По молба на правоимащите с нотариално заверени подписи след решение на Великотърновския общински съвет могат да бъдат изменяни влезлите в сила заповеди по чл.98 от ЗТСУ /отм./, когато се иска промяна на местонахождението на жилището или обезщетяване с по вече жилища, но с приблизително еднаква жилищна площ, при условие, че не се засягат правата на трети добросъвестни лица.
/ал.2/ Ако новото жилище е с по-голяма от определената със заповедта по чл. 98 от ЗТСУ /отм./ площ, с решение на Общинския съвет се определя и начина на плащането за разликата.
Чл.52 В списъка по чл. 42, ал.2 от ЗОС, отнасящ се до ал. 1, т. 2 от същия член, по предложение на Кмета на Община Велико Търново, след решение на Великотърновския общински съвет, се вписват и конкретните общински жилища за продажба, замяна и обезщетяване на лица, чиито имоти са отчуждени за общински нужди по реда на глава трета от ЗОС.
Чл. 53 Жилищата по чл. 44, ал. 1, т. 3 се продават след провеждане на търг по реда на Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.
 
ГЛАВА ОСМА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНИ ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА НАЕМНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА
 
Чл.54. /ал.1/ Наемната цена на жилищата се определя за 1 кв. м полезна площ съобразно функционалния тип на населеното място и зоната по смисъла на ЗМДТ, в която жилището попада, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина, преобладаващото изложение и благоустройственото му съоръжаване, както и от качествата на околната среда.
/ал.2/ /изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г./ Основната наемна цена за 1 кв. м. полезна площ се определя по реда на чл.56, ал.1 и се отнася за жилище със следните показатели:
1. Местонахождение на жилището според функционалния тип на населеното място и зоната, в която попада  - в трета зона - на гр. Велико Търново:
2. Конструкция на сградата панелна или масивна M2:
3. Разположение на жилището във височина първи етаж;
4. Изложение - преобладаващ запад за жилищните (без сервизните) помещения;
5.Благоустройствено съоръжаване с водопровод, канализация и електрификация.
/ал.3/ Основната наемна цена се коригира (намалява или увеличава) до размери, посочени за конкретните показатели както следва:
1. Местонахождение на жилищата според функционалния тип на населеното място и зоната, в която попадат
 • В.Търново - I зона увеличение 20%
 • В.Търново - II зона увеличение 10%
 • В.Търново - IV зона намаление 10%
 • В.Търново - V зона намаление 20%
 • Килифарево Дебелец намаление 10%
 • Ресен, Самоводене намаление 15%
 • Всички останали намаление 20%
2. Конструкция на сградите
 • паянтови и полумасивни сгради намаление 20%
 • стоманобетонни конструкции,
 • пакетоповдигани плочи,
 • системи "пълзящ" и "едроплощен" кофраж" увеличение 15%
3. Разположение на жилищата във височина
 • Втори етаж при двуетажна сграда увеличение 8%
 • Втори до шести етаж увеличение 7%
 • Последен етаж при сгради на три и повече етажа и за всеки седми и по-висок етаж намаление 4%
 • За жилище с височина на пода от 0,3 до 1,0 м под средното ниво на терена намаление 5%
 • За жилище с височина на пода от 1,00 до 2,00 м под средното ниво на терена намаление 12%
 • За жилище с височина на пода от 2,00 до 3,00 м и повече под ср. ниво на терена намаление 12%
4.Преобладаващо изложение на жилищните (без сервизните) помещения
 • юг, югоизток увеличение 2%
 • запад, север,североизток, северозапад намаление 3%
5. Благоустройствено съоръжаване на жилището
 • в сграда над 5 етажа без асансьор намаление 5%
 • с централно отопление увеличение 7%
 • без складово помещение намаление 5%
 • без водопровод и канализация намаление 10%
 • разположено в съседство с трафопостове, помпени агрегати, асансьорни машинни помещения, абонатни станции и други   източници на шум, топлина и др. намаление 7%
 • без ел. захранване намаление 20%
/ал.4/ се отменя
/ал.5/ Всички намаления или увеличения се изчисляват върху основната наемна цена.
Чл.55. /ал.1 / Размерът на наемните задължение за общински жилища се фиксира с договора между Кмета на Община Велико Търново и наемателя.
/ал.2/ Сумите по ал.1 се записват в български лева и се заплащат в такива по сметката, посочена в договора.
/ал.3/ Сумите по ал.1 се заплащат по реда и начина, конкретизиран в договор.
Чл.56. /ал.1/ Ежегодно до 31 март Великотърновския общински съвет по предложение на Кмета на Общината определя основната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища.
/ал.2/ При промяна на основната наемна цена отдел “Управление на собствеността” преизчислява месечните наемни цени на общинските жилища.
/ал.3/ Наемната цена по ал.2 се фиксира с анекс към основния договор за наем с дата първо число на месеца, следващ решението на Общинския съвет.
Чл.57 / ал.1/ Парични задължения от наеми, възникнали поради наличие на остри социални или здравословни проблеми в семейството на наемателя, могат да бъдат разсрочвани с решение на Великотърновския общински съвет.
/ал.2/ Молба за разсрочване на задълженията се подава от заинтересованите лица до Кмета на Община Велико Търново със съответните мотиви и доказателства за това.
/ал.3/ Основателността на искането се преценява от комисията по чл.14.
/ал.4/ Въз основа на становището на комисията Кметът на Общината прави мотивирано предложение до Общинския съвет.
 
ГЛАВА ДЕВЕТА
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ /ОТМЕНЕНА с Решение № 189/27.03.2019 г. на Административен съд Велико Търново/.
Чл.58. Наемател на общинско жилище, който наруши забраната на чл.8 за неговото пренаемане, се наказва с глоба от 500 до 2000 лева.
Чл.59 Който без законно основание завземе общинско жилище, се наказва с глоба от 500 до 2000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл.60 Който не изпълни заповед или решение за освобождаване в едномесечен срок на общинско жилище се наказва с глоба от 500 до 2000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл.61. /ал.1/ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица от отдел „Управление на собствеността", определени със Заповед на Кмета на общината. /изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
/ал.2/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Велико Търново.
/ал.3/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. "Семейство” са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.
§ 2."Домакинство” са съпрузите, ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, както и братя и сестри.
§ 3. "Самотни родители на непълнолетни деца" по смисъла на глава втора са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца.
§ 4. "Полезна площ" по смисъла на тази наредба е сборът от площите на помещенията в жилището и терасите, измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи - стени и колони.
§ 5. се отменя
§ 6. С влизането на настоящата наредба в сила жилищата от фонд “Резервен”, в които са настанени наематели при хипотезата на новата редакция на чл.43,т.2 от ЗОС се прехвърлят във фонд “Настаняване под наем” .
§ 7. се отменя
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 8. В срок от три месеца след приемането на тази наредба лицата, картотекирани по реда на ППЗОС, следва да актуализират картотеките си по покана на общинската администрация като подадат нови молби и декларации в едномесечен срок от поканата по реда на настоящата наредба. В противен случай извършеното по реда на ППЗОС картотекиране отпада и преписките се архивират.
§ 9. Общинско жилище, в което като наематели са настанени семействата на низходящи и възходящи, или на братя и сестри, може да бъде продадено на тях в съсобственост, в идеални части съобразно постигнато от тях нотариално заверено писмено съгласие. Съгласието следва да бъде дадено от всички пълнолетни лица, които имат настанителни права за жилището.
§10/ал.1/ Ако общинско жилище е реално поделяемо съгласно строителните правила и норми, на всеки от наемателите може да бъде продадена заеманата от него реална част като отделен жилищен имот. Продажбата се извършва след преустройство на жилището по установения ред.
/ал.2/ Искането за извършване на преустройство по ал.1 се подава от името на Общината, като разходите са за сметка на наемателя.
§ 11. Извън случаите по §§ 9 и 10 общински жилища, в които до 31 май 1996 година са настанени като наематели две или повече семейства не могат да бъдат продавани.
§ 12. При закупуване на общинско жилище лицата, придобили право на собственост, заплащат на Община Велико Търново такса по реда на чл.56а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. / изм. с Решение № 1227/27.09.2018 г./
§ 13. Наредбата е приета на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 45 а, ал. 1 от ЗОС и влиза в сила три дни след приемането й с решение на Великотърновския общински съвет.
§14. Недовършените преписки до влизане в сила на измененията и допълненията на настоящата Наредба, приети с Решение № 104/23.02.2012 г. на ВТОбС, се довършват по стария ред.
 
 
НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.