ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. С този правилник се определя реда, условията и процедурата за финансово под­по­магане на  изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на  семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Велико Търново със средства, предвидени в бюджета на Община Велико Търново.
 
Чл. 2. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие се гласуват всяка календарна година с бюджета на Общи­на Велико Търново, по предложение на комисията по този правилник.
 
Чл. 3. (1). (Изм. с Решение № 572 на ВТОС от  28.02.2013 г.) Със средства, предвидени с бюджета на Община Велико Търново се фи­нан­си­рат лица с доказан стерилитет (мъжки и/или женски фактор), лечим преди всичко с ме­­то­­ди­­те на АРТ, при наличие на следните индикации:
1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;
2. Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието;
3. (Изм. с Решение №  114 на ВТОС от  23.02.2012 г.) Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: N97.1/, доказан лапароскопски чрез общоприетите начини за поставяне на диагнозата „тубарен стерилитет” – лапароскопия, лапаротомия или хистеросалпинго­гра­­фия:
- липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени),
- едностранна липса с контралатериална непроходимост или стеноза,
- двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл.след стерилизация),
- едностранна непроходимост с контралатериална стеноза,
- двустранна интерстициална или истмична стеноза,
- състояние след пластика на маточни тръби,  най-малко 12 месеца след пластика, при положение, че не е настъпвала вътрематочна бременност.
4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация пораци LUFS;
5. Стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-Х: N97.4).
 
(2). (Изм. с Решение № 572 на ВТОС от  28.02.2013 г.) Със средства, предвидени с бюджета на Община Велико Търново се финансират:
1.АРТ процедури, със собствен и/или донорски генетичен материал, както и всички предшестващи, съпътстващи и последващи процедурите лекарствени препарати (включително и имуномодулаторите), описани в медицинската документация;
2.Медицински процедури, манипулации и операции при жената; изследвания (включително: имуноло­гич­ни и генетични) и биопсии (вклю­чи­тел­но и имуноло­гич­ните) при жената и/или при мъжа - предшестващи, съпътстващи и последващи АРТ проце­ду­рите;
3.Лекарствени продукти (предшестващи, съпътстващи и последващи АРТ проце­ду­рите), назначени от лекуващия лекар на рецептурна бланка.
(3). (Изм. с Решение № 572 на ВТОС от  28.02.2013 г.) Кандидатстването за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свъ­р­за­ни с лечение на безплодието на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, ж­и­ву­щи на територията на Община Велико Търново, със средства, предвидени в Правилника е за един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кан­дидатстване за финансиране от център „Фонд за асистирана репродукция” (при по­­ло­жение, че не се финансира една и съща процедура).
(4). (Изм. с Решение № 572 на ВТОС от  28.02.2013 г.) Средствата, отпуснати на семействата и лицата, живеещи на семейни начала, за фи­нан­сово подпомагане, са в размер до 2000 лв. (две хиляди лева) на заявител, като кандидатства само един от партньорите.
(5). (Изм. с Решение № 572 на ВТОС от  28.02.2013 г.) Лекарствените продукти, финансирани със средства по този правилник, следва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
(6) (Изм. с Решение № 572 на ВТОС от  28.02.2013 г.) Неусвоената  част от одобрената на заявител сума, се прехвърля в следващите до две бюджетни години на съответното лице. (Изм. с Решение № 632 на ВТОС от  27.04.2017 г.) През този период заявителя  (семействата и лицата, живеещи на семейни начала) няма право на кандидатстване за ново финансиране по реда на настоящия Правилник
 
ГЛАВА ВТОРА
КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ЗА ИЗ­ВЪР­ШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ПРИ ЛИЦА С БЕЗПЛОДИЕ, ЛЕЧИМО ПРЕДИ ВСИЧКО С МЕТОДИТЕ НА АРТ. ДОКУ­МЕН­ТИ, ДОКАЗВАЩИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С АРТ ПРОЦЕДУРИ.
 
Чл. 4. Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за финансово подпомага­не за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, ле­чи­мо преди всичко с методите на АРТ:
1. Да са само български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на терито­ри­я­та на  Община Велико Търново през последните три години. При двойките във фак­ти­­ческо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;
2. Да нямат задължения към Община Велико Търново и данъчни задължения към дър­жа­вата;
3. Да са здравно осигурени;
4. Да няма поставени под запрещение или криминално проявени лица;
5. Да са семейства или лица живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак или при двойките, които са във факти­ческо съжителство с декларация (Приложение № 2);
6. (Изм. с Решение №  114 на ВТОС от  23.02.2012 г.), (Изм. с Решение № 572 на ВТОС от  28.02.2013 г.) Да е налице доказан стерилитет, не­за­ви­симо с женски и/или с мъжки фактор. Удостоверяването се извършва с меди­цин­ски документи: етапни епикризи/епикризи, меди­­цински картони, служебни бележ­ки/удосто­ве­ре­ния от клиниките, с отразяване факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации. При нужда комисията може да изисква и допъл­ни­телни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания;
7. Всеки от кандидатите да е завършил минимум средно образование;
8. Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране по програмата, да съответства на Наредба № 28 на Министерството на здравеопазването;
9. (Изм. с Решение №  114 на ВТОС от  23.02.2012 г.), (Изм. с Решение № 572 на ВТОС от  28.02.2013 г.) При поредно кандидатстване се подават следните документи: Заявление по образец, Декларация за липса на промяна в обстоятелствата по образец, медицинска документация - етапна епикриза/епикриза, удостоверения и др., Удостоверения от ТД на НАП за непрекъснати здравноосигурителни права, Удостоверения за липса на задължения към държавата, Уведомления за издаване на Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Велико Търново.
 
Чл. 5. (Изм. с Решение № 572 на ВТОС от  28.02.2013 г.) Кандидатстването за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свър­за­ни с лечението на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Велико Търново, със средства предвидени в Бюджета на Об­щи­­ната, е за един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и въз­мож­ността за кандидатстване за финансово подпомагане от Център „Фонд за асис­тирана репродукция".   
 
ГЛАВА ТРЕТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
 
Чл. 6. (Изм. с Решение № 572 на ВТОС от  28.02.2013 г.) Входираните искания за финансово подпомагане на процедурите по този пра­вил­ник се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на Общи­на­та.
Председателят на комисията е представител на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”, а заместник – предсе­да­тел е Председателят на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Великотърновски общински съвет. Комисията да е в състав от 7 члена, от които 3 пре­д­ставители на общинска администрация и 4 общински съветници, избрани от Вели­ко­търновски общински съвет.
чл. 6а (Изм. с Решение №  114 на ВТОС от  23.02.2012 г.) Заявителните документи се разглеждат по реда на тяхното постъпване, като предимство имат кандидати, които не са ползвали средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро” от Бюджета на Община Велико Търново.
 
Чл. 7. Комисията по този правилник осъществява следните функции в изпълнение на правомощията си :
1. (Изм. с Решение №  114 на ВТОС от  23.02.2012 г.) Разглежда и одобрява искания, както и изготвя предложения до Великотърновския общински съвет за финансово под­по­магане на български граждани (семейства и лица, живеещи на семейни начала), жи­ву­щи на територията на Община Велико Търново, за извършване на дейности по асис­ти­рана репродукция при безплодие;
2. Дава методически указания относно процедурите по отпускане и разходване на фи­на­н­совите средства по програмата за асистирана репродукция на Община Велико Търново;
3. Осъществява контрол за спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана репродукция.
 
Чл. 8. Комисията обявява критериите, реда, срока и мястото за прием на документи  на сайта на Община  Велико Търново.
 
Чл. 9. Председателят на комисията обявява в сайта на Община Велико Търново часа, мя­стото и графика на заседанията на комисията. Срокът за обявяване на първото засе­да­ние не следва да бъде по-голям от един месец от изтичане на срока за прием на до­ку­мен­ти.
 
Чл. 10. (1). 3аседанията на комисията във връзка с финансовото подпомагане на изслед­ва­ния и процедури, свързани с лечение на безплодие са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.
(2). 3аседанията на комисията са закрити.
(З). Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, при явно гласуване.
 
Чл. 11. (1). (Изм. с Решение №  114 на ВТОС от  23.02.2012 г.) С цел подпомагане дей­ност­та на комисията, с право на съвещателен глас в заседанията й, могат да участват и се допускат представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на репродуктивното здраве.
(2). По преценка и при необходимост, в работата на комисията могат да участват и ве­щи лица - медицински специалисти, с призната специалност „акушерство и гинеколо­гия" и по възможност с допълнителна квалификация или опит в областта на асистира­на­та репродукция или стерилитета. При необходимост могат да участват и се допускат и други специалисти по конкретни случаи.
(3). Средствата, необходими за възнаграждения на лицата по ал. 2, се осигуряват от Бюджета на Община Велико Търново.
 
Чл. 12. (1).   За всеки от кандидатите се изготвя преписка по заявленията, включени в дневния ред на заседанието.
(2). Преписката се изготвя и представя на комисията от нейн член, определен от Предсе­да­теля на комисията.
(3). Заявлението по ал. 1 се изготвя по Приложение № 1 и се придружава от:
1. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала”;
2. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съреб­ре­на линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор по Приложение № 4;
3. Декларация от съпруга (партньора) на заявителката, че не е поставен под запрещение по Приложение № 3;
4. (Изм. с Решение №  114 на ВТОС от  23.02.2012 г.) Документи, издадени от съответния компетентен орган, удостоверяващи обстоятелствата във връзка с чл. 4, т. 2 и т. 3. Удостоверенията за наличие/липса на задължения към Община Велико Търново се прилагат служебно към преписката на заявителя;
5. (Изм. с Решение № 572 на ВТОС от  28.02.2013 г.) Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации, като например:
- етапни епикризи/епикризи, служебни бележ­ки/удосто­ве­ре­ния от лечебните заведения и др.;
- документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ, и/или лапа­рос­ко­пия, и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод;
- документи за извършване на два или повече спермални анализа, последният от  които  е извършен преди не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е же­ла­телно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по критериите на Крюгер.
- при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне два цикъла с ехо­граф­ски разчитания и снимки;
- при неизяснен стерилитет - данни за безплодие в период поне две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани поне два цикъла с вътрематочни инсеминации;
-остойностен лечебен план.
6. (Изм. с Решение № 572 на ВТОС от  28.02.2013 г.) Декларация от заявителя, относно предоставяне на писмена информация за резултатите от проведената процедура по асистирана репродукция, след настъпване на раждане. (Приложение № 5).
 
Чл. 13.  При  непълноти  или  неясноти  в  подадените  документи,  комисията уведо­мя­ва кандидатите в тридневен срок от заседанието си, като им дава конкретен срок (не по-го­лям от месец) за попълване на празнотите или корекции.
 
Чл. 14. Комисията взема решение по всяка преписка, което съдържа предло­же­ние за одобряване или неодобряване на заявителя/заявителите за отпускане на средства за извършване на асистирана репродукция.
Чл. 15.(1). За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявле­ния, решението по чл. 14 и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от при­съ­ст­ващите членове на комисията.
(2). Протоколът отразява персоналното решение, касаещо лицето, постоянния адрес и размера на отпуснатата сума.
 
Чл. 16. Всеки заявител може да получи достъп до протоколите на комисията и взетите решения.
 
Чл. 17. В тридневен срок след разглеждане на всички заявления и приключване на   заседанията, комисията изготвя списък на одобрените кандидати.
 
Чл. 18. (Изм. с Решение № 114 на ВТОС от  23.02.2012 г.) Одобрените кандидати, ка­к­то и размерът на отпуснатата сума, се одобрява от Великотърновски общински съ­вет, след внесено предложение за решение от Председателя на комисията. Взетите ре­ше­­ния се обявяват на сайта на Великотърновски общински съвет по входящ номер на кан­дида­тите.
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ
 
Чл. 19. Членовете на комисията, лицата по чл. 11 от настоящия правилник, както и слу­жи­телите на общинската администрация, нямат право да разгласяват факти и обсто­я­тел­ства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.
 
Чл. 20. (1). (Изм. с Решение № 572 на ВТОС от  28.02.2013 г.) Паричната сума, одобрена по чл. 18 се отпуска в рамките на съответната бюджетна година, след предоставяне на първичен счетоводен документ и медицинска документация от лечебното заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, по реда на Закона за лечебните заведения или Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
(2). (Изм. с Решение № 572 на ВТОС от  28.02.2013 г.) Заявителят предоставя оригинал на фактурата, съдържаща описание и стойност на извършените дейности, медицински изследвания, лекарствени продукти, придружени със съответната медицинска документация в Община Велико Търново, Дирекция „Со­ци­а­лни дейности и здравеопазване”.
(3). Дейностите по ал. 1 се заплащат чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка на заявителя или на лечебното заведение, издало фактурата.
Чл. 21 (Изм. с Решение № 572 на ВТОС от  28.02.2013 г.) Със средства, отпуснати по реда на този Правилник не се финансират започнали процедури, както и не се възстановяват финансови средства за извършени такива.
 
Настоящият правилник е приет с Решение №  1270 по Протокол №  86 от заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на  21.04.2011 г., изм. с Решение №  114 на Великотърновския общински съвет, проведено на  23.02.2012 г., изм. с Решение №  572 на Великотърновския общински съвет, проведено на  28.02.2013 г., изм. с Решение № 632 на ВТОС от  27.04.2017 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.