ПРАВИЛНИК за дейността на Общинската агенция за приватизация

Приет с решение № 755 / 16.05.2002 г., изм. и доп. с решения № № 19/ 18.12.2003 г., 27/20.12.2007 г., 515/19.03.2009 г., 843/18.03.2010 г., 38/22.12.2011 г., 69/28.12.2011 г., 249, 250/17.05.2012 г., решение № 987/30.01.2014 г., и решение №109/29.02.2024 г. на Великотърновски общински съвет.

 

I. ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 (1) Общинският съвет, в качеството си на орган по чл.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ ръководи цялостната дейност по приватизацията и следприватизационния контрол на общинската собственост в община Велико Търново (2) (изм. с решение № 109/29.02.2024 г.) Предмет на общинската приватизация е прехвърлянето чрез продажба на български физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала, или на чуждестранни лица на : дялове или акции от търговски дружества - общинска собственост; обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие; общински нежилищни имоти, които са предназначени за стопански цели и не са включени в имуществото на общински търговски дружества; незавършени обекти на строителството, които не са включени в имуществото на общински търговски дружества.

(3) В изпълнение на своите функции и в съответствие с правата си по ЗПСК Общинският съвет : изготвя и обнародва списъци на обекти за приватизация, приема годишни планове за приватизация, открива процедури за приватизация, определя начални цени и методи на приватизация, осъществява контрол върху изпълнението на поети договорни задължения, предприема действия за събиране на неустойки и други специфични въпроси, свързани с организацията на приватизационния процес и следприватизационния контрол.

Чл.2.(1) На основание чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общинският съвет упълномощава Общинската агенция за приватизация (ОбАП) да извършва подготовката и организацията на приватизационните сделки и следприватизационния контрол, за които има взети решения по реда на чл. 1 от този правилник.

(2) ОбАП представлява самостоятелно юридическо лице, което е създадено с решение на Общинския съвет - Велико Търново / № 81/22.02.1996 г/, със седалище и адрес гр. В. Търново, пл.„ Майка България “ № 2.

(3) Функциите на Общинската агенция за приватизация се определят с този Правилник и приети от Общинския съвет специализирани наредби, методики и правила.

Чл. 3.(изм. с решение № 109/29.02.2024 г.) ОбАП е орган на Общински съвет – Велико Търново, който работи в съответствие със : ЗПСК, нормативните документи за приложението му и конкретните решения на Общинския съвет, свързани с приватизацията на общинското участие в капитала на търговските дружества, обособени части от тях , общински нежилищни имоти, предназначени за стопански цели - невключени в имущество на търговски дружества и незавършени обекти на строителството - невключени в имущество на търговски дружества

Чл. 4. ОбАП работи на самоиздръжка по утвърдена от Общинския съвет план-сметка,която се формира от средствата набрани по реда на чл. 10, ал. 1, т.1 и ал. 3 от ЗПСК, както и други източници, посочени в Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията.

Чл.5. ОбАП се ръководи в дейността си от годишния план за приватизация, който се приема от Общинския съвет и съдържа най-малко :

1. Приоритетите в дейността на общинската приватизация за съответния годишен период и списък на подлежащите на приватизация обекти.

2.Очаквания размер на приходите от приватизацията и тяхното разпределение съгласно Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново, приета от ОбСъвет Велико Търново.

3. План-сметка за очакваните приходи и разходи необходими за подготовката на обектите за приватизация и за издръжка на ОбАП .

          

II . ОРГАНИ   ЗА   УПРАВЛЕНИЕ

          

Чл.6.Органи за управление на Общинската агенция за приватизация са:

1.(изм. с решение № 109/29.02.2024 г.) Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол (НСПСК).

2. Изпълнителен директор на Об АП.

Чл.7.(отм. с решение № 109/29.02.2024 г.) (1) Съставът на Надзорният съвет за приватизация и следприватизационен контрол /НСПСК/ се избира от Общинския съвет и се състои от 9 члена , от които се определя председател и секретар .

(2) Членовете на Надзорния съвет се освобождават от органа, който ги е избрал при :

1. Извършване на нарушения по ЗПСК и нормативните документи, свързани с приложението му.

2. Извършване на умишлено престъпление от общ характер , за което има влязла в сила присъда.

3.Невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6 месеца .

4.При три последователни или пет непоследователни отсъствия от заседания в рамките на една година, освен в случаите , когато отсъствията са по уважителни причини.

5. Подадена оставка .

(3) Председателят на НСПСК :

1. Свиква и ръководи заседанията на Надзорния съвет .

2. Определя дневния ред на   заседанията на Надзорния съвет .

3. Кани консултанти и експерти, които участвуват в заседанията на Надзорния съвет със съвещателен глас.    

4. Изисква информация от съответните длъжностни лица , във връзка с функционирането на съвета и обсъжданите приватизационни сделки .

5. Представлява Надзорния съвет и е негов официален говорител.

(4) В отсъствие на председателя,функциите му се изпълняват от секретаря на НСПСК.

Чл. 7. (нов – с решение № 109/29.02.2024г.) (1) НСПСК е със статут на постоянна комисия на Общинския съвет, с решение на който се определят неговите численост, персонален състав и председател.

(2) Членовете на НСПСК избират от своя състав заместник-председател.

(3) Председателят на НСПСК, а при негово отсъствие заместник-председателят:

1.Свиква и ръководи заседанията на НСПСК.

2.Определя дневния ред на заседанията на НСПСК.

3.Кани консултанти и експерти, които участват в заседанията на НСПСК със съвещателен глас.

4.Изисква информация от съответните длъжностни лица, във връзка с изпълнение на своите и обсъжданите приватизационни сделки .

5.Представлява НСПСК и е негов официален говорител.

Чл.8 (отм. с решение № 109/29.02.2024 г.).(1) Надзорният съвет заседава най-малко веднъж месечно при предварително оповестен дневен ред и раздадени материали, най-малко три дни преди заседанието.

(2) Извънредни заседания се свикват по решение на председателя на НСПСК или по писмено искане на най-малко на трима от членовете на Надзорния съвет. В този случай членовете на НСПСК се уведомяват от Об АП за датата, часа и проекта за дневен ред на заседанието, от предишния работен ден.

(3) Заседанията на Надзорния съвет се провеждат, когато са свикани по установения по горе ред и на тях присъстват пет или повече от членовете му.

(4) В заседанията на НСПСК участват представители на общинската администрация, ОбАП и юрист, които имат съвещателен глас и технически секретар, който организира и заседанията и води протокол.

(5) Протоколите от заседанията се подписват от присъствалите членове на НСПСК .

(6)Протоколите от заседанията на НСПСК, както и всички материали, свързани с вземането на решения се водят и съхраняват от техническия секретар на Надзорния съвет. Препис-извлечение от решенията на НСПСК се предават в деловодството на Общинския съвет и общинската администрация.

Чл.8. (нов – с решение № 109/29.02.2024 г.) (1) НСПСК заседава най-малко веднъж месечно при оповестени най-малко три дни преди заседанието дневен ред и материали по въпросите от дневния ред.

(2) Извънредни заседания се свикват по решение на председателя на НСПСК или по писмено искане на най-малко на трима от членовете на НСПСК. В този случай членовете на НСПСК се уведомяват от ОбАП за датата, часа и проекта за дневен ред на заседанието, от предишния работен ден.

(3) Заседанията на НСПСК се провеждат, когато са свикани по установения ред и на тях присъстват повече от половината от членовете му.

(4) В заседанията на НСПСК участват със съвещателен глас изпълнителният директор на ОбАП, служителите на ОбАП и юридическия консултант на ОбАП. Заседанията се организират от технически секретар, който води и изготвя протоколите за провеждането им.

(5) На заседанията на НСПСК се допуска присъствието на външни лица само след покана от НСПСК или при заявено от такова лице искане, уважено с изрично решение на НСПСК за всеки конкретен случай.

(6) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква провеждане на заседания на НСПСК от разстояние в съответствие с разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация.

(7) Протоколите от заседанията се подписват от присъствалите членове на НСПСК и техническия секретар .

(8) Протоколите от заседанията на НСПСК, както и всички материали, свързани с вземането на решения се водят и съхраняват от техническия секретар на НСПСК, който организира и осъществява деловодната дейност на НСПСК. Препис-извлечение от решенията на НСПСК се предават в деловодството на Общинския съвет

Чл.9.(изм. с решение № 109/29.02.2024 г.) (1) По въпросите от своята компетентност НСПСК се произнася с решения.                 

(2) НСПСК приема решения, ако за тях са гласували половината плюс един от членовете на Надзорния съвет, присъстващи на заседанието.

(3) Решенията на НСПСК се съобщават писмено на заинтересованите физически, юридически лица или органи .

Чл.10. (изм. с решение № 109/29.02.2024 г.)  НСПСК изпълнява следните функции :

1. Представя за приемане от Общинския съвет „Правилник за дейността на Общинската агенция за приватизация“ и специализирани вътрешните правила, наредби и други, свързани с за организацията на приватизационния процес, както и проекти за тяхното изменение .

2. Предлага на Общинския съвет становище за приоритетите за приватизацията в общинската собственост и списък на подлежащи на приватизация обекти за съответната година.

3. Внася в Общинския съвет проекти за решения , свързани с приемането на годишните планове за приватизация и отчети за тяхното изпълнение.

4. Внася в Общинския съвет проекти за решения,свързани с изпълнение на годишните планове за приватизация и оптимизиране на процесите в общинската приватизация.

5. Разглежда всяко шестмесечие отчет за работата на ОбАП .

6. Одобрява условията за провеждане на конкурси и търгове за обекти, за които е взето решение за приватизация от Общинския съвет.

7. Одобрява условията по договорите , за които има решение на Общинския съвет за определяне на цена, начин на приватизация и други приоритетни условия .

8. Одобрява план-сметка за приходите и разходите на ОбАП по фонд „Покриване разходите за приватизацията и следприватизационен контрол“ и контролира изпълнението им,във връзка с приетата от Общинския съвет годишна план- сметка.

9. (нова – с решение № 109/29.02.2024 г.) В съответствие с Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново взема решения за разходване на средства от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” и внася предложения в Общинския съвет за разходване на средства от същия фонд за случаите, когато за това е необходимо решение на Общинския съвет.

10.Дава становища по инвестиционната програма, като осъществява необходимия баланс с очакваните приходи от приватизацията.

11. Разглежда постъпили предложения за приватизация на търговски дружества с общинско участие, на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала, както и на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества, като изготвя становища и предложения до Общинския съвет.              

12. Предлага на Общинския съвет оптимални схеми за дялово участие на общината в подлежащи на приватизация   дружества.

13. Приема анализите за правното състояние и докладите на лицензирани оценители за начална цена на подлежащи на приватизация обекти и предприятия и внася същите за приемане от Общинския съвет.

14. Осигурява информираност на обществеността по проблеми на приватизацията, непредставляващи служебна, държавна или търговска /фирмена / тайна.

15. (отм – с решение № 109/29.02.2024 г.) Определя общите правила и условия за назначаване на изпълнителния директор и служителите в ОбАП; одобрява щатното разписание на служителите в ОбАП по предложение на Кмета на Общината; прави предложение до ОбС за избиране на изп. Директор,съгласувано с Кмета на Общината .

15. (нова – с решение № 109/29.02.2024 г.)  Определя общите правила и условия за назначаване на изпълнителния директор и прави предложение до ОбС за избиране на изпълнителен директор, съгласувано с кмета на Общината; одобрява щатното разписание на служителите в ОбАП по предложение на кмета на Общината и определя основните месечни заплати и допълнителните възнаграждения за служителите на ОбАП

16. Приема финансовия план на ОбАП и определя финансовите правомощия на изпълнителния директор .            

16. (отм – с решение № 109/29.02.2024 г.)  Определя правилата за основно и допълнително възнаграждение на служителите в ОбАП.

17. На основание постъпили писмени констатации от Общинската агенция за приватизация, приема решения във връзка с осъществения следприватизационен контрол по спазване задълженията на купувачите по приватизационните договори, предприема необходимите действия за предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки в случаите на неизпълнение, включително и по съдебен ред.

18. При констатиране неизпълнение на задължения на купувача, които по договор са свързани с разваляне или прекратяване на договора, уведомява Общинския съвет за вземане на решение за всеки конкретен случай .

Чл.11.Изпълнителен директор на Об АП:

(1) Изпълнителният директор се избира от ВТОбС за времето на мандата на Общински съвет Велико Търново по предложение на Надзорния съвет по приватизация и следприватизационен контрол, съгласувано с Кмета на Общината.

(2) Кметът на Общината сключва, изменя и прекратява трудовото правоотношение с лицето, избрано по реда на предходната алинея.

(3) (изм – с решение № 109/29.02.2024 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение с Изпълнителния директор на ОбАП, до избора на нов, функциите му се поемат от лице, предложено от кмета на Община Велико Търново, което заема длъжността заместник кмет в Община Велико Търново..

(4) При изтичане на мандата на Общински съвет Велико Търново, Изпълнителният директор на ОбАП продължава да изпълнява функциите си до избора на нов Изпълнителен директор на ОбАП.

(5) Изпълнителния директор изпълнява следните функции:

1. Организира и ръководи дейността на ОбАП съобразно закона и решенията на Общинския  съвет и НСПСК .

2. Представлява Общинската агенция за приватизация.

3. (отм – с решение № 109/29.02.2024 г.)   Сключва и прекратява договорните отношения със служителите на агенцията.

4. (отм – с решение № 109/29.02.2024 г.)  Сключва договори с организации и лица по въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на агенцията.

5. (отм – с решение № 109/29.02.2024 г.)  Упълномощава лица да извършват определени действия, свързани с функциите на агенцията.

3. (нова – с решение № 109/29.02.2024 г.) Сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на ОбАП.

4. (нова – с решение № 109/29.02.2024 г.) Сключва договори по чл. 5 от ЗПСК с трети лица за възлагане извършването на експертни дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол.

5. (нова – с решение № 109/29.02.2024 г.)Осъществява функциите и дейностите, възложени с вътрешната нормативна уредба на приватизационния процес в Община Велико Търново, като упълномощава лица да извършват отделни действия, свързани с функциите на ОбАП.

 

III. ФУНКЦИИ   НА   ОбАП

 

Чл.12(изм. – с решение № 109/29.02.2024 г.). ОбАП е специализиран орган за приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост и изпълнява следните функции:

(1) Анализира състоянието на общинската собственост и разработва предложения за нейното преструктуриране и по - ефективно използване чрез продажба на : дялове и акции от общинското участие в капитала на търговските дружества, обособени части от тях , общински нежилищни имоти, предназначени за стопански цели - невключени в имуществото на търговски дружества и незавършени обекти на строителството - невключени в имуществото на търговски дружества.

(2).Провежда маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обектите за приватизация чрез: оповестяване на предстоящите продажби в средствата за масово осведомяване, изпращане на покани до заинтересовани инвеститори, публикации в Интернет и други по преценка на Общинския съвет и на НСПСК.

(3).Осъществява цялостната подготовка и организация на приватизационните сделки за продажба дялове, акции, обособени части и други имоти, представляващи общински нежилищни имоти, предназначени за стопански цели и незавършени обекти на строителството - общинска собственост, като след вземане на решение от Общинския съвет за избор на метод за приватизация организира и провежда търговете и конкурсите в съответствие със ЗПСК, съответните законови, подзаконови и вътрешни нормативни актове, и решенията на Общинския съвет.

(4). Осъществява предвидените по закон проверки във връзка с идентифицирането на участниците в приватизационните процедури и установяване произхода на средствата, с които участват в приватизацията.

(5). Извършва предвиденото в чл.8,ал.1 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново разпределение на приходите от приватизацията и управлява разходването на средства от фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол", съгласно одобрена план - сметка .

(6 ). (отм. – с решение № 109/29.02.2024 г.).  Контролира плащанията по приватизационните договори, в случаите на разсрочено плащане на покупната цена, изисква информация от купувачите и извършва проверки, относно изпълнението на поетите с приватизационните договори задължения в приватизираните обекти.

(6 ). (нова – с решение № 109/29.02.2024 г.). Осъществява дейностите по следприватизационен контрол, свързани с изпълнението на задълженията на купувачите, поети с приватизационните договори, като контролира плащанията в случаите на разсрочено плащане на покупната цена, изисква информация от купувачите и извършва проверки, относно изпълнението на поетите с приватизационните договори задължения

(7). Събира и осигурява необходимата информация за всички подлежащи на приватизация обекти, изготвя становища и проекти за решения по въпросите, които се разглеждат в НСПСК, като извършва и техническо обезпечаване на неговата дейност.

(8).Изготвя шестмесечни писмени отчети за дейността на агенцията, които представя за одобряване в НСПСК и годишни отчети за дейността на агенцията, които се внасят чрез НСПСК в Общинския съвет.

(9).Внася в НСПСК предложения за промяна вътрешните правила и наредби за организация на приватизационния процес, с цел неговото оптимизиране и привеждане в съответствие с нормативните изисквания.

(10). Поддържа публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост в община Велико Търново, като създава условия за запознаване с информацията в регистъра, включително чрез своя интернет страница.

(11). Извършва други дейности, които са възложени с решение на Общинския съвет.

 

IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

                                

§ 1. (изм. – с решение № 109/29.02.2024 г.) (1) Членовете на НСПСК, Изпълнителния директор и служителите в ОбАП, както и консултантите на НСПСК при изпълнение на функциите си в посочените качества, са длъжни да съхраняват и да не разпространяват станалите им известни информация и сведения, свързани с подготовката и извършването на приватизационните сделки, които са определени с акт на Министерския съвет като служебна и търговска тайна.

(2) Членовете на НСПСК, Изпълнителния директор и служителите в ОбАП, както и консултантите на НСПСК  не могат да представляват потенциални купувачи по приватизационни сделки,както и да им оказват консултантски услуги по тях, извън служебните си задължения.

(3) (отм. – с решение № 109/29.02.2024 г.)  Членовете на НСПСК, докато притежават това качество, Изпълнителния директор, служителите в ОбАП и членовете на техните семейства нямат право:

1. Да придобиват имущество, дялове или акции в търговски дружества , собственост на община Велико Търново ,намиращи се в процес на приватизиране, по време на съответната изборна длъжност или трудовото им правоотношение и в едногодишен срок от прекратяването му, освен чрез участието им в централизирани търгове.

2. Да бъдат членове на органи на управление на приватизирани търговски дружества, които подлежат на следприватизационен контрол .

(3) (нова – с решение № 109/29.02.2024 г.)  Членовете на НСПСК, Изпълнителният директор, служителите в ОбАП, консултантите на НСПСК и свързаните с тях лица по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията нямат право:

1. Да придобиват имущества, дялове или акции в търговски дружества, собственост на община Велико Търново, когато са участвали в подготовката и сключването на приватизационните сделки, докато заемат съответната длъжност и в едногодишен срок след това, освен при участие в централизирани публични търгове;

2. Да бъдат членове на органи на управление на приватизирани търговски дружества, които подлежат на следприватизационен контрол;

3. Да участват в работата и вземането на решение при осъществяване на следприватизационен контрол по приватизационен договор, от който тези лица или свързаните с него лица по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията имат търговски, финансов или друг интерес

(4) За участие в заседанията на НСПСК лицата по чл.8, ал. 4 от настоящия правилник получават възнаграждение в размер на 7 на сто от определеното с решение на Великотърновски общински съвет основно възнаграждение на Председателя на Общински съвет Велико Търново. Необходимите средства се осигуряват от сметката на фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“.

(5) За времето на изпълнение на функциите Изпълнителен директор на ОбАП, лицето по чл. 11, ал. 3 получава възнаграждение в размер на 50% от РЗ за длъжността.

§.2(изм. – с решение № 109/29.02.2024 г.) (1) Общинският съвет и НСПСК упражняват правата си по реда на ЗПСК и този Правилник в рамките на определения им мандат.

(2) При прекратяване мандата на Общинския съвет и на НСПСК, Общинската агенция за приватизация продължава дейността си, съобразно взетите решения за приватизация.

§.3(изм. – с решение № 109/29.02.2024 г.)  (1) Настоящият Правилник за дейността на Общинската агенция за приватизация се приема на основание чл. 21,ал.2 от ЗМСМА и чл. 4,ал. 2 от ЗПСК и чл. 39, ал. 2, т. 9 , изр. 2 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация и може да бъде изменян и допълван с решение на Общинския съвет, при промяна на нормативната база и по целесъобразност.

(2) С приемането на този правилник се отменя действието на Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация , приет с решение № 18 /14.12.1999 г. на Общинския съвет

§ 4. (изм. – с решение № 109/29.02.2024 г.)   Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения №№ 755 / 16.05.2002 г., 19/18.12.2003 г., 27/20.12.2007 г., 515/19.03.2009 г., 843/18.03.2010 г., 38/22.12.2011 г., 69/ 28.12.2011 г., решения № 249, №250 от 17.05.2012 г. и решение № 987/30.01.2014 г. и решения № 681 и 682/25.05.2017 г. решение № 109/29.02.2024 г на Великотърновски общински съвет.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.